Nultý ročník - ZŠ Námestovo Slnečná 168/28

Report
• „ DETI NULTÉHO ROČNÍKA NIE SÚ O NIČ
MENEJ MÚDRE AKO ICH ROVESNÍCI
V PRVÝCH TRIEDACH. SÚ TO DETI, KTORÉ SÚ
VEĽMI CITLIVÉ A POTREBUJÚ LEN NIEKOHO
BLÍZKEHO, POTREBUJÚ VEĽA LÁSKY
A POTREBUJÚ OPORU. TO JE VŠETKO.“ /
SILVIA SKOVAJSOVÁ, PANI UČITEĽKA
NULTÉHO ROČNÍKA/
Čo znamená nultý ročník?
• Hlavnou úlohou nultého ročníka základnej školy je
v priebehu jedného školského roka urýchliť vývin dieťaťa
tak, aby bolo po jeho absolvovaní schopné začleniť sa do
výchovno - vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky
prvého ročníka základnej školy.
• Do nultého ročníka je možné zapísať len tie deti, ktoré k 1.
septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov. Podmienkou
zaradenia dieťaťa do nultého ročníka je odborné
psychologické alebo špeciálno- pedagogické vyšetrenie
v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva.
Požiadať o zaradenie do nultého ročníka však v každom
prípade musí zákonný zástupca dieťaťa.
• Musí tiež doložiť odporúčanie praktického lekára pre deti
a dorast a z už spomínaného poradenského zariadenia.
1. PODNETNÉ PROSTREDIE
• Deti majú vytvorené lepšie podmienky pre
rozvíjanie reči, jazykových a komunikačných
schopností, obohacuje sa ich aktívna slovná
zásoba. Značná pozornosť sa venuje rozvoju
jemnej motoriky a grafomotorických
schopností. V nemalej miere dochádza
k zdokonaľovaniu sebaobslužných návykov,
rozvíja sa zrakový a sluchový vnem, pamäť,
slovné a názorové myslenie detí.
2. NIŽŠÍ POČET DETÍ V TRIEDE
• Pani učiteľka pracuje v nultom ročníku
s menším počtom detí, čo sa odráža na
celkovej atmosfére triedy, ktorá je
uvoľnenejšia a priateľskejšia. V takejto
príjemnej pracovnej atmosfére deti
nadobúdajú pozitívnejší vzťah k učiteľovi,
k spolužiakom, školskému prostrediu i škole
ako takej.
3. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
UČITEĽA
• Nižší počet detí v triede dáva pani učiteľke možnosť,
aby ku každému žiakovi pristupovala individuálne
a venovala sa mu kvalitnejšie. Má možnosť zamerať
sa práve na tie oblasti, v ktorých má problémy. Prax
nám často potvrdila, že triedy predškolákov materskej
školy bývajú zaplnené maximálnym počtom detí, kde
pani učiteľky sa nemôžu venovať individuálnym
potrebám detí s odloženou školskou dochádzkou. Ba
dokonca kvôli vysokému počtu predškolákov vznikajú
zmiešané triedy , kde vekový rozdiel detí je až dva
roky, kde vonkoncom nemôžeme očakávať
individuálny prístup k deťom s odloženou šk.
dochádzkou.
4. MOŽNOSŤ ZAŽIŤ POCIT
ÚSPEŠNOSTI
• Jedným z cieľov nultého ročníka je vyučovanie netradičnou,
uvoľnenejšou a priateľskejšou formou bez stresu a poukazovania
na chyby a nedostatky detí. Zaostávanie a nestíhanie tempa
prvého ročníka často prispieva k frustrácii malého prváčika, čo
dlhodobo môže u neho vytvoriť negatívny postoj ku škole
a školským povinnostiam, čo v konečnom dôsledku prináša slabý
prospech vo vyšších ročníkoch. Menej úspešní žiaci v nultom
ročníku nie sú vystavení tlaku, pretože „nestíhajú“. Pani učiteľka
kladie dôraz na pozitívne hodnotenie žiaka. Dieťaťu je dobrou
odmenou uznanie, obdiv, pohladenie, či úsmev učiteľa. Tým, že
činnosť na vyučovaní nie je prísne členená ako v prvom ročníku,
pani učiteľka ju môže flexibilne prispôsobovať potrebám detí
a cieľom, ktoré práve sleduje. Deti majú dlhý čas a priestor
úspešne zvládnuť požiadavky, ktoré sa na ne kladú.
5. STAROSTLIVOSŤ ŠK. PSYCHOLÓGA A
ŠP. PEDAGÓGA
• Počas celého školského roka s deťmi pracuje
priebežne školský psychológ a školský
špeciálny pedagóg, a to skupinovo na
hodinách a aj individuálne.
6. OSVOJENIE SI ŠK. REŽIMU A
ŠKOLSKÝCH POVINNOSTÍ
• U dieťaťa, ktoré absolvovalo nultý ročník,
nastáva minimalizácia adaptačných
problémov, s ktorými sa musí vyrovnať dieťa
v prvom ročníku. Učí sa postupne nadväzovať
kontakt so staršími spolužiakmi a spoznáva
život v škole.
7. CELKOVO LEPŠÍ ŠTART DO PRVÉHO
ROČNÍKA
• Podľa skúseností iných škôl je nultý ročník
veľkou pomocou pre deti aj pre ich rodičov.
Zabezpečuje plynulý prechod od hravého
„zamestnania“ v materskej škole
k pravidelnej práci na vyučovaní . Získané
vedomosti, zručnosti a návyky pomôžu
deťom všestranne sa pripraviť na prvý ročník
základnej školy.
UČEBNÉ OSNOVY
• Učebné plány a osnovy pre nultý ročník sú vypracované
Ministerstvom školstva SR a zostavené tak, aby rozvíjali
komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti, výtvarnú
výchovu, základy matematiky i zmyslovú výchovu.
Samozrejmosťou je telesná výchova, hudobno-pohybová výchova
a pracovná výchova. Výučba je rozčlenená do 22 hodín týždenne.
• Možnosť zaradenia aj výučby cudzieho jazyka. Nultý ročník môže
žiak navštevovať iba jeden školský rok. Trieda nultého ročníka sa
môže zriadiť s minimálnym počtom 8 žiakov a, maximálne v nej
môže byť 16 detí, čo umožňuje venovať sa individuálne každému
dieťaťu podľa potreby. Vyučovanie v nultom ročníku základnej
školy môže byť poldenné alebo celodenné. Pod celodenným sa
rozumie zaradenie detí do školského klubu v popoludňajších
hodinách , poprípade dieťa môže navštevovať záujmové krúžky.
AKO TO VYZERÁ V NULTOM
ROČNÍKU?
video
• Predmetov v nultom ročníku je presne šesť, je to rozvíjanie
komunikačných schopností, potom grafomotorika spojená s výtvarnou
výchovou, zmyslová výchova spojená s matematickými predstavami ,
telesná , pracovná a hudobno-pohybová výchova. Prvý polrok sa učí
blokovo tak, že sa prelínajú jednotlivé zložky. Jednotlivé predmety nie sú
striktne delené na 45 minút.
• V druhom polroku sa začínajú dodržiavať prestávky a 45- minútové
hodiny, to znamená, že si deti musia zvykať na to, že ostanú v triede cez
prestávky samé.
• Prvý polrok je pani učiteľka celý čas s deťmi, druhý polrok to už neplatí,
chceme, aby sa nabehlo na systém prvej triedy. Do polroka je všetko na
báze škôlky a postupuje sa podľa škôlkarskych osnov a platných
učebných osnov pre nultý ročník. Od polroka je povinností už viac, ako u
školákov. Nemusia sa striktne dodržiavať podklady, je v nich napísané ,
čo sa odporúča. Závisí od tempa , akým sú schopné tieto detičky
napredovať. Všetko sa deje na báze hry a robí sa hravou formou. Pani
učiteľka sa maximálne prispôsobuje individualite detskej osobnosti.
NÁZORY RODIČOV NA NULTÝ ROČNÍK
• „Som veľmi spokojná so systémom výučby. Moja
dcéra Zuzanka dostala odklad školskej
dochádzky a tak sme ten „voľný“ rok využili
a dali ju zapísať do nultého ročníka školy. Veľmi
si školu obľúbila, vôbec nemala strach, zlepšila
sa v komunikácii. Teraz cez prázdniny som mala
viac času sa jej venovať a vidím pokroky, ktoré
urobila, čo všetko sa tam nové naučila a teraz
v septembri ide do prvého ročníka oveľa lepšie
pripravená, ako keby ten rok bola strávila v
škôlke.“
• No,ja som mala zasa ustráchané,nepriebojné
augustové dieťa. Najlepšie riešenie vychádzalo-nultý
ročník.Bol to ten najúžasnejší školský rok,aký si rodič
pre dieťa môže želať.Neviem ako to funguje inde,ale u
nás mali deti každý deň individuálnu logopédiu,s
písmenkami sa oboznamovali v rôznych hrách a
štýloch.Čiarky a vlnky trénovali vééééľmi dlho v
rôznych formách a zabralo to aj na deti,ktoré mali
väčšie problémy ako my.Malá bola velmi spokojná a
ja šťastná,že sa všetko upravilo,ako malo a prvý
ročník už nebol postrachom,ale úplnou
pohodou.Doteraz s radosťou spomíname :)
• Sme veľmi spokojní, že naša dcéra má možnosť
navštevovať nultý ročník ZŠ. Dcéra mala
psychologičkou odporúčaný odklad povinnej školskej
dochádzky. Myslíme si, že by pre ňu ďalší rok v škôlke
bol zbytočný a len by si zopakovala to, čo už ako pred
školáčka absolvovala. Už po prvých dvoch mesiacoch
chodenia do nultého ročníka sme videli veľký pokrok
vo všetkých oblastiach - hlavne v grafomotorike a
rozvíjaní poznania. Tiež má naučené návyky školáka.
Sme si istí že naša dcéra bude mať prechod do prvého
ročníka uľahčený.
• Páči sa nám systém vyučovania. Je jemný a
zároveň poučný pre deti. Školské prostredie im
dáva dôležitosť , že sú školáci, nie škôlkári.
Získali väčšiu istotu, zodpovednosť za prácu,
ktorú vykonávajú počas vyučovania. Sú hrdí, že
dokážu pracovať samostatne, za čo ich pani
učiteľka hodnotí. Súťaženie kto získa viac
odmien- pochvál je pre nich ako hra. Pre nás
rodičov je to radosť a zároveň istota, že naše
rozhodnutie dať svoje dieťa do nultého ročníka
bolo správne.
• My máme tiež syna v nultom ročníku - mal problémy s
jemnou motorikou a grafomotorikou. Psychologička nám
nultý ročník odporučila (rozhodnutie je na rodičoch), aby
nemal v prvom ročníku traumu zo škaredého písania, 2x
toľkého precvičovania písania ako u iných detí. Radili sme
sa i s učiteľkou z MŠ, tá vidí ako sú na tom rovesníci, čo by
detičky mali zvládať. Môžem povedať, že napriek ťažkému
rozhodovaniu (rozumovo je syn veľmi šikovný) som rada,
že išiel do nultého. Za ten polrok je vidieť výrazný posun v
kreslení, písaní čiarok, vlnoviek, učia sa vydržať cez hodinu
sedieť, ako-tak sústrediť, komunikovať, nemajú žiadne
rýchle tempo, učia sa hravou formou.
Na záver pár otázok:
•
•
•
•
•
•
•
•
Má problémy s grafomotorikou ?
Pretrvávajú u neho logopedické problémy ?
Má chudobnú slovnú zásobu, a nevie sa vyjadriť ?
Neobsedí v lavici ?
Má zdravotné problémy?
Je dieťa hravé?
Toto sú problémy, ktoré dieťaťu sťažujú plnenie školskej dochádzky. Na tieto
problémy dieťaťa už upozorňujú učiteľky materských škôl, ktoré môžu navrhnúť
týmto deťom odklad školskej dochádzky.
Vy - ako rodič si môžete vybrať dve možnosti a to:
nultého ročníka
•
zaradenie dieťaťa do
– nové alternatívne riešenie,
ktoré odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ( dieťa opakuje
MŠ).
•
ponúka
ZŠ Slnečná 168/28 v Námestove.

similar documents