Prezentace ke správě místních poplatků

Report
Správa místních poplatků
Mgr. Lenka Doleželová
odbor právní a Krajský živnostenský úřad
oddělení státního občanství a přestupků
Zlín, květen 2013
Zákonná úprava
• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
• zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „DŘ“)
§ 4 DŘ – daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí
tehdy, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak
2
Zavedení místních poplatků
Obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti může obec
na svém území zavést tyto poplatky:
• ze psů
• za lázeňský nebo rekreační pobyt
• za užívání veřejného prostranství
• ze vstupného
• z ubytovací kapacity
• za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst
• za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
• za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace.
3
Obecně závazné vyhlášky
Při správě místních poplatků je nutno respektovat vůli samosprávy
vyjádřenou v příslušné OZV. Pozor na případné nedostatky
některých OZV – např. u splatnosti nebo předmětu poplatku.
Vyvěšovat OZV na úřední desce dálkovým přístupem.
Při vyměřování vycházet z OZV platné v období, za které se místní
poplatek vyměřuje. V účinných OZV by to mělo být řešeno.
4
Evidence místních poplatků
• každý poplatek zvlášť
• evidovat všechny skutečnosti rozhodné pro správné stanovení
výše poplatku:
- ohlašovací povinnost
- doklady prokazující nárok na osvobození či úlevy
• je vhodné mít formuláře pro ohlašovací povinnost (obsahují
všechny potřebné údaje)
5
Podání
Podání = úkon poplatkového subjektu vůči správci poplatku (platba je
úkonem, ale není podáním).
Podání se posuzuje bez ohledu na své označení podle obsahu.
Každé podání je třeba zaevidovat a musí z něj být zřejmé, kdy
a jak bylo správci poplatku doručeno (datovou schránkou, poštou
apod.).
Náležitosti podání:
• kdo je činí
• čeho se týká
• co se navrhuje.
6
Dokumentace - § 64 DŘ
Povinnost vést spis, který obsahuje písemnosti týkající se práv a povinností poplatkového
subjektu.
Písemnosti zakládané do spisu jsou zejména (demonstrativní výčet)
•
písemnosti obsahující podání
•
písemná vyhotovení rozhodnutí (platební výměry)
•
protokoly
•
úřední záznamy.
Písemností se rozumí jak listinná, tak i datová zpráva.
Jednotlivé součásti spisu musí obsahovat soupis všech součástí, které jsou v nich uloženy.
Písemnosti musí být řazeny v časové posloupnosti, označují se pořadovými čísly a vedou
se pod společnou spisovou značkou. KDY, KDO, CO, i obálky od písemností.
7
Vyměření místního poplatku
Správce poplatku
Poplatník
- splní ohlašovací povinnost
- uhradí poplatek včas a ve správné
výši
- zaeviduje platbu na ODÚ
- platební výměr nevystavuje
8
Vyměření místního poplatku
Správce poplatku
Poplatník
- platbu zaeviduje na ODÚ
- platba do vydání PV – (vydá PV a
založí jej do spisu - §101 odst. 2 DŘ)
- splní ohlašovací povinnost
- uhradí poplatek ve správné výši, ale
po lhůtě splatnosti
9
Vyměření místního poplatku
Správce poplatku
Poplatník
- vydá platební výměr, který oznámí
poplatkovému subjektu
- splní ohlašovací povinnost
- nezaplatí do vydání PV
10
Vyměření místního poplatku
Správce poplatku
- platbu zaeviduje na ODÚ
Poplatník
- zašle výzvu dle § 92/4 DŘ
(dle úvahy)
- vydá platební výměr na dlužnou
částku, který oznámí poplatkovému
subjektu
-
uhradí poplatek ve lhůtě splatnosti,
ale úhrada je v nesprávné výši
11
Vyměření místního poplatku
Správce poplatku
-
platbu zaeviduje na účet nejasných
plateb
- vyzve poplatkový subjekt k
součinnosti (§ 164/2 DŘ)
- dle dispozice poplatkové subjektu
platbu zaeviduje na ODÚ
- platební výměr nevystavuje (vyj. při
nesprávné výši)
Poplatník
- nesplní ohlašovací povinnost, ale
místní poplatek uhradí
12
Lhůta pro stanovení poplatku
• poplatek lze vyměřit ve lhůtě do 3 let
• počátek běhu lhůty – dnem, kdy uplynula lhůta daňového tvrzení
(ohlašovací povinnost) nebo dnem kdy se stal poplatek splatným
• prodloužení lhůty o 1 rok – pokud v posledních 12 měsících
došlo k některé ze skutečností uvedených v § 148 odst. 2 DŘ
• nový běh lhůty způsobí např. zahájení daňové kontroly
• stavění lhůty - § 148 odst. 4 DŘ
• lhůta pro stanovení poplatku je maximálně 10 let
13
Platební výměr
Náležitosti - § 102 DŘ
1. označení správce poplatku (úřad)
2. číslo jednací (u rozhodnutí), číslo platebního výměru
3. označení příjemce platebního výměru (za nezletilou osobu se vyměří zák. zástupci, uvést i RČ)
4. výrok s uvedením právních předpisů, částka k úhradě, číslo účtu
5. lhůta ke splnění povinnosti (§ 139 odst. 3 DŘ)
6. poučení o odvolání, v jaké lhůtě a kde se podává
7. podpis úřední osoby, její jméno, příjmení a pracovní zařazení
8. otisk úředního razítka (7 a 8 lze nahradit uznávaným el. podpisem úřední osoby)
9. datum podepsání platebního výměru
10. odůvodnění – jakou povinnost stanoví vyhláška, kdy uplynula splatnost, jaká je sazba s
odvoláním na případné osvobození, proč je platební výměr vydáván.
14
Odvolání proti platebnímu výměru
-
podává jej příjemce PV u správce poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení platebního výměru
Náležitosti:
1.
2.
3.
4.
5.
Označení správce poplatku a odvolatele
Číslo jednací, číslo PV nebo jiná identifikace napadeného PV
Důvody v nichž je spatřována nesprávnost nebo nezákonnost PV
Označení důkazních prostředků
Návrh na změnu nebo zrušení PV
Vady odvolání – výzva správce k doplnění, lhůta minim. 15 dnů.
Odstranění vad – platí, že odvolání bylo podáno řádně a včas.
Neodstranění vad – zastavení odvolacího řízení (lze se odvolat)
15
Postup odvolacího orgánu
Odvolací orgán může
1. odvoláním napadený PV změnit
2. odvolání napadený PV zrušit a řízení zastavit
3. odvolání zamítnout a PV potvrdit.
Rozhodnutí odvolacího orgánu musí být odůvodněno, vypořádání se
se všemi námitkami odvolatele.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat.
16
Nedoplatek - § 153 DŘ
• je to částka poplatku, která není uhrazena, a uplynul již den její
splatnosti (nedoplatkem je i neuhrazené příslušenství poplatku)
• nedoplatek = daňový dluh poplatkového subjektu
• správce poplatku může poplatkový subjekt o výši nedoplatku
vhodným způsobem vyrozumět a upozornit ho na následky
neuhrazení (již se nevydává tzv. předexekuční výzva)
• nedoplatky se vymáhají daňovou exekucí (§ 177 DŘ) nebo
prostřednictvím soudního exekutora
17
Přeplatek
• lze vrátit na základě žádosti poplatkového subjektu
• do 30 dnů ode dne podání žádosti – vratitelný přeplatek
minimálně 100,-- Kč (výjimečně i méně - zásady hospodárnosti)
• o vrácení přeplatku si lze požádat ve lhůtě do 6 let od konce roku,
v němž došlo ke vzniku přeplatku (pak se stává příjmem rozpočtu,
z něhož je hrazena činnost správce poplatku)
• rozhodnutí – lze se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
doručení (kladné rozhodnutí se neoznamuje, nelze uplatnit
opravné prostředky)
• přeplatek vyšší než 1.000,-- Kč – bude-li převeden na úhradu
nedoplatku u téhož správce na jiném ODÚ – nutno vyrozumět
o převedení poplatkový subjekt
18
Žádosti o prominutí místního poplatku
Promíjet místní poplatek nelze.
Případné úlevy nebo osvobození musí být zakotveny v OZV.
Žádost o prominutí místního poplatku – vydat rozhodnutí o zastavení
řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) DŘ.
19
Kontakty:
Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559,
[email protected]
Mgr. Lenka Doleželová, tel. 577 043 553
[email protected]
20
Děkuji za pozornost.
Krajský úřad Zlínského kraje

similar documents