Certifikační kritéria - Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj

Report
Místní akční skupina LAG Podralsko
je nositelem (správcem) značky
Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
Práce na projektu byly zahájeny v únoru 2011
Název a podobu značky schválila Valná hromada 10.3.2011
Územní působnost značky:
http://www.dobry-vyrobek.cz/
Značka byla 14.3.2011 zaslána Úřadu průmyslového vlastnictví k registraci
Hodnotitelská komise pracuje ve složení:
PhDr. D. Strnadová, M. Váradiová, J. Šolc - LAG Podralsko
Ing. L. Rychtaříková, Mgr. E. Hornová - Liberecký kraj
V. Spilková - Svazek obcí Máchův kraj
L. Michálek - Svazek obcí Peklo
Bc. V. Reslová - Mikroregion Podralsko
J. Studnička - Svazek obcí Novoborsko
Mgr. T. Vlček - Město Česká Lípa
Cílem udělování značky je podpora a propagace regionálních výrobců, zvyšování
kvality regionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních obyvatel s
regionem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu.
Certifikační kritéria:
a)
b)
c)
d)
e)
Místní výroba – místo výroby a původ surovin
Výroba přátelská k životnímu prostředí – hodnotí se výrobek a proces výroby
Tradice a značka – tradice značky a a použité technologie výroby
Podíl ruční / řemeslné práce
Originalita a jedinečnost výrobku
23.5.2011 proběhlo hodnocení výrobků přihlášených v 1. kole
Certifikovány byly produkty:
Heřmanická keramika
Kozí sýry z Nového Dvora
Med z Bělé
Umělecká díla Světlany Žalmánkové
Papírové masky
Komplet stolu s lavicemi
a Turistický komplet
Zmrzlina ze Stráže
Mléko Prominent
Krůtí uzené prso, Krůtí uzený plátek a Krůtí párečky
Přínos pro region
 Propagace regionu
 Zvýšení atraktivity regionu
 Zkvalitňování místních výrobků
 Vznik databáze místních výrobců
Přínos pro nositele značky
 Propagace výrobku prostřednictvím LAG
Podralsko
 Právo používat označení zaručující
původ výrobku
 Možnost prodeje na stáncích LAG
Podralsko
Slavnostní
předání
Certifikátů
proběhlo
9.7.2011 v
Brništi za
účasti
hejtmana
Libereckého
kraje Mgr.
Stanislava
Eichlera
Neformální setkání výrobců,
starostů obcí a certifikační komise
s hejtmanem Libereckého kraje
v ZOD Brniště v rámci předávání
Certifikátů
Pro výrobce připravujeme podporu
v rámci Programu rozvoje venkova
Děkujeme za pozornost!
http://www.dobry-vyrobek.cz/
Za správce značky:
PhDr. Dagmar Strnadová
LAG Podralsko
Malá 168
471 24 Mimoň
Jindřich Šolc
www.lagpodralsko.com
e-mail [email protected]
mobil 775 110 397

similar documents