Špecifiká a kultúrne zvláštnosti komunikácie s

Report
Špecifiká a kultúrne zvláštnosti
komunikácie s anglicky
hovoriacim partnerom
Veľká Británia

Spôsob myslenia: Angličania nie sú príliš
otvorení voči informáciám zvonku. Prísne
oddeľujú úradné od súkromného. Majú veľmi
dobre definovaný systém pravidiel, ktoré im
dávajú pocit istoty.

Vyjednávacie stratégie: Potrebujú objektívne
fakty. Osobné pocity vo vyjednávaní nehrajú rolu.
Často používajú eufemizmy (zjemňujúce slovo).

Rozhodovanie: Angličania sú individualisti.
Akceptujú osobnú zodpovednosť za
rozhodovania. Bez problému hovoria nie.
Obchodné zvyklosti:
Čas jednania treba dohodnúť niekoľko dní
vopred.
Pracovná doba je od 9-17h. Vedúci odchádzajú
z práce asi o 17.30h. S obchodníkmi sa
nadväzujú kontakty cez sprostredkovateľov.
Generálny riaditeľ sa niekedy nazýva CEO
(Chief Executive Officer).Vedúcemu
pracovníkovi vás predstavuje sekretárka. Ak sa
tak nestane, musíte sa predstaviť sami.
Angličania nemajú radi agresívny marketing. Pre
náročnejšie jednanie je lepšie vyslať vyššie
postaveného predstaviteľa firmy.


Obchod a zábava: Obedňajšia
prestávka je medzi 12 a 14h. „Business
lunch“ býva ľahký.Večera býva medzi 19 a
23h. Ak je večera po obchodnom
jednaní, nehovorte o obchode, kým o
ňom nezačnú hovoriť domáci. Ak ste na
návšteve, vy musíte prejaviť potrebu
ukončiť návštevu.

Pozdravy: Podanie ruky. Ženy nie vždy
podajú ruku. Muži musia počkať, kým im
žena podá ruku.

Oslovenie: V hovorovom styku sa
neužívajú názvy funkcií.

Gestá: U Angličanov držanie rúk vo
vrecku je neúctivé. Neukazujte na nič a na
nikoho prstom. Radšej kývnite tým
smerom hlavou. Nie je zvykom dotýkať sa
ľudí na verejnosti. Angličania udržujú
pomerne veľké vzdialenosti medzi sebou
pri rozhovore. Negestikulujme príliš
intenzívne.

Dary: Dary nemajú veľký význam v
obchodnom jednaní. Namiesto daru
môžete dotyčného pozvať na večeru. Ak
idete na návštevu prineste ako dar kvety,
destilát, šampanské alebo niečo sladké.

Oblečenie: Klasické ošatenie je dôležité.
Muži majú nosiť šnurované topánky. Odev
má byť výbornej kvality.
USA

Spôsob myslenia: Majú vysoké
sebavedomie a o vonkajšie informácie sa
príliš nezaujímajú. Sú inovatívni a analytickí.
Pri riešení problémov sa spoliehajú na
pravidlá.

Vyjednávacie stratégie: Obyčajne chcú
objektívne informácie, ale ich rozhodovanie
môže ovplyvniť duch trhového
hospodárstva. Individuálne cítenie nebýva
ovplyvňujúcim faktorom.

Hodnoty: Úradne hodnotový rebríček sa
riadi judeo-kresťanským hodnotovým
systémom.V praxi je to skôr individualizmus
a etnocentrizmus.

Spôsob rozhodovania: Individualizmus a
výkonnosť má najväčšiu motivujúcu silu. Bez
váhania hovoria nie. Súkromie a úradný život
sú striktne oddelené. Priateľstvá sú obyčajne
záujmovo orientované. Často sa zdá, že
Američan žije, aby pracoval. Pracovné
uznanie je veľmi dôležité.



Jednania: Je potrebné dohodnúť aj
prípravné jednanie. Pracovná doba je od 8.30
alebo 9 do 17 alebo 18h. Nadčasy sú
obyčajou.Veľa obchodov je otvorených 24h.
Jednania sú rýchle. Pri jednaní koncentrujú na
financie, inovatívnosť a rýchle výsledky.
Ak sa vás spýtajú „čo robíte?“, je to obvyklá
otázka o tom, kde, a čo robíte. Nikdy
nešetrime pochvalou. O náboženstve,
politike a peniazoch hovorme iba s dobrými
priateľmi. Hovorme o práci, cestovaní, strave,
športe, hudbe, filmoch a knihách. Ak ste
fajčiar vždy vyžiadajte si povolenie ostatných.
Ak vám na vašu ponuku navštívenky
neponúknu svoju, neberte to za urážku.





Obchod a zábava: Business lunch je medzi 12. a
14h. Obed je ľahký a hneď pokračujú v jednaní.
Hlavné jedlo je medzi 18. a 20h. Pracovné raňajky nie
sú zriedkavé a začínať sa môžu aj o 7h.
Počas víkendov je zaužívaný brunch – medzi 11. a 14h.
V reštauráciách obyčajne každý si hradí stravu sám.
„Splitting the bill, getting separate checks, going
Dutch“ – znamená to isté.
Pri pozvaní obchodným partnerom obyčajne platí
pozývajúci. Ak neponúkne hradenie účtu, musíte ho
vyrovnať sami. Ak pozývate vy, ujasnite si najprv
spôsob platby.
Ani k priateľom nechoďte neohlásení. Ak idete na
oslavu, formálny odev sa vyžaduje iba ak je to uvedené
na pozvánke. Ak vás ponúknu jedlom či nápojom
nemusíte to prijať. Očakáva sa, že sa obslúžite sami.
Príbor užívajú ináč ako Európania.Veľa jedál
konzumujú rukou. Pozrite sa ako to robia domáci.

Pozdravy: Úsmev, poklona hlavou,
pokývnutie – popri ústnom pozdrave to
sú najobvyklejšie pozdravy.V obchodnom
styku podávame ruky.

Oslovenie: Úctivé oslovenie: Mr, Miss,
Mrs alebo Ms a priezvisko. Ak ponúknu
oslovenie krstným menom, prijmite to.

Gestá: Pri rozhovore stojíme 50-60cm
od druhého. Držanie tela je často
neformálne.

Dary: Zákon hovorí o 25 USD max.
cene. Ak navštevujeme domácnosť, dar nie
je nutnosťou. Kvety (párny počet) sa
zasielajú vopred. Ďakovný list po pozvaní
je vítaný. Dary sú najvítanejšie pri
príchode či lúčení sa. Úradný dar sa dáva
po ukončení jednania. Pozvanie na obed či
večeru môže nahradiť dar.

Oblečenie: V mestách uprednostníme
tradičné oblečenie. Inak oblečenie môže
byť neformálne.
Austrália

Spôsob myslenia: Austrálčania myslia
veľmi otvorene a partnera pri jednaní
považujú za rovnocenného, kým nevznikne
príčina pre opak. Majú minimum predsudkov.
Sú analytickí a koncepční. Pravidlá, princípy a
zákony sú nadradené osobným prístupom a
pocitom.

Vyjednávacie stratégie: Pri tvorbe
mienky zavážia objektívne fakty. Osobné
pocity neberú v úvahu. Sú vlastenci.

Hodnoty: Etika je judeo-kresťanská,
prospech je však pre nich dôležitejší ako
humanizmus či morálka.

Spôsob rozhodovania: Rozhodovací
proces je individualistický. Bez problému
povedia nie. Súkromie je posvätné.
Nemiešajú ho do obchodu. Osobné
kontakty závisia na zhodnosti záujmov.
Jednania: Presnosť je očakávaná. Obchodníci sú
ľahko dostupní. Termín stretnutia treba dohodnúť
mesiac pred očakávaným termínom stretnutia.
Pracovná doba je Po-Pi: 9.-17., So: 9.-12h. Ideálny
termín pre jednania je marec – november.
 Majú radi priame jednanie. Uveďme silné a slabé
stránky ponuky. Nemajú radi preháňanie. Pre nich je
dôležitejší profit ako podiel na trhu. Majú radi krátke
prezentácie. Rozhodnutie sa prijíma po prejednaní s
riaditeľom. To si žiada čas. Austrálčania radi
humorizujú. Berte to športovo. Správajte sa otvorene
a skromne. Pred jednaním je dobre uskutočniť krátke
predjednanie s partnermi.
 Ak vás pozvú na drink, k jednaniu sa vracajte iba ak
vás o to požiada partner. Práca a súkromie sa tu
nemieša.



Obchod a zábava: Vždy sa ohláste vopred
telefónom. V „puboch“ má každý platiť
jedno kolo. Keď príde rad na vás, povedzte
nahlas „Platím“. Ťažko nadväzujú priateľstvá
a ak tak urobia, najprv človeka chcú spoznať.
Treba vedieť, že čaj o piatej začína o štvrtej.
„Čaj“ je ale večera medzi 18 a 20h. „Supper“
je neskorá večera. Radi diskutujú a
neočakávajú, že budete mať zhodné názory s
nimi.
Pozdravy: Zdravia sa Hello či G´day.
Podanie ruky je aktuálne na začiatku aj konci
jednania. Po predstavení sa môžeme podať
svoju navštívenku. Veľa Austrálčanov však pri
sebe navštívenky nemá.

Oslovenie: Oslovujeme celým menom.
Ak navrhnú užívanie krstného mena,
prijmime to. Úctivo sa adresujú ako „Sir“,
ale obyčajne užívajú „mate“ (priateľ).V
styku neužívajú tituly.

Gestá: Ak muž žmurkne na ženu,
považuje sa to za neúctivé. U mužov sa
nesluší chváliť sa svojou fyzickou silou.

Dary: Obyčajne neočakávajú dary. Ak sme
pozvaní domov, darujme maličkosti (kvet,
sladkosť či ľudovoumelecký produkt, kniha o
našej krajine).

Oblečenie: Sú neformálni. Zvyklosti sú viac
americké ako európske. Nezabúdajme, že
ročné obdobia prebiehajú opačne ako v
Európe.Veľká časť Austrálie je tropická.
Preto je vhodné ľahké oblečenie. V
obchodnom styku ale je treba dodržiavať
klasický štýl (tmavý odev, kravata, u žien
sukne a blúzky).
Bibliografia

Morrison, T. et al. Kiss, Bow, or Shake Hands:
How to Do Business in Sixty Countries.
Holbrook, ME: Adams Media Corporation,
1995.

similar documents