Endsonografické vy*et*ení rekta

Report
Keil R.

 Vlastní
vyšetření patří k technicky
jednodušším endosonografickým
vyšetřením.
 K vlastnímu vyšetření se užívá jak
rigidních endosonografických sond
které jsou součástí klasických
ultrasonografickým přístrojů,tak i
flexibilních sond, které se užívají k
vyšetření horní části GIT.
Z
vlastní zkušenosti doporučuji při výuce
endoskopické ultrasonografie zahájit
tímto vyšetřením.
 Na stěně rekta lze velmi dobře aplikovat
princip stagingu /T1-T4/
 Anatomie oblasti je poměrně jednoduchá
a prostata či děloha slouží k dobré
orientaci.
 Přesto
doporučuji provádět vyšetření
sondou užívanou k vyšetření horní části
GIT která umožní delší dosah bez rizika
perforace – vyšetření je prováděno pod
optickou kontrolou.
 Dále doporučuji provádět vyšetření
přístrojem s radiální sondou a sondu
lineární užívat pouze pro cílené
intervence po stanovení stagingu.
 Příprava
před vyšetřením by měla být
stejná jako před kolonoskopickým
vyšetřením – tj. 4 litry fortransu.
 Naprosto se neosvědčila příprava Yalem
 Pacienti jsou vyšetřováni v poloze na
levém boku bez premedikace.
 Tumory
rekta a anu
 Abscesy a píštěle v této oblasti
 Zánětlivá postižení v této oblasti
 Tumory prostaty / v kompetenci urologů/
 Tvoří
90% indikací pro toto vyšetření
 Role EUS je pro toto vyšetření zcela
nezastupitelná
 Pacienti podstoupí před stanovením
dalšího postupu vyšetření CT event MR.
 Ke stanovení lokálního stagingu u
pacientů bez vzdálených metastas je
však EUS rekta nezastupitelnou metodou
V
roce 1990 bylo dosáhnuto konsensu v
předoperačním postupu u nádorů rekta.
 U pacientů s lokálně invazivní formou
nádoru /T3,T4/ bylo doporučeno provést
před operací adjuvantni terapii.
 Studie prokázaly výrazně nižší rekurenci
u těchto pacientů s předoperačním
iradiací ve srovnání s pacienty bez této
léčby kteří byli primárně odoperováni.
 Po
předchozí přípravě v poloze vleže je do
rekta zaveden endoskopický ultrasonograf.
 Doporučuji přístroj s optickou kontrolou
/video/ nikoliv slepou sondu.
 Přístroje jsou vybaveny balonkem na
distálním konci, který zlepšuje kontakt se
stěnou rekta.
 Během vyšetření je optimální instilace vody
do rekta která opět zlepší kontakt s
vyšetřovanou plochou.
 Technika
se zdá jednoduchá – v přímé
trubici jako je rektum nelze přehlédnou
lézi.
 Pokud léze není cirkulární, opak je
pravdou.
 Nádor či polyp lze opakovaně minout.
 Z těchto důvodů je slepá sonda
nevhodná.
 Doporučuji přístroj pod kontrolou zraku
zavést nad laesi , nafouknout balon a poté
odsát vzduch a naplnit rektum vodou.
 Poté
přístroj pomalu vytahujeme distálně
a sledujeme zda se na obrazovce objeví
infiltrace stěny nádorem.
 Pokud ano, je vhodné celý vyšetřovací
postup alespon jednou zopakovat.
 Hrozí riziko over či understagingu.
 K mému překvapení i po letech praxe je i
jasně patrná laese často opakovaně
minuta a vyšetření je nutno opakovat.
 Nádory
rekta
 Jsou nejčastějším nálezem a v klasifikaci
TNM je nejčastějším nálezem T3 NO
 T2 a T1 jsou naprostou raritou a pokud
jsou nalezeny je nutno je okamžitě
operovat – jejich progrese je neuvěřitelně
rychlá.
 Síla ERUS spočívá v absolutní přesnosti –
diagnostika pomocí MR většinou stanoví
nižší stadium TNM
 Nadřazenost
ERUS nad CT a MR v
lokálním stsagingu byla jasně prokázána
rozsáhlými multicentrickými studiemi.
 Sensitivita ERUS je dle těchto studií 89%
 Specificita ERUS je 86%
 V případě CT jsou udávány údaje mezi
65-75%
 V případě MRI jsou udávány údaje
mezi 75-85% /Kwok H 2000,Thaler W
1994,Guinet C 1990.
 Bylo
prokázáno a mé vlastní zkušenosti to
potvrzují, hlavním přínosem ERUS v
diagnostickém a terapeutickém procesu
je změna terapeutického postupu.
 Asi u 30% pacientů je nádor T3
klasifikován jako T1 či T2 /understaging/.
 Díky ERUS je u těchto pacientů
předoperačně provedena
chemoradiotherapie a zlepšena
prognosa.
nákladové efektivity prokázala, že
pro pacienta je nejefektivnější v diagnostice
nádorů v oblasti anorekta stanovit staging
pomocí kombinace CT /k vyloučení
vzdálených metastas/ a ERUS /k provedení
lokálního stagingu/.
 Obavy z tzv overstagingu pomocí ERUS
nebyly nikdy potvrzeny./Hawes 1993/.
 Bylo tedy jasně prokázáno, že ERUS
nevystavuje pacienty riziku nadbytečné
léčby.
 Analýza
V
této oblasti hraje v lokálním stagingu
ERUS stejnou roli jako při stanovení T
stagingu.
 Specificita a senzitivita metody kolísají
okolo 80%.
 Tyto výsledky nejsou signifikantně vyšší
ve srovnání s CT a MR.
 /Uzliny jsou poněkud většímm útvarem
který tyto metody dokážou již zachytit/.
 Doporučuji
provedení ERUS buď těsně
pro provedení diagnostické
kolonoskopie či v několikadenním
odstupu.
 Důvodem je možnost diagnostiky falešně
pozitivních uzlin – po biopsii dochází k
jejich krátkodobému zvětšení.
 Role
lineárního ERUS v této oblasti může
teoreticky spočívat v provedení cílené
biopsie z podezřelých uzlin.
 Senzitivita a specificita jsou v tomto
případě velmi vysoké.
k tomu, že je však všeobecná
shoda o riziku zanesení metastas do okolí
/uzliny mohou být negativní/ není v
současné době doporučováno provádět
cílenou biopsii z uzlin v této oblasti.
 Vzhledem
V
tomto případě se jedná o složitější
diagnostický proces.
 Po provedení chemoradiotherapii
dochází k signifikantní regresi nádoru.
 Vyšetření je komplikováno prosáknutím
rekta po provedené iradiaci.
I
když dojde k regresi je potvrzeno z
resekátu, že mikrometastázy zůstávají v
zdánlivě nepostižené tkáni.
 Proto je nutno v diagnostickém procesu
pokračovat dle původních TNM hodnot.
 V žádném případě nedoporučuji v
případě negativního nálezu odkládat
chirurgické řešení!
 Endoskopická
ultrasonografie rekta je
rutinní metodou která má
nezastupitelnou roli v lokálním stagingu
nádorů.
 V současné době je poněkud opomíjenou
metodou – nejedná se o průlomové
vyšetření skýtající možnosti publikace či
jiného zviditelnění.
 Proto není v ČR rutinně využívána.

similar documents