Autorské dílo

Report
AUTORSKÉ PRÁVO
Sw kriminalita
Autorské právo
• Program – zboží – autorská práva jeho tvůrců, nákup
licence k užívání programu
• Autorské dílo je dílo literární, vědecké a umělecké, od
novely z roku 1990 také programy počítačů, pokud
splňují pojmové znaky děl podle autorského zákona.
• Autor je ten, kdo vlastní duševní činností vytvořil
autorské dílo (zákon autora přímo nevymezuje).
Autorem může být jen fyzická osoba bez dalších
zvláštních požadavků (věk, kvalifikace, způsobilost k
právním úkonům ). Pokud tvoří dílo více autorů, pak se
hovoří o spoluautorství.
• Autorský zákonem se rozumí zákon č.
121/2000 o dílech literárních, vědeckých a
uměleckých.
• Duševní vlastnictví je širší pojetí výsledků
duševní činnosti (autorské právo, práva
příbuzná autorskému právu, práva k vynálezu,
zlepšovacímu návrhu a průmyslovému vzoru,
ochranné známce ).
• Občanský zákoník (zákon č. 367/2000) je
základní norma upravující majetkové vztahy
fyzických a právnických osob.
• Obchodní zákoník (zákon č. 370/2000)
upravuje postavení podnikatelů a vztahy mezi
nimi a s podnikáním související s tím, že nelzeli některé otázky řešit podle jeho ustanovení,
řeší se podle ustanovení práva občanského.
• Počítačovou kriminalitou jsou útoky na sběr,
přenos, uchování, zpracování a distribuci
informací prostřednictvím výpočetní techniky a
její zneužití, sledující především obohacení
pachatele nebo někoho třetího a to přímo nebo
ve svých důsledcích, anebo útoky s různou
motivací zaměřené proti fungování výpočetní
techniky a k neoprávněnému zacházení s ní.
Jednání musí naplňovat znaky skutkové
podstaty trestného činu, uvedené v zákoně, a
požadovaného stupně nebezpečnosti pro
společnost.
• Softwarem se rozumí z hlediska právní
ochrany programy, příručky, návody, podklady
pro školení, licenční a záruční podmínky
spojené většinou s registrací, nabídka služeb a
školení.
• Bez svolení autora lze pořídit bezpečnostní
kopie za účelem archivace
• Bez svolení užívat tzv. volná díla (např. 50 let
po smrti autora, což zatím v software
nepřipadá v úvahu)
• Na rozdíl od audiovizuálních děl nelze
pořizovat kopie software ani pro svou vlastní
potřebu
• Neoprávněné používání programů je vážným
trestním činem, morálně jde o úroveň krádeže.
Poškozen je autor programu (odměna za
využívání programu), distributor (zisk) i stát
(daně).
• Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000
stanovuje podmínky, za jakých se umožňuje
zakládat databáze o osobách a jak se tyto
databáze smí využívat, včetně dalšího
předávání těchto údajů. Jakékoliv
zveřejňování osobních údajů (i pravdivých)
bez souhlasu dotčených osob je trestné.
• Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000
stanovuje podmínky, za kterých lze
nezpochybnitelně podepisovat dokumenty.
Metoda elektronického podpisu je založena na
tzv. asymetrickém šifrování a jejich
spolehlivost a bezpečnost jsou velmi vysoké.
Druhy programů podle licence
• OEM software – je součást PC, tiskárny, sleva na software s koupí
počítače ; nejčastěji např. Windows u nového notebooku
• DEMO software – plné programy, mají zablokované určité funkce
• TRIAL software – zkušební verze, ostré, plné, ale jen na určitou
dobu (např. 15 - 30 - 60 dní)
• SHAREWARE – lze nainstalovat, pracovat s ním, po určité době
třeba poslat poplatek (většinou malá částka)
• FREEWARE – použití, šíření zdarma, nesmí se prodávat, měnit
• PUBLIC DOMAIN – k volnému užití, autor může povolit úpravy v
něm
• SVOBODNÝ SOFTWARE – free software, šířený pod licencí Open
Source, GPL, programy s uvedením zdrojových textů, každý ho může
upravovat, opravovat chyby, používat, poskytovat dále jako Open
Source
• Donationware Zaplacení tohoto software je čistě
dobrovolné a pokud máte pocit, že by bylo
vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, můžete
zaslat libovolný příspěvek na jeho konto
• Adware Užívání software šířeného pod touto
licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje
reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění
reklamy je nemožné a ani není v souladu s licencí.
Reklama bývá většinou stahována z Internetu.
• Ochrana programů před nelegálním
kopírováním:
– 1. licenční číslo – je na osobu (po registraci)
– 2. aktivace – po instalaci je program spojen s
konkrétním počítačem
– 3. hardwarový klíč – součást počítače (USB port),
bez něj program nefunguje
– 4. CD s programem – nelze kopírovat, speciálně
upravená chybová místa
• Freeware
– Omezením je, že je často volně použitelný pouze
pro nekomerční použití! Takže jej můžete používat
doma, ale ne už v práci!
• Kamarád mi půjčil hru, kterou si koupil. Zavřou
nás oba?
Půjčování definuje AZ v § 16 jako zpřístupňování díla
ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti
nikoli za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu
poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na
dobu určitou. Vzhledem k tomu, že jeden kamarád
asi nenaplní význam slova „veřejnost“, a stejně tak
vaše doupě se sbírkou her asi nebude příliš veřejně
přístupné, nemáte se čeho bát. (hra se nesmí
zpřístupňovat veřejnosti, což jeden nebo dva
kamarádi nejsou. Hru ovšem nemůžu provozovat
např. v herně kam chodí mnoho lidí a to ani zdarma.)
• Můžu si z internetu stáhnout hudbu nebo film?
Podle § 12 autorského zákona (AZ) má právo dílo užít jen autor, případně
ten, komu autor poskytne oprávnění. Užitím díla se rozumí například jeho
provozování, rozmnožování, půjčování atd.
Důležitý je pak § 30 AZ, který v odstavci 1 a 2 říká:
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní
potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li
tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní
potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
Stahovači hudby a filmů tímto mají vyhráno – pakliže jen pro sebe
zkopírují třeba hudební album nebo nejnovější film, nic se neděje, situace
je podobná, jako když si nahrajete na kazetu či DVD film z televize.
Podmínkou je, že takto vytvořenou kopii budete využívat jen vy, tedy
nebudete třeba stáhnutý film pouštět veřejně (natož vybírat vstupné),
nebo za poplatek půjčovat dalším lidem.
Z pohledu autorského zákona už samotné
vytvoření nelegální rozmnoženiny je
neoprávněným zásahem do práv autora
programu. Proto v případě, že jste si sehnal
legální kopie SW a nelegální kopie sám vypálil,
porušil jste práva autorů počítačových programů,
které jsou obsahem CD.
CD s programem se smí zkopírovat pouze pro
záložní účel; neplatí tedy to co u hudby a videífilmů.
Kdo je ve firmě odpovědný za instalovaný SW (z pohledu
legálnosti)? Ten, kdo ho instaluje, vedoucí informatiky či
ředitel společnosti?
Platné české trestní právo dosud nezná odpovědnost
právnických osob (společnosti, organizace). Pachatelem
trestného činu je vždy člověk (fyzická osoba), který se
trestného činu dopustil, a tím porušil kupř. autorská práva
druhého. Pokud si jako zaměstnanec nainstalujete
nelegální SW na firemní počítač, porušíte práva autorů
SW vy, a nikoliv firma nebo váš nadřízený, případnou
trestněprávní odpovědnost proto ponesete opět vy a
nikdo jiný.
• Zkopíruji-li na webu tlačítko, je to porušení
autorského práva?
Obecně platí, že kdo nemá svolení autora,
nemůže kopírovat nic, co je dílem ve smyslu
autorského práva. Na věci nic nemění ani to, že
autora neznám.
• Fotografie na internetu
Fotografie, obrázky a internetové stránky jsou
také chráněny zákonem jako nehmotné statky. I
zde jsou dány požadavky původnosti a
jedinečnosti a se vším jsou vždy spojena práva i
povinnosti, což stále hodně lidí překvapuje.
Lze použít pro osobní použití (třeba doma na
zeď, na pozadí monitoru), ale ne na své webové
stránky, školní časopis, na triko apod.
• Je možné okopírovat webovou stránku?
Pokud by někdo stránku vydával za vlastní, či jinak
komerčně využíval bez svolení autora, tak rozhodně
ne. Platí v podstatě to samé, co pro tlačítka a
ukazatele. Oba prvky, jak program, tak grafické
ztvárnění, podléhají ochraně. Změna může nastat
jen v případě, že by autor udělil souhlas formou
licence – oprávnění k užití či zásahu do díla. Platí
však také výjimky (viz část věnovaná výjimkám).
• Na www není uveden autor fotografie
Objevíme-li tedy na internetu fotografii či www
stránku s copyrightem (ale i bez něj) a chceme s ní
nějakým způsobem dále nakládat (mimo jejího
prohlédnutí či uložení), musíme se obrátit buď
přímo na autora nebo na provozovatel serveru a
získat licenci. Abych na svoji www mohl použít cizí
fotku, musím mít VŽDY svolení autora. Jestli ho
neznám nebo nemohu dohledat, pak fotku použít
nesmím. Najdu si jinou, např. z free fotobanky.
• Existují nějaké výjimky při "kopírovaní" nebo je
vše chráněné?
Osobnostní právo: Tato práva jsou nepřevoditelná a
autor se jich nemůže vzdát. Jakmile jednou
vzniknou, náleží autorovi, nelze je prodat, půjčit
nebo darovat. Protože jsou tato práva vztažena k
osobě autora, jeho smrtí zanikají. Ale i po smrti
autora platí určitá omezení. Dílo nesmí být užíváno
způsobem snižujícím jeho hodnotu, nikdo jiný si
nesmí přisvojit autorství. Majetkové právo – právo
dílo užít tj. rozmnožit, rozšiřovat, pronajímat atd.
• Další zvláštností je, že majetková práva trvají
ještě 70 let po smrti autora (samozřejmě ve
prospěch dědiců). A co s fotografií 70 let po
smrti? Pak už je to jen dílo volné. Každý ho
může bez dalšího užít. Pokud byste však
objevili dosud nepublikovanou fotografii, po
více jak 70 letech po smrti autora, tak jejím
zveřejněním vznikají majetková (ne
osobnostní) autorská práva právě vám.
• Jaká jsou tedy omezení autorských práv a výjimky?
• Veřejný zájem (úřední dílo... obecní kroniky... státní
symbol, výtvory tradiční lidové kultury aj.)
• Napodobenina nebo kopie výtvarného díla (musí být však
zřetelně označena)
• Citace ve vědecké práci, učebnici, na přednášce.
• Pro potřeby zpravodajství
Pokud udělám do školy prezentaci – jde o výukovou činnost
a stačí uvést autora, název díla a zdroj. Nepotřebuji přímé
povolení autora. Ale musím použít citaci. Pokud budu chtít
prezentaci prodávat, tak je to už něco jiného.
Fotobanky
•
•
•
•
•
•
Fotobanka je internetový server nebo stránka
integruje (shromažďuje) fotky - popř. i kresby a videa
Tyto si zájemce může stáhnout za uvedených podmínek – zdarma nebo za úplatu
Platí se buď předplatné nebo za stažený obrázek
Naopak je možnost nabídnout svá autorská díla (fotky, animace, videa, kresby)
Některé fotobanky nabízí své kolekce zdarma
Shutterstock
Fotobanka funguje na principu předplatného. Zákazníci platí 159 dolarů / měsíc,
a za to si mohou stáhnout 25 obrázků za den.
iStockphoto
Nejstarší mikro - fotobanka, loni jí koupila samotná Getty Images.
Zákazníci platí za jednotlivý download, 1.2$, 2.4$, ... nebo více dolarů, podle velikosti v pixelech.
Seznam Free fotobank
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Every Stock Photo – vyhledávač
nad ostatními free fotobankami •
Stock Xchng – asi nejznámnější a •
nejbohatší (v době psaní článku
téměř 400 000 fotek). Ovšem
•
dávejte pozor – u každé fotky
•
můžou být podmínky pro její
použití různé.
•
Free Foto (120 000 fotek)
Photo Rack – 28 000 fotek
Image After Více jak 20 000 fotek •
a textur (zvlášť vyhledávání a
kategorie pro fotky a zvlášť pro
textury)
Morgue File
•
Stock Valut – 11 000 fotek
Free Cepolina Photos vice jak
8 000 fotek
Public Domain Photos – 8 000
clipartů a 5 000 fotek
•
Nations illustrated – více jak 7 700 •
fotek rozdělených do
geografických lokací
•
Pixel Perfect Digital – asi 7 500
snínků a ilustrací, z toho více jak •
3 000 textur
Free Photobank 4 700 fotek
•
Font Play – 4 200 fotek, bez
vyhledávání
•
Burning Well 3 500 fotek
•
Free Pixels 3 300 fotek
•
Turbo Foto – 2 000 (případně
5 000 v jiné sekci) fotek. Pozor na •
vyhledávání, to se vztahuje
•
k placené verzi fotobanky.
•
Free Digital Photos – “tisíce” fotek •
(bližší číslo nezveřejňují), zdarma
•
k použití v malém rozlišení
(640×480), za větší už se platí.
•
Vintage Pixel – ojedinělý projekt – •
databáze historických fotografií, •
rozdělených podle roku (1830,
1840 až 1970) a kategorií. Volně
k použití do grafických návrhů.
Free Picture Click – 700 fotek
Free Stock Photography – asi
700 fotek
Micro Shots – 600 fotek, převážně
detaily různých objektů
Art Favor – flash, kliparty, fonty,
zvuky, vektory – pouze pro
nekomerční použití
Animal Photos Pouze fotky zvířat
Free Media GOO – fotky, textury,
zvuky a flash
Free Images
Free Photos Bank
Big Foto
Image Base
Unprofound
Photo Gen
Image temple
Free Range
Amygdela’s atmosphere
Open Photo
WIKIPEDIA
Citace zdrojů
• www.citace.com
Co musí obsahovat citace? Citace zdroje musí být natolik
dostatečná (obsahovat takové informace), aby bylo možné
najít jednoznačně zdroj původní informace (kniha, článek
na webu, článek v časopise, diplomová práce aj.)
Český filmový pirát
• Josef Šubr natočil Simpsonovy na digitální kameru loni v červenci v
českobudějovickém multiplexu CineStar. Nelegální kopii pak pověsil na
web, shodou okolností den před jejich premiérou ve Spojených státech.
• Už za tři dny si pro piráta přijela do Kaplice policie. Student se přiznal.
Tvrdil, že to udělal z hecu. Chtěl kamarádům dokázat, že něco takového
zvládne. Podle údajů České protipirátské unie si film stáhlo sto tisícl idí,
kteří by za vstupné do kina utratili 10 milionů. Česky dabovaný film si ale
sotva vychutnali jiní než tuzemští uživatelé internetu.
• Mladíkovi hrozilo až pět let vězení a peněžitý trest do pěti milionů.
Okresní soud jej podle Týdne.cz koncem roku odsoudil k podmínečnému
devítiměsíčnímu trestu vězení a náhradě škody, kterou Bontonfilm vyčíslil
na více než pět milionů. Mladík se však odvolal.
• Nakonec došlo k mimosoudní dohodě - mladík se omluvil, zaplatí 150 tisíc
a bude protipirátské unii sloužit jako odstrašující případ. Josefu Šubrovi
přesto není příliš do řeči. Po své matce iDNES.cz pouze vzkázal, že vše, co
chtěl, už řekl v rozhovoru, který odvysílala TV Nova.

similar documents