stáhnout si prezentaci

Report
Boží spolehlivá
zaslíbení
Brno, 16.09.2013
Proč se vlastně modlíme?
Neví Bůh už předem, co
potřebujeme?
Velký spor: Ježíš proti satanovi
• satan: nás chce nutit, abychom mu
sloužili a následovali – neakceptuje
svobodnou vůli
• Ježíš: prosí a zve nás, abychom mu
sloužili a následovali – akceptuje
svobodnou vůli
• Ježíš se nám nechce nutit
Proto dal Bůh zaslíbení
„Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno
potřebujete.“ – Mat 6,32
Příklad: dar Ducha svatého – Bůh by nám rád dal
svého Ducha, ale potřebuje k tomu náš souhlas,
který vyjadřujeme prosbou:
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem
dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá
Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Lk 11,13
Bůh ví, co je pro nás dobré
a co potřebujeme!
• vyjádření vůle: ústně nebo písemně
• Bůh k nám promlouvá skrze Své slovo
 Boží vůli najdeme v Jeho slově, v Bibli
 Svoji vůli Bůh dokonce slibuje, a to nazýváme
zaslíbení
- v Bibli je více než 1000 zaslíbení – vyplatí se, je
v Bibli vyznačit, třeba velkým Z
Modlitba s odvoláním na zaslíbení má
moc!
„Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme:
Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší
nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco
prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili,
dostáváme.“
1. Jan 5,14.15 (Bible 21)
Prayer ABC – ABC modlitby
• A: all pray – o vše se modli
• B: believe – uvěř
• C: give Christ thanks before it will happen –
děkuj Kristu předem
A: O vše se modli:
Lukáš 11,9: „Proste, a bude vám dáno; hledejte,
a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“
B: uvěř
Marek 11,24: „Zač byste koli, modléce se, prosili,
věřte, že vezmete (něm. přijmete), a staneť se vám.“
(Bible kralická)
„Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám
dáno, a budete to mít.“
(ČEP)
C: děkuj Kristu předem
Funguje to jako u lidí – když nám někdo poděkuje
předem za odpověď, tak na e-mail odpovíme
rychleji.
Jan 11 (vzkříšení Lazara)
v. 3.4.23: Ježíš znal v této záležitosti přesně Boží
vůli
v. 11: Ježíš byl připravený vykonat Boží vůli
v. 39-41: když byl Lazar ještě mrtvý, Ježíš děkuje
Otci už předem za zásah a zázrak
v. 43.44: až potom se jeho prosba vyplnila
Paralely ve Starém zákoně:
Jonáš 2. kapitola
2. Paralipomenon 20. kapitola (král Jóšafat a lid
Izrael)
E.G. Whiteová tuto myšlenku potvrzuje:
"Všecko zač se modlíte a prosíte, věřte, že jste to již dostali a
stane se vám to." Mar.11,24 Dává také jasně najevo, že naše
prosba musí být v souladu s Boží vůlí; máme prosit o věci,
které zaslíbil, a cokoliv dostaneme, musí být použito k plnění
Jeho vůle. Splníme-li tyto podmínky, splní se i zaslíbení.
Můžeme prosit o odpuštění hříchů, o Ducha svatého, o povahu
podobnou charakteru Kristovu, o moudrost a sílu ke konání
Jeho díla a o každý zaslíbený dar; přitom však máme věřit, že
obdržíme to, o co jsme prosili, a obrátit se k Bohu s díky za to,
čeho se nám dostalo.
Nepotřebujeme čekat na nějaký zvláštní důkaz o udělení
onoho požehnání. Dar je již v samotném zaslíbení, a můžeme
jít klidně po své práci s tím ujištěním, že Bůh je mocen splnit
to, co zaslíbil, a že se dar, který již takto vlastníme, stane
skutečností až jej budeme nejvíc potřebovat.“
MYP 252 / Výchova Ed 257-258
Vybraná zaslíbení, na která se
odvolávám
• Dar Ducha svatého: Lukáš 11,13
• Skutečná Boží láska v mém srdci: Řím 5,5
• Pohotovost v odpouštění chyb a viny druhým
lidem (Iz 55,7, německý překlad)
• Síla a moc – Iz 40,29
• Moudrost – Jakub 1,5
• Pokora – Jakub 4,10
• Povaha podle Božích představ: Fil 2,13
Další zaslíbení...
•
•
•
•
•
•
Moc, síla, odvaha, Boží doprovod: Jozue 1,9
Boží pomoc: Izajáš 50,7
Vhodná Boží slova a dar jazyka: Jeremjáš 1,9
Růst v lásce – 1. Tes 3,12
Boží ochrana – Žalm 32,7
Doprovod Božích andělů – Žalm 91,11 a 34,8
a 2. Moj 23,20
• O očištění a změnu mé povahy: Ez 36,25
• O dopuštění jen takového pokušení, které mohu z
Boží milosti zvládnout: 1. Kor 10,13
Speciální zaslíbení
• Odpuštění hříchu: 1. Jan 1,9, Iz 43,25, Iz 44,22
• O Boží vedení v průběhu dne, všechny plány
předložit Bohu: Žalm 32,8
• O Boží zbroj a Boží kontakty: Ef 6,11-17
• Aby mě problémy netrápily: 1. Pt 5,7 a Filip 4,6
• O pozitivní myšlenky, myšlenky o Bohu: 2 Tes 3,5
a Filip 4,7
• Aby moje nedostatky nebyly tak vidět: Fil 4,19
• Abych mohl konat dobré dílo: Žid 13,21
• Aby Bůh požehnal ty ostatní věci, když jsem se
rozhodl v prvé řadě dělat něco pro Něho: Mt 6,33
Když se nacházím ve chvílích pokušení
• Ještě jednou se odvolám na 1. Kor 10,13 a Fil 2,13
• Ježíš žije ve mně skrze Ducha svatého – Gal 2,20 a
1 Jan 3,24
• Ježís je vítěz a chce se také stát vítězem v mém
životě a v mém pokušení – chce dosáhnout
vítězství pro mě, protože já sám nejsem schopný
zvítězit – Židům 4,14-16
• Boží moc nám dala vše, co je pro bezhříšný život
potřebné: 2. Petr 1,3
• Skrze zaslíbení se stanu součástí Boží povahy:
2. Petr 1,4
Výzva 
Vyhledej si zaslíbení a nauč se je nazpaměť.
Nespoléhej se na své pocity a na to, jak se
cítíš, ale ve všem se spolehni jen na Boží
zaslíbení.
Modli se se zaslíbeními podle ABC
modlitby.

similar documents