Pohled regulačního úřadu na systém výkupních cen pro

Report
Fotovoltaické elektrárny
z pohledu ERÚ
(Fotovoltaické fórum 2013)
Ing. Martin Laštůvka
Místopředseda a ředitel odboru POZE
Energetický regulační úřad
5. listopadu 2013
POZE 2013
… odkud jdeme?
… kam jdeme?
… co je už za námi?
2
POZE odkud jdeme?

Jdeme z období, kdy bylo nutné dosáhnout cíle, ať to stojí co to stojí.
Cílem bylo dosáhnout 8 % z OZE do roku 2010, jednalo se o průběžný cíl,
k jeho dosažení se využívalo i popření fyzikálních zákonů (vyhláška
č. 502/2005 Sb.).

Ti, kdo upozorňovali, že si volíme tu nejdražší cestu, nebyli vyslyšeni.
Podporovali jsme ty nejdražší technologie a vyčerpali finanční potenciál pro
smysluplné projekty OZE.

V zákoně se „zapomnělo“ na účinný brzdný mechanizmus.
Výše podpory umožňovala výrazně nižší návratnost než zákonných 15 let.

Stát rozhodl, kdo podporu bude platit, aniž se těchto plátců zeptal,
jestli je to v jejich ekonomických možnostech.
3
POZE … a následky ?
 Ti, kdo podporu POZE platí především, křičí, že to kriticky
ohrožuje jejich podnikání a
zaměstnance a zavírat firmy.
že
budou
muset
propouštět
 Ti, kdo podporu přijímají, křičí, že bez podpory se celé odvětví
POZE zastaví a budou muset propouštět zaměstnance a zavírat
firmy.
 Stát snižoval svoje příspěvky na úhradu vícenákladů a dopady tím
pádem ještě více přenášel na konečné spotřebitele.
4
POZE … a následky ?

V roce 2013 nás podpora POZE stojí
44,4 mld. Kč

Kvůli povinné indexaci se bude tato částka
navyšovat min. o 2 % ročně.

Tyto částky budeme platit každý rok po dobu
cca 20 let
5
POZE … a kam jdeme ?

ERÚ není proti podpoře OZE, ale především
proti způsobu financování této podpory.

Není možné, aby další podpora POZE
znamenala likvidaci průmyslu v ČR
a neúměrné zatížení domácností.

Bez změny financování podpory POZE není
další finanční podpora pro nové zdroje
možná.
6
Co kdyby …

Náklady na fotovoltaiku tvoří v roce 2013 téměř
25 mld. Kč

Co kdybychom ji začali podporovat až dnes?
 Vícenáklady
by byly pouze 19 mld. Kč (bez FVE)
 Příspěvek na vícenáklady cca 100 Kč/MWh místo
současných 583 Kč/MWh.
 Za 25 mld.Kč bychom mohli nainstalovat až 9000 MW
oproti dnešním 2000 MW.
Každý rodinný dům v České republice by
mohl mít svoji 5 kW FVE.
7
Co už nezměníme …




Stát nastavil velmi výhodné podmínky pro
investory do OZE.
Změna legislativy včas nezareagovala na změnu
vývoje v oblasti FVE.
Došlo ke (zne)/(vy)užití systému podpory->
investoři využili nabídku (selhání) státu.
Výsledkem je oprávněné zděšení konečných
zákazníků, kteří to nakonec všechno zaplatí.
8
FVE 2013
9
Rozvoj FVE v roce 2013
 Solární boom pokračuje, zatím:
 vydáno cca 3 700 nových licencí
 na instalovaný výkon cca 35 MW
10
Ztracený rok pro FVE

V lednu 2013 proběhla schůzka mezi ERÚ a
CZEPHO jejíž hlavními tématy bylo:
 Podpora
FVE v roce 2014
 Net-metering

Další schůzka měla proběhnout v únoru 2013.
11
Trestní oznámení únor 2013
12
Ztracený rok pro FVE

Věcná diskuze nad budoucností FVE v ČR byla
vyměněna za boj s názvem „solární odvod“.

Solární odvod do kompetencí ERÚ nepatří a
nikdy nepatřil.
13
„Bouře nebo smír“ ?



ERÚ byl vtažen do „hry“ s názvem solární
odvod.
ERÚ nikdy nerozhodoval o (ne)zavedení
solárního odvodu.
Není pochyb o tom, že kdyby nebyla v zákoně
5% zarážka, byla by výkupní cena v roce 2010
výrazně nižší.
14
„Malá“ novela zákona č. 165/2012 Sb.

Co měla řešit :
 Zastavení
podpory pro OZE od 1.1.2014.
 Zastavení
podpory pro decentrální výrobu.
 Zastropování
příspěvku placeného konečným
zákazníkem.
15
Jak to dopadlo ?
 Zastavení
podpory pro OZE od 1.1.2014 mimo MVE
 Zastavení podpory pro decentrální výrobu
 „Zastropování“ příspěvku na POZE placeného
konečným zákazníkem ve výši 495 Kč/MWh, zbytek
bude placen ze státního rozpočtu
 Rekonstrukce MVE není novým datem uvedení výrobny
do provozu
 Přechodné ustanovení pro VTE, BMS, MVE
 Solární odvod pro FVE 2010 ve výši 10 % po dobu
životnosti výroben
 Vyloučení podpory pro některé a.s., které nedoloží,
které osoby jsou vlastníky
16
Současnost FVE




Z rozvíjejícího oboru FVE se stal obor rozvinutý.
Instalace pouze střešních systémů.
Výkupní cena již není hlavním motivem investice
do FVE.
Kvůli špatnému způsobu financování podpory se
OZE staly nepřítelem.
17
Budoucnost rozvoje FVE
Nechci podnikat, chci šetřit
nikoliv vydělávat …
18
Spolupráce s ERÚ a ČFA
Budoucnost fotovoltaického sektoru
 Oboustranný přenos informací
 Spolupráce při přípravě budoucí legislativy
v oblasti fotovoltaiky
 Napravení jména obnovitelných zdrojů
energie (FVE)
 Usnadnění domácích střešních instalací

19
Cíle projektu NOZE

Výzvy pro FI-NOZE – finančně nepodporované
obnovitelné zdroje energie

Možnosti implementace FI-NOZE do legislativy
 Chytré

Zjednodušení povolovacích procedur
 Provoz

sítě, (Smart Grids) provoz bez dodávky do sítě?
bez licence?
Výrazné snížení vykazovací povinnosti
20
Provoz FVE
21
Nárok na podporu


Zákonná podmínka (§ 4 odst. 5 písm. d) zákona č.
165/2012 Sb.) (srv. § 3 odst. 5 zákona č. 330/2010 Sb.)
„…podporována je … na jedné střešní konstrukci nebo
na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí
pevným základem evidované v katastru nemovitostí.“

Předmětná stavba musí být v katastru nemovitostí
evidována způsobem, kterým se evidují budovy a byla
tak nezpochybnitelně splněna podmínka zákona, budova
s/bez čísla popisného/evidenčního.

Problémové: Garáž, pergola, přístřešek apod…
22
Definice budovy

Budova je:



nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami
a střešní konstrukci § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb.
nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek
uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí - § 27 písm.
k) katastrálního zákona.
Evidovaná budova je:




Budova s č.p.
Budova s č.e.
Budova bez č.p./č.e.
viz bod 3. Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
Příslušenství není evidovaná budova. Pouze
zakreslení nestačí.
23
Mají tyto FVE nárok na podporu ?
Zdroj: www.nemakej.cz
Zdroj: www.dinoservis.cz
24
Rekonstrukce/modernizace
= úprava zvyšující technickou a ekologickou úroveň výrobny

Spojená s přiznáním nového data uvedení do provozu

Za rek/mod může být považováno např.:



Posouzení rek/mod nelze paušalizovat.


Nahrazení významné části panelů za nové.
Instalace dodatečného zařízení pro zvýšení výkonu či doby
využití (zrcadla atd.).
Bude postupováno individuálně.
§ 9 odst. 1 energetického zákona

Povinnost výrobce neprodleně oznámit ERÚ veškeré změny
týkající se údajů a dokladů uvedených na licenci, a to i v případě
bez dopadu na změnu licence.
25
Převod/prodej výrobny (zachování
nároku na podporu)

V rámci rozhodování sporů o výši výkupní ceny či zeleného
bonusu je povinností subjektu, který si bude nárokovat
podporu a požadovat příslušnou výši, prokázat, že se stal
právním nástupcem a vstoupil do všech práv a povinností
předchozího subjektu.

Při prodeji pouze „technologie“ nedochází k převodu všech
práv a povinností.

Plně se odkazujeme na obchodní zákoník a zákon o
přeměnách obchodních společností.
26
Co nás čeká do konce roku 2013




Vydání novely vyhlášky č. 347/2012 Sb., o
technicko-ekonomických parametrech.
Zveřejnění doby návratnosti pro jednotlivé
obnovitelné zdroje.
Vydání cenového rozhodnutí pro POZE na rok
2014.
Notifikace zákona č.165/2012 Sb.

§ 1 odst. 3: Ustanovení zákona upravující postup pro stanovení
výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora
stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro
poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie
nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.
27
Co můžete očekávat od ERÚ
v roce 2014 ?
 Hledání
k
účinných mechanismů:
zamezení neoprávněného nároku na podporu
zajištění, aby všechna podporovaná elektřina z OZE
byla opravdu vyrobena a byla vyrobena z OZE
k
k
rozvoji OZE bez nároku na finanční podporu
 ke
zjednodušení výstavby OZE
28
Děkuji za pozornost.
Ing. Martin Laštůvka
ředitel odboru POZE
[email protected]
www.eru.cz

similar documents