PPT - EKF

Report
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Ekonomika a právo v podnikání
Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku.
Magisterský studijní obor.
Stěžejní rysy…
• Nejstarší obor svého druhu v ČR
• Oblast výuky práva zajišťuje specializovaná
katedra práva (119)
• Výuka je zajišťována špičkovými pedagogy a
odborníky z praxe
• Interdisciplinární přístup propojující ekonomický
a právní pohled na svět
2
Co obor nabízí…
• Soudobý komplexní společenský a ekonomický
systém si žádá odborníků chápajících jak princip
fungování ekonomických mechanismů, tak jejich
právní regulaci.
• Obor ekonomika a právo v podnikání své
absolventy vybaví znalostí obou těchto disciplín s
důrazem na pochopení jejich vzájemné interakce.
Hlavním cílem je nabytí znalostí právního rámce
regulujícího počínání ekonoma.
3
Náš obor…
• …Vás nebude nutit memorovat paragrafy, nýbrž
Vás povedeme k jejich pochopení. Naučíte se v
právu orientovat a prakticky ho používat ke
svému prospěchu.
• …Vám dovolí při volbě závěrečné práce
specializaci dle Vašich preferencí v široké paletě
témat.
• …Vám umožní spolupráci s respektovanými
osobnostmi českého práva.
4
Obsah výuky…Bc.
Společný základ
• Právo
• Makroekonomie
• Mikroekonomie
• Matematika
• Management
• Statistika
• Marketing
• Cizí jazyky
Ekonomie
• Účetnictví
• Metody Ekonomických rozborů
• Organizace podniku
• Finance
• Operační výzkum
• Obchodní činnost
• Podniková ekonomika
• Finanční řízení a rozhodován
• …a další.
Právo
• Obchodní právo
• Správní právo
• Pracovní právo a sociální
zabezpečení
• Právo a reklama
• Daňové právo a daňový
proces
• Živnostenské právo
5
Profil absolventa…Bc.
• Náš bakalář může těžit z konkurenční výhody
znalosti ekonomiky a práva zejména:
– při zakládání a úspěšném vedení vlastní obchodní
společnosti,
– při působení v řídících funkcích nižší a střední
úrovně,
– v organizacích veřejné správy.
6
Obsah výuky…Ing.
Společný základ
Ekonomie
Právo
•
•
•
•
• Podniková diagnostika
• Strategický management
• Obchodní operace se
zahraničím
• Krizový management
• Jednotný vnitřní trh EU
• Audit v účetnictví
• Likvidace a insolventní řízení
• …a další.
• Právo mezinárodního
obchodu
• Právo EU A,B
• Finanční právo pro
Ekonomy
• Právní předpisy v podnikání
• Právo duševního vlastnictví
• Pojistné právo v
podnikatelské praxi
• Právnická angličtina a
němčina
Mikroekonomie B
Makroekonomie B
Statistika B
Matematika v
ekonomii
7
Profil absolventa…Ing.
• Náš inženýr je připraven pro úspěšnou budoucí kariéru
na manažerských pozicích zejména v průmyslových
podnicích, firmách služeb a v poradenských společnostech.
Navíc má vynikající předpoklady k uplatnění v zahraničním
obchodním styku.
• Obsah studia dává absolventovi ten nejlepší základ pro
činnost prokuristy, exekutora, insolvenčního správce,
auditora a podobné profese.
• Náš absolvent je znalostmi práva
vybavený podnikatel (zaměstnanec) působící
v různých oblastech (zejména v oblasti obchodní).
8
Členové katedry…
Vedoucí katedry
Tajemník katedry
Sekretariát
JUDr. Bohuslav Halfar
Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Soňa Šimečková
Interní členové
Mgr. Damian Czudek
Mgr. Pavel Godický
Mgr. Michal Kozieł
JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.
Doc. JUDr. Petr Mrkývka Ph.D.
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
JUDr. Josef Šilhán, Ph.D.
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Ing. Petra Dvořáková
Ing. Jan Kubica
Ing. Václav Závada
Externí členové
Interní doktorandi:
9
Významné osobnosti katedry...
JUDr. Bohuslav Halfar
– Vedoucí katedry práva
– Své zkušenosti soudce a obhájce ve
věcech trestních rozkrývajícího
hospodářskou kriminalitu předává
studentům při výuce předmětu:
„Ekonomická kriminalita“.
– Vedoucí závěrečných prací
10
Významné osobnosti katedry…
Prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.
– Přední osobnost českého a mezinárodního práva
– Aktivní advokát, rozhodce, pedagog a autor
celé řady zásadních právních publikací
– Garant předmětu: „Právní předpisy v ekonomice“
– Vedoucí závěrečných prací včetně disertačních
11
Významné osobnosti katedry…
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
– Děkanka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity
– Rozhodce, pedagog a autorka celé řady zásadních publikací
zabývajících se mezinárodním právem soukromým
– Garant předmětu „Právo mezinárodního obchodu“
– Vedoucí závěrečných prací včetně disertačních
12
Významné osobnosti katedry…
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
– Přední osobnost českého a mezinárodního, zejména evropského,
práva
– Pedagog a autor celé řady zásadních publikací
– Garant předmětu „Právo EU pro ekonomy A;B“
– Vedoucí závěrečných prací
včetně disertačních
13
Významné osobnosti katedry…
Doc. JUDr. Petr Mrkývka Ph.D.
– Proděkan Právnické fakulty Masarykovy Univerzity
– Zkušenosti s advokátní praxe, pedagog a přední
osobnost českého finančního práva
– Garant předmětu „Finanční právo pro Ekonomy“
– Vedoucí závěrečných prací včetně disertačních
14
Vybraní absolventi oboru…
• Ing. Eva Riegrová, Ph.D. - Counsellour-at-Economy&Law at
ArcelorMittal Ostrava a.s.
• Ing. Tomáš Sluka, Ph.D. – obchodní ředitel, Pražská
teplárenská
• Mgr. Ing. Magdaléna Kubečková, Ph.D. – odborný asistent
• Ing. Petr Musil – majitel úspěšné poradenské společnosti
MUSIL a partneři, s.r.o.
• Ing. Josef Křetinský – majitel úspěšné cestovní kanceláře
Frčíme,s.r.o., obchodu pro turisty a účetní firmy.
• Ing. Ivana Calábková, Ph.D. – projektový manažer, BIC
Ostrava, s.r.o.
• Ing. Jiří Rabiec – KPMG ČR
15
Staňte se i vy našimi studenty…
Ekonomika a právo v podnikání – promoce 2013
16
…již se na Vás těšíme.
17

similar documents