Vyu*ití vý*kových dat

Report
Využití výškových dat
Úkol

Zjistěte retenční kapacitu navrhovaných
nádrží.
Co potřebujeme?
 Výškový model

Topografie terénu

Digitální model reliéfu
◦ průběh topografické plochy georeliéfu v digitální
podobě, který nezhrnuje přírodní ani antropogenní
pokryv

Digitální model povrchu
◦ je tvořen Digitálním modelem reliéfu, který je
doplněn o přírodní i antropogenní pokryv
(například stromy, budovy, mosty apod.). Digitální model
povrchu bývá výsledkem automatizovaných metod
vyhodnocování výšek fotogrammetrie, LIDAR. Používá
se v případě modelování krajiny, modelování měst, při
vizualizacích, analýzách viditelností apod.
Digitální model terénu (DMT)
◦ digitální model terénu není ekvivalentní
anglickému pojmu Digital terrain model (ten
odpovídá českému pojmu digitální model
reliéfu). Pojem digitální model terénu je
používán jako obecný pojem zahrnující různé
reprezentace a koncepce reliéfů a povrchů
◦ digitální model terénu je množinou
reprezentativních bodů, linií a ploch, uloženou
v paměti počítače a algoritmus pro interpolaci
nových bodů dané planimetrické pozice, nebo
pro odvození jiných informací (např. sklon
svahu, apod.). (Rapant 2006)
Základní konstruční prvky pro DMT

Body – základní kostra DMT
◦ Body nesoucí pouze údaj o nadmořské výšce
reliéfu (povrchu) v daném bodě. Základní skelet
modelu.
◦ Body nesoucí vedle informace o výšce ještě další
informaci o vlastním průběhu reliéfu v tomto bodě:





vrcholky kopců
nejnižší body údolí
sedlové body
body odtoku z povodí
kontrolní body, které se používají pro kontrolu
vytvořeného DMT
Základní konstruční prvky pro DMT

Linie
◦ zpřesňují popis terénních nespojitostí
◦ Popisují průběh terénu
 Vrstevnice
 Náhlé změny průběhu terénu (hrany)
 Lomové linie – hrany útesů, lomů, propastí
◦ Strukturní linie – nutné zachovat
 Údolnice
 Spádnice
 Hřbetnice
Základní konstruční prvky pro DMT

Plochy
◦ Jezera (konstantní výška)
◦ Oblasti bez výškové informace
◦ Hranice oblasti
Zjištění výšky
Tachymetrie
Nivelace
Fotogrametrie

Využívá leteckých snímků, zpracování
prostřednictvím stereoskopického vjemu
operátora. Přesnost – 0,2 – 1,5m.
DPZ
Speciálně nasnímané satelitní snímky, případně radarová
data.
 Využití zejména pro rozsáhlá území (státy, kontinenty).
 Přesnost většinou v jednotkách metrů, ale může být i vyšší
(InSAR – centimetry – využití pro sledování poklesů půdy,
eroze apod.)

Digitalizace analogových map

výběrová (asistovaná)

komplexní (automatická)
LIDAR

Letecké laserové skenování (LIDAR – Light
Detection and Raging)
Reprezentace DMR a DSM

GRID – rastr buněk
reprezentujících nadmořskou
výšku (anglický ekvivalent DEM)

TIN (triangulated irregular
network)
◦ Datový 3D model
◦ Nepravidelná síť trojúhelníků
Zobrazování DMR


Stínování
Barevná hypsometrie
◦ vykrývání pruhů ohraničených zvolenými vrstevnicemi
podle vhodné barevné stupnice
◦ Intervaly hraničních vrstevnic nejsou stejné, závisejí na
měřítku, účelu mapy a hlavně na výškové členitosti
zobrazovaného území
Cvičení
Vyzkoušejte si vytvoření DMT modelu ve
formě TIN i GRID (data převzata z VŠB –
TÚ Ostrava, Geoinformační technologie)
 Analyzujte viditelnost z navrhované hráze
nádrže (ArcToolbox/3D Analyst Tool/Raster
Surface/Viewshed)
 Zjistěte kapacitu nádrže ( ArcToolbox/3D
Analyst Tool/Raster Surface/Cut/Fill)


similar documents