MY*LENÍ - Střední Zdravotnická Škola Písek

Report
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_08
Tematická oblast:
Psychologie a pedagogika
Cílová skupina
žáci školy
Téma:
Myšlení
Anotace:
Proces myšlení
Autor:
Mgr. Olga Koutenská
Datum vytvoření:
10.08.2012
MYŠLENÍ
Myšlení




Pouhým vnímáním nemůžeme poznávat
okolní svět /změřit obvod zeměkoule nebo
vzdálenost Země od Marsu, pohyb částic
atomu…/
A přece to poznáme – a to pomocí myšlení
Myšlení pomáhá zobecňovat poznatky,
odkrývat vztahy a souvislosti
Myšlení je spjato s vnímáním, představami,
fantazií, pamětí
Myšlení


Myšlení je psychický proces, kterým
zprostředkovaně poznáváme vlastnosti
předmětů a jevů a vztahy mezi nimi
Myšlení se rozvíjí od raného dětství
př. dítě si hraje s předměty, pozoruje je a
spojuje je se slovním označením. „ to je
lžička“. Při slovním označením předmětu se
vybavují představy
Tvoření pojmů



Pojem = obecná představa, jejíž obsah je určen
souhrnem podstatných a obecných znaků daných
osob, věcí, dějů a jevů
Pojem se vyjadřuje slovem nebo skupinou slov
př. pojem – loď. Loď je prostředek k dopravě osob a
zboží po vodě. Takto jsou vyjádřeny všechny
podstatné znaky společné všem lodím. Je vyjádřen
pojem lodi.
Odlišnost pojmů od představy

Představa je názorná, konkrétní
př.: představa – loď. Jakou loď si právě teď
představujete vy?

Pojem je nenázorný x představa názorná

Cvičení


Pokuste se vymezit pojem dům
nejstručnější možnou větou, která by jasně
a srozumitelně vymezila pojem dům s jeho
základními určujícími vlastnostmi
Zapište představy, které se vám vybaví při
slově dům
Osvojování pojmů



Malé děti nejsou schopny vymezit pojem.
Spíše ho vymezují nějakým
charakteristickým rysem
Pojmy procházejí vývojem (malé dítě
nedokáže vymezit pojem)
Postupně se dítě učí zobecňovat a pojmy
užívat

př. polévka je to co se dá jíst lžící
auto je, když jede a troubí
Rozdíly v osvojování pojmů
 př. 1. třída – pije se myje se v ní nádobí
student chemie – zajímá se o složení
vody
hygienická služba – zajímá se o
užitkovost vody
Vztahy mezi pojmy



Mezi pojmy existují vztahy – nadřazenost,
podřazenost a souřadnost pojmů
Najděte nadřazený pojem pojmům: strom,
květina, zelenina
Najděte podřazené pojmy pojmu:
objektivní příznaky choroby
Vztahy mezi pojmy
Uveďte souřadné pojmy k pojmům:
- knírač, jezevčík
- smrk, modřín
- ananas, hruška
Uveďte podobné pojmy (synonyma) ke
slovům: kopec, gáza, mýlka

Cvičení
Mezi uvedenými pojmy je jeden, který tam
nepatří. Vyhledejte ho a řekněte, proč:
Belgie, Španělsko, Sýrie, Polsko, Rakousko

Cvičení





Které slovo nepatří mezi ostatní slova a
proč?
Mixér, hrnec, šroubovák, struhadlo
Kulich, cylindr, rukavice, klobouk
Pomeranč, višeň, zelí, hruška
Mravenec, motýl, kobra, slunéčko
sedmitečné
Myšlenkové operace




Patří sem: řazení, třídění, srovnávání,
analýza, syntéza, abstrakce, konkretizace,
zobecnění
Řazení – např. od největšího k nejmenšímu
Třídění – např. dle barvy, tvaru
Srovnávání – např. která kostka je malá,
která zelená
Myšlenkové operace


Cvičení – jak jsou řazeny léky v lékárně na
oddělení? Podle jakého systému?
Řešení: dle použití – vnitřní X vnější
dle podání – per os X injekční
forma
dle abecedy
Myšlenkové operace



Analýza – rozbor celku, oddělení jedné
vlastnosti od druhé
Syntéza – spojení částí v celek
Abstrakce – hledání a nacházení podstatných
vlastností předmětů a vztahů mezi nimi,
soustředíme se jen na to co je pro nás
důležité
př. savec, jehličnan
Myšlenkové operace


Konkretizace – opak abstrakce. Poznáváme
to, co je pro daný jev jedinečné – přecházíme
od něčeho abstraktního ke konkrétnímu
př. kočka, pes jsou savci
smrk, borovice jsou jehličnany
Zobecnění – vytknutí znaku, který je společný
celé skupině jevů
př. co je společné všem lodím, savcům,
botám
Soud - úsudek
Soud – vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy.
Něco tvrdíme nebo popíráme.
 př. Jablko je ovoce. Hruška je ovoce.
Jablko obsahuje vitamín. Hruška obsahuje
vitamín.
Soud – jablko, hruška je ovoce. Jablko, hruška
obsahuje vitamíny.
Úsudek – ovoce obsahuje vitamíny.

Řešení problémů


Různé problémy řešíme pomocí
myšlenkových operací s využitím vnímání,
paměti, fantazie, vědomostí, dovedností a
schopností
Velkou roli při řešení problémů hraje vůle,
temperament a charakter
Podoby řešení problémů
1.
2.
Využití předchozích zkušeností (lze využít
i zkušenosti ostatních lidí)
Pokus a chyba – zkoušení různých
způsobů. Toto řešení je zdlouhavé, člověk
s rozvinutým myšlením jej nepoužívá (až
na specifické situace).
3.
4.
5.
Rozbor problémové situace – nejspolehlivější,
ale ne nejrychlejší
Srovnávání – nové úlohy s jinými úlohami,
které jsme řešili
Tvořivost – je dána malému počtu lidí.
Dokážou vytvořit něco nového. Děti majíředu
návrhů, jak ten či onen úkol řešit. Ale protože
jim chybí zkušenost, zdají se dospělím jejich
návrhy naivní, nereálné. Dětem buď nevnují
pozornost nebo se jim smějí a tak potlačují
jejich tvůrčí nápady.
Druhy myšlení





Praktické myšlení = pokus, omyl
Konkrétně názorné myšlení – pomocí
názorných představ
Abstraktní myšlení –vyšší stupeň myšlení.
Myšlenkovým pokusem hledá chybu, pak
začne pracovat.
Sbíhavé myšlení – jediné řešení
Rozbíhavé myšlení – několik řešení
Poruchy myšlení




Útlum myšlení – je zpomalené, chybí mu
dynamická složka
Psychogení mutismus – porucha je v řečových
projevech. Mutismus = němota
Zrychlené myšlení – časté u manických lidí.
Člověk nestačí verbalizovat své myšlenky =
myšlenkový trysk
Zabíhavé myšlení – odbíhá k nepodstatným
podrobnostem



Paralogické myšlení – nerespektuje zákon
logiky
Autistické myšlení – odtržené od reality.
Člověk má vlastní soukromý svět,
nerespektuje okolní realitu
Úkorné myšlení = vztahovačné myšlení.
Člověk vztahuje neutrální výroky ke své
osobě. Vidí v nich narážky na svou osobu


Obsedantní myšlení – člověku se proti jeho
vůli vtírají myšlenky a nápady, s kterými
nesouhlasí, protože si uvědomuje jejich
nepřesnost
Bludy – je to mylný závěr myšlení – je
podmíněn duševní nemocí. Člověk je
přesvědčen o jejich správnosti
př. je přesvědčen o vyjimečné síle, že je
schopen napravit společnost, že je ovládán na
dálku, že je neschopný, proviněný
Zdroj



PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha,
1998, ISBN 80-85427-30-0.
ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie
pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků
ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.
ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ
CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha,
2003, ISBN 80-7333-014-8.

similar documents