5. přednáška FCR- kongresový, veletržní, ČCCR Soubor

Report
Kongresový a veletržní
cestovní ruch
Ing. Cinkánová Ľubica
Kongresový cestovní ruch
• cílem kongresového cestovního ruchu je vyměnit si zkušenosti, získat nové
poznatky, nové informace, navázat pracovní kontakty, seznámit se s místem
konání kongresu – se zemí, kde se kongres koná
• cílem návštěvníků je účast na odborně zaměřené akci zpravidla
mezinárodního významu
• jedná se o organizování kongresů, konferencí, seminářů, školení, sympozií,
výstav či veletrhů, firemních akcí a podobně
• účastníci kongresů jsou většinou lidé ze středních či vyšších vrstev, akce je
obvykle mezinárodního významu
• kongresy se většinou organizují v květnu, červnu a září, aby se vyplnila
mezera mezi sezónami
• příjezdový cestovní ruch je spojen s přílivem zahraničních turistů, kteří sem
přijíždějí i za účelem kongresů
Kongresový cestovní ruch
Je silně územně koncentrován do malého počtu destinací splňujících různé
specifické nároky, mezi které patří hlavně metropole, lázeňská střediska,
přímořská nebo horská centra či historická městečka.
• Kongres - setkání odborníků ze stejného nebo podobného oboru. Cílem je diskutovat
konkrétní témata. Kongres trvá několik dnů a probíhá paralelně v sekcích. Výsledky
kongresu mají teoretický, vědecký, politický nebo společenský význam.
• Konference - jsou menší akce. Cílem je vyřešit konkrétní téma. Hlavními body jsou
diskuse, hledání faktů a konzultace. Bývají kratší než kongresy. Průběh a výsledky jednání
jsou zaneseny do protokolů a usnesení.
• Sympozium - na sympoziu se setkávají úzce specializovaní odborníci, kteří mají vyřešit
nějaký konkrétní problém.
• Seminář - setkání nebo série setkání zaměřené na seznámení s aktuálními problémy a
úkoly. Ty jsou předmětem praktické nebo teoretické činnosti účastníků.
Kongresová turistika v číslech
Podle údajů z šetření provedeném UIA (Union of International Associations),
v roce 2008, bylo celosvětově uspořádáno na 9.500 setkání a kongresů (v
tomto čísle nejsou zahrnuty incentivní akce):
- s mezinárodní účastí
- s minimálním počtem 300 účastníků
- 40% podílem zahraničních účastníků (z minimálně 5 zemí)
- s trváním min. 3 dny ( což představuje téměř 3% nárůst oproti roku
předchozímu)
Největší nárůst zaznamenaly Evropa (+2 %) a severní Amerika (+1,54 %)
Důležitý je i více než 56% podíl Evropy na pořádání podobných akcí.
Kongresová turistika v číslech
K zemím s největším podílem na pořádání mezinárodních akcí a kongresů
patří:
- USA (více než 12 % akcí)
- Francie a Velká Británie (obě země téměř 7% podíl)
- Německo (téměř 6 %)
- Itálie (4 %)
ČR není podle tohoto šetření zařazena mezi prvních 20 zemí, řadí se do
skupiny zemí s „významným postavením" na tomto žebříčku (spolu např.
s Brazílií, Maďarskem, Polskem, Irskem či Mexikem)
Kongresová turistika v číslech
Z pozice jednotlivých měst má Praha necelý 1% podíl na pořádání
mezinárodních akcí z celosvětového pohledu.
Nejvyšší podíl (vyšší než 2 %) vykazuje pouze Paříž s 2,60 % a Londýn 2,11 %.
Stejná je situace i z evropského pohledu, kdy s více než 12% podílem je zemí
s největším počtem mezinárodních akcí Francie, následovaná Velkou Británií
(téměř 12 %)
Z hlediska sezónnosti se nejvíce mezinárodních akcí pořádalo v září (14 %),
říjnu (necelých 13 %) a červnu (více než 11 %).
Naprostá většina mezinárodních akcí měla do 1000 účastníků, nad 3.000
účastníků měla jen cca 4 % setkání.
Průměrná délka konání mezinárodního setkání či kongresu byla 4 dny.
Důvody návštěvy ČR 2012
K hlavním budoucím konkurentům mezinárodních akcí patří nedostatek
času (koncentrace akcí do kratších období), tzv. elektronická setkání a
koncentrace akcí do tzv. společných setkání.
Veletržní cestovní ruch
• výstavní akce, sloužící výrobcům či obchodním zástupcům k prezentaci a
kontraktům
• pravidelně pořádané akce, obvykle tematicky zaměřené, kontrakční a
prodejní výstavy různých produktů či služeb
• závislost na vhodných prostorách
• v ČR je pouze jedno veletržní centrum mezinárodního významu (Brno),
národní význam má Praha a regionální význam České Budějovice,
Litoměřice, Lysá nad Labem a Ostrava.
BVV
BVV - kalendář akcí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TECHAGRO | 30.3. - 3.4. 2014
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
Silva Regina | 30.3. - 3.4. 2014
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
ANIMAL VETEX | 30.3. - 3.4. 2014
Mezinárodní veterinární veletrh
Fauna Hobby | 23.3.2014
Terarijní trhy – FAUNA HOBBY
AMPER | 18.-21.3. 2014
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace
Dermatovenerologický kongres | 14.-15.3. 2014
Spirig – Dermatovenerologický kongres
Veletrhy v Praze
Holiday World je jednou z nejvýznamnějších událostí v oblasti cestovního
ruchu v České republice, letos se konal 23. ročník opět v areálu
holešovického Výstaviště v Praze ve dnech 20. - 23. února 2014 (čtvrtek neděle) společně s :
- 8. ročníkem gastronomického
veletrhu Top Gastro & Hotel
- 19. ročníkem veletrhu golfového vybavení
a turistiky v České republice Golf Show.
Veletrhy v Praze
Veletrh Holiday World byl tradičně rozdělen na dva dny pro odbornou
veřejnost a víkendové dny pro veřejnost laickou.
Cílem spojení jednotlivých veletrhů bylo poukázat na vzájemné souvislosti
mezi světy cestování, golfu a stravování a představit je v co nejširší paletě
odborníkům a laikům.
Letošního veletrhu se opět účastnila i Asociace českých
cestovních kanceláří a ( stánek AČCKA v rámci společné expozice agentury
CzechTourism (č. 220) ve střední hale Průmyslového paláce Výstaviště
Incheba Expo Praha v Holešovicích).
Veletrhy v ČR
BVV
Mezinárodní veletrhy
Düsseldorf Mezinárodní výstava lodí, jachet, člunů, vodních sportů a příslušenství
FITUR *Oficiální účast ČR*
22.1. - 26.1.2014
Madrid Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD SHOW *Oficiální účast ČR*
24.1. - 26.1.2014
Dublin Mezinárodní výstava cestovního ruchu
ABF
25.1. - 2.2.2014
Hannover Veletrh volného času a nákupů
EMITT *Oficiální účast ČR*
30.1. - 2.2.2014
Istanbul Mezinárodní výstava cestovního ruchu
ITF SLOVAKIATOUR *Oficiální účast ČR*
30.1. - 2.2.2014
Bratislava - Incheba 20. mezinárodní veletrh cestovního ruchu
CAMERA SLOVAKIA
30.1. - 2.2.2014
Bratislava - Incheba Expo Aréna 11. festival cestovatelských filmů
Náklady turistů na služební cestu
(průměrná délka pobytu 4,4 dny)
Náklady na 1 den pobytu v ČR
před odjezdem
110 USD
během pobytu
113 USD
za dopravu
15 USD
za ubytování
58 USD
za stravování
20 USD
za nákupy
14 USD
za služby
7 USD
za kulturu
0 USD
za sport
0 USD
jiné výdaje
0 USD
celkem za pobyt
223 USD
Náklady turistů na cestu na kongres
(průměrná délka pobytu 4,2 dny )
Náklady na 1 den pobytu v ČR
před odjezdem
113 USD
během pobytu
133 USD
za dopravu
18 USD
za ubytování
58 USD
za stravování
26 USD
za nákupy
25 USD
za služby
7 USD
za kulturu
0 USD
za sport
0 USD
jiné výdaje
0 USD
celkem za pobyt
246 USD
Náklady turistů na cestu na seminář
(průměrná délka pobytu 4 dny)
Náklady na 1 den pobytu v ČR
před odjezdem
101 USD
během pobytu
123 USD
za dopravu
18 USD
za ubytování
53 USD
za stravování
22 USD
za nákupy
25 USD
za služby
5 USD
za kulturu
0 USD
za sport
0 USD
jiné výdaje
0 USD
celkem za pobyt
224 USD
Náklady turistů na cestu na výstavu, veletrh
(průměrná délka pobytu 4 dny )
Náklady na 1 den pobytu v ČR
před odjezdem
100 USD
během pobytu
100 USD
za dopravu
16 USD
za ubytování
40 USD
za stravování
19 USD
za nákupy
22 USD
za služby
3 USD
za kulturu
0 USD
za sport
0 USD
jiné výdaje
0 USD
celkem za pobyt
220 USD
ČCCR a kongresová turistika
Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) byla zřízena v roce 1993 tehdejším
Ministerstvem hospodářství ČR jako příspěvková organizace.
K jejím hlavním ekonomickým a marketingovým cílům patří jak propagace
ČR jako turisticky vhodné destinace v zahraničí, tak i podpora rozvoje
domácího cestovního ruchu, účast na tvorbě, rozvoji a udržování národních
informačních a rezervačních systémů.
Za účelem propagace ČR v zahraničí zřídila ČCCR 12 zahraničních zastoupení
v 11 zemích světa.
ČCCR a kongresová turistika
ČCCR je členem prestižních evropských komisí. jako např. Evropské komise
cestovního ruchu (ETC).
Na úseku podpory domácího cestovního ruchu zůstává hlavní prioritou vedle
vytvoření informačního a rezervačních systému i vytvoření struktury
turistických marketingových regionů.
ČCCR si plně uvědomuje, že veškeré své aktivity musí směřovat ke zvýšení
prestiže průmyslu cestovního ruchu, který ve srovnatelných zemích
mnohonásobně vrací investice do něj vložené.
ČCCR a kongresová turistika
Země Střední a Východní Evropy v naprosté většině plně pochopily přínos
cestovního ruchu pro rozvoj ekonomiky svých zemí a přistupují k němu jako k
perspektivnímu, dynamicky se rozvíjejícímu a životaschopnému odvětví,
které kromě pozitivního finančního výsledku pomáhá řešit otázky
zaměstnanosti a rozvoje nových odvětví spotřebního průmyslu.
ČCCR vedle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) reprezentuje základní
prvek systému financování cestovního ruchu v ČR.
ČCCR a kongresová turistika
ČCCR přispěla v loňském roku k podpoře kongresové turistiky uspořádáním
dvou významných konferencí pod záštitou MMR
První akcí bylo společné zasedání Regionální komise pro Evropu světové
organizace cestovního ruchu (WTO), evropské komise cestovního ruchu (ETC)
a evropského sdružení hlavních asociací cestovního ruchu (ETAG).
ČCCR a kongresová turistika
Druhou mezinárodní akcí bylo uspořádání mezinárodní konference o
investicích do památek ve střední Evropě „Cesta po hradech a zámcích ve
střední Evropě" FIPE (fond pro historické dědictví Evropy).
V rámci tohoto projektu, kterého se vedle ČR zúčastní Slovensko, Maďarsko a
Polsko a jež vznikl v roce 1993 ve Francii, je vybrat v každé zemi po 15
historických objektech vhodných k opravě a přeměně na špičkově vybavené
hotely, které by sloužily především kongresové a incentivní turistice a
znamenaly by doplnění kapacit v tolik žádané kategorii komfortních hotelů
především mimo naše hlavní město.

similar documents