Document

Report
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THAO GIẢNG
CÙNG LỚP 6.1
KIỂM TRA BÀI CŨ
• Câu hỏi: Viết gọn dưới dạng lũy thừa rồi tính:
A  2 .2 .3 .5 .5
B  2 .2 .3 .3 .5 .5
C  3 .4 .2 5
• Kết quả:
A  2 .3 .5 = 3 0 0
2
2
B  2 .3 .5 = 9 0 0
2
2
2
C  3 .2 .5 = 3 0 0
2
2
Vấn đề đặt ra là: Cho trước một số tự
nhiên lớn hơn 1 (Chẳng hạn số 300),
vậy làm thế nào để ta có thể viết số đó
dưới dạng tích các thừa số lớn hơn 1.
Đặc biệt các thừa số đó phải là các số
nguyên tố?
300  2.2.3.5.5  2 .3.5
2
2
Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta
giải quyết vấn đề đó: §15. Phân tích
một số ra thừa số nguyên tố.
PHÒNG GDĐT QUẬN BÌNH TÂN TRƯỜNG THCS LÊ TẤN BÊ
TỔ TOÁN - TIN
1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ?
2. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Giáo viên: Trần Văn Giáp
§15.
1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ?
a) Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng tích của hai thừa số lớn
hơn 1, với mỗi thừa số lại tiếp tục làm như vậy (nếu có thể).
Ch¼ng h¹n ta cã thÓ lµm nh
Vậy phân tích một số ra
sau:
300
300
thừa số nguyên tố là gì ?
100
3
2
60
5
2
50
25
2
5
30
15
2
5
300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5
3
5
300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5
§15.
1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ?
a) VÝ dô: ViÕt sè 300 díi d¹ng tÝch cña nhiÒu thõa sè lín
h¬n 1 .
300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5
300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5
b) Định nghĩa:
Ph©n tÝch mét sè tù nhiªn lín h¬n 1 ra thõa sè
nguyªn tè laø viÕt sè mét
®ã díi
d¹ng
tÝch
c¸c thõa sè nguyªn tè .
a) Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1.
300
300
100
3
2
60
5
2
50
25
2
5
30
15
2
5
3
5
Vậy: 300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5
Vậy: 300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5
2
2
= 3 . 22 . 52 Viết gọn bằng luỹ thừa = 5 . 2 . 3
= 22 . 3 . 52
= 22 . 3 . 52
- Tại sao không phân tích các số 2, 3, 5 thành tích của 2 thừa số?
- Tại sao các số 15, 25, 30, 50, 60, 100 lại phân tích tiếp được?
§15.
1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ?
a) VÝ dô: ViÕt sè 300 díi d¹ng tÝch cña nhiÒu thõa sè lín
h¬n 1 .
300 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5
300 = 5 . 2 . 2 . 3 . 5
b) §Þnh nghÜa:
Ph©n tÝch mét sè tù nhiªn lín h¬n 1 ra thõa sè
nguyªn tè laø viÕt sè mét
®ã díi
d¹ng
tÝch
c¸c thõa sè nguyªn tè .
c) Chú ý :
D¹ng ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè cña mçi sè
nguyªn tè lµ chÝnh sè đó.
 Mäi hîp sè ®Òu ph©n tÝch ®îc ra thõa sè nguyªn
tè.
§15.
2. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc” như sau:
300 2
150 2
3
75 3
25 5 Nhận xét kết quả của hai cách
5 5 viết 300 dưới dạng “sơ đồ cây”
và “theo cột dọc”?
1
Vậy 300 = . . . . =22.3.52
300
100
50
2
25
2
5
5
300 = 22 . 3 . 52
Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào
thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.
Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố cần chú ý:
300
150
75
25
5
1
2
2
3
5
5
Vậy:
300 = 22 . 3 . 52
 Các số nguyên tố được viết bên phải
cột, còn các thương thì được viết bên trái.
 Nên lần lượt xét tính chia hết cho các
số nguyên tố từ nhỏ đến lớn: 2; 3; 5; 7;…
 Trong quá trình xét tính chia hết nên
vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2,
cho 5, cho 3 đã học.
 Dùng lũy thừa để viết gọn kết quả và
các thừa số nguyên tố nên viết theo thứ tự
từ nhỏ đến lớn.
Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc”
300
2
150 2
75 3
25 5
5 5
1
Vậy: 300 = 22 . 3 . 52
420
2
210
2
105
3
35
5
7
7
1
Vậy 420=22.3.5.7
1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ?
“theo sơ đồ cây”
Ph©n tÝch mét sè tù nhiªn lín h¬n 1 ra
thõa sè nguyªn tè laø viÕt sè ®ã díi d¹ng
mét tÝch c¸c thõa sè nguyªn tè .
 D¹ng ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè
cña
mçi sè nguyªn tè lµ chÝnh sè đó.
 Mäi hîp sè ®Òu ph©n tÝch ®îc ra
thõa sè
2.nguyªn
Cách phân
tè. tích một số ra thừa số nguyên tố.
300 = 22 . 3 . 52
300
2
150
2
Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố cần chú ý:
75
3 “theo
 Nên lần lượt xét tính chia hết cho các số nguyên tố từ nhỏ
cột
25
5
đến lớn: 2; 3; 5; 7;… nên vận dụng các dấu hiệu chia hết cho
5
5 dọc”
2, cho 5, cho 3 đã học.
1
 Các số nguyên tố được viết bên phải cột, còn các thương thì
300 = 22 . 3 . 52
được viết bên trái.
C©u
1
§iÒn sè vµo dÊu ®Ó ®îc kÕt qu¶ ®óng khi
ph©n tÝch 2 sè sau ra thõa sè nguyªn tè.
*
2
2
a) 36 = 2 3
.
3
b) 280 = 2 . 5 7
.
*
*
C©u
2
Cách viết nào dưới đây được gọi là phân tích số
120 ra thừa số nguyên tố.
a) 120 = 2 . 3 . 4 . 5
b) 120 = 1 . 8 . 15
c) 120 = 23 . 3 . 5
d) 120 = 2 . 60
Chính xác
C©u
3
Hãy ghép số ở cột A với các tích ở cột B để được
kết quả phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
Cột A
a) 30 =
b) 84 =
c) 60 =
d) 108 =
e) 285 =
Cột B
1) 2.3.5
2) 3.4.25
3) 22.3.7
4) 4.25
5) 3.5.19
6) 22.33
7) 3.2.18
8) 22.3.5
C©u
4
Bạn An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số
nguyên tố như trong bảng dưới đây.
An làm như vậy có đúng không ? Nếu sai em hãy
sửa lại cho đúng nhé.
Cách phân tích
TSNT của An
120 = 2.3.4.5
306 = 2.3.51
567 = 92.7
Sai
Đúng Em sửa lại cho đúng
x
120  2 .3.5
x
3 0 6  2 .3 .1 7
x
5 6 7  3 .7
3
2
4
- Lµm c¸c bµi tËp:
127; 128; 129; 130 ( SGK / 50
).
- §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt
/ 51 )
( SGK
C¸ch x¸c ®Þnh sè lîng c¸c íc cña mét sè.
- TiÕt sau chóng ta sÏ luyÖn
tËp.
C¶m ¬n quý thÇy c« ®· ®Õn
dù giê thao gi¶ng cïng líp 6.1
Chóc c¸c thÇy c« dåi dµo søc
kháe
Chóc c¸c em häc tèt
C©u
2. 52
Tìm
tất
cả
các
ước
của
số
100
=
2
5*
52 . 21 = 50
100 = 52 . 22
20 = 51 . 22
51 . 21 = 10
4 = 50 . 22
50 . 21 = 2
100 = 22.52
25 = 52 . 20
5 = 51 . 20
1 = 50 . 20
Số 22 . 52 có bao nhiêu ước?
Số 22 . 53 có bao nhiêu ước?
Số 23 . 52 .7 có bao nhiêu ước?
C¶m ¬n quý thÇy c« ®· ®Õn
dù giê thao gi¶ng cïng líp 6.1
Chóc c¸c thÇy c« dåi dµo søc
kháe
Chóc c¸c em häc tèt

similar documents