*Kick Off* Vineyard Amersfoort

Report
“Kick Off” Vineyard
Amersfoort
zaterdag 20 september 2014, Camping ’t
Beloofde Land, Voorthuizen
• “Lieve Menno & Marian en Vineyard
Amersfoort’ers …”
Persoonlijk woord
• een oproep tot aanstelling
• voorstellen van Menno & Marian Helmus als
gemeenteleiding
• erkennen van de medeleiders in de raad en de
taakteamleiders in het coördinatieteam
• oproep tot toewijding van leiders en gemeente & zegenen
leiders
• officiële erkenning van de gemeente door het lezen en
bevestigen van ‘wat wij geloven’ en ‘waar wij voor
willen staan’ door de leiders en de gemeente & zegenen
hele gemeente
• avondmaal & aanbidding
• …
Overzicht
• “Wat wij op het punt staan te doen, is gebaseerd
op de Bijbel. We geloven dat het de Heilige Geest
is die roept en aanstuurt. De gemeente, in
samenwerking met de Heilige Geest, erkent wat
God aan het doen is en gaat er dan in mee.”
(Handelingen 6:6; 13:2-3; II Timotheus 1:6)
Oproep tot aanstelling [1]
• “Vandaag hebben we jullie bij elkaar geroepen
om de raad en het coördinatieteam/de
taakteamleiders, met Menno & Marian Helmus
als gemeenteleidersechtpaar, en jullie als
gemeente met jullie leiders, officieel te erkennen
in de Vineyard beweging.”
Oproep tot aanstelling [2]
• Menno & Marian Helmus
Voorstellen gemeenteleiders
• Vincent & Liesbeth vd Put, Jaap & Arlene
Wisse, Hannah Bouwsma, Hans Alblas,
Esther de Graaff
Erkennen van raad &
taakteamleiders
Leiders [volgens I Petrus 5:1-3]
• Zullen jullie Gods kudde waarvoor jullie de
verantwoordelijkheid hebben hoeden, goed
toezicht houden – niet gedwongen maar
vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf
beter van te worden maar met belangeloze
toewijding? Zullen jullie je niet heerszuchtig
opstellen tegenover de kudde die aan jullie is
toevertrouwd, maar het goede voorbeeld geven
aan hen die deel zijn van wat God met Vineyard
Amersfoort doet?”
Oproep tot toewijding
Gemeente [volgens I Petrus 5:1-3]
• “Zullen jullie, als deel van wat God doet met de
Vineyard in Amersfoort, Menno & Marian
Helmus als gemeenteleiders en Vincent &
Liesbeth, Jaap & Arlene, Hannah, Hans, Esther
als raad en taakteamleiders van deze gemeente
aanvaarden, ondersteunen en volgen?”
Oproep tot toewijding
Allen [volgens I Petrus 5:5-7]:
• “…, in de omgang met elkaar moet ieder van
jullie altijd de minste willen zijn, want God keert
zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen
schenkt hij zijn genade. Onderwerp je dus
nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij jullie
op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
Jullie mogen je zorgen op hem afwentelen, want
jullie liggen hem na aan het hart.”
Oproep tot toewijding
• Menno & Marian
Zegenen …
• Vincent & Liesbeth, Jaap & Arlene,
Hannah, Hans, Esther
Zegenen …
• de bevestiging van wat wij geloven
• de toewijding aan een voortdurende
inspanning om aan Vineyard gemeenten te
bouwen
Erkennen van de gemeente
‘Waar wij voor willen staan’
Waar wij voor willen staan...
... is niet iets waarvan wij verwachten dat elke
gemeente die volop heeft ontwikkeld, maar wij
verwachten dat elk van deze zeven aspecten in één
of andere vorm aanwezig zullen zijn.
Het Woord van God
Wij willen het Woord van God horen, onderwezen
op een praktische, inspirerende manier, samen met
Zijn gangbare profetische woord.
Wij stellen ons als doel het Woord van God zoals
dat tot ons komt te horen en te gehoorzamen, en
om ‘daders van het Woord’ te zijn die veranderd
worden naar het beeld van Christus.
Aanbidding van God (1)
Wij verlangen ernaar God te aanbidden met alles
wat in ons is, en willen Jezus in het middelpunt
als onze Heer.
Wij hongeren naar het kennen van de
tegenwoordigheid van God, om Zijn stem te
gehoorzamen en er alles aan te doen Hem te
volgen.
Aanbidding van God (2)
Wij verlangen naar door de Geest geleide
aanbidding op een manier die intiem is,
dynamisch, cultuurgevoelig en levensveranderend.
Zorg voor de armen
Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar het
zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en
behoeftige, en dat Hij Zijn gemeente heeft
gezonden om voor hen te zorgen.
Toerusting van de heiligen (1)
Wij geloven dat alle christenen getraind moeten
worden om ‘de werken van Christus’ te doen.
Wij zijn toegewijd aan het ‘kom-en-zie’ model
van ‘al-doende-leren’, waar zij die getraind
worden dienen samen met hen die hen trainen en
vervolgens worden onderwezen tijdens en na de
trainingservaring.
Toerusting van de heiligen (2)
Wij beogen in training te voorzien voor alle
aspecten van verantwoordelijk christelijk leven en
bediening.
Uitleven van christelijke eenheid
Wij zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus
horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente.
Wij beogen eenheid te bewaren door allen die
Jezus aanroepen te eren en door verzoening te
zoeken met alle delen van de Gemeente.
Dienen in vernieuwing naar andere gemeenten
Wij verlangen ernaar het Lichaam van Christus
om ons heen te dienen door vernieuwing,
toerusting en andere nuttige manieren.
Voortbrengen van andere lokale gemeenten
Wij geloven dat de beste manier om het
Koninkrijk uit te breiden is door het stichten van
nieuwe gemeenten.
Het is ons verlangen om gemeenten te stichten
met een visie voor het stichten van andere
gemeenten, met dezelfde visie, in hun Jeruzalem,
in hun Judea en Samaria, en tot de uiteinden van
deze wereld.
• ‘Waar wij voor willen staan’
Einde
‘Wat wij geloven...’
Wij geloven...
... dat God de Eeuwige Koning is.
Hij is een onbeperkte, onveranderlijke Geest,
volmaakt in heiligheid, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, kracht en liefde.
Hij is in alle eeuwigheid de Enige, Levende en
Ware God, bestaande uit drie personen die één in
wezen zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
elkaars gelijke in macht en heerlijkheid.
Wij geloven...
... dat Gods Koninkrijk eeuwig is.
Vanaf zijn troon door zijn Zoon, zijn eeuwig
Woord, schiep Hij, draagt Hij, en regeert Hij over
alles wat bestaat:
De hemelse gewesten, de hemelse legermacht, het
heelal, de aarde, alles wat leeft en de mensen.
God maakte alles zeer goed.
Wij geloven...
... dat Satan, oorspronkelijk een belangrijke en
goede engel, in opstand kwam tegen God en een
menigte engelen met zich meenam.
Hij werd van Gods tegenwoordigheid verdreven en
hij vestigde als onrechtmatig gebruiker van Gods
gezag een tegen-koninkrijk van duisternis en
kwaad op de aarde.
Wij geloven...
... dat God de mens naar zijn beeld heeft geschapen
als man en vrouw om een relatie te hebben met
Hemzelf en om te heersen over de aarde.
Omdat Satan het eerste mensenpaar wist te
verleiden, werd het hun niet toegestaan nog langer
te leven onder de genade.
Hierdoor deden zonde, ziekte en dood als Gods
oordeel hun intrede op aarde.
Wij geloven...
... Door de zondeval verkregen Satan en zijn
demonische legerscharen toegang tot Gods
volmaakte schepping.
De schepping ervaart nu de consequenties en
effecten van Adams oorspronkelijke zonde.
Mensen worden geboren in zonde, zijn
onderworpen aan Gods oordeel als straf voor de
zonde en zijn gevangen in Satans koninkrijk van
duisternis.
Wij geloven...
... dat God zijn heerschappij over de aarde niet
heeft opgegeven.
Hij houdt haar in stand door zijn voorzienigheid.
Om verlossing te brengen sloot God verbonden met
de mens om zo zijn genade aan de zondige mens te
openbaren.
Wij geloven...
... Door het verbond met Abraham ging God zelf
een verbond aan met zijn volk Israël, waarbij Hij
beloofde hen te verlossen van de slavernij van de
zonde en van Satan en tevens beloofde alle naties
door hen te zegenen.
Wij geloven...
... dat God, als Koning, zijn volk door zijn
geweldige daden verloste van de slavernij in
Egypte, en dat Hij door Mozes zijn verbond
opnieuw bevestigde.
Dit verbond openbaarde zijn volmaakte wil en onze
plicht die te vervullen. Het doel van de wet is om
ons in zonde gevallen geslacht tot de orde te roepen
en ons bewust te maken van onze morele
verantwoordelijkheid.
Wij geloven...
... Door het werk van Gods Geest overtuigt de wet
ons van onze zonde en Gods rechtvaardig oordeel
over ons, en leidt ons naar Christus alléén om
verlossing te vinden.
Wij geloven...
... dat toen Israël Gods heerschappij als Koning
over haar verwierp, God het koningschap in Israël
instelde.
Hij sloot toen een onvoorwaardelijk verbond met
David, waarin Hij beloofde dat zijn geslacht de
Messias zou voortbrengen, die Gods eeuwig
koningschap over zijn volk zou herstellen.
Wij geloven...
... dat toen de tijd vervuld was, God zijn verbonden
met Israël en zijn profetische beloften van
verlossing nakwam door zijn Enige Zoon Jezus
naar de wereld te zenden.
Verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de
maagd Maria, als volledig God en mens in één
persoon, is Hij de mens zoals God ons bedoelde.
Jezus werd gezalfd als Gods Messias en vervuld
door de Heilige Geest.
Wij geloven...
... Zo vestigde Hij het gezag van God als Koning
op aarde en overwon Hij de heerschappij van Satan
door verzoeking te weerstaan, de Blijde Boodschap
van verlossing te verkondigen, zieken te genezen,
demonen uit te werpen en doden op te wekken.
Wij geloven...
... dat door het bijeenbrengen van zijn discipelen
God zijn Gemeente aanstelde om het instrument te
zijn van zijn Koninkrijk.
Nadat Hij voor de zonden van de wereld gestorven
was, werd Jezus op de derde dag opgewekt uit de
dood.
Daarmee werd het verbond van zegen, zoals dat
aan Abraham was gegeven, vervuld.
Wij geloven...
... In zijn zondeloze, volmaakte leven voldeed
Jezus aan de eisen van de wet, en door zijn
verzoenende dood aan het kruis nam Hij Gods
oordeel over de zonde, dat wij als wetsovertreders
verdienen, op Zich.
Door zijn dood aan het kruis ontwapende Hij
tevens de demonische machten.
Wij geloven...
... dat het verbond met David werd vervuld in
Jezus' geboorte uit het huis van David, zijn
bediening als Messias, zijn glorieuze opstanding uit
de dood, zijn hemelvaart en zijn tegenwoordige
heerschappij aan de rechterhand van de Vader.
Als Gods Zoon en Davids erfgenaam is Hij de
eeuwige Messias-Koning, die thans over de gehele
aarde en in elke generatie Gods heerschappij doet
toenemen.
Wij geloven...
... dat de Heilige Geest met Pinksteren krachtig
werd uitgestort op de Gemeente. Zo werden de
gelovigen gedoopt in het lichaam van Christus en
kregen zij de gaven van de Geest.
Wij geloven...
... Door de Geest zal God voor altijd in ons wonen.
Hierdoor kunnen wij aanbidden in de Geest,
persoonlijk geheiligd worden, de Gemeente
opbouwen, gaven voor bediening ontvangen en het
koninkrijk van Satan terugdringen door de wereld
het evangelie te brengen, door de verkondiging van
het Woord van Jezus en het doen van zijn werken.
Wij geloven...
... dat de Heilige Geest woont in een ieder die in
Christus gelooft en dat Hij ons bijstaat als Helper,
Leraar en Leidsman. Wij geloven in de vervulling
of bekrachtiging door de Heilige Geest, hetgeen
vaak een bewuste ervaring is, voor het hedendaagse
werk van God.
Wij geloven...
... Wij geloven in de tegenwoordige bediening van
de Heilige Geest en in de uitoefening van alle
bijbelse gaven van de Heilige Geest.
Wij passen het opleggen van handen toe ter
bekrachtiging door de Heilige Geest, voor genezing
en om diegenen te erkennen en met kracht te
bekleden, die God heeft aangesteld om de
Gemeente te leiden en te dienen.
Wij geloven...
... dat de Heilige Geest de menselijke schrijvers
van de Heilige Schrift heeft geïnspireerd en dat de
Bijbel, wat betreft de originele manuscripten,
daarom feilloos is.
We beschouwen de 66 boeken van het Oude en het
Nieuwe Testament als onze hoogste en absolute
autoriteit, de enige onfeilbare richtlijn voor geloof
en praktijk.
Wij geloven...
... dat de gehele wereld onder de macht van Satan
staat en dat alle mensen van nature en door eigen
keuze zondaars zijn.
Daarom komen alle mensen in aanmerking voor
Gods rechtvaardige oordeel.
Wij geloven...
... Door de prediking van de Blijde Boodschap van
Jezus en het Koninkrijk van God en door het werk
van de Heilige Geest, wordt iedereen die zijn
zonden belijdt en vertrouwt op Jezus Christus als
Heer en Verlosser in God opnieuw geboren,
gerechtvaardigd, aangenomen en geheiligd in Jezus
door de Geest.
Zo worden zij bevrijd uit het rijk van Satan en
kunnen zij het Koninkrijk, dat onder Gods
heerschappij staat, binnengaan.
Wij geloven...
... in één, heilige, universele Gemeente.
Allen die berouw hebben van hun zonden en Jezus
als Heer en Verlosser belijden, worden opnieuw
geboren door de Heilige Geest en vormen het
levende Lichaam van Christus, waarvan Hij het
Hoofd is en wij allen leden zijn.
Wij geloven...
... dat Jezus Christus de Gemeente twee
instellingen heeft toevertrouwd: de waterdoop en
het avondmaal.
Beide zijn toegankelijk voor alle gelovigen.
Wij geloven...
... dat Gods Koninkrijk is gekomen in de bediening
van onze Here Jezus Christus, en dat het steeds
blijft komen in de bediening van de Geest door de
Gemeente, en dat het volkomen zal zijn in de
heerlijke, zichtbare en zegevierende verschijning
van Christus - zijn terugkeer naar de aarde als
Koning.
Wij geloven...
... Als Christus weer regeert, zal Hij Satan en al zijn
volgelingen en zijn werken definitief verslaan en
de opstanding van de doden, het laatste oordeel en
de eeuwige zegen van de rechtvaardigen en de
eeuwige straf van de goddelozen tot stand brengen.
Wij geloven...
... de nieuwe aarde vervuld worden; opnieuw
geschapen door zijn geweldige kracht waarin
gerechtigheid woont en waar Hij voor eeuwig zal
worden aanbeden.
• ‘Wat wij geloven...’
Einde
• Amen!
Wat wij geloven
• Zullen jullie je inspannen om een gemeente te
bouwen en andere gemeenten te stichten:
• Waar de Bijbel centraal staat in ons onderwijs? …
• Waar aanbidding onze hoogste prioriteit is? …
• Waar kleine groepen de basisstructuur vormen? …
• Waar geestelijke gaven (h)erkend worden in elke
gelovige? …
• Waar training van fundamenteel belang is? …
Waar wij voor willen staan [1]
• Waar de werken van de Heilige Geest (tekenen
en wonderen) een normaal en regelmatig deel
vormen van het leven van de gemeente? …
• Waar bediening aan de armen en de
gebrokenen zeer belangrijk is voor God en de
gemeente? …
• Waar getuigen de roeping is van elke gelovige?
• Waar men andere gemeenten moet liefhebben,
respecteren en mee samenwerken? …
• Waar gemeentestichting & zending in het hart
van onze roeping ligt?” …
Waar wij voor willen staan [2]
• ieder die deel is van wat God met Vineyard
Amersfoort doet!
Zegenen …
• “Ik hield het bewust klip & klaar: eerst
Jezus en wie hij is; vervolgens Jezus en
wat hij deed – Jezus gekruisigd” [1
Korintiers 2:2 – vertaald uit The Message]
Avondmaal & Aanbidding
• Mededeling praktische organisatie
En nu …

similar documents