KOMUNIKACIA

Report
Lučenec 27.06.2014
Renáta Šimová
 pochádza z latinského slova
c o m m u n i ca t i o
- spoluúčasť, spoločné zúčastňovanie sa, spoločné
zdieľanie...
 komunikácia
je výmena informácií, myšlienok,
názorov a pocitov medzi živými bytosťami, obyčajne
prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov
 podstatou komunikácie je výmena info a príjem info
Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej
oblasti života:
 Spokojnosť s prácou
 Spolupráca
 Prežitie ľudí v spoločenstve
 Dobré medziľudské vzťahy
 Profesionálny úspech
Tri opičky
 Prvá má zakryté uši (nepočuje zlo)
 Druhá ústa (nehovorí zlo)
 Tretia oči (nevidí zlo)
 Mobbing/bossing - šikanovanie
 Manipulácia
 Klamanie
 Ohováranie
Čo možeme prenášať pomocou komunikácie
(čo komunikujeme?):










Fakty, správy, informácie
Emócie a nálady
Svoje postoje k veciam, ľuďom, situáciam
Svoj subjektívny postoj k poslucháčovi
Pochopenie situácie iných ľudí
Svoj vzťah k sebe samému
Určité normy a pravidlá
Naše predstavy a očakávania, želania
Návrhy na zmeny
Motiváciu partnerov
 Písomná - info sa prenášajú pomocou písaného textu
 Osobná -tvárou v tvár
 Elektronická – prostredníctvom elektronických médií
 Audiovizuálna – prostredníctvom médií
 Sprostredkovaná – je prenášaná cez ďalšiu osobu,
ktorá tvorí takz. prostredníka
Komunikácia je úspešná vtedy, keď sme dosiahli to,čo
sme dosiahnuť chceli.
 Proces komunikácie je zložitý, lebo ľudia sú zložití.
 Pri komunikácii pracujeme s ich emóciami, často s
rozdielnymi názormi a postojmi, pričom výsledok
komunikácie nie je vopred známy.
 To je na komunikácii krásne, ale najtažšie: –
Tvoriť „ľudský" proces v reálnom čase.
 Verbálne (naučené)- Vizualizácia, Písaná reč
Hovorená reč – Charakter reči:
hlasitosť, zrozumitelnosť, rýchlosť, kadencia a
melódia ,rytmus, pauzy
 Neverbálne (zdedené) – reč tela, reč objektov, reč
priestoru
Reč tela
 Držanie tela – napätosť tela, typ pohybov
 Gestikulácia – držanie a pohyby rúk, držanie hlavy
 Mimika – tvár a obočie, krivka úst
 Pohľady – výmena a diaľka pohľadov, otvorenosť
očí a veľkosť zreníc
Reč objektov
 Stav tela – telesné symptómy, úprava a hygiena
 Objekty blízke telu –oblečenie, šperky a doplnky
 Objekty vzdialené –vybavenie, auto, byt
• prekrížené ruky
neistota, tréma,
pohodlnosť
• sedenie
s prekríženými nohami
v kolenách a rukami v
ramenách - obrana,
klamstvo, vyčkávanie
• sedenie s členkom
jednej nohy na stehne
druhej nohy u mužov tvrdohlavosť,
hádavosť, súperenie
• strnulé sedenie s
nohami zasunutými pod
stoličkou a rukami
držiacimi sa okrajov
stoličky - plachosť
• sedenie s jednou nohou
zohnutou a druhou
vystretou - snaha o
prekonanie neistoty
• Otvorená dlaň otočená smerom hore - ruka, ktorá
prosí, vyzýva. Môže značiť i čestnosť, otvorenosť
- signalizuje „NEMÁM ČO SKRÝVAŤ“.
Vhodné gesto, ak chceme pôsobiť dôveryhodne.
• Ruka otočená dlaňou dolu - prikazuje.
• Otvorená dlaň otočená smerom k telu – obrana.
• Ruka natiahnutá k partnerovi – otvorenosť
• Ak ruka zrazu smeruje k ústam - človek zneistel,
alebo si niečo chce nechať pre seba.
• Škrabanie nosa – klamstvo, neistota, rozpaky,
pochybnosti
• Škrabkanie brady môže značiť i overovanie situácie,
rozhodovanie.
• Škrabkanie na krku – klamstvo.
• Ak si niekto zakrýva ústa pri diskusii, môže to
znamenať, že s Vami nesúhlasí.
• Bubnovanie prstami – častejšie netrpezlivosť ako
nuda.
• Vystretý ukazovák – poslucháč vníma ako
prejav agresivity, rozhodnosti, snahy
presvedčiť o argumentoch.
• Strecha z prstov – učiteľské / manažérske gesto:
znamená, že daná osoba vie niečo lepšie ako vy,
prípadne nerada prijíma opačné názory.
Znamenať môže i uvažovanie a je symbolom
zložitých myšlienkových pochodov.
Prepletené prsty – najčastejšie sebaistota
Reč priestoru
 Zóny- intímna 30cm - matka, dieťa je komunikačne
najbohatšia,
osobná 45cm – priatelia,
sociálna – 120-360cm,obchodné jednania,
verejná – viac ako 360cm, školenia
 Teritóriá – komunikácia obsadením teritória
Prostredie – interná a externá komunikácia
 S kým najčastejšie komunikujem ?
 Aké sú dôvody a ciele komunikácie?
 Prečo komunikujem?
 Čo zvestujem?
 Ako poskytujem informácie, aký je komunikačný
prostriedok?
 Aké sú účinky komunikácie?
 Aké sú dôsledky komunikácie?
 Osoba
verbálna, neverbálna
 Forma
osobná, písomná, mailová
 Procesy
náročné rozhovory, koučovanie,
vyjednávanie, predaj, blogovanie
 Príručky, Brožúry
 Blog, Facebook ...
 Osobné správy a listy
 Telefón, wifón, mobil
 Noviny
Nástenky
 Elektronické
informačné tabule
 Video
 Uzavreté televízne
okruhy
 Internet, Google email
 Porada Prezentácia
 Workshop
 Brainstorming
 Masové zhromaždenie
 1. Môj základný postoj je: Ja som OK - Ty si OK.
 2. Čím lepšie poznám svoje potreby a potreby




druhého, tým lepšie komunikujem.
3. Čím ústretovejší som k potrebám partnera, tým
je on ústretovejší k mojim.
4. Pohľadom do očí nadväzujem prenos.
5. Čím výraznejšie sa komunikácia dotýka pocitov,
tým výraznejšie sú neverbálne signály.
6.Múdry skláňa hlavu tam, kde chytrý hovorí stále sa učím počúvať.
 7. Vyjadrujem sa ako JA - nie ako MY alebo ONO
SA.
 8. Nie je dôležité iba ČO sa hovorí, ale i AKO sa
to hovorí.
 9.Snažím sa o vlastnú zrozumiteľnú výpoveď.
 10.Ak zlyháva opakovane moja snaha o zmysluplný
rozhovor,môžem kľudne žit i s kompromismi.
Úprimnosť a otvorenosť v komunikácii sú vizitkou
kvality vzájomného vzťahu.
 Filtrovanie informácií – skresľovanie informácií
 Selektívne vnímanie – človek počuje len tie časti




informácie, ktoré sú v súlade s jeho názorom
Emócie – ovplyvňujú podanie i pochopenie situácie a
ich vplyvom môže človek poskytnúť, alebo vnímať
informáciu lepšie, horšie, zaujato
Zahltenie informáciami nastáva vtedy, ak človek
dostane vicej informácií, ako môže spracovať
Jazyk – slová môžu mať pre rôznych ľudí rôzny
význam, čo je ovplyvnené vekom, vzdelaním,
kultúrou
Hodnotové rozdiely – mnohé rozdiely v komunikácii
vznikajú kvôli rozdielnym rebríčkom hodnôt
1.
Využívaním spätnej väzby – poslúži na overenie, či
príjemca pochopil informáciu správne, alebo či sme
mu správne rozumeli
2. Zrozumiteľným vyjadrovaním sa
3. Aktívnym počúvaním
4. Sledovaním neverbálnych signálov – reč tela môže
nahradiť verbálnu komunikáciu, dopĺňať či zvýrazniť
význam slov, ale môže byť však aj v rozpore s
hovoreným
Komunikácii s ľuďmi sa vyhnúť nemôžete – ešte aj
Robinson Crusoe sa na opustenom ostrove stretol
s človekom. Spôsob komunikácie však môžete
ovplyvniť, neustále zlepšovať a prispôsobovať
konkrétnej situácii, cieľu a príjemcom komunikácie.
Ďakujem za pozornosť
 PREČO SI SI DNES OBLIEKOL
Pomôcky: loptička,
Cieľ: uvoľnenie, komunikácia
 Hráči sedia v kruhu. Vedúci hodí loptičku jednému hráčovi s
otázkou: "Prečo si si dnes obliekol ...?" (sveter, tenisky,
korále) - uvedie len jednu konkrétnu časť oblečenia, ktorá
ho zaujíma. Daný hráč odpovie a hodí loptičku ďalšiemu s
rovnakou otázkou. Hra sa opakuje kým sa všetci
nevystriedajú aj viackrát. Ku podivu sa veľa o sebe touto
hrou dozvieme.
 Z hry vyvodíme záver, že súčasťou komunikácie je aj naše
oblečenie a ako ju môžeme využiť.

similar documents