Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Náhradní rodinná péče v České republice
a zkušenosti přímých aktérů
Postoje české společnosti k náhradní rodinné péči
www.nahradnirodina.cz
www.nadacesirius.cz
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
www.nadacesirius.cz
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Představení výzkumu
Cíl projektu: záměr získat relevantní know-how z oblasti NRP
Části projektu:
• Český výzkum (zmapování situace, potřeb aktérů)
• Zahraniční výzkum (inspirace pro ČR)
• Monitoring (metodiky, adresář)
Cíl českého výzkumu:
• Zmapování situace
• Potřeby aktérů – dětí i rodičů (potřeby po celou dobu procesu – před
přijetím až po osamostatnění dítěte)
• Služby
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Design a metodologie
Široké pojetí – zahrnutí dětí, náhradních rodičů, zástupců OSPOD a NNO
Zahrnutí různých období systému NRP (1993–98, 1999–2012, od 2013)
Všechny části realizovány v roce 2013 až 2014
Kontext a možnosti systému:
• Právní analýza systému NRP v ČR
• Omnibusové šetření v populaci ČR (postoje k NRP)
• Přehled realizovaných výzkumů v ČR z oblasti NRP
Potřeby aktérů:
• Rozhovory s náhradními rodiči
• Rozhovory s dětmi v náhradní péči
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
Design a metodologie
Služby pro rodiče a děti v náhradní péči:
• Skupinová diskuse s pracovnicemi OSPOD
• Skupinová diskuse se zástupci neziskových organizací
Jako doplněk (využití příležitosti):
• Dotazník pracovnicím OSPOD ke službám
• Analýza dotazníků o dítěti (vedené SNRP)
• Skupinová diskuse s pěstounskými rodinami v rámci setkání rodin
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
13. 11. 2014
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
Postoje české společnosti k NRP
Sběr dat: agentura IPSOS
Termín sběru dat: 13. až 21. 5. 2013
Metodologie: online panel (reprezentativní výběr podle soc.-dem.
charakteristik na populaci ČR ve věku 18 až 65 let)
Velikost vzorku: 500 respondentů
Cíl výzkumu: vnímání pěstounské péče v české společnosti
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
13. 11. 2014
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Znáte ve svém okolí nějakou rodinu, která má dítě/děti
v pěstounské péči?
N=500; v %
44
56
Ano
Ne
Nižší znalost – ZŠ vzdělání
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Představte si, že byste Vy chtěl/a přijmout dítě do pěstounské
péče. Máte podle Vašeho mínění dostatek informací o této
problematice?
N=500; v %
23
24
Ano
Ne
Nevím
53
Lepší informovanost – věk 46 až 65 let,
znají pěstounskou rodinu
Horší informovanost – VŠ vzdělání
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Uvažoval/a jste již někdy o tom, že byste si vzal/a dítě
do pěstounské péče?
N=500; v %
Ne
53
47
1
Ano, uvažoval\a
Ano, mám dítě
(děti) v pěstounské
péči
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Více uvažovali – věk 18 až 25 let, ženy,
znají pěstounskou rodinu
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Jaký byl hlavní důvod, proč jste o přijetí dítěte do pěstounské
péče uvažoval/a?
N=237; v %
Touha pomoci jiným
50
Potřeba smysluplnosti
19
Vlastní bezdětnost
12
Touha po velké rodině
8
Druh zaměstnání
4
Jiné
6
0
10
20
30
40
50
Touha pomoci jiným více – věk 18 až 25 let a 56 až 65 let
Potřeba smysluplnosti více – věk 46 až 55 let, VŠ vzdělání
Vlastní bezdětnost více – muži, věk 26 až 35 let
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
60
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Vadilo by Vám, kdyby dítě bylo postižené?
N=237; v %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
78
66
63
62
39
24
Mentálně
zdravotně
postižené
Smyslově
zdravotně
postižené
24
21
Fyzicky S výchovnými Jiného etnika Pokud by dítě Starší než 6
Se
zdravotně
problémy
mělo
let
specifickými
postižené
sourozence a
poruchami
mělo být
učení
přijato i s ním
Fyzické z. p. – VŠ vzdělaní, věk 18 až 25 a 26 až 35 let
Mentální z. p. – muži, VŠ vzdělání
Výchovné problémy – muži, VŠ vzdělání, věk 36 až 45 let
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Jaký je podle Vás nejčastější důvod, kvůli kterému si lidé berou
do pěstounské péče děti?
N=500; v %
Vlastní bezdětnost
63
Touha pomoci jiným
19
Touha po velké rodině
7
Druh zaměstnání
5
Potřeba smysluplnosti
5
Jiný
1
0
10
20
30
40
50
60
Touha pomoci jiným více – věk 36 až 45 let
Vlastní bezdětnost méně – věk 36 až 45 let
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
70
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Jaký je podle Vás nejčastější důvod, kvůli kterému si lidé berou
do pěstounské péče děti?
Jaký byl hlavní důvod, proč jste o přijetí dítěte do pěstounské
péče uvažoval/a?
N=500/237; v %
63
50
19
1
6
5
19
5 4
7 8
12
motivace jiných lidí pro
přijetí dítěte
vlastní motivace pro přijetí
dítěte
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů
13. 11. 2014
Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
N=500; průměr na škále (1 = rozhodně souhlasím, 4 = rozhodně nesouhlasím)
Náhradní rodina je pro opuštěné dítě lepším opatrovatelem
než stát
1.325
Pěstounům by měla být poskytována zvláštní podpora
1.718
Pěstouni by měli být finančně odměňováni
1.811
Neziskové/nestátní organizace by měly mít významnou roli při
podpoře pěstounů a dětí v náhradní péči
1.859
Neziskové/nestátní organizace poskytují pěstounům a dětem v
náhradní péči lepší služby než státní instituce
1.901
V pěstounské péči by dítě mělo být jen krátce, dlouhodobě by
mělo být ve vlastní, nebo adoptivní rodině
2.486
Pěstounská péče je zaměstnání
2.645
Pěstouni by měli mít speciální vzdělání
2.689
0
0.5
1
1.5
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius
2
2.5
3
Děkuji za pozornost!
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Mgr. Ondřej Novák
Jelení 91, 118 00 Praha 1
Tel./fax: +420 233 355 309
Infolinka: +420 233 356 701
[email protected]
www.nahradnirodina.cz
Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Sirius

similar documents