Náboženství a Ideologie

Report
Náboženství a
Ideologie
Úvod
• Tato prezentace je zamýšlená pro jednoduché
shrnutí a lehké rozšíření vašich znalostí v oblasti víry
a ideologie.
• Tato prezentace je kolektivní prací protestanta a
ateisty. Nechceme touto prezentací urazit víru nebo
ideologii kohokoliv z řad čtenářů.
• Každý má právo na svojí víru a to mu nemůže nikdo
upřít, prosíme, respektujte to.
Radek Šmíd a Daniel Fantyš
Náboženství
• Náboženství se dá jednoduše definovat jako soubor
názorů a dogmat, který se vyznačuje vykonáváním
jistého rituálu a který dělí prostor i čas na světský a
náboženský. Tato prostá definice obsáhne ovšem i
věci společností považované za nenáboženské,
například fandění sportovnímu týmu nebo hodiny
matematiky (rituál: vstanu na začátku hodiny,
hlásím se; čas i prostor je specificky určen).
• Ideologie se ničím takovým nevyznačují, ty se snaží
vysvětlit člověka a společnost a definovat její
správné fungování.
Křesťanství
• Křesťanství je monoteistické náboženství , které je
soustředěno kolem života Ježíše Krista a jeho učení.
• Základní kniha je Bible, která se skládá ze dvou
částí, Nového a Starého zákona.
• Nový zákon je specificky křesťanská a zabývá se
životem a učením Ježíše (mesiáše, Božího syna)
• Starý zákon je delší a starší část Bible na které se
křesťané shodují s Židy. Zabývá se stvořením světa a
dějinami židů.
Křesťanství: Desatero
• Křesťané se morálně a eticky řídí podle zásad
vyplívajících z Bible.
• Desatero je jedno ze shrnutí těchto zásad .
• Desatero je v evropské kultuře i mimo okruh
náboženství považováno často za „etické
minimum“, neboť 4. až 10. přikázání desatera
vymezuje základní mezilidské vztahy (tzv. 2. deska
Zákona). Znalost znění Desatera však obecná není.
• Můžeme ho nalézt ve starém zákoně ve 2. a 5. knize
Mojžíšově.
• Desatero dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj .
Islám
• Islám je monoteistické náboženství založené na učení
proroka Muhammada, věřící v Boha Alláha.
• Stoupenec Islámu se nazývá Muslim (ten kdo se
podřizuje Bohu)
• Islám, je založen na knize Korán, kterou zjevil Alláh
Muhammadovi .
• Muslimové nepovažují Muhammada za zakladatele
nového náboženství, ale za obnovitele původní
monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše,
Ježíše i dalších proroků islámu.
• Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení
daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu,
nesprávnou interpretací nebo obojím.
Islám: 5 pilířů víry
• Pět pilířů islámu, někdy též pět sloupů víry, tvoří
základ náboženské praxe každého muslima.
• Jsou to šaháda (věř v jednoho Boha)
• salát (Každý den se modli směrem k Mekce)
• zakát (dávej peníze na charitu)
• saum (půst v měsíci ramadánu)
• hadždž (pouť do Mekky podle vzoru Muhammada,
který odešel z Mekky do Mediny r.622 )
Judaismus
• Judaismus je monoteistickým náboženstvím
specifickým pro židy.
• Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných
náboženství včetně dvou nejrozšířenějších,
křesťanství a islámu.
• Základní knihou je Tóra což je jiné pojmenování pro
prvních pět knih Mojžíšových ve starém zákoně
Buddhismus
• Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož
základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5.
století př. n. l. v severovýchodní Indii.
• Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových
„náboženství“.
• Buddhismus je označován jako ateistické náboženství,
ačkoli v mnoha textech vystupují božstva - bytosti, žijící
ve vyšších dimenzích existence.
• Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato
božstva považována za běžné smrtelné bytosti podobně
jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svou moudrostí,
schopnostmi a dlouhověkostí.
Buddhismus
• Buddhisté věří v reinkarnaci (převtělení) jako způsob
zániku mysli což dá za příčinu vzniku mysli nové,
takže se nedá mluvit o té samé mysli.
• Celoživotním cílem každého buddhisty je
dosáhnout Nirvány, což jest stav, kdy bytost potlačí
všechny své potřeby a rozpadne se, splyne se vším
a je vším.
Hinduismus
• V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako
spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě
zahrnuje právní a společenské normy.
• Uctívá více Bohů nejdůležitější 3 jsou Brahma, Višnu a
Šiva.
• Jako náboženství je velice tolerantní, použiji slova
L.Ondráčka „Na co religionista narazí v Indii, může nalézt
i jinde, co však v Indii není, těžko někde objeví.“
• Základní knihou jsou védy, což je několikanásobně tlustší
kniha než je Bible, která obsahuje nejen náboženské, ale
i světské znalosti.
• Hinduismus věří v reinkarnaci (po smrti se člověk převtělí)
Socialismus
• Je předstupněm komunismu a opakem kapitalismu.
• Průmysl (a obecně celá produkce) by měl být v
rukou všech, tedy státu. Každý pak má pracovat
tak, jak umí a dostávat podle svých zásluh.
• Socialismus v praxi funguje například v Izraelských
Kibucech, osadách, kde vše vlastní kolektiv.
Komunismus
• Komunismus je beztřídní společnost, kde všichni
pracují podle svých schopností a berou si podle
svých potřeb.
• Všichni jsou natolik uvědomělí, že pracují maximálně
podle svých schopností a nikdo se nefláká a každý
si bere jenom opravdu tolik kolik potřebuje a ne víc.
• Stále na světě v Číně a Korejské lidově
„demokratické republice“
• Vychází z učení Marxe a Vladimira Iljiče Lenina
Fašismus
• Vzniknul v Itálii a byl výrazným v Evropě mezi léty
1922-1945. Vyznačuje se sociální politikou,
vůdcovským systémem, silným nacionalismem a
militarismem. Na rozdíl od předchozích ideologií
připouští soukromé vlastnictví a podnikání, pokud je
prospěšné celku.
Nacismus
• Nacismus byl vytvořen z Musoliniho fašismu Adolfem
Hitlerem, který své názory shrnul v knize Mein Kampf.
Kromě všech projevů fašismu navíc přibývá i
rasismus, především antisemitismus,
pangermanismus, což je myšlenka spojeného
germánského (árijského) národa, který vládne
světu.
Závěr
• Děkujeme za pozornost a doufáme, že vám naše
prezentace rozšířila obecné znalosti.
• Veškeré definice byly zjednodušeny, a tak mohlo
dojít k nepřesnostem, které odborníka dráždí. Vy si
jich myslím, ani nevšimnete.
Zdroje
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus
• http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%
C3%AD
• https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1bo%C5%BEe
nstv%C3%AD&aq=f&oq=n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3
%AD&aqs=chrome.0.57j5j61j0l2j62.6395j0&sourceid=chro
me&ie=UTF-8#hl=cs&gs_rn=9&gs_ri=psyab&tok=0tbpTBzIorDu7sWkcEdLKA&pq=n%C3%A1bo%C5
%BEenstv%C3%AD&cp=4&gs_id=e&xhr=t&q=ideologie&
es_nrs=true&pf=p&sclient=psyab&oq=ideo&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.
45175338,d.bGE&fp=83932bb6166aa111&biw=1920&bih
=965
• http://www.svetova-nabozenstvi.cz/

similar documents