Vícekriteriální rozhodování 2

Report
3 - Vícekriteriální rozhodování, Teorie her a rozhodovací modely


Vícekriteriální rozhodování
Teorie her

Nejednodušší situace – rozhodování podle
jednoho kritéria

Složitější případ – více kriterií
 Podle důležitosti
 Paralelní respektování kriterií
 Pomocí užitkových funkcí převést na rozhodování
při jednom kritériu

Vícekriteriální optimalizační model
 Nekonečně přípustných řešení
 Alespoň dvě účelové funkce
 -> vícekriteriální lineární optimalizační model

Model vícekriteriální analýzy variant
 Konečný počet přípustných řešení
 Každá varianta je hodnocena podle několika
kriterií
 Komponenty modelu: varianty, kritéria, kriteriální
matice, váhy kritérií

Ideální a bazální varianta
 Ideální řešení (varianta) je hypotetické nebo
reálné řešení, reprezentované ve všech kritériích
současně nejlepšími možnými hodnotami.
▪ varianta H s ohodnocením (h1, ..., hk)
 Bazální řešení (varianta) je hypotetické nebo
reálné řešení, reprezentované nejhorším
ohodnocením podle všech kritérií.
▪ varianta D s ohodnocením (d1, ..., dk).

Dominance řešení
 V této definici předpokládáme všechna kritéria




maximalizační.
Varianta ai dominuje variantu aj , jestliže pro její
ohodnocení platí
(yi1, yi2 ,…, yik) ≥ (yj1, yj2,…, yjk)
a existuje alespoň jedno kritérium fl , že yil > yjl .
Řešení je nedominované (efektivní) řešení
problému, pokud neexistuje žádné jiné řešení,
které by jej dominovalo.

Kompromisní řešení
 Kompromisní varianta (řešení) má od ideální
varianty (řešení) nejmenší vzdálenost podle
vhodné metriky (měřenou vhodným způsobem).
 Kompromisem může být i zanedbání některých
kritérií.

Cíl řešení modelů
 Nalezení jediné kompromisní varianty,
kompromisního řešení (Nalezení určitého počtu
kompromisních variant)
 Rozdělení řešení na efektivní a neefektivní
 Uspořádání všech řešení od nejlepšího k
nejhoršímu

Metody kvantifikace informace 1
 Metoda pořadí
▪ nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium bude první v
pořadí
 Bodovací metoda
▪ nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium dostane
nejvíce bodů
 Párové porovnávání
▪ porovnává se důležitost kritérií či ohodnocení variant
podle jednotlivých kritérií

Metody kvantifikace informace 2
 Saatyho metoda
▪ Metoda kvantitativního párového porovnání
▪ Stupnice:
▪
▪
▪
▪
▪
1…rovnocenné
3…slabá preference
5…silná preference
7…velmi silná preference
9…absolutní preference
▪ Saatyho matice – čtvercová, reciproční
▪ Váhy – normalizovaný geometrický průměr řádků Saatyho
matice

Metody
 Metody nevyžadující informaci o preferenci kritérií
▪ Bodovací metoda a metoda pořadí
 Metody vyžadující ordinální informace
▪ Lexikografická metoda
 Metody vyžadující kardinální informaci
▪ Metody založené na výpočtu hodnot funkce užitku
▪ Metoda váženého součtu
▪ Metoda AHP – Analytický hierarchický proces
 Metody založené na minimalizaci vzdálenosti od ideální
varianty
▪ Metoda TOPSIS





Co je teorie her?
Základní pojmy
Hry s nulovým součtem
Hry s nenulovým součtem
Herní strategie



Teorie sociálních situací (psychologie)
Kooperativní a nekooperativní hry
Racionální volba
 Matematická teorie rozhodování racionálních hráčů, kteří jsou
na sobě závislí
 Vaše nejlepší rozhodnutí záleží na tom, co dělají ostatní, a co
oni dělají, může být závislé na tom, co si oni myslí, že vy
učiníte…


Analýza mezinárodních konfliktů (T. Schelling) i
spolupráce (R. Axelrod)
Nezaručuje výhru, ale pomáhá pochopit





Hráči – kdo se účastní hry
Strategie – jaké jsou možnosti
Výplaty – jaké jsou odměny hráčů
Informace – co se ví
Racionalita – jak hráči myslí



Pro jednotlivé kombinace strategií je součet
výplat roven 0 (nule)
Dokonale antagonistické hry – zisk jednoho
hráče = ztráta druhého
Zápis v maticovém tvaru – nejjednodušší
situace = dva hráči, dvě strategie
Irák
Bez podpory
USA
Vojenský útok
Diplomatický tlak
S podporou
(10,-10)
(-5,5)
(0,0)
(-2,2)
(první číslo v závorce – výplata prvního hráče = USA, druhé číslo v závorce –
výplata druhého hráče = Irák)
Pro prvního hráče je nejvýhodnější, aby oba hráli první strategii, pro druhého
hráče je to naopak.
Rovnovážným bodem je (-2,2) – pokud se v něm hráči ocitnou, ani jeden nemá
zájem měnit strategii – Nashova rovnováha

Možnost komunikace a dohody hráčů
 Kooperativní hry – hráči mohou komunikovat a
uzavírat dohody ohledně strategií
 Nekooperativní hry- dohody možné nejsou a
komunikace může a nemusí být možná
Polsko
Lobovat v USA Lobovat v EU
ČR
Lobovat v USA
Lobovat v EU
(10,10)
(0,0)
(0,0)
(10,10)
Koordinační hra – chybí jakýkoliv antagonismus – dokonalý soulad zájmů.
Hra má dva body Nashovy rovnováhy – pokud mohou hráči komunikovat, bez
problémů se dohodnou (zpravidla) kterou strategii zvolit.
Problém při nemožnosti komunikovat – využití společných zkušeností,
precedentů apod.
Polsko
Lobovat v USA Lobovat v EU
ČR
Lobovat v USA
(5,5)
(0,0)
Lobovat v EU
(0,0)
(10,10)
Nekoordinační hra – chybí jakýkoliv antagonismus – dokonalý soulad zájmů.
Hra má dva body Nashovy rovnováhy – pouze bod (10,10) je optimální pro oba
hráče (pareto-optimální).
Polsko
Lobovat v USA Lobovat v EU
ČR
Lobovat v USA
(5,10)
(0,0)
Lobovat v EU
(0,0)
(10,5)
Nerovnoměrné rozdělení výplat v bodech Nashovy rovnováhy – prvek konfliktu,
každý hráč preferuje jinou strategii, přitom oba mají zájem na shodě strategií
Možno řešit komunikací
Vězeň 2
Vězeň 1
neobvinit
obvinit
neobvinit
(1,1)
(15,0)
obvinit
(0,15)
(5,5)
Spolupráce mezi egoisty

Při jednom opakování:
 obvinit, neobvinit (vězeňské dilema)
 Poslat, neposlat/ponechat, vrátit (investiční hra)

Při více opakování:
 „Tit for tat“ (oko za oko, zub za zub – hrej
„obvinit“, když druhý hráč zahrál “obvinit“, hrej
„neobvinit“, když druhý hráč zahrál „neobvinit“)
 „Grim trigger“ (hrej „poslat“ dokud příjemce hraje
„vrátit“; jakmile příjemce zahraje „ponechat“,
nikdy nehraj „poslat“)

Vězňovo dilema a další hry:
 http://www.gametheory.net/applets/

Tragedie společného:
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_obecn%C3%AD_pastviny

similar documents