Cyril a Metod 5

Report
Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda
2013 (V.)
Konštantín a
Metod v r. 867
odchádzajú do
Ríma
Pol roka sa zdržia
v Panónii u
blatnohradského
kniežaťa Koceľa,
syna kniežaťa
Pribinu.
Vládca Koceľ zdržal
sprievod učencov z
Moravy, aby aj na jeho
území naučili ľud písať
a čítať v slovienskej
reči.
Ako odmenu za ich
námahu prosili bratia
o slobodu pre otrokov.
Čo vládca aj urobil.
Na ceste sa
Konštantín a
Metod
zastavil v
Benátkach.
Tam sa dostali do sporu s
trojazyčníkmi.
Vy chcete robiť
Boha bezmocným,
že viac ako trom
jazykom
nerozumie? Alebo
závistlivým, že
ľuďom viac ako tri
nedopraje? Každý
jazyk nech vyznáva
na slávu Boha Otca,
že Ježiš Kristus je
Pán!
Sú len tri jazyky,
ktorými sa patrí
chváliť Boha:
hebrejský, grécky
a latinský.
Už počas pobytu v Benátkach
prišiel list od pápeža
Mikuláša I., ktorým pozval
bratov do Ríma.
Skôr ako tam stihli prísť
pápež Mikuláš I. zomrel.
Preto ich v Ríme
slávnostne privítal jeho
nástupca Hadrián II.
Uvítanie bolo také
slávnostné hlavne preto,
lebo Konštantín a Metod
niesli so sebou
pozostatky 4. pápeža
sv. Klimenta, ktorý ešte
osobne poznal sv. Petra
apoštola.
Pápež ich prijal a
dovolil všetkým
Slovienom písať
Božie slovo aj v
kostoloch sa modliť k
Bohu po sloviensky.
Sloviensky jazyk sa
stal štvrtým
pobytu v Ríme bol Metod a
liturgickým jazykom Počas
traja slovienski mladíci Gorazd,
Kliment a Nauma vysvätení
Západnej cirkvi.
za kňazov.
„Drahý brat,
dospeli sme k
večeru, ja padám
do brázdy a ty
ďalej tlač pluh.“
Konštantín bol
vyčerpaný a chorý.
Vstúpil do kláštora a po
50 dňoch v rehoľnom
rúchu a s novým
menom Cyril cítil, že sa
blíži jeho posledný deň.
Prosil Metoda, aby
pokračoval v misii
medzi Slovienmi a
neodišiel do kláštora.
14. februára 869 Cyril zomiera. Pochovali ho v bazilike sv. Klimenta.
V r. 869 pápež posiela
Metoda z Ríma s listom
slovienskym kniežatám
Rastislavovi, Svätoplukovi
a Koceľovi, v ktorom ho
poveruje učiť ľud v
slovienskej reči.
Keď mu v tom franskí duchovní bránili, Metod sa vrátil
do Ríma a v r. 869 bol vysvätený za biskupa a neskôr
vymenovaný za arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy.
Keby som vedel, že je
vaša zďaleka by som sa
jej vyhol. Lenže ona
podlieha Rímu, preto
tam učím a hlásam
Božie slovo.
Keď sa arcibiskup
Metod vracal na
Veľkú Moravu zajali
ho Frankovia a
odviedli pred súdny
stolec kráľa Ľudovíta
Nemca v meste
Regensburg.
Franskí biskupi ho
obvinili, že učí v ich
krajine.
Hoci mu vinu
nedokázali,
odsúdili ho na
doživotné väzenie.
Nakoniec zasiahol
Rím a po troch
rokoch ho
prepustili.
Metod bol konečne na slobode. Keď
sa blížil k bráne veľkomoravského
hradiska všetci prepukli v jasot:
Vracia sa náš otec!
Náš arcibiskup!
Tešil sa aj sám Metod.
Opäť bol spolu so
svojimi žiakmi a
mohol šíriť Božie
slovo a Boh žehnal
jeho práci.
Pokojné časy však netrvali dlho. Nitriansky
biskup Wiching, ktorý bol Svätoplukovým
radcom, tajne túžil po moci.
Napísal falošný list,
akoby bol od
pápeža, v ktorom sa
zakazoval
v liturgii používať
sloviansky jazyk.
Onedlho však posol
priniesol od pápeža
pravý list,
v ktorom sa písalo:
Brat náš, Metod, je
svätý a apoštolské
dielo koná v pravej
viere a preto sú v jeho
rukách všetky
slovienske kraje.
Potom Metoda a jeho učenie obvinili, že
nie je po vôli byzantskému cisárovi.
Onedlho sa ukázalo, že opak je pravdou.
Cisár ho pozval do
Konštantínopola,
kde ho srdečne
privíta a chválil
jeho učenie a
knihy.
Keď Metod cítil, že mu ubúdajú sily, a že
sa blíži smrť. Chcel ešte dokončiť preklad
celého Svätého písma z gréckeho jazyka
do slovienčiny.
Za osem mesiacov dokončil toto dielo a sv.
omšou poďakoval za udelenú milosť.
Raz jeho modlitbu pred oltárom
prerušil jeden z jeho žiakov a spýtal sa:
On je slobodný muž z
vašej zeme. Je
pravoverný a učený. Vie
čítať latinské aj
slovienske knihy. To
buď Božia vôľa.
Metod ukázal
na Gorazda.
„Otče, koho
pokladáš za
súceho, aby bol
tvojim
nástupcom? „
Raz na Kvetnú nedeľu vošiel
Metod do chrámu, všetkých
požehnal a riekol:
Učeníci moji,
buďte so
mnou do
tretieho dňa.
Keď svital tretí deň,
naposledy zašepkal:
„Do tvojich rúk,
Pane, porúčam
svojho ducha“
Na rukách kňazov dokonal 6. apríla 885. Mal vtedy 70 rokov.
Sv. Metoda vyprevádzali všetci . Celá Veľká Morava
oplakávala svojho dobrého učiteľa a pastiera ľudu.
Kde sa nachádza jeho hrob nie je známe dodnes.
Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa u nás slávi 5. júla.
Otázky:
1. Ako sa volal pápež, ktorý schválil sv. omše a
liturgiu v slovienskom jazyku?
2. V ktorých jazykoch sa predtým mohla sláviť sv.
omša? (3)
3. Kedy zomrel sv. Cyril a kedy sv. Metod?
4. Kde je pochovaný sv. Cyril a kde sv. Metod?
5. V ktorý deň majú na Slovensku sviatok?
Dedičstvo otcov zachovaj nám,
Pane!

similar documents