PS KATKOM MANUÁLY- postup HaZZ pri NHPO_SK

Report
KATKOM
Názov projektu: Kompetenčné centrum záchranných služieb pre
školenia a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti
Rakúsko – Slovensko (KATKOM)
Pracovná skupina:
MUDr. Ingrid Takáčová, PhD., MPH
Bc. Lucia Mesárošová
Mgr. Viera Kazimírová
npor. PhDr. Mariana Hammelová
pplk. Ing. Jaroslav Kašička
Bratislava, 31. 03. 2014
koordinátor
člen
člen
člen
spoluautor HaZZ
PRIJATIE SPRÁVY O UDALOSTI
Príjem tiesňových na území Bratislavského kraja zabezpečuje operačné stredisko
Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave (ďalej len „operačné stredisko“)
Dislokácia operačného strediska: Staromestská 6, 811 03 Bratislava
Operačné stredisko je súčasťou koordinačného strediska IZS
Výkon činnosti na operačnom stredisku zabezpečujú operační dôstojníci Krajského
riaditeľstva HaZZ v Bratislave (ďalej len „operačný dôstojník“)
Operačné stredisko trvale zabezpečuje príjem tiesňových volaní na linke 150 a 112
PRIJATIE SPRÁVY O UDALOSTI
Správu o udalosti možno prijať
a) telefonicky prostredníctvom verejnej telefónnej siete,
- na tiesňové linky 150 alebo 112,
- diaľkovým prenosom informácií (elektrickou požiarnou signalizáciou),
b) telefonicky prostredníctvom mobilného telefónu,
c) rádiostanicou pracujúcou vo frekvencii Hasičského a záchranného zboru,
alebo iných zložiek integrovaného záchranného systému (ďalej len „záchranný
systém“),
d) dátovým prenosom na počítačovej sieti (od inej zložky záchranného
systému),
e) osobne.
Úlohy operačného dôstojníka pri príjme správy
o udalosti
Zistiť od volajúceho čo najviac informácií, a to najmä:
a) adresu udalosti,
b) druh udalosti (požiar, živelná pohroma alebo iná mimoriadna udalosť),
c) bližšie informácie o udalosti potrebné pre hasičskú jednotku (napríklad počet
ohrozených osôb, charakter objektu, v ktorom k udalosti došlo, hroziace
nebezpečenstvo),
d) najvhodnejšiu príjazdovú trasu na miesto udalosti (ak nie je zrejmá z adresy
a treba ju spresniť),
e) meno osoby podávajúcej správu o udalosti, jej telefónne číslo a adresu.
OČAKÁVANÉ ZVLÁŠTNOSTI PRI PRIJÍMANÍ
SPRÁVY O UDALOSTI
a) volajúci
je v strese alebo inak indisponovaný pod vplyvom situácie na
mieste nehody,
je cudzinec nehovoriaci po slovensky,
zámerne zneužíva tiesňovú linku,
b) nepresné prevzatie správy o udalosti (neúplné prijatie, prepočutie),
c) prerušenie spojenia počas hovoru,
d)
v prípade viackrát sa opakujúcej správy o tej istej udalosti ide
pravdepodobne o udalosť veľkého rozsahu,
e)
nutnosť prevziať správu o udalosti pre inú zložku záchranného
systému,
f)
nemožno spätne overiť správu o udalosti.
Pri zlyhaní tiesňovej linky verejnej telefónnej siete (porucha, poškodená
ústredňa) treba zabezpečiť (napríklad prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov, mobilných prostriedkov alebo miestnych
samosprávnych orgánov) informovanie obyvateľov v postihnutej oblasti o
náhradnom spôsobe ohlásenia udalosti.
Hromadná dopravná nehoda – bez zranenia
Úlohy operačného dôstojníka pri komunikácií s oznamovateľom:
•
zistiť počet poškodených vozidiel, podrobnejší popis situácie na mieste, t.j. druh a polohu
vozidiel
•
zistiť či nehrozí v súvislosti s DN ďalšie možné ohrozenie osôb, majetku, životného
prostredia
•
zistiť únik prevádzkových kvapalín z poškodených vozidiel, ak áno v akom rozsahu
•
zistiť či je vzhľadom na DN,prejazdná vozovka, (neprejazdná, prejazdný len jeden pás,
vytváranie kolón a pod.)
•
•
zistiť či je možný bezpečný príjazd záchranných vozidiel k DN (znížená viditeľnosť,
poľadovica, ľad,
hmla, záveje a pod.)
•
poradiť volajúcemu čo má na mieste nehody prioritne urobiť do príchodu záchranárov
Hromadná dopravná nehoda – so zranením
Úlohy operačného dôstojníka pri komunikácií s oznamovateľom:
•
zistiť počet zranených
•
zistiť počet zakliesnených osôb vo vozidlách
•
zistiť počet poškodených vozidiel, druh a ich polohu (podrobnejší popis situácie na mieste)
•
zistiť či nehrozí v súvislosti s DN ďalšie ohrozenie osôb, majetku, príp. životného prostredia
•
zistiť či došlo k úniku prevádzkových kvapalín z poškodených vozidiel a v akom rozsahu
•
zistiť či je vzhľadom na DN prejazdná vozovka(neprejazdná, prejazdný len jeden pás, vytváranie
kolón a pod.)
•
zistiť či je možný bezpečný príjazd záchranných vozidiel k DN (znížená viditeľnosť, poľadovica, ľad,
hmla, záveje a pod.)
•
poradiť volajúcemu čo má na mieste nehody prioritne urobiť do príchodu záchranárov
Dopravná nehoda s hromadným postihnutím
Úlohy operačného dôstojníka pri komunikácií s oznamovateľom:
• zistiť počet zranených
• zistiť koľko osôb je zakliesnených
• ak je možné zistiť charakter poranení, príp. počty osôb je pri vedomí, v bezvedomí
•
zistiť počet poškodených vozidiel, druh a ich špecifickú situáciu
(auto vo vode, v priepasti, na železničnom priecestí, s dotykom elektrického vedenia a pod.)
•
zistiť či nehrozí v súvislosti s DN e ďalšie ohrozenie osôb, majetku, životného prostredia a pod.
•
zistiť či došlo úniku prevádzkových kvapalín z poškodených vozidiel a v akom rozsahu
•
zistiť či je vzhľadom na DN prejazdná vozovka (neprejazdná, prejazdný len jeden pás, vytváranie kolón
a pod.)
•
zistiť či je možný bezpečný príjazd záchranných vozidiel k DN(znížená viditeľnosť, poľadovica, ľad,
hmla, záveje a pod.)
•
poradiť volajúcemu čo má na mieste nehody prioritne urobiť do príchodu záchranárov
SYSTÉM PODPORY CoordCom
Tiesňové volania na území Bratislavského kraja sú prijímané prostredníctvom
systému podpory CoordCom:
Prichádzajúce volania sú okrem akustického signálu zobrazované aj farebným zvýraznením
inboxu (v závislosti od času prijatia volania):
zelená
žltá
červená
0 - 10 s
10 - 20 s
viac ako 20 s
Inbox slúži aj ako predbežná lokalizácia, t.j. lokalizuje okres príp. identifikuje iný zdroj
tiesňovej správy (KOS ZZS, asistenčný monitoring, EPS....)
Po prijatí volania sa automatický otvorí okno operátora, pričom systém podpory CoordCom
vykoná lokalizáciu volajúce v GIS a zároveň identifikáciu volajúceho.
Operačný dôstojník zaznamenáva do systému CoordCom všetky získané informácie, či už od
oznamovateľa alebo z miesta udalosti.
CoordCom - okno operátora
Dopravná nehoda
je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dochádza k usmrteniu alebo k
zraneniu osôb alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou
motorového vozidla a nemotorového vozidla.
Druhy dopravných nehôd:
a) jednoduchá dopravná nehoda - nehoda, pri ktorej bola zranená jedna osoba
ľahko alebo jedna osoba ťažko, prípadne došlo k usmrteniu jednej osoby,
b) hromadná dopravná nehoda - nehoda, pri ktorej bolo zranených päť osôb
ľahko alebo tri osoby ťažko, došlo k usmrteniu najmenej dvoch osôb, alebo
došlo k stretu päť a viac vozidiel,
c) dopravná nehoda s výskytom nebezpečnej látky - dopravná nehoda vozidla
prepravujúceho nebezpečnú látku, pričom hrozí nebezpečenstvo úniku tejto
látky do okolitého prostredia s následným ohrozením obyvateľstva.
DOPRAVNÉ NEHODY NA CESTÁCH - ČINNOSŤ HASIČSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
Veliteľ zásahu
na mieste udalosti určí druh dopravnej nehody a rozhodne:
a) o označení a vytýčení miesta zásahu, ak to situácia vyžaduje,
b) o privolaní posilových hasičských jednotiek, rýchlej zdravotnej pomoci, polície,
veterinárnej služby a podobne,
c) o postupe vyslobodzovacích a hasiacich prác; určuje príslušníkov na zdolávanie požiaru,
na vyslobodzovanie osôb a na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci,
d) o vypnutí agregátov vozidiel, odpojení autobatérií, utesnení poškodených nádrží,
kanálov a potrubí pomocou tesniacich vakov,
e) o postupe, počte a o druhu prúdov na hasenie,
f) o spôsobe nasadenia záchranárskeho náradia na vyslobodenie osôb podľa stupňa
postihnutia,
g) o spôsobe nasadenia zariadení na odstránenie havarovaných vozidiel z cestnej
komunikácie (lanový navijak, zdvíhacie vankúše - v spolupráci s políciou),
h) o stupni ochrany príslušníkov (druh osobných ochranných pracovných prostriedkov),
i) o zabezpečení spojenia s operačným strediskom a priebežne informuje o postupe
záchranných prác a likvidačných prác,
j) o umiestnení techniky s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti zasahujúcich pred
následkami cestnej premávky,
k) o vylúčení prítomnosti možných iniciačných zdrojov,
l) o vykonaní stabilizácie havarovaného vozidla pred vyslobodzovaním zranených osôb,
m) o vyžiadaní súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému a s
vecne príslušnými orgánmi pre zabezpečenie niektorých činností súvisiacich s dopravnou
nehodou, a to najmä pri
1m. odstránení prekážky cestnej premávky, zabezpečení zjazdnosti komunikácie (vlastník
alebo správca komunikácie),
2m. poskytnutí lekárskej pomoci zraneným (zdravotnícka záchranná pomoc),
3m. zabezpečení zranených zvierat (orgán veterinárnej správy),
4m. regulácii dopravy alebo pri uzatvorení komunikácie (Policajný zbor) ),
5m. znečistení podzemných vôd a povrchových vôd alebo životného prostredia (orgány
životného prostredia, pôvodca havárie, správca vodného toku).
Činnosť na mieste udalosti:
Hasič - záchranár
a) vykonáva likvidáciu požiarov podľa určeného postupu,
b) vyslobodzuje osoby pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia,
c) označuje a vytyčuje priestor dopravnej nehody a zásahu záchrannej skupiny pomocou
výstražných kužeľov, vytyčovacích stojanov a pásky, ak to situácia vyžaduje,
d) zabezpečuje v prípade zníženej viditeľnosti osvetlenie miesta nehody,
e) zabezpečuje vypnutie agregátov vozidiel, odpojenie akumulátorových batérií alebo iných
zdrojov elektrického prúdu,
f) poskytuje prvú predlekársku pomoc postihnutým osobám, spolupracuje so zamestnancami
rýchlej zdravotnej pomoci pri naložení a pri transporte zranených,
g) obsluhuje ďalšie potrebné náradie (lanový navijak, zdvíhacie vankúše, tesniace vaky) a
vykonáva činnosti pri odstraňovaní havarovaných vozidiel z cesty a zabezpečovaní
prejazdnosti komunikácie,
h) spolupracuje pri likvidácii nebezpečných látok (ropných látok) v mieste dopravnej nehody,
i) spolupracuje s ďalšími špeciálnymi službami pri záchranných prácach a pri likvidačných
prácach na mieste dopravnej nehody,
j) používa osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Očakávané zvláštnosti
Nebezpečenstvo pri dopravných nehodách je z hľadiska zásahu
príslušníkov charakterizované týmito komplikáciami:
a) hustota cestnej premávky,
b) ostré predmety na mieste dopravnej nehody,
c) úlomky skla,
d) výskyt nebezpečných látok rôzneho charakteru a vlastností,
e) veľká vzdialenosť od vodných zdrojov alebo ich úplný nedostatok v
mieste zásahu,
VELENIE PRI ZÁSAHU
Na mieste zásahu riadi činnosť jednotiek veliteľ zásahu prostredníctvom:
-
riadenia priamych podriadených,
-
riadiaceho štábu,
-
koordinovania a riadenia činnosti všetkých zložiek IZS pre vzájomnú
koordináciu nimi prevádzanými záchrannými a likvidačnými prácami,
-
riadenia súčinnosti s ďalšími právnickými a fyzickými osobami
VELITEĽ ZÁSAHU
(§12 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme),
Ak na mieste zásahu zasahuje viacero záchranných zložiek integrovaného
záchranného systému, riadi a koordinuje ich činnosť veliteľ zásahu z Hasičského a
záchranného zboru
Ak na mieste udalosti nezasahuje Hasičský záchranný zbor, na mieste zásahu
riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému veliteľ alebo vedúci jednotky tej záchrannej zložky integrovaného
záchranného systému, ktorého určí príslušné koordinačné stredisko (ďalej len
„oprávnená osoba"), v prípade pátrania po lietadlách alebo poskytovania pomoci
pri leteckej nehode orgán zodpovedný za pátranie po lietadlách a záchranu
ľudských životov.
Veliteľ zásahu nezasahuje do odborných činnosti zložiek IZS
(§12 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme),
VELITEĽ ZÁSAHU svoje oprávnenia preukazuje nápisom VELITEĽ ZÁSAHU
umiestneným na viditeľnej časti výstroja - zákonná povinnosť
(§41 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi).
Veliteľ zásahu má právo vyžiadať na miesto zásahu ďalšie zložky IZS a PZ SR.
ORGANIZÁCIA NA MIESTE ZÁSAHU
•
spočíva vo vymedzení charakteristických priestorov, zón a stanovíšť podporujúcich
taktiku jednotiek a riadenie zásahu.
•
MIESTO ZÁSAHU je miesto nasadenia jednotiek a ďalších zložiek IZS.
Organizáciu na mieste zásahu stanovuje veliteľ zásahu a rozdeľuje ho podľa situácie z
hľadiska prijatej taktiky a riadenia zásahu na základe:
-
druhu, rozsahu a šírenia udalosti,
množstva jednotiek a ďalších zložiek IZS prítomných na mieste zásahu,
nebezpečenstva na mieste zásahu,
dokumentácie zdolávania požiaru konkrétneho objektu,
možnosti techniky a vecných prostriedkov.
ORGANIZÁCIA NA MIESTE ZÁSAHU
V organizačnom členení miesta zásahu sa stanovuje:
-
Vonkajšia zóna
Bezpečnostná uzávera,
Nebezpečná zóna,
Nástupný priestor,
Vstupné a výstupne miesto,
Kontrolný bod,
Zásahový úsek,
Veliteľské stanovisko,
Miesto štábu veliteľa zásahu,
Tylový priestor,
Stanovisko pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
Stanovisko pre evakuované osoby, zvieratá a materiál,
Kontaktný bod,
Stanovisko pre média,
Zóna ohrozenia
ORGANIZÁCIA NA MIESTE ZÁSAHU
Grafické znázornenie riadiaceho štábu pri zásahu zložiek IZS
SPOJOVACIA SLUŽBA V HaZZ
•
je neoddeliteľnou súčasťou činnosti HaZZ .
•
Komunikácia v rámci zboru je upravená pokynom prezidenta Hasičského a
záchranného zboru č. 16/2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn prezidenta
Hasičského a záchranného zboru č. 4/2003 o výkone spojovacej služby v
Hasičskom a záchrannom zbore (poriadok spojovacej služby).
•
Tento pokyn upravuje jednotný výkon spojovacej služby v Hasičskom a
záchrannom zbore, a to najmä úlohy súvisiace so zabezpečovaním
organizácie spojovacej prevádzky a s vytvorením materiálnych,
prevádzkových a technických podmienok na prenos a príjem správ a
informácií v zbore.
SPOJOVACIA SLUŽBA V HaZZ
Úlohy:
a) zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o požiaroch, živelných pohromách, nehodách a
o iných mimoriadnych udalostiach,
b) operatívne povoláva príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a hasičské jednotky
pri nasadení síl a prostriedkov v prípade veľkých a zložitých zásahov,
c) zabezpečuje operatívne spojenie počas výjazdu a na mieste zásahu medzi všetkými
druhmi hasičských jednotiek a ostatnými zložkami, ktoré sa zúčastňujú na zásahu alebo
na výkone záchranných prác,
d) zabezpečuje operatívne a nepretržité spojenie v rámci zboru a medzi ďalšími
hasičskými jednotkami,
e) spolupracuje pri tvorbe a pri využívaní databáz materiálno-technického vybavenia
zboru,
f) vedie dokumentáciu spojovacej služby.
SPOJOVACIA SLUŽBA V HaZZ
ANALÓGOVÉ SPOJENIE
• analógové realizované prevažne prostredníctvom RDST MOTOROLA je pri
krajskom modely operačného riadenia pre komunikáciu veliteľ zásahu operačné stredisko nedostatočné,
• využíva sa najmä ako spojenie na mieste udalosti,
• Hasičské jednotky majú Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky
pridelené tieto frekvencie:
F = 169,000 MHz (kanál č. 1)
G = 169,025 MHz (kanál č. 2)
H = 169,050 MHz (kanál č. 3)
I = 169,175 MHz (kanál č. 4)
J = 169,200 MHz (kanál č. 5)
K = 169,225 MHz (kanál č. 6)
L = 169,275 MHz (kanál č. 7)
M = 169,300 MHz (kanál č. 8)
N = 169,325 MHz (kanál č. 9)
P = 169,350 MHz (kanál č. 10)
R = 169,250 MHz (kanál č. 11)
SPOJOVACIA SLUŽBA V HaZZ
DIGITÁLNE SPOJENIE - RÁDIOVÁ SIEŤ SITNO
•
Je to plne digitálny rádiokomunikačný systém tvorený 8 vzájomne prepojenými
regionálnymi sieťami, pričom funguje na princípe bunkovej štruktúry, ktoré sú
usporiadané a vybudované v súlade s územnosprávnym členením Slovenskej
republiky.
•
Prevádzkovateľom siete SITNO je odbor telekomunikácií sekcie informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva so sídlom v Bratislave
•
Prevádzka rádiovej siete sa riadi Nariadením Ministerstva vnútra SR č.96/2012 o
prevádzke rádiokomunikačnej siete SITNO štátnej správy Slovenskej republiky.
SPOJOVACIA SLUŽBA V HaZZ
Úlohy operačného strediska pri komunikácií v sieti Sitno
•
monitoruje a riadi prevádzku tých hovorových skupín, ktoré je
oprávnený používať,
•
pozná rozdelenie hovorových skupín na teritóriu územia ním riadenej
rádiovej prevádzky,
•
využíva všetky dostupné technické možnosti zefektívňujúce prácu,
ktoré poskytuje rádiový systém,
•
riadi komunikáciu v núdzovom hovore a je povinný ho aj ukončiť.
SPOJOVACIA SLUŽBA V HaZZ
Hovorové skupiny v sieti SITNO:
sú určené v prílohe č.1 Nariadenia Ministerstva vnútra SR č.96/2012 o
prevádzke rádiokomunikačnej siete SITNO štátnej správy Slovenskej republiky.
• regionálne hovorové skupiny
• národné HS
• priamy režim DIR
Tab: Prehľad hovorových skupín – Bratislavský kraj
MEDZINÁRODNÁ POMOC
•
Podľa platných medzinárodných zmlúv a dohôd o spolupráci a o vzájomnej
pomoci je Slovenská republika zaviazaná poskytnúť žiadanú pomoc a
zároveň je oprávnená aj takúto pomoc vyžadovať od zmluvných strán.
•
Požiadavky spojené s vyžiadaním alebo poskytovaním medzinárodnej
pomoci v Slovenskej republike hlási operačné stredisko krajského
riaditeľstva na operačné stredisko prezídia HaZZ - republikové kontaktné
miesto.
•
Poskytnutie medzinárodnej pomoci alebo cezhraničnej pomoci, ako aj
vyžiadanie medzinárodnej pomoci alebo cezhraničnej pomoci sa realizuje
bez zbytočného odkladu a v súlade s platnými medzinárodnými zmluvami a
dohodami o spolupráci a o vzájomnej pomoci.
Moduly a logistické jednotky zriaďované ministerstvom pri
likvidácii následkov mimoriadnych udalostí
Ministerstvo vnútra SR v súlade s právnymi aktmi Európskej únie zriaďuje
záchranný tím, moduly a skupiny zásahovej podpory poskytovania pomoci do
zahraničia, ako aj na území Slovenskej republiky formou záchranných akcií pri
závažnej mimoriadnej udalosti alebo tiesni .
Druhy modulov zriaďovaných HaZZ:
A) modul vysokokapacitného odčerpávania (ďalej len „modul odčerpávania“),
B) modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom
prostredí (ďalej len „modul pátrania“),
C) modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí (ďalej len „modul
hasenia“),
D) logistická jednotka.
A) Modul odčerpávania
Úlohy modulu odčerpávania
Skupina modulu odčerpávania zabezpečuje čerpanie vody pomocou
mobilných stredných a mobilných vysokokapacitných čerpadiel,
ktoré majú
a) celkovú kapacitu najmenej 1 000 m3.h-1,
b) schopnosť
1.) odčerpávať vodu v teréne s prevýšením do 40 m,
2.) čerpať kalnú vodu, ktorá obsahuje najmenej 5 % pevných prvkov
až do veľkosti 40 mm,
3.) čerpať vodu pri dlhších zásahoch až do teploty 40 °C,
4.) dopraviť vodu do vzdialenosti najmenej 1 000 m.
Podmienky nasadenia modulu odčerpávania
Modul odčerpávania sa nasadzuje najmä v situáciách stanovených NMV 162/2013 a pri
mimoriadnej udalosti, kde je predpoklad, že svojimi schopnosťami alebo materiálnotechnickým vybavením dokáže pomôcť pri likvidácii mimoriadnej udalosti.
Technické požiadavky pri nasadení modulu odčerpávania sú tieto:
množstvo vody na čerpanie najmenej 5 000 m3,
pevná nástupná plocha s rozlohou najmenej 4 x 4 m vo vzdialenosti najviac 5 m od brehu
vodnej hladiny, alebo plocha umožňujúca bezpečné nasadenie technických prostriedkov,
hĺbka čerpanej vody najmenej 1 m,
sacia výška najviac 5 m,
sklon nástupnej plochy najviac 10.
Organizačná štruktúra modulu odčerpávania
1+35
veliteľ modulu,
veliteľ skupiny Krajského
riaditeľstva zboru v
Bratislave
8 príslušníkov skupiny
8 príslušníkov skupiny
veliteľ skupiny Záchrannej
brigády zboru
v Humennom
zástupca veliteľa modulu
8 príslušníkov skupiny
8 príslušníkov skupiny
B) Modul pátrania
Úlohy modulu pátrania
Skupina modulu pátrania zabezpečuje najmä:
a) vyhľadávanie obetí (živých a zranených osôb) pod troskami pomocou technického
vyhľadávacieho zariadenia v zasiahnutých priestoroch,
b) vyslobodzovanie osôb a ich transport z neprístupných priestorov,
c) vnikanie do uzavretých priestorov rozoberaním konštrukcií a s pomocou technických
prostriedkov na rezanie betónu, železobetónu, oceľových konštrukcií a drevených
konštrukcií,
d) istenie priestoru zásahu pomocou stavania vzpier,
e) prieskum v mieste zásahu na prítomnosť nebezpečných materiálov a ich následnú
izoláciu,
f) poskytnutie prvej pomoci zranenej osobe,
g) neustále sledovanie stability zrútenej budovy alebo poškodenej budovy.
Podmienky nasadenia modulu pátrania
Modul pátrania sa nasadzuje najmä pri:
a) situáciách stanovených NMV 162/2013
b) zvýšení bezpečnosti zasahujúcich príslušníkov, ak je potrebné neustále sledovať
stabilitu zrútených budov alebo poškodených budov,
c) mimoriadnej udalosti, kde je predpoklad, že svojimi schopnosťami alebo materiálnotechnickým vybavením dokáže pomôcť pri likvidácii mimoriadnej udalosti.
Organizačná štruktúra modulu pátrania 1 +47
veliteľ modulu
zástupca veliteľa
modulu
veliteľ skupiny
Záchrannej brigády
zboru v Žiline
veliteľ družstva
10 príslušníkov skupiny
veliteľ skupiny
Záchrannej brigády
zboru
v Humennom
veliteľ družstva
veliteľ družstva
veliteľ družstva
10 príslušníkov skupiny
10 príslušníkov skupiny
10 príslušníkov skupiny
C) Modul hasenia
Úlohy modulu hasenia
Skupina modulu hasenia zabezpečuje najmä
a) hasenie rozsiahlych lesných požiarov a požiarov porastov s použitím pozemných
prostriedkov a leteckých prostriedkov,
b) vykonávanie zásahov v oblastiach s obmedzeným prístupom hasičskej techniky,
c) vytvorenie diaľkovej dopravy vody hadicovým vedením; v dĺžke minimálne 1,5 km
s prevýšením minimálne 300 m,
d) vytvorenie súvislého ochranného pásu pri požiaroch pomocou hadicového vedenia,
samonosných nádrží, čerpadiel a iných ručných technických prostriedkov,
e) vykonávanie špeciálnych činností pri záchranných prácach a hasiacich prácach
pomocou leteckej techniky
f) geograficko-taktickú pomoc pri mimoriadnej udalosti pre riadiaci štáb, veliteľa zásahu
alebo operačné stredisko.
Podmienky nasadenia modulu hasenia
Modul hasenia sa nasadzuje najmä:
a) v situáciách stanovených NMV 162/2013,
b) ak je na likvidáciu mimoriadnej udalosti vyžiadaná letecká technika,
c) pri mimoriadnej udalosti, kde je predpoklad, že svojimi
schopnosťami alebo materiálno-technickým
vybavením dokáže pomôcť pri
likvidácii mimoriadnej udalosti.
Organizačná štruktúra modulu hasenia
1 + 91
veliteľ modulu
zástupca veliteľa
modulu
veliteľ skupiny Západ
2 velitelia
družstva
27 príslušníkov
skupiny
vleliteľ skupiny
Stred
2 velitelia
družstva
27 príslušníkov
skupiny
veliteľ skupiny Východ
2 velitelia
družstva
27 príslušníkov
skupiny
D) Logistická jednotka
Úlohy logistickej jednotky
Skupina logistickej jednotky zabezpečuje najmä:
a) sebestačnosť modulov počas ich nasadenia v oblasti stravovania a regenerácie
nasadených príslušníkov s kapacitou do 40 osôb,
b) vytvorenie podmienok pre činnosť riadiaceho štábu zriadeného pri likvidácii
mimoriadnych udalostí,
c) vytvorenie oddychovej zóny a priestoru na regeneráciu síl pri náročných
a dlhotrvajúcich zásahoch pre nasadených príslušníkov,
d) vytvorenie pomocných priestorov pri súťažiach, cvičeniach a sústredených výcvikoch
zboru,
e) vytvorenie priestorov na zhromažďovanie postihnutých osôb pri mimoriadnych
udalostiach po technickej stránke (stany, vykurovanie a ležadlá a podobne).
Ambulancia HaZZ
- plní úlohu pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti zamestnancom MV SR a iným osobám, ktorých zdravotný
stav si vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri jednotlivých
zásahoch príslušníkov MV SR.
Ambulancie HaZZ poskytujú:
a) špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pri zmene zdravotného
stavu, ktorý bezprostredne ohrozuje zdravie alebo život, vrátane prepravy
úrazom postihnutej osoby alebo osoby s náhlou poruchou zdravia do ústavného
zdravotníckeho zariadenia po predchádzajúcej konzultácii s operačným
strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby:
-príslušníkovi pri plnení úloh HaZZ,
-osobám zaradeným v hasičských jednotkách, pokiaľ vykonávajú zásahovú
činnosť v súčinnosti s príslušníkmi zboru,
-príslušníkom Policajného zboru,
-iným osobám, ktorých zdravotný stav si vyžaduje neodkladnú zdravotnú
starostlivosť pri zásahoch zboru.
b) špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v súčinnosti
s poskytovateľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, najmä ak je jej
poskytnutie spojené s prekonávaním výšok, voľných hĺbok a iných
prekážok alebo inak sťažených podmienok neumožňujúcich nasadenie
záchrannej zdravotnej služby,
c)
technickú a logistickú podporu pri zásahoch vykonávaných
príslušníkmi zboru a policajtmi; technická a logistická
podpora sa
vykonáva najmä pri zásahoch, pri ktorých sa predpokladá ohrozenie
života a zdravia zasahujúcich osôb a zachraňovaných osôb, a je
zameraná najmä na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
prieskum prístupových ciest k zásahu,
prieskum v zasiahnutom objekte,
evakuáciu zachraňovaných osôb pomocou autonómnych
dýchacích prístrojov,
evakuáciu zachraňovaných osôb pomocou lezeckej techniky,
vykonanie zásahu pomocou lezeckej techniky,
záchranu topiaceho sa,
vyhľadávanie osôb pomocou termovíznej kamery alebo kamery do
ťažko prístupných priestorov,
zabezpečenie diagnostických prostriedkov pre nebezpečné látky,
vyhodnocovanie zdravotného stavu postihnutej osoby pri zásahoch
a zabezpečenie jej prepravy do zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti po konzultácií s operačným strediskom tiesňového
volania záchrannej zdravotnej služby.
Modelové dojazdy na hraničné prechody s Rakúskom z hasičských staníc
KR HaZZ BA a KR HaZZ TT
Legenda: 39/2003 - Pokyn prezidenta zboru č. 39/2003 o obsahu a o postupe pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní
požiaru, ktorý pojednáva o výpočte dojazdu.
Krajské riaditeľstvo
zboru
(KR HaZZ
KR HaZZ BA
Berg Austria (Viedenská c.)
Organizačná zložka
KR HaZZ
Hasičský a záchranný
útvar hl. mesta SR BA
OR HaZZ PK
OR HaZZ MA
OR HaZZ TT
OR HaZZ DS
KR HaZZ TT
OR HaZZ PN
OR HaZZ GA
OR HaZZ SI
OR HaZZ SE
Kitsse (cesta III/00246)
Kitsse D4 (diaľnica)
Hasičská stanica
( HS)
HS 1 Radlins.
HS 5 PTŽ
HS 3 Halkova
HS 4 Dubravka
HS Senec
HS Pezinok
HS Malacky
HS Trnava
HS Dun. Streda
HS Veľky Meder
HS Šamorín
HS Hlohovec
HS Piešťany
HS Galanta
HS Sereď
HS Holíč
HS Senica
HS Kúty
vzdial.
v km
čas dojazdu
min 39/2003
vzdial.
v km
čas dojazdu v
min
vzdial.
v km
čas dojazdu
min 39/2003
7
5
9
11
33
31
39
57
51
71
27
73
88
73
63
89
96
69
10
8
13
16
45
42
53
77
69
96
37
98
118
98
85
120
129
93
18
12
18
23
40
38
50
65
59
70
34
80
95
80
70
98
104
77
25
17
25
32
54
52
68
88
80
94
46
108
128
108
94
132
140
104
14
11
19
19
41
39
46
65
60
71
35
81
96
80
71
94
100
73
20
16
26
26
56
53
62
88
81
96
48
109
129
108
96
126
134
98
Záhorská Ves Angem
Krajské riaditeľstvo zboru
(KR HaZZ)
Organizačná zložka
KR HaZZ
OR HaZZ SI
OR HaZZ SE
OR HaZZ TT
OR HaZZ DS
KR HaZZ TT
OR HaZZ PN
OR HaZZ GA
HaZU BA
KR HaZZ BA
OR HaZZ PK
OR HaZZ MA
Hasičská stanica
( HS)
Moravský sv. Ján
Hohenau
vzdial.
v km
čas dojazdu v
min 39/2003
vzdial.
v km
čas dojazdu v
min 39/2003
HS Holíč
70
94
35
48
HS Senica
65
88
38
52
HS Kúty
50
68
15
21
HS Trnava
99
133
73
98
HS Dun. Streda
93
125
120
161
HS Vel. Meder
113
152
140
188
HS Šamorín
69
93
96
129
HS Hlohovec
115
154
142
190
HS Piestany
129
173
87
117
HS Galanta
114
153
141
189
HS Sereď
105
141
132
177
HS 4 Dubravka
31
42
64
86
HS 5 PTŽ
46
62
73
98
HS 1 Radlins.
43
58
70
94
HS 3 Halkova
44
60
71
96
HS Senec
74
100
101
136
49
19
66
26
64
24
86
33
HS Pezinok
HS Malacky
-

similar documents