Prezentácia programu PowerPoint

Report
STAROVEKÁ CIVILIZÁCIA
a/ RIEČNA ( Mezopotámia, Níl, - India, Čína )
b/ PRÍMORSKÁ civilizácia
( klasické otrokárske zriadenie)
grécke mestské štáty, helenistické štáty ;
Rím (Itália, impérium )
ZÁKLADNÁ PRÍČINA DELENIA
CIVILIZÁCIÍ
STAROORIENTÁLNE DESPÓCIE
vývoj „akoby“ v KRUHU (opakovanie)
dlho pozemkové a rodové občiny, a kolektívny etatizmus
(pôda, otroci, hospodárstvo - paláca a kláštorov)
Kooperatívne spoločenstvo
až na treťom mieste - individuálne vlastníctvo (pôdy,
remesiel), obchod, financie
KLASICKÉ OTROKÁRSKE ŠTÁTY vývoj, zmena, nový stupeň
Vývoj vo vzostupnej špirále od individuálnej malovýroby k veľkovýrobe; trh na území
impéria, tovarovo – peňažné vzťahy s otrokmi ako
rozhodujúcou výrobnou silou
individuálne vlastníctvo pôdy,
(slobodný roľník, neskôr latifundium s otrokmi)
obchod, financie, tovarová výroba
a peňažné hospodárstvo
Súťažné spoločenstvá (KONKURENČNÉ pospolitosti);
ľudské indivíduum (slobodný človek) - sloboda konania,
MOTÍV ZISKU, SÚKROMNÝ MAJETOK
VLASTNÍCTVO
MEZOPOTÁMIA - pôda VO VLASTNÍCTVE
1. RODU, OBČINY (dedinskej, susedskej) Pôda bola kolektívnym
vlastníctvom rodu.
Mohla byť tiež predaná
2. CHRÁMOVÝ MAJETOK a HOSPODÁRSTVO
3. PALÁCOVÝ MAJETOK A HOSPODÁRSTVO
ILKU - užívacie právo na pôdu, ako súčasť (odmena a podmienka) výkonu
služby pre palác.
Toto právo sa mohlo dediť , aj z generácie na generáciu (s podmienkou
výkonu služby)
Aj predané, ak služobný výkon prechádzal na nadobúdateľa.
VECNO- PRÁVNY vzťah (užívanie pôdy) bol spojený, viazaný na plnenie
osobnej povinnosti. (Blízke – lénnemu vzťahu, feudum).
4. INDIVIDUÁLNE VLASTNÍCTVO
VLASTNÍCKE PRÁVO
STAROVEKÝ EGYPT
Na začiatku Starej ríše sa všetka pôda považovala za
vlastníctvo kráľa.
( MONARCHISTICKÝ ETATIZMUS ) –
Evolúcia
Pôda sa prevádzala do vlastníctva CHRÁMOV –
(slávnostné dokumenty a nápisy )
Za 4. dynastie dochádzalo k prevodom kráľovskej
pôdy do RÚK SVETSKEJ ARISTOKRACIE.
Kráľ ju ale zase mohol šľachte odobrať a tiež to robil.
OD 5 dynastie HODNOSTÁRI :
počet privilegovaných,
alebo „POCTENÝCH PRED BOHOM“ stále narastal.
Vznikali tak tri druhy pôdy:
kráľovská pôda
pôda chrámov
pôda jednotlivcov
NEHNUTEĽNOSTI :
Pozemky vrátane stavieb, najmä domy, sa stávajú skoro
predmetom právneho obratu, prevádzajú sa na základe
kúpy (často) darovania (výnimočne) alebo sa dedia,
dávajú sa do zástavy aj do užívania, najmä pachtom
(nájom) , alebo daním do árendy.
PROBLÉMOM – bolo to ?
a) vlastníctvo chrámov , aristokratov, hodnostárov,
alebo
nie ako ilkum v Mezopotámii, alebo feudum,
neskôr alód v stredoveku. ?
Dnes silnie a získava prevahu názor – že
v starovekom Egypte – od 5. 6. dynastie pozorujeme
FEUDALIZMUS v zárodočnej podobe.
až 12. – 15. Storočie - OTROKÁRSKY SYSTÉM
VLASTNÍCTVO pôdy v antickom GRÉCKU
1. Archaická a homérska doba - SPOLOČNÉ VLASTNÍCTVO
a)
b)
Rodový princíp,
Územný princíp
2.Vo vlastníctve jednotlivých RODÍN (neskôr)
3.INDIVIDUÁLNE VLASTNÍCTVO :
a) osobné
b) súkromné
Pôda vo VLASTNÍCTVE RODU
obhospodarovaná členmi rodu - podľa KLÉROV
(lósy, podiely)
na Sparte s prídelom KLÁROS aj heilótov.
Zásada: NESCUDZITEĽNOSTI PODIELOV
ZRUŠENIE NESCUDZITEĽNOSTI
PODIELOV a SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO
Zákon SOLÓNA o
SLOBODNOM TESTAMENTÁRNOM NAKLADANÍ
s podielom pôdy
Podmienky: ak nemá synov,
komukoľvek;
SOLÓN - aj zákon o POZEMKOVOM MAXIME
NEHNUTEĽNOSTI a DCÉRA DEDIČKA
Prípad : zomrel v Aténach otec a zanechal po sebe
iba DCÉRY
(majetok, ich manželských synov – majetok rodu,
pozemkový, kléros do vlastníctva iného rodu)
Preto najbližší mužskí príbuzní zostaviteľa –
povolené, aby si od archonta vyžiadal, aby mu bola
spolu so zdedeným majetkom pridelená za
manželku aj jedna zo zostaviteľových dcér, ktorá
bola ešte bezdetná) a to i vtedy, keď bola vydaná za
iného muža.
KONCEPCIA VLASTNÍCTVA ako
PRÁVNEHO INŠTITUTU v ATTIKE
Vlastnícke právo („majetok) -
hlavné vecné právo
úsilia udržať nehnuteľnosť v záujme rodu
– v rukách RODINY (OIKOS)
Z vlastníctva nehnuteľnosti vylúčení - NEOBČANIA
aj cudzinci – metoikovia
Iba osobitné povolenie
ATTICKÉ PRÁVO
VLASTNÍCKE PRÁVO – pojem relatívneho vlastníctva.
Vlastníctvo = držba
POJEM: Držba (Zachádzanie s vecou ako vlastnou, bez
vlastníckeho práva)
VÝRAZ - MAŤ a VLÁDNUŤ
Pri spore – rozhodnúť ktorá zo strán ktoré si robili nárok na
tú istú vec –
Má LEPŠIE PRÁVO na túto vec.
NIE - Absolútne právo
NIE - TRIÁDA OPRÁVNENÍ vlastníka
o vyhlásenie, že toto právo platí voči všetkým, absolútne.
HELENISTICKÉ RÍŠE
Pôda vo vlastníctve KRÁĽA (tak v Oriente obvyklé)
Výnimky z tohto pravidla, pôda daná v podobe odmeny
(vyňaté územie Alexandrie).
Chrámový majetok – „temenov“ – patril kráľovi – jeho výnos chrámu.
PTOLEMAIOVCI – postúpili za odmenu pôdu jednotlivcov
(EMFYTEUZIS).
Osobitná forma DEDIČSKÉHO NÁJMU- v ptolemaiovský Egypt
Pozemky prenajímané na 100 rokov – alebo navždy.
UŽÍVATEĽ pôdy sa nelíšil v právnom postavení od vlastníka.
Jeho práva dedičné a prenosné. Mal právo plne užívať najatý pozemok
a ten mu nesmel byť odňatý, pokiaľ riadne platil nájomné.
Záhrada Eden
exodus

similar documents