Vybrané slová po v

Report
Vybrané slová po v
3. ročník
Mgr. Soňa Vojtechovská
Vybrané slová po v
vy, vy-, vý-, vysoký, zvyk, vydra,
vyžla, výr, výskať, vyť, vyhňa
vy
vykať, vykanie
vykáme
Dospelým, ktorých nepoznáme alebo nám to nedovolili, _______________.
vy
Pôjdete aj ________
na výlet?
vykáme
Komu _________________?
vykáš
Ktorým dospelým ľuďom ___________?
Doplňte do viet my, mi alebo vy.
___ pôjdeme v sobotu do kina a ____
My
vy pôjdete v nedeľu do múzea.
Podarilo sa mi
___ prekvapiť rodičov. Pomáhate aj vy
___ mame?
My
___ budeme zajtra hrať vybíjanú. A ___
vy čo budete robiť?
Vy
mi ju?
___ ste sa potešili novej hre. Požičiate ___
vy-, vývýhra, vyletieť, výlet, vychádzať,
výskok, výdych, výhľad, ...
Doplňte do slov predpony vy- , vý-.
___hľadať,
___myslieť,
___písať,
___loviť,
___počítať, ___hrabať,
vy
vy
vy
vy
vy
vy
___fuk,
___hodiť,
___liečiť,
___skúšať,
___buch,
___robiť,
___hra
vy
vý
vy
vý
vy
vý
vy
vý
vý
vý
___kvitnúť
___krik,
___lúštiť,
___plata,
___skok,
___počet,
vy
vý
vy
! slovo vidieť píšeme s i
vysoký
vysoko, vysočina, výška, vyvýšenina, vyšný, povyše, navyše,
zvýšiť, zvyšný, zvyšok, povýšiť, prevýšiť, vysokánsky
vysočina – krajina s miernymi kopcami
vyvýšenina - vyvýšené miesto v teréne
zvýšili
Gerlachovský štít je ____________
vrch na Slovensku. Ockovi __________
plat.
najvyšší
povyše kostola. Na hodine telesnej výchovy sme trénovali
Spolužiak Fero býva __________
výšky . Zo zvyšnej
navyše
skok do _______
_______ vlny si urobím teplý šál. Nemám času _______.
zvyk
zvykový, zvykať si, zvyčajný, nezvyčajný, navykať (si),
návyk, odvykať (si), privykať (si), privyknúť (si)
zvyk – ustálený spôsob konania, návyk, obyčaj, tradícia
zvykne v škole vykrikovať. Malá sestra má nepekný __________,
zlozvyk obhrýza si
Viktor _________
nezvyčajnú záľubu, chová doma hada. Snažíme sa udržiavať ľudové
nechty. Vilo má ____________
zvyky . ___________
Privykol
_______
som si chodiť do školy sám.
výskať
- výskot
výskať – vydávať prenikavý zvuk
Z ihriska sa ozýval veselý výskot
_____ detí.
Od radosti ____________.
výskal
vyť
– zavyť, zavýjať
vyť – vydávať prenikavý ťahavý zvuk
zavýjal
Náš pes celú noc ____________.
zavýjanie vlka.
Z lesa bolo počuť ____________
Vilma hlavou práve narazila do dverí
a _______
vyje od bolesti.
vydra
!
výr
vyžla
výr – sova
vír – vodný, vzdušný
- výžľa
vyžla – vysoký, chudý poľovný pes
výžľa – mláďa vyžly
vyhňa
vyhňa - kováčska dielňa s ohniskom
Vyhne
Vyhne – obec v okrese Žiar nad Hronom
Kliknutím vyberte vhodné vybrané a príbuzné slová.
riečny cicavec živiaci sa rybami je
vyžla
vydra
vidlochvost
kováčska dielňa s ohniskom sa volá
Vyhne
výstava
vyhňa
druh vysokého, chudého poľovného psa je
vyžla
výr
vír
krajina s miernymi kopcami je
rovina
vyvýšenina
vysočina
ustálený spôsob konania, návyk, obyčaj, tradícia
zvyšok
zvyk
vykanie
Doplň do slov i, í, y, ý. Správnosť si over kliknutím na slovo.
y
v__kanie
í
zv__ťazil
y
v__dra
y
v__
v__šňa
i
v__šší
y
vlk zav__jal
ý
ý sova
v__r
v__soko
y
y
v__dra
í
v__tame
vás
ý
v__žľa
y
zv__čajne
i
v__nohrad
y
v__žla
V__ktor
i
v__chrica
í
í
prav__tko
y
nezv__čajne
y
najv__šší
deti v__skajú
ý
ý
vyv__šenina
y
zlozv__k
í
lesná v__la
priv__kol
y
y
v__sočina
í
v__chor
y
zv__šok
ý
v__ška

similar documents