MaB,Úvod,2014 - Práce a vztahy

Report
Pavel Beňo, PhDr.
Práce & vztahy
Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3
E-mail: [email protected],
[email protected]
Tel. 222711362, 602349848
www.civilcourage.cz; www.praceavztahy.cz;
www.leymannspirit.eu; www.anti-mobbing-art.eu;




Seznámit se s fenoménem, který je již v naší společnosti
přítomný a dotýká se značného počtu lidí (zaměstnanců)
Dozvědět se více o „obsahu i formách“
mobbingu a bossingu (vztahová patologie)
Pochopit mechanizmus vzniku a „fungování“
mobbingu/bossingu. Hledat – a pokud možno i nalézt odpověď na otázku: „Jsou mobbing a bossing kontraindikací
férových vztahů a efektivní týmovou práci ve firmě či organizaci?“
Seznámit se s některými strategiemi obrany (ochrany)
v situacích mobbingu a bossingu.
Jaké další cíle našeho setkávání v tomto předmětu navrhujete?
Předpokladem je přitom splnění jednoho z následujících úkolů:
1. Mobbing a bossing – teoretická práce v rozsahu minimálně
11 normostran psaného textu
2. Mobbovaný/bossovaný zaměstnanec v ČR …
a) Můj vlastní příběh nebo příběh člověka, se kterým jsem se
setkal/a (text , 3 a více stran)
b) Rozhovor s člověkem, který zažil mobbing/bossing – cca 15
minut v podobě
b1 - textu nebo jako
b2 - audiointerview (zvuková nahrávka rozhovoru) či
b2 - videointerview (videozáznam rozhovoru).
Poznámka: Příběhy nebo rozhovory lze doplnit arteterapeutickým dílem ilustrujícím pocity
a prožitky člověka, který se stal – tzn. byl či stále je - terčem mobbingu či bossingu.
V takovém duchu lze tyto pocity a zážitky mobbovaných/bossovaných zpracovat formou
výtvarného díla (koláž, malování , grafika atp.), textu, fotografií či videoklipů, atp. .
3. Překlady zajímavých textů a videodokumentů z webových stránek
(po dohodě s vyučujícím!) do ČJ.
Termín „vztahová patologie“ je nadřazený či
„zastřešující“ pojem pro všechny „nezdravé“
(destruktivní, distresující …) vztahy ve skupině.
Patří sem zejména tzv.
šikana, mobbing, bossing, bullying, staffing, chairing,
whistleblowing, obtěžování, diskriminace, stalking…
V podobném kontextu používali někteří autoři
- kupř. H. Leymann – pojem „psychosociální stres“.









Šikana - Ubližování, ponižování, týrání (většinou fyzické)
Mobbing – Psychoteror od kolegů na pracovišti …
Bossing - „mobbing ze šéfovských pater …“
Bullying - hrubé a surové zacházení v práci
Stalking - pronásledování („lovec vs. kořist“)
Staffing - kolektiv (staff) se snaží „odrovnat“ svého šéfa
Harassement - obtěžování, nejenom sexuální …
Diskriminace - odlišování a vylučování, „jiné“ zacházení
Whistleblowing - upozorňování, oznamování … „pískání
na poplach“!
-
-
-
-
-
Pojem mobbing použil již v roce 1919 ornitolog
Frank Finn (útočné chování ptáků)
O mobbingu se zmiňuje i rakouský etolog
Konrad Lorenz (1937) , když popisuje tzv.
teritorialitu v říší zvířat
C. R. Brodsky (USA) vydala v roce 1976 knihu
„Harassed worker“ /obtěžování nikoli jenom sexuální !!!/
V 80. létech 20. století se o rozšíření pojmu
mobbing (= psychoteror v práci) zasloužil
Heinz Leymann, švédský psycholg a lékař německého
původu, který zkoumal sociální podmínky výkonu práce
A. Adams, T. Field, M.-F. Hirigoyen, G. Namie, S. Einarsen
Mobbing je řada znevažujících komunikativních
akcí či jednání, kterých se dopouští spolupracovníci
– jednotlivec, ale častěji skupina několika kolegů –
vůči určitému člověku a to opakovaně a po delší
dobu
Leymannovo pravidlo:
…minimálně 1x týdně, minimálně půl roku...
…jde o „negativní formy komunikace,
které jsou zaměřeny vůči určité osobě
(ze strany jedné nebo více osob)
velmi často přetrvávající po delší dobu
a kterými je charakterizován také vztah
pachatele a jeho oběti“.
BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? 1. vyd. Era, 2003.
… jde o konstantní, cílevědomé, opakované a
systematické útoky skupiny či jednotlivce s
úmyslem někoho poškodit, znemožnit a
vyřadit z pracovního procesu. Během
uskutečňování tohoto záměru se může
používat arogantní, nepřátelská, neetická
komunikace, jejímž cílem je znevážení či
ponížení jedince.
SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou.
1. Vyd. Praha: Grada, 2008, 20 s.



psychoteror na pracovišti
nevyřešený (neřešený?) konflikt - zjevný příp.
latentní
komunikované násilí na pracovišti (pomluvy,
provokace, znevažování osoby, práce, rodiny, systematické útoky na
pověst a čest, snaha o „likvidaci“)


Cílená snaha o izolaci a vyloučení (exkluze)
totální negace či neschopnost dialogu
45 způsobů chování, označených jako
mobbing. Tyto rozdělil do 5 kategorií:
1. Útoky na možnost se vyjádřit či se někomu
svěřit (útoky na komunikaci…)
2. Útoky na sociální vztahy
3. Útoky s dopadem na pověst, úctu a vážnost
4. Útoky na kvalitu pracovní a životní situace
5. Útoky na zdraví





nadřízený omezuje vaši možnost se vyjádřit, vaše práce
je neustále kritizována, je vám vyhrožováno
„nemluví se“ s vámi, „jste vzduch“, zakazují vám s
někým mluvit, jste posazen/a někam „mimo“
rozšiřují se o vás pomluvy a „zlé řeči“, zesměšňují vás,
dělají z vás „blázna“
přidělují vám neadekvátní (směšnou příp.
nesplnitelnou) práci, stále něco mění, atp.
Je vám vyhrožováno fyzickým násilím, nutí vás do
zdraví škodlivé práce, jste sexuálně obtěžován/a
a pod.

Jde o uměle vytvořené slovo, kterého základ
tvoří sloveso
to mob (angl.) – „ohrožovat, utlačovat,
napadat, nadávat, vrhat se na někoho,
útočit, srocovat se, spílat někomu…
a přípona - ing
(Mob = chátra, lůza, dav, srocení …)
Víte, co je flashmobbing (flashmob)?
-
-
-
-
STAFFING (staff, angl. = osazenstvo, mužstvo): útoky či
„mobbing“ ze strany podřízených …
Chairing (chair, angl.=předseda): útoky, souboje
(mocenské?), resp. „mobbing“, v nejvyšších
patrech managementu …
Stalking (to stalk, angl.=pronásledovat či lovit kořist) :
jde o pronásledování či obtěžování osob/y z
různých (osobních) pohnutek a zájmů …
Whistleblowing (blow the whistle, angl. pískat…)
„oznámení“ poškození veřejného zájmu
Harassment (obtěžování)
Jednání, které je poškozené osobě
nemilé, nepříjemné a které ji obtěžuje!
(Rozhodující je přitom subjektivní prvek.)
 Sexuálním obtěžováním – mohou být i „vtipy“,
„narážky“, „plakáty“, atp. …
 V práci bychom za „obtěžování“ – ať již ze
strany kolegů či nadřízených – mohli považovat
i to, co poškozenému brání v podaní
požadovaného pracovního výkonu!
 (Caroll M. Brodsky, 1976: Harassed worker)

Co je diskriminace? - V nejširším slova smyslu to
znamená:
„rozlišovat, dělat rozdíl, rozdílně zacházet“
Diskriminace je porušení zásady spravedlnosti
a rovnosti ve vymezených sociálních vztazích.
Lidé jsou odlišní, ale jsou si rovni (křesťané). - Mají
svoji lidskou důstojnost a vědí, co je spravedlnost.
Diskriminace je projevem vztahové patologie!





Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka)
Mnoho moci vs. málo moci
¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…)
Přirozený výběr (selekce)?
Civilizační a kulturní vlivy
Tzv. civilizace a enkulturace je také o tom, že lidem
„ne“mocným, kteří v souboji s mocí obvykle prohrávají, již
nestínáme hlavy,… svou „hlavu“ (tvář, názor) si již mohou
ponechat (na veřejnosti) také ženy a naši spoluobčané již pro
nás nejsou pouhými „lidmi z ulice“
Život ve společnosti 21. století



„Přežití“ je snazší a boj o „holou existenci“ není tak
brutální a naléhavý (více potravin, zdraví, komunikace…)
Společenské struktury jsou více propojeny a lépe
organizovány – role jednotlivce (?)
Místem „boje“ se stal byznys resp. ekonomika
(peníze, rozpočet, hrubý domácí produkt …)


Fyzické násilí se „kultivuje“ do násilí psychického
…
Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je
(také):

Neochota či neschopnost vést dialog

Struktura osobnosti (charakteru)
s podřízenými?
P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.)

Spiknutí „mocných“
biologický princip strukturace skupiny?

„Nelegální“ prospěch
my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e
a nadělím/e!
„Už
jsem zmiňoval dříve - v tomto státě se
slušnost považuje za slabost …“
Jako reakce na výtku - Vážený pane rozhodně nesouhlasím s platy lékařů a
skutečných lékařských kapacit, ale způsob, kterým si vynucujete zvýšení
platů se mi zdá špatný a některá hesla přímo odporná. U vzdělaných lidí
bych předpokládala naprosto jiný postup a chování vůči pacientům, které
jste si vzali za své rukojmí.
Citováno dle: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=691227
Literatura v češtině (Mobbing a bossing):
•
•
Beňo Pavel: Můj šéf, můj nepřítel?, 2003, ERA, ISBN:80-86517-34-9
Beňo Pavel: Psychické úrazy a nehody na pracovišti, 2014, UJAK (?)
•
Svobodová Lenka: Nenechte se šikanovat kolegou – Mobbing – skrytá
hrozba, 2008, Grada Publishing,ISBN: 802472474X.
•
Kratz Hans-Juergen: Mobbing (Jak ho rozpoznat a jak mu čelit), 2005,
Management Press, ISBN: 80-7261-127-5.
•
Huberová Brigitte: Psychický teror na pracovišti: mobbing, 1995,
Neografia Martin, ISBN: 80-85186-62-4
•
Novák Tomáš, Capponi Věra: Sám proti agresi, 1996, Grada Publish.
ISBN: 8071692530, 9788071692539.
•
•
Seznam zahraniční literatury + novějších zdrojů k tématům „kyberšikana“,
„cyberbullying“, atp. je k dispozici u autora této prezentace.

similar documents