pptx - Táborské soukromé gymnázium, sro

Report
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0200
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_17
Název školy
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor
Autor
Mgr. Radka Vanišová
Tematický celek
Dějepis
Ročník
1. – 4. ročník gymnázia
Datum tvorby
Únor 2014
Anotace
Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu,
suplovanou hodinu, mezipředmětové vztahy (D,
literatura) atd.
Metodický pokyn
Prezentace je určena jako výklad do hodiny, pracuje
s literárními texty.
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
Úkol: Z čeho je následující ukázka?
CIMRMAN, SMOLJAK, SVĚRÁK: ČESKÉ NEBE
BABIČKA: No já zase tak úplně obyčejná nejsem. Říkal pan farář, že
jednou budu mít svoje vlastní údolí. A v něm sochu s vnoučaty. V
doživotní velikosti. A to jsem se chtěla zeptat: vy jste ten Otec vlasti?
KOMENSKÝ: Ne, pozor! Já jsem Učitel národů. Otec vlasti je Karel IV.
HAVLÍČEK: Ale neplést s Otcem národa. To je zase Palacký.
KOMENSKÝ: Ano. A Praotec národa je tady praotec Čech, pak máme také
Miláčka národa, to je Josef Kajetán Tyl, Vůdce národa, to je Rieger, a
Zrádce národa, to je Sabina.
BABIČKA: Tak počkejte, abych si to nepletla: Otec vlasti, Otec národa,
Praotec národa, Miláček národa… (Zaváhá.)
KOMENSKÝ: (Napoví a ukáže na sebe.) … Učitel národů…
BABIČKA: Ano, Učitel národů, Vůdce národa a Zrádce národa. Tak tohle
všechno my máme.
Úkol: Přiřaď.
KAREL SABINA FRANTIŠEK PALACKÝ PRAOTEC ČECH
JAN ÁMOS KOMENSKÝ JOSEF KAJETÁN TYL KAREL IV.
MILÁČEK NÁRODA
1808-1856
ZRÁDCE NÁRODA
1316–1378
PRAOTEC NÁRODA
1592-1670
OTEC VLASTI
1798-1876
OTEC NÁRODA
???
UČITEL NÁRODŮ
1813-1877
PRAOTEC ČECH
Úkol: Urči autora a název díla.
Alois Jirásek, Staré pověsti české
Za Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti
charvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské.
V té charvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem,
mravy, způsobem života.
I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a
dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se
navzájem.
V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech,
spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si:
„Vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si
hleděl.“
…
Jak se usnesli, tak vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť
bohům, vynesli obrazy dědů, a rozžehnavše se s otcovskou půdou,
obrátili se na západ slunce, v neznámé končiny.
…
Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla;
když i tu přebředli, počala si všecka čeleď stýskati, že není konce
klopotné cesty a nikde stálého odpočitutí.
Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi
modrala nad širým, rovinatým krajem, a děl:
„Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“
Došli a položili se na úpatí hory, jež slove Říp. Vojvodové a starší
rodu ohledali půdu vůkol a znamenali, že jest úrodná. Ráno pak, za
první zoře vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu
tichým lesem, plným ještě nočního šera.
Když vstoupil na horu, bylo ráno; a hle, široširý kraj se před ním
rozkládal do nedozírné dálky, až k modravým horám rovný a volný,
les a chrastina, nivy a luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako
rozlité stříbro.
I zaradoval se praotec Čech nad utěšeným krajem i zamyslil se
pak nad ním, jak bohové dají, jak tu bude jeho rodu i budoucím
pokolením.
Když pak sestoupil, zvěstoval, co zhlédl. Nazejtří vydali se mnozí
kolem hory, aby poznali všecko okolí. Co zhlédli, podobalo se jim,
vody velmi rybné, půda úrodná, všechen způsob té krajiny, a
oznámili, že se hodí na sídla.
Když pak třetího dne počalo slunce nad lesy vycházeti, povolal
Čech bratra a starší a rozkázal svolati všechnu čeleď. Povystoupiv s
nimi na místo, odkud viděti do kraje, promluvil k nim takto:
„Již si nebudete stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a
sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem
vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země
zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete
mít hojnost, a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle,
země po vaší vůli. Jen jména nemá; rozvažte, jakým jménem by měla
býti jmenována.“
„Tvým! Tvým nechť se jmenuje!“ zvolal jako z božského
vnuknutí stařec dlouhé, bílé brady, nejstarší ze všech starostů. Hned
všichni, starostové i čeleď, volali jako jedním hlasem:
„Tvým! Tvým jménem!“
„Po tobě a´t se jmenuje!“
Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal
zeni, novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal, a pozvednuv
rukou svých, do širého kraje pohnut volal a žehnal:
„Vítejž, země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé,
zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na
věky!“
Radostně pak postavil na zemi dědky, jež v bělostné rouše nesli z
prvotní vlasti, a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro
požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni.
Úkol: Kde se poprvé setkáváme s praotcem Čechem?
Kosmas: Chronica Boemorum
Úkol: Kdo to byl Kosmas? Ve kterém století žil?
PRAOTEC ČECH
Úkol: Kde přesně se nachází hora Říp? Ukaž na slepé mapě.
Úkol:
Jaká slavná stavba je na obrázku?
románská
rotunda sv. Jiří
Obr. 2
Úkol: Ukaž typické znaky
románské architektury.
Obr. 1
KAREL IV.
Úkol: Jak se jmenovali jeho rodiče?
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
Obr. 3
OTEC VLASTI – PATER PATRIAE
v antickém Římě čestný titul udělovaný císařům
(Augustus, Claudius, Nero atd.) – zkratka P. P.
Úkol: Kdo a kdy poprvé označil Karla IV. jako Otce vlasti?
Vojtěch Raňkův z Ježova, 15. 12. 1378 (smuteční obřad)
Úkol: Kdo byl Vojtěch Raňkův z Ježova?
Mistr Vojtěch - doktor pařížské univerzity
- scholastik pražské kapituly
JAN ÁMOS KOMENSKÝ
Úkol: Jaké je datum jeho narození?
28. březen
(Den učitelů)
• poslední biskup JEDNOTY BRATRSKÉ
Obr. 4
Úkol: Co byla Jednota bratrská?
reformační církev, založena 1457, myšlenky Petra Chelčického;
zrušena po Bílé hoře; obnovena po 1873 – jednota českobratrská,
po 1918 Českobratrská církev evangelická
Úkol: Vyjmenuj minimálně 3 díla Jana Ámose Komenského.
Labyrint světa a Ráj srdce, Via lucis, Didactica magna, Janua
linguarum reserata, Orbis sensualium pictus, Kšaft umírající
matky Jednoty bratrské…
FRANTIŠEK PALACKÝ
•
•
•
•
politik (Národní strana - staročeši)
spisovatel
historik – zakladatel moderního dějepisectví
nejznámější díla:
Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě
Idea státu rakouského
• zastával myšlenky austroslavismu
Úkol: Vysvětli termín austroslavismus.
Austro – Rakousko; Slavismus - Slované
• tchán Františka Ladislava Riegera
Obr. 5
FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER
(1818 - 1903)
• politik (Národní strana – staročeši)
• RSN – Riegrův slovník naučný
- první česká encyklopedie
Obr. 6
(původně 11 svazků, cca 80 000 hesel)
online verze: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=28063
Úkol: Kdo nespolupracoval na sestavování RSN?
F. Palacký, V. Hanka, V.V. Tomek, K.J. Erben, J.E. Purkyně,
E. Grégr
všichni spolupracovali!
Úkol: Vyber si jednoho z těchto významných mužů.
Co o něm víš?
JOSEF KAJETÁN TYL
• spisovatel (novely, povídky…)
• novinář (Květy)
Obr. 7
• dramatik
Úkol: Vyjmenuj minimálně 2 hry J.K. Tyla.
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Paličova dcera,
Strakonický dudák, Jan Hus …
Úkol: Vysvětli spojitost. Kde domov můj
1834 – premiéra
Fidlovačky
– poprvé zazněla
píseň Kde domov
můj
1834
Obr. 8
Obr. 9
KAREL SABINA
• všestranný: spisovatel, básník, dramatik,
novinář, libretista, filozof, politik …
• politický vězeň (údajná protirakouská
činnost)
• 1872 – vyšlo najevo, že udával rak. policii
→ zbytek života (5 let) v ústraní
• nejznámější – libreta k operám Bedřicha
Smetany: Prodaná nevěsta
Braniboři v Čechách
• pohřben v Praze (Olšany)
Obr. 10
Obr. 11
Zdroje
Obrázky:
Obr. 1:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obe
c.jpg/800px-Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg
Obr. 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/RotundaRip.jpg/220px-RotundaRip.jpg
Obr. 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
Obr. 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg/225pxJohan_amos_comenius_1592-1671.jpg
Obr. 5: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/PalackyLitho.jpg/220px-PalackyLitho.jpg
Obr. 6: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Rieger_brozik.png/186px-Rieger_brozik.png
Obr. 7: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Josef_Kajetan_Tyl_Litho.jpg/220pxJosef_Kajetan_Tyl_Litho.jpg
Obr. 8: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Stavovske_divadlo.jpg/220pxStavovske_divadlo.jpg
Obr. 9: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Skroup-Anthem.jpg/220px-Skroup-Anthem.jpg
Obr. 10: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Karel_Sabina_1871_Maixner.jpg/225pxKarel_Sabina_1871_Maixner.jpg
Obr. 11: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Karel_Sabina-grave.JPG/450px-Karel_Sabinagrave.JPG
Literatura:
Čapka, F.: Slovník českých a světových dějin, CERM, Praha 1998.
Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973.
Jirásek, A.: Staré pověsti české. SPN, Praha 1956.
Kavka, F.: Karel IV. Historie života velkého vladaře. Mladá Fronta, Praha 1998.

similar documents