Maria Curie

Report
MENU
Rys historyczny
Drzewo Genealogiczne
Początki drogi naukowej
Życie we Francji
Punkty Orientacyjne
Odkrycia Fizyka
Odkrycia Chemia
Nagrody Nobla
Tragiczny koniec
Bibliografia
Rozpoczęcie studiów
na Sorbonie
Narodziny córki Ewy
menu
Małżeństwo z Piotrem
Curie
Śmierć męża Piotra i objęcie
po nim katedry na Sorbonie
Narodziny córki Ireny
Śmierć Marii
Skłodowskiej
Narodzenie Marii
Skłodowskiej
Nagroda Nobla z Fizyki
Odkrycie Radu
Wydarzenia z życia
Wydarzenia życia naukowego
Odkrycie Polonu
Nagroda Nobla z
Chemii
Otrzymanie radu w stanie czystym
menu
Bronisława Boguska
Władysław Skłodowski
Maria Skłodowska
Curie
Maria Skłodowska Curie urodziła się w
Warszawie 7 listopada 1867 r., była córką
Władysława Skłodowskiego (nauczyciela
matematyki i fizyki) i Bronisławy Boguskiej
(przełożonej warszawskiej pensji dla
dziewcząt z dobrych rodzin) . Maria miała
3 siostry, Zofię, Helenę i Bronisławę oraz
brata Józefa. We Francji poznała Piotra
Curie, z którym wzięła ślub 26 lipca 1895 r.
,miała z nim dwie córki Irenę i Ewę.
Pierre Curie
Ewa Curie
Irena Curie
menu
W 1882r. Maria Skłodowska Curie skończyła z
bardzo dobrymi wynikami gimnazjum i rozpoczęła
naukę na podziemnym Uniwersytecie Latającym,
(władze carskie zakazały bowiem studiowania
kobietom) tam Maria nauczyła się podstaw analizy
chemicznej potrzebnej przy rozdzielaniu
pierwiastków promieniotwórczych. Zafascynowana
nauką postanowiła wyjechać do Francji. W tym celu
zawarła umowę z siostrą Bronisławą w myśl, której
najpierw na studia do Paryża wyjedzie starsza z
nich, a młodsza będzie pracować w kraju na jej
utrzymanie. Po zakończonych studiach we Francji,
Bronia miałaby utrzymywać Marię. Maria ciężko
pracowała jako guwernantka w celu utrzymania
siebie i siostry , za to Bronia po ukończonych
studiach zaoferowała Marii mieszkanie w Paryżu
oraz utrzymanie. Maria opuściła Polskę w 1891 r.
Maria Curie w laboratorium
menu
Maria doskonale zdała egzaminy wstępne i rozpoczęła w
listopadzie 1891 r. studia na paryskiej Sorbonie na wydziale
matematyczno - przyrodniczym. W 1893 r. jako pierwsza
kobieta uzyskała licencjat z fizyki z najlepszym wynikiem na
roku, a rok później licencjat z matematyki. Po studiach
Maria podjęła badania nad promieniami odkrytymi przez
Henriego Becquerela i uzyskała za nie stopień doktora. Po
małżeństwie z Piotrem Curie zamieszkała w małym
mieszkaniu na obrzeżach Paryża a swoje badania nad
pierwiastkami promieniotwórczymi przeprowadzała w
szopie gdzie miała laboratorium. Po śmierci męża została
wykładowcą na Sorbonie i pierwszą kobietą profesorem na
tym uniwersytecie.
Maria Curie z córką Ireną
Maria Curie wśród profesorów
menu
miejsce otrzymania
Nagrody Nobla
miejsce zamieszkania, badań i
pracy od roku 1891
miejsce urodzenia oraz
zamieszkania do roku 1891
miejsce śmierci Marii
Odkrycia - FIZYKA
Maria podejmując prace naukowe nad promieniowaniem
zastosowała bardzo czuły elektrometr. Dzięki temu
stwierdziła, że natężenie promieniowania zależy od
zawartości uranu w próbce i jest do niej proporcjonalne.
To spostrzeżenie umożliwiło jej wyciągniecie słusznego
wniosku, że jest ono właściwością atomową uranu.
Kolejnym osiągnięciem Marii było udowodnienie, że poza
uranem także inne pierwiastki emitują promieniowanie.
Następnie Maria Curie dowiodła, że emisja
promieniowania niektórych minerałów zawierających
uran (blenda smolista, chalkolit czy autunit) jest znaczne
silniejsza niż wynikałoby to z zawartości uranu w ich
składzie.
Blenda
Smolista
Chalkolit
Autunit
menu
Odkrycia - CHEMIA
Dzięki badaniom nad minerałami
promieniotwórczymi państwo Curie
doszli do wniosku że zawierają one jakiś
dodatkowy pierwiastek oprócz uranu,
emitujący silniejsze od niego
promieniowanie. Małżonkowie Curie
opracowali metodę wskaźników
promieniotwórczych, dzięki czemu
określili zdolność jego promieniowania.
Za pomocą przemian chemicznych
otrzymali nowy, nieznany dotąd
pierwiastek chemiczny. 18 lipca 1898
roku przedstawili dzieło naukowe, w
którym donosili o odkryciu polonu,
pierwiastka nazwanego na cześć Polski.
Na kolejny sukces małżonkowie Curie nie
musieli zbyt długo czekać. 26 grudnia
1898 roku donieśli o odkryciu kolejnego
pierwiastka chemicznego – radu. W 1910
r. Marii udało się otrzymać metaliczny
czysty rad.
Rad
menu
Maria Skłodowska Curie
podczas analizy chemicznej.
Polon
menu
menu
menu
1903 r. – Nagroda Nobla z fizyki.
• Nagrody Nobla z Fizyki za odkrycie
promieniotwórczości i pierwiastków
promieniotwórczych.
1911 r. – Nagroda Nobla z chemii.
• Nagrody Nobla z Chemii za odkrycie
nowych pierwiastków i otrzymanie radu
w stanie czystym.
menu
19 IV 1906 r. – Piotr Curie wracając z zebrania Stowarzyszenia
Profesorów Wydziałów Nauk Ścisłych ginie potrącony przez konny
wóz ciężarowy. Miał wtedy 47 lat.
4 VII 1934 r. – Maria Skłodowska Curie umiera w sanatorium w
Passy, wskutek anemii złośliwej o przebiegu gwałtownym,
wywołanej chorobą popromienną. Spoczęła obok Piotra Curie w
Paryskim Panteonie jako pierwsza kobieta.
Grobowiec państwa Curie
w Paryskim Panteonie
menu
www.wikipedia.org
www.nobelprize.org
www.aip.org
www.mariasklodowska.pl
www.google.pl
www.wikipedia.org
menu
21 październik 2013r.

similar documents