KONFERENCIA MVP 2010

Report
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú
spoločnosť/
Projekty sú spolufinancované zo
zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1.ÚVOD
2.Kapitola – EDUKAČNÝ SOFTVÉR A ELEKTRONICKÉ
VZDELÁVACIE PROSTREDIA VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
2.1 PROGRAM GOOGLE EARTH
2.2
2.3
2.4
2.5
PROGRAM MARBLE
PROGRAM EDITOR MÁP 2
VZDELÁVACIE PROSTREDIE EDUPAGE E-LEARNING
IS CLAROLINE– INFORMAČNÝ SYSTÉM NA SPRÁVU
A RIADENIE VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV
2.6 PROGRAM STELLARIUM (ZŠ)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
3.Kapitola – UKÁŽKY SPRACOVANIA VYBRANÝCH TÉM
UČIVA Z GEOGRAFIE PRE SŠ S VYUŽITÍM IKT
3.1 Ukážka č. 1 – Ľadovce (animácie)
ukážka
3.2 Ukážka č.2 – Himaláje, Fyzickogeografická časť
3.4 Ukážka č. 4 – Rusko v Európe (Európa v Rusku)
3.7 Ukážka č. 7 – Kaukazský vriaci kotol (ActivStudio)
3.8 Ukážka č. 8 – Konflikty vo Východnej Afrike
3.9 Ukážka č. 9 – Drogový kartel vs. ropa v Karibskom mori
(hlasovacie zariadenia)
3.10 Ukážka č. 10 – Cesta k demokracii a multikulturálnej
spoločnosti USA (ITV)
3.11 Ukážka č. 11 – Na Orave dobre, na Orave zdravo... (GPS)
3.12 Ukážka č. 12 – Kras, krasový reliéf, Slovenský kras (SWOT
analýza a kognitívne schémy)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
3.Kapitola – UKÁŽKY SPRACOVANIA VYBRANÝCH
TÉM UČIVA Z GEOGRAFIE PRE ZŠ
S VYUŽITÍM IKT
ukážka
3.1 PLANÉTA ZEM
3.2 ETNA s využitím Interaktívnej tabule
3.3 ETNA s využitím skupinovej práce a internetu
3.4 SAHEL – SUCHO, CHOROBY A HLAD
animácia
3.5 ŽIVOTNÝ PRIESTOR JAPONCA
3.6 EXOTIKA V OCEÁNII s využitím Interaktívnej tabule
3.7 EXOTIKA V OCEÁNII s využitím skupinovej práce a
internetu
4.Kapitola – GEOWEB – ADRESÁR
GEOGRAFICKÝCH STRÁNOK
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú
spoločnosť/
Projekty sú spolufinancované zo
zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
VYUŽITIE IKT V DANOM PREDMETE – ČASŤ A
– PREMENY ŠKOLY
1 hod.
– INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VYUČOVANIE (ITV)
1 hod.
– KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A CIELE
1 hod.
EDUKAČNÝ SOFTVÉR A ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIA VO
VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
– PROGRAM MARBLE
2,5 hod.
– PROSTREDIE GOOGLE MAPS
0,5 hod.
A1: Návrh hodiny (témy) – úvodná tabuľka – kľúčové kompetencie, ciele,
metódy, formy a prostriedky
•
Vyberte si tému (resp. učivo alebo časť učiva), premyslite spôsob (metodiku) akým
by ste danú tému moderne odučili. Vyplňte úvodnú tabuľku (podľa vzoru
spracovaných modelových hodín), ktorá bude obsahovať: ciele, kľúčové
kompetencie, metódy a formy vyučovania a didaktické prostriedky. Súbor uložte na
vzdelávací portál pod názvom A1_priezvisko.doc
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
VYUŽITIE IKT V DANOM PREDMETE – ČASŤ A
– PREMENY TRIEDY
1,5 hod.
– SWOT ANALÝZA a KOGNITÍVNE SCHÉMY
1,5 hod. schémy
EDUKAČNÝ SOFTVÉR A ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIA
VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
– GOOGLE ZEM (EARTH)
3 hod.
A2: Tvorba kml súboru v prostredí Google Zem
•
Vytvorte kml súbor v prostredí Google Zem, ktorý bude slúžiť ako príprava na
vyučovaciu hodinu (pomocou značiek si uložte odkazy na stránky, videá
a dokumenty na webe). V „Mojich miestach“ uložte aspoň 15 značiek miest
a pomenujte ich. Použite pre značky aspoň 3 rôzne ikony, do popisu značiek
vložte aspoň 3 odkazy na webové stránky a aspoň k 3 značkám pridajte do
popisu vlastné poznámky. Vložte aspoň 10 tematických ikon z rôznych vrstiev.
Uložené objekty v Mojich miestach uložte pod názvom A2_priezvisko.kml.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
EDUKAČNÝ SOFTVÉR A ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIA VO
VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
– EDITOR MÁP 2
4 hod.
– GEOWEB – ADRESÁR GEOGRAFICKÝCH STRÁNOK
2 hod.
A3: Tvorba mapy v programe Editor máp 2
•
Do jednej z podkladových obrysových máp zakreslite trasu plánovanej alebo už
zrealizovanej exkurzie. Na trase označte povrchové útvary, ktorými prechádza,
miesta zastávok a polohu geograficky zaujímavých a výnimočných miest. Mená
objektov na značkách odstráňte a nahraďte ich stručnou geografickou
charakteristikou (more, mesto, pohorie, vrch, nížina, púšť, rieka, jazero...).
Farebne odlíšte jednotlivé povrchové celky a niektoré štáty, ktorými exkurzia
prechádza. Výslednú mapu vyexportujte ako obrázok a uložte pod názvom:
A3_priezvisko.jpg.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
EDUKAČNÝ SOFTVÉR A ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIA VO
VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
– INTERAKTÍVNA TABUĽA (IT)
1 hod.
– INTERAKTÍVNE PRACOVNÉ LISTY
1 hod.
– INTERAKTÍVNE HLASOVANIE
1 hod.
– VZDELÁVACIE PROSTREDIE EDUPAGE E-LEARNING
3 hod.
List 1
List 2
A4: Tvorba testu v prostredí EduPage E-Learning
•
Vytvorte test ľubovoľného typu v Edupage e-Learning s desiatimi otázkami.
V prostredí EduPage e-Learning v časti „Záverečné nastavenia“ zadajte názov testu
„A4_vasepriezvisko_nazovtestu“, otázku testu, počet opakovaní každej otázky,
obtiažnosť a vyhodnotenie. Urobte printscreen jednej otázky a vložte ho do
programu MS Word. Stručne charakterizujte (popíšte) vami vytvorený test
a dokument uložte pod názvom A4_priezvisko_nazovtestu.doc
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
EDUKAČNÝ SOFTVÉR A ELEKTRONICKÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIA VO
VYUČOVANÍ GEOGRAFIE
– IS CLAROLINE – INFORMAČNÝ SYSTÉM NA SPRÁVU A RIADENIE
VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV
3 hod.
kvíz1
– VIDEOKONFERENCIE VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE 0,5 hod.
kvíz2
– PROGRAM HOT POTATOES
1 hod.
kvíz3
– PROGRAM STELLARIUM
1,5 hod.
kvíz4
A5: Tvorba projektu v prostredí IS Claroline
•
Vytvorte projekt v IS Claroline, ktorý bude obsahovať v časti “Dokumenty”
prípravu na vyučovaciu hodinu (prezentáciu v MS PowerPoint, obrázky, odkazy
na zaujímavé webstránky, atď.), v časti “Cvičenia” 5 rôznych typov testových
otázok a v časti “Zadania” dve zadania. Urobte printscreen z úvodnej stránky
vami vytvoreného projektu a vložte ho do programu MS Word. Skopírujte link
a vložte ho pod obrázok (printscreen). Dopíšte metodiku využitia vami
vytvoreného projektu vo vyučovacom procese a dokument uložte pod názvom:
A5_priezvisko.doc
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Využitie programu GE vo vybraných témach regionálnej
geografie sveta (Slovenska)
• Aktivizačné úlohy pre žiakov s využitím interaktívnej tabule
• Nové spôsoby hodnotenia žiackych výsledkov
• Efektívne využitie GPS na hodinách geografie
• Vedenie maturitných seminárov v IS Claroline
• Využitie edukačného programu Editor máp vo vybraných
témach regionálnej geografie sveta
• Príprava a realizácia videokonferencie vo vyučovaní
regionálnej geografie
• Využitie sociálnych sietí vo výučbe regionálnej geografie
sveta
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Blogovanie vo výučbe regionálnej geografie sveta
• Využitie programu GE vo vybraných témach humánnej
geografie
• Využitie online/počítačových hier v geografii
• Tvorba geografických krížoviek a testov v prostredí programu
Hot Potatoes
• SWOT analýzy vybraného mikroregiónu
• Kognitívne schémy a ich efektívne využitie vo vyučovaní
geografie
• Využitie programu Marble 7.1 vo vybraných témach fyzickej
geografie
• GPS hry
• Geografické hádanky
• Geografia tvorivo a zábavne
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Možnosti využitia vybraných edukačných technológií vo
vyučovaní geografie
– GE
– Editor máp
– Marble
– EduPage E-learning
– Videokonferencia
– IS Claroline
– On-line hry a interaktívne kvízy
• Stanovenie merateľných všeobecných aj špecifických cieľov a
rozvoj kľúčových kompetencií v geografickom vzdelávaní
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Ovláda prácu v prostredí GE, Marble, Google maps,
Editor máp 2, EduPage E-learning, IS Claroline,
Stellarium a mnohých ďalších
• Využíva adresár stránok, internetové zdroje – štatistický
a kartografický materiál, animácie, videá a pod.
• Pozná moderné didaktické metódy a prostriedky – ITV
(Integrované tematické vyučovanie), prácu s
interaktívnou tabuľou a hlasovacími zariadeniami a
pod.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
SŠ - RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. – PriF UK Bratislava
ZŠ - Mgr. Katarína Kubaliaková – Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Bratislava
Mgr. Ľuboš Balážovič – PriF UK Bratislava
RNDr. Marta Balgová – ZŠ Hlboká, EduPage Bratislava
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, PhD. – FPV UMB Banská Bystrica
Dr. Anton Fogaš – UPJŠ Košice
RNDr. Štefan Karolčík, PhD. – PriF UK Bratislava
Mgr. Vladimír Liščík – Gymnázium P. Horova Michalovce
PaedDr. Anna Macková – ZŠ Spišská Nová Ves
Mgr. Soňa Oravcová – Gymnázium Bratislava
Mgr. Tomáš Pivarči – Gymnázium Zvolen
Dr. Imrich Sklenka – PriF UK Bratislava
Mgr. Jana Šamajová – PriF UK Bratislava
Mgr. Oľga Šándorová – ZŠ Tbiliská Bratislava
RNDr. Ľubica Weismanová – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Recenzenti:
RNDr. Peter Likavský, CSc.
PaedDr. Zuzana Vaňková
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica

similar documents