Prezentacja 4

Report
Doświadczenia we wdrażaniu nowej
podstawy programowej kształcenia
zawodowego
Witold Woźniak
Gronowo, 28 października 2014
Dlaczego potrzebne są zmiany
Aby:
•
Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy
•
Uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji
•
Pomóc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjnozawodowej
•
Wspierać kadrę szkół w profesjonalnej realizacji zadań
•
Poprawić funkcjonowanie sytemu
egzaminowania
•
Podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego
•
Poprawić jakość i efektywność kształcenia
zawodowego
Uzasadnienie potrzeby zmian
–
diagnoza problemów rozpoznanych w procesie
monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej
kształcenia w zawodach
–
rekomendacje z badań dotyczących potrzeb pracodawców,
a w tym Bilansu Kapitału Ludzkiego – BKL
–
wyniki egzaminów maturalnych
w roku szkolnym 2013/2014
–
sytuacja absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych
na rynku pracy
Zmiany, zmiany, zmiany…
Zmiany wdrażane od 1 września 2012 r. obejmują:
• modyfikację klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
• wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach,
• wprowadzenie możliwości realizowania przez szkoły zawodowe
i placówki kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dla dorosłych),
• ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe i otwarcie go na potwierdzanie
efektów uczenia się innego niż formalne,
• rozwój współpracy z pracodawcami
w procesie uczenia się
i egzaminowania,
• możliwość realizacji kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych
z wykorzystaniem metod i technik KNO
Monitorowanie PPKZ – źródło informacji
ZADANIA W PROJEKCIE
1)
MONITOROWANIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
 3 etapy monitorowania
 narzędzia do ewaluacji wewnętrznej
2)
DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA
PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA
W ZAWODACH
 szkolenia dla kadry zarządzającej
i nauczycieli szkół zawodowych
 sieci branżowe
MONITOROWANIE 2014
II etap monitorowania
– przebieg procesu kształcenia zawodowego –
dotyczy roku szkolnego 2013/2014
Termin: 28 sierpnia – 5 października 2014 r.
• W monitorowaniu wzięły udział pojedyncze szkoły (ZSZ, T, SP),
w pojedynczych zawodach
Obszary wymagające wsparcia
Wybrane wnioski z I etapu monitorowania wdrażania PPKZ:
• Współpraca szkół z pracodawcami
• Doradztwo zawodowe, w tym informacja edukacyjno-zawodowa
• Wykorzystanie TIK, w tym KNO
• Promocja kształcenia zawodowego,
elastycznych ścieżek uczenia się,
w tym, tzw. marketing edukacyjny
II etap – OBSZARY BADAWCZE
Obszar A. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły
Monitorowanie PPKZ, ewaluacja wewnętrzna programów nauczania dla zawodu
Obszar B. Oferta edukacyjna szkoły
KKZ, doradztwo zawodowe, badanie losów absolwentów
Obszar C. Plan i program nauczania dla zawodu
Termin zakończenia realizacji poszczególnych kwalifikacji, termin przystąpienia uczniów do egzaminu
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, realizacja efektów kształcenia, przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym (T)
Obszar D. Warunki realizacji kształcenia
Baza technodydaktyczna, TIK, współpraca z różnymi podmiotami, praktyki zawodowe/pnz
Obszar E. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach
Trudności w realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie
w poszczególnych obszarach
Obszar F. Doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli
Tematyka doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli
Kujawsko-pomorskie – wstępne dane
Typ szkoły
woj. kujawsko-pomorskie
ZSZ
51/140
Technikum
89/162
Szkoła policealna
16/29
Ogółem: 156 szkół, w tym 10 specjalnych
148 publicznych i 8 niepublicznych z uprawnieniami
Oferta KKZ
Czy w Pani/Pana szkole opracowano ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych? ZSZ
31%
tak
34%
69%
nie
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Czy w Pani/Pana szkole opracowano ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych? T
29%
tak
37%
nie
57%
3%
nie dotyczy
0%
7%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Czy w Pani/Pana szkole opracowano ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych? SP
tak
50%
32%
25%
nie
nie dotyczy
10%
56%
25%
12%
0%
68%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Oferta KKZ, cd.
Czy kwalifikacyjne kursy zawodowe z opracowanej oferty zostały uruchomione? ZSZ
13%
tak
30%
Rezygnacje – 50%
13%
niektóre z nich
6%
74%
nie
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Czy kwalifikacyjne kursy zawodowe z opracowanej oferty zostały uruchomione? T
tak
47%
33%
niektóre z nich
18%
10%
35%
nie
0%
Rezygnacje – 55%
10%
20%
30%
57%
40%
50%
60%
Czy kwalifikacyjne kursy zawodowe z opracowanej oferty zostały uruchomione? SP
50%
tak
Rezygnacje – 67%
43%
25%
niektóre z nich
15%
25%
nie
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Wykorzystanie KNO
Czy w Pani/Pana szkole prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? ZSZ
0%
tak
18%
100%
nie
82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Czy w Pani/Pana szkole prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? T
9%
tak
31%
91%
nie
69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Czy w Pani/Pana szkole prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? SP
tak
0%
39%
100%
nie
61%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Trudności (nauczyciele)
Czy napotkał(a) Pan(i) na jakieś trudności związane z realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie X?
ZSZ - woj. kujawsko-pomorskie
8%
ZSZ - Polska
16%
Technikum - woj. kujawsko-pomorskie
14%
Technikum - Polska
tak
22%
Szkoła Policealna - woj. kujawsko-pomorskie
0%
Szkoła Policealna - Polska
8%
92%
84%
86%
nie
78%
100%
92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Proszę wpisać trudności i propozycje zmian dotyczące
podstawy programowej kształcenia w zawodzie X
realizacja efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
realizacja efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów dotyczących
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG)
realizacja efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów dotyczących języka
obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ)
realizacja efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów dotyczących
kompetencji personalnych i społecznych (KPS)
realizacja efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia,
stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (PKZ)
realizacja efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
0%
5%
0% 4%
0%
6%
0%
1%
0%2%
0%
6%
0%
1%
7%
2%
0%
ZSZ - Polska
13%
Technikum - woj. kujawskopomorskie
0% 4%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
25%
9%
19%
17%
19%
7%
0%
nazwy pracowni
wyposażenie pracowni
minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego
proporcje godzinowe między efektami wspólnymi dla zawodów a efektami kształcenia
właściwymi dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
liczba kwalifikacji
kolejność kwalifikacji
proporcje godzinowe między kształceniem teoretycznym i praktycznym
inne, jakie?
25%
Szkoła Policealna - woj.
kujawsko-pomorskie
14%17%
24%
19%
0%
0%
liczba stanowisk
Technikum - Polska
5%
6%
0%
liczba pracowni
ZSZ - woj. kujawskopomorskie
Szkoła Policealna - Polska
16% 21%
25%
19%
0%
0%
1%
3% 7%
0%
0%
25%
0%
60%
59%
71%
31%
0%
7%
6%
0%
0%
0%2%
0%2%
0%
6%
0%
9%
9%
0%
6%
0%
1%
5%
0%
0%
4% 7%
8%
0%
21%
14%
25%
13%
50%
17% 21%
19%
0%
0%
21%
31%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Doskonalenie (dyrektorzy ZSZ)
Proszę wskazać szkolenia, w których chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć
Proszę wskazać szkolenia, w których uczestniczył(a) Pan(i) w bieżącym roku
wykorzystanie wyników powszechnego
monitorowania do doskonalenia pracy szkoły
prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu
wdrażania podstaw programowych…
20%
5%
zarządzanie zespołem szkół zawodowych
marketing szkoły
30%
25%
20%
5%
35%
15%
5%
doradztwo zawodowe
4%
8%
8%
14%
4%
8%
15%
23%
wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w…
25%
12%
10%
8%
6%
doradztwo zawodowe
10%
w innych, jakich?
20%
19%
20%
wdrażanie kształcenia na odległość
do praktyki szkolnej
0%
2%
0%
34%
ocenianie wewnątrzszkolne jako
źródło informacji zwrotnej dla…
10%
12%
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy dyrektora szkoły
23%
aktywizujące metody nauczania w
kształceniu zawodowym
15%
14%
wdrażanie kształcenia na odległość do
praktyki szkolnej
19%
16%
kształtowanie kompetencji
personalnych i społecznych
22%
ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło
informacji zwrotnej dla ucznia/słuchacza
23%
26%
wdrażanie i ewaluacja programów
nauczania dla zawodu
11%
aktywizujące metody nauczania w
kształceniu zawodowym
21%
organizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
35%
15%
15%
kształtowanie kompetencji personalnych i
społecznych
12%
dopuszczanie programów nauczania
dla zawodu przez dyrektora szkoły
20%
22%
korelacje międzyprzedmiotowe
27%
24%
modyfikowanie szkolnych planów
nauczania
40%
20%
22%
wdrażanie i ewaluacja programów nauczania
dla zawodu
38%
38%
marketing szkoły
30%
organizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
33%
zarządzanie zespołem szkół
zawodowych
13%
dopuszczanie programów nauczania dla
zawodu przez dyrektora szkoły
27%
prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
procesu wdrażania podstaw…
10%
modyfikowanie szkolnych planów nauczania
w innych, jakich?
wykorzystanie wyników
powszechnego monitorowania do…
30%
29%
40%
60%
0%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Doskonalenie (dyrektorzy T)
Proszę wskazać szkolenia, w których uczestniczył(a) Pan(i) w bieżącym roku
wykorzystanie wyników powszechnego
monitorowania do doskonalenia pracy szkoły
23%
23%
prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu
wdrażania podstaw programowych…
23%
wykorzystanie wyników powszechnego
monitorowania do doskonalenia pracy szkoły
11%
13%
marketing szkoły
32%
30%
modyfikowanie szkolnych planów nauczania
dopuszczanie programów nauczania dla
zawodu przez dyrektora szkoły
2%
23%
wdrażanie i ewaluacja programów nauczania
dla zawodu
33%
kształtowanie kompetencji personalnych i
społecznych
2%
9%
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy dyrektora szkoły
ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło
informacji zwrotnej dla ucznia
12%
wdrażanie kształcenia na odległość do praktyki
szkolnej
22%
9%
13%
11%
8%
20%
17%
5%
9%
20%
18%
11%
20%
7%
5%
Edukacyjna Wartość Dodana narzędziem w
pracy dyrektora technikum
Edukacyjna Wartość Dodana narzędziem w
pracy dyrektora technikum
20%
10%
20%
w innych
27%
30%
40%
32%
25%
22%
doradztwo zawodowe
2%
3%
0%
15%
19%
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy dyrektora szkoły
5%
7%
w innych
11%
12%
organizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
13%
16%
18%
doradztwo zawodowe
20%
24%
modyfikowanie szkolnych planów nauczania
aktywizujące metody nauczania w kształceniu
zawodowym
25%
22%
wdrażanie kształcenia na odległość do praktyki
szkolnej
22%
20%
kształtowanie kompetencji personalnych i
społecznych
aktywizujące metody nauczania w kształceniu
zawodowym
9%
marketing szkoły
korelacje międzyprzedmiotowe
14%
12%
ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło
informacji zwrotnej dla ucznia
22%
18%
wdrażanie i ewaluacja programów nauczania
dla zawodu
23%
24%
9%
zarządzanie zespołem szkół zawodowych
organizacja praktyk zawodowych w technikach i
szkołach policealnych
10%
organizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
korelacje międzyprzedmiotowe
35%
39%
dopuszczanie programów nauczania dla
zawodu przez dyrektora szkoły
23%
25%
organizacja praktyk zawodowych w technikach i
szkołach policealnych
31%
32%
prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu
wdrażania podstaw programowych…
31%
16%
13%
zarządzanie zespołem szkół zawodowych
Proszę wskazać szkolenia, w których chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć
22%
27%
0%
0%
0%
20%
40%
60%
Doskonalenie (dyrektorzy SP)
Proszę wskazać szkolenia, w których uczestniczył(a) Pan(i) w
bieżącym roku szkolnym
wykorzystanie wyników powszechnego
0%
monitorowania do doskonalenia pracy…
prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
procesu wdrażania podstaw…
0%
zarządzanie zespołem szkół
zawodowych
0%
marketing szkoły
0%
modyfikowanie szkolnych planów
nauczania
0%
wykorzystanie wyników powszechnego
0%
monitorowania do doskonalenia pracy…
21%
34%
organizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
wdrażanie i ewaluacja programów
nauczania dla zawodu
23%
aktywizujące metody nauczania w
kształceniu zawodowym
22%
0%
doradztwo zawodowe
0%
w innych, jakich?
33%
organizacja praktyk zawodowych w
technikach i szkołach policealnych
33%
31%
organizacja kwalifikacyjnych kursów
zawodowych
33%
wdrażanie i ewaluacja programów
nauczania dla zawodu
33%
kształtowanie kompetencji personalnych
i społecznych
33%
aktywizujące metody nauczania w
kształceniu zawodowym
33%
10%
0%
20%
30%
40%
13%
57%
28%
43%
21%
0%
9%
0%
5%
43%
18%
7%
14%
wdrażanie kształcenia na odległość do
praktyki szkolnej
w innych, jakich?
29%
15%
29%
0%
43%
12%
14%
11%
doradztwo zawodowe
6%
29%
20%
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy dyrektora…
7%
0%
2%
0%
29%
26%
ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło
informacji zwrotnej dla ucznia/słuchacza
22%
0%
dopuszczanie programów nauczania dla
zawodu przez dyrektora szkoły
11%
wdrażanie kształcenia na odległość do
praktyki szkolnej
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy dyrektora…
14%
19%
korelacje międzyprzedmiotowe
11%
ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło
informacji zwrotnej dla ucznia/słuchacza
33%
7%
kształtowanie kompetencji personalnych
i społecznych
43%
41%
modyfikowanie szkolnych planów
nauczania
31%
8%
0%
prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
procesu wdrażania podstaw…
marketing szkoły
10%
21%
korelacje międzyprzedmiotowe
29%
zarządzanie zespołem szkół
zawodowych
9%
dopuszczanie programów nauczania dla
zawodu przez dyrektora szkoły
organizacja praktyk zawodowych w
technikach i szkołach policealnych
Proszę wskazać szkolenia, w których chciał(a)by Pan(i)
uczestniczyć
0%
1%
0%
20%
40%
60%
80%
Działania planowane do realizacji
w roku szkolnym 2014/15
Realizacja wsparcia dla nauczycieli będzie prowadzona przez KOWEZiU
w siedmiu obszarach tematycznych:
I.Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach
II.Wspieranie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologicznopedagogicznych we wspomaganiu szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego
III.Rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego
IV.Upowszechnianie wykorzystania KNO w kształceniu zawodowym
i ustawicznym
V.Współpraca z pracodawcami, uczelniami i organami prowadzącymi
szkoły i placówki
VI.Organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli
VII.Upowszechnianie i promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego
Oferta e-learningowa KOWEZiU
Nauka zawodu
Język obcy zawodowy (JOZ)
Kształcenie modułowe
Forum „Eksperta”
Doradca zawodowy
Jakość w kształceniu i szkoleniu
zawodowym
Kształcenie na odległość
Programy nauczania dla zawodów
Sieci branżowe
blended
on-line
Nowe warunki realizacji ścieżek
kształcenia zawodowego
Prowadzenie kursów on-line
Jak przygotować kurs on-line na
platformie Moodle
Poradnictwo na odległość
Projektowanie pakietów edukacyjnych –
poradników dla nauczycieli oraz
poradników dla uczniów
Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się
dorosłych
Organizacja kształcenia zawodowego –
kształcenie ustawiczne
Zmiany w szkolnictwie zawodowym nowe możliwości uczenia się przez całe
życie
Dopuszczanie do użytku w szkole
programu nauczania dla zawodu
Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna
kursy
Poradnictwo kariery przez całe życie
Wielokulturowość w poradnictwie
zawodowym. Poziom zaawansowany
Platforma Moodle dla początkujących
Jak przygotować kurs on-line na
platformie Moodle
Organizacja praktyk zawodowych w
technikach i szkołach policealnych
Zarządzanie czasem przez nauczyciela
Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu
się dorosłych
Wirtualna Przestrzeń Robocza
Publikacje – poradniki
•
Szkolne plany nauczania. Krok po kroku
•
Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku
•
Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po kroku
•
Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku
•
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po kroku
•
Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum
•
Standardy jakości kształcenia zawodowego
•
Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – przykładowe rozwiązania
•
Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe
•
Poradnik – Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej
•
14 Poradników – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego
•
Jak przygotować się do wdrożenia kształcenia modułowego
z pomocą eksperta zewnętrznego
Autorzy: Zespół projektu (Wojciech Myka,
Agnieszka Pfeiffer, Rafał Auch-Szkoda)
Wydany w czerwcu 2014 r.
i rozesłany do wszystkich szkół i placówek
kształcenia zawodowego i ustawicznego
Informator składa się z kart kursów,
które zostały przygotowane
do każdego ze 169 kursów
Dotychczasowe publikacje z zakresu
doradztwa
Dotychczasowe publikacje z zakresu
doradztwa
Dziękuję i zapraszam na

similar documents