36-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio z matematiky
zadaných ve školním roce 2011/2012
pro 9. ročník (1. – 6. úloha)
VI.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.9.036
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: srpen 2012
Určeno pro 9. ročník
Matematika 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při
řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele,
který získá nejvíce z možných 6 bodů (Lze pracovat i ve skupinách, kdy vytvoříme
žlutou, modrou a zelenou skupinu, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina
nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za
podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat
správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.
1. – 3. úloha testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
1.
Které číslo musíme odečíst
od čísla 250, aby výsledné
číslo bylo osminásobkem
čísla 25?
2.
Od čísla 42 odečtěte
osmkrát za sebou číslo 8 a
čtyřikrát za sebou číslo 16.
Jaké číslo musíme ještě
odečíst, aby bylo výsledné
číslo (–100)?
3.
4 · 5 min + 1 800 s – 4 · 10
min =
1. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25?
Nabízená řešení jsou:
A) 175; B) 150; C) 100; D) 50.
Řešení:
Slovní úlohu budeme řešit rovnicí:
250 – x = 8 . 25
250 – x = 200 / -250
- x = - 50 / .(-1)
x = 50
Správnou odpovědí je varianta D).
2. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
Od čísla 42 odečtěte osmkrát za sebou číslo 8 a čtyřikrát za sebou číslo 16. Jaké číslo
musíme ještě odečíst, aby bylo výsledné číslo (–100)?
Nabízená řešení jsou:
A) 18; B) 16; C) 14; D) 12.
Řešení:
Od číslo 42 nejprve osmkrát za sebou odečteme číslo 8, tj. 42 – 8.8 = 42 – 64 = - 22.
Následně čtyřikrát za sebou odečteme číslo 16, tj. – 22 – 4 . 16 = - 22 – 64 = - 86.
Abychom dostali číslo -100, musíme ještě odečíst číslo 16, protože – 86 – 16 = - 100.
Správnou odpovědí je varianta B).
3. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
4 · 5 min + 1 800 s – 4 · 10 min =
Nabízená řešení jsou:
A) 5 min; B) 10 min; C) 15 min; D) 720 s.
Řešení:
Dílčí kroky výpočtu:
4 . 5 min = 20 min
1 800 s = 1 800 : 60 = 30 min
4 . 10 min = 40 min
A tedy 20 + 30 – 40 = 50 – 40 = 10 min.
Správnou odpovědí je varianta B).
4. – 6. úloha testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
4.
2 · 1000 + 4 · 10 + 6 · 1; 4 ·
100 + 4 · 1; 5 · 1000 + 6 · 1;
6 · 100 + 6 · 10; 4 · 1000 +
8 · 100 + 4 · 1
Uvedená čísla jsou zapsána
rozvinutým zápisem
v desítkové soustavě.
Kterému číslu se rovná
součet všech uvedených
čísel?
5.
(45 – 25) – (25 – 45) + (45
+ 25) + (25 – 45) =
Jaký je výsledek uvedeného
výpočtu?
6.
Když neznámé číslo
vynásobím osmi, k součinu
přičtu číslo čtyřicet a tento
součet vydělím číslem
dvacet čtyři, dostanu číslo
10. Které je to číslo?
4. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
2 · 1000 + 4 · 10 + 6 · 1;
4 · 100 + 4 · 1;
5 · 1000 + 6 · 1;
6 · 100 + 6 · 10;
4 · 1000 + 8 · 100 + 4 · 1
Uvedená čísla jsou zapsána rozvinutým zápisem v desítkové soustavě. Kterému číslu se
rovná součet všech uvedených čísel?
Nabízená řešení jsou:
A) 11 920; B) 11 926; C) 12 220; D) 12 920.
Řešení:
Součet všech uvedených
čísle je roven číslu
12 920.
Správnou odpovědí je
varianta D).
10000
1. číslo
1000
100
10
1
2
0
4
6
4
0
4
0
0
6
6
6
0
4
8
0
4
2
9
2
0
2. číslo
3. číslo
5
4. číslo
5. číslo
součet
1
5. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
(45 – 25) – (25 – 45) + (45 + 25) + (25 – 45) =
Jaký je výsledek uvedeného výpočtu?
Nabízená řešení jsou:
A) 100; B) 90; C) 80; D) 70.
Řešení:
(45 – 25) – (25 – 45) + (45 + 25) + (25 – 45) = 20 – (- 20) + 70 + (- 20) =
20 + 20 + 70 – 20 = 90.
Správnou odpovědí je varianta B).
6. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2011)
Když neznámé číslo vynásobím osmi, k součinu přičtu číslo čtyřicet a tento součet vydělím
číslem dvacet čtyři, dostanu číslo 10. Které je to číslo?
Nabízená řešení jsou:
A) 10; B) 15; C) 25; D) 30.
Řešení:
Tuto slovní úlohu budeme řešit rovnicí.
x = hledané neznámé číslo
(8x + 40 ) : 24 = 10 / .24
8x + 40 = 240 / -40
8x = 200
x = 200 : 8
x = 25
Správnou odpovědí je varianta C).

similar documents