D7 Franská říše

Report
Franská říše
Úvodní tématický okruh do
středověkých evropských dějin.
Rozsah – dvě vyučovací hodiny
Zpracoval Mgr. Lukáš Kramný
Franská říše
Frankové
Patřili ke germánským
kmenům a přejímali
správní a organizační
zvyklosti římské říše.
Říše římská
Germánské kmeny na území Evropy
Franská říše
Merovejci
Pečetní prsten franského krále
Childericha
V 6. století vládl Franské říši rod
Merovejců.
Vládu nad královstvím postupně
přebírají tzv. majordomové (správci
královského dvora) z rodu Karlovců.
Poitiers (poatije) 732
V roce 732 zastavil majordomus z rodu
Karlovců jménem Karel Martell arabské
výboje do Evropy v bitvě u POITIERS
Bitva u Poitiers (poatije) roku 732
Románský kostel postavený na
počest vítězství v bitvě u Poitiers
Papežský stát
Karlův syn Pipin sesadil posledního
merovejského panovníka a sám se prohlásil
králem.
Za to, že ho v tomto úsilí podpořil papež,
daroval mu Pipin území ve střední Itálii,
odkud vyhnal Langobardy.
Tak se zrodil papežský stát.
Papež korunuje Pipina franským
králem
Karel Veliký
Nejvýznamnější panovník raného
středověku.
Král Franků a Langobardů.
Roku 800 přijal z rukou papeže císařskou
korunu a stal nástupcem římských císařů.
Lombardská železná koruna
Karel se snaží oživit antickou kulturní
tradici. Za jeho vlády tedy dochází k
velkému kulturnímu rozkvětu říše. Říká se
mu karolínská renesance.
Karolínská renesance
Umění doby Karla Velikého
Mince se jménem Karla Velikého
Sídelním městem Karla Velikého
byly Cáchy
Rozdělení říše po Karlově smrti
Samostatná práce s učebnicí
Po Karlově smrti byla říše rozdělena na tři
části Karlovým vnukům. Stalo se tak
roku 843 verdunskou smlouvou. Komu
připadly části Francké říše? Jak se jmenují?
1)_________________________________________
_______________________________________
2)_________________________________________
_______________________________________
3)_________________________________________
_______________________________________

similar documents