Analiza porównawcza zespołów szkół w Powiacie Ełckim

Report
Analiza porównawcza
ZESPOŁÓW SZKÓŁ
W POWIECIE EŁCKIM
Założenia analizy
Okres badawczy: 2009 – 2011;
2. Obszar analizy: Zespoły Szkół prowadzone przez
samorząd powiatu ełckiego;
3. Zakres analizy:
–
finansowanie,
–
wykorzystanie zasobów,
–
efekty kształcenia.
4. Źródła danych:
–
Budżet Powiatu w latach 2009 – 2011,
–
SIO,
–
OKE Łomża.
1.
Założenia analizy
Metodologia przeprowadzenia analizy:
 Na podstawie informacji źródłowych określono
wartość wybranych wskaźników.
 Przypisano wagi dla wskaźników:
– wydatki na ucznia – waga = 2;
– % uzyskanych dyplomów zawodowych – waga = 2;
– pozostałe wskaźniki – waga = 1.
5.
Założenia analizy
Metodologia przeprowadzenia analizy:
 Dokonano przeliczenia wartości wskaźników na
punkty stosując następującą metodę:
liczba punktów danego wskaźnika dla Zespołu Szkół
= (najniższa wartość danego wskaźnika / wartość
danego wskaźnika dla Zespołu Szkół) * waga
Uwaga: dla określonych wskaźników zastosowano wzór
odwrotny.
 Dokonano agregacji wskaźników (wartości
punktowych) w poszczególnych latach i dla
poszczególnych Zespołów Szkół.
5.
Założenia analizy
6.
Informacje dodatkowe:
Wzięto pod uwagę również:
 wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej
wartości dodanej(EWD)uzyskanej przez Szkoły
w latach 2010 – 2011.
 nakłady na modernizację obiektów oświatowych,
zrealizowane i planowane.
Lista wskaźników
Ekonomiczne:
 wydatki na ucznia;
 wydatki na oddział;
 dokładka do subwencji na ucznia;
 dokładka do subwencji na oddział.
II. Dotyczące wykorzystania zasobów:
 ilość oddziałów;
 ilość uczniów na oddział;
 ilość uczniów na etat administracyjny;
 ilość uczniów na etat obsługi;
 ilość sal lekcyjnych na 1 oddział.
I.
Lista wskaźników
III.
Dotyczące wyników kształcenia:
 % uczniów kończących naukę;
 % maturzystów;
 zdawalność matur;
 wyniki matur;
 % uczniów przystępujących do egzaminu
zawodowego;
 % uzyskanych dyplomów zawodowych;
Wybrane przykłady wskaźników
300,000
wydatki w przeliczeniu na oddział w latach 2009 – 2011
250,000
200,000
2009
150,000
2010
2011
100,000
50,000
0
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Wybrane przykłady wskaźników
Wydatki bieżące rzeczowe
(bez pomocy dydaktycznych, energii itp.)
700,000
605,432
600,000
500,000
2010
2011
0
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
66,659
63,618
108,215
107,271
210,350
268,639
95,540
228,997
181,173
210,400
100,000
299,170
200,000
289,202
300,000
108,502
400,000
Wybrane przykłady wskaźników
Wydatki bieżące rzeczowe
(bez pomocy dydaktycznych, energii itp.) na ucznia
800
700
707
631 634 652
2010
546
600
500
2011
480
408
328
400
255
222
300
150 171
200
102 113
100
0
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Wybrane przykłady wskaźników
wydatki bieżące osobowe na ucznia
12,000
2010
10,260
2011
10,000
8,725
7,501
8,000
6,000
6,261
5,522
5,046
4,422
4,056
6,677
6,848
5,039
4,772
5,686
5,044
4,000
2,000
0
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Wybrane przykłady wskaźników
dokładka z budżetu
1500000
1 144 455
2009
1000000
2010
2011
267 872
500000
0
-500000
-474 229
-431 146 -219 341
-335 212
-740 498
-1000000
-1 057 789
-1500000
-1 140 481
Wybrane przykłady wskaźników
Zdawalność matur
w latach 2009 - 2011
ZS 1
1.00
0.80
1.00
1.00 I LO
1.00
0.60
0.33
0.63
0.33
2009
2010
0.92
ZS 2 0.96
0.96
0.40
0.20
0.00
0.53
0.61 ZS M-E
0.85
0.67
ZS 3 0.52
0.46
0.69
0.50
0.67
ZS 6
0.74
ZS 5 0.66
0.85
2011
Wybrane przykłady wskaźników
Zdawalność matur
średnio za okres 2009 - 2011
ZS 1 0.43
1.00
0.80
1.00 I LO
0.60
ZS 2
0.95
0.40
0.20
0.00
0.67 ZS M-E
ZS 3 0.55
0.62 ZS 6
ZS 5 0.75
Wybrane przykłady wskaźników
Zdawalność
egzaminów dyplomowych
w latach 2009 – 2011
0.49
0.58 ZS M-E
0.40
ZS 1 0.47
0.74
1.00
0.42
0.80
0.60
0.40
0.78
ZS 2 0.94
1.00
0.20
2009
0.00
2010
2011
0.38
ZS 3 0.45
0.46
0.60
0.50 ZS 6
0.56
0.62
0.72
ZS 5 0.57
Wybrane przykłady wskaźników
Zdawalność
egzaminów dyplomowych
średnio za okres 2009 – 2011
ZS 1 0.55
1.00
0.80
ZS M-E
0.49
0.60
ZS 2 0.91
0.40
0.20
0.00
ZS 6
0.56
ZS 3 0.43
ZS 5 0.63
Wyniki analizy
2009 r.
100.0%
99.8%
95.6%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
76.4%
71.1%
67.1%
79.3%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Wyniki analizy
2010 r.
100.0%
97.0%
100.0%
96.5%
90.0%
80.0%
70.9%
69.5%
68.0%
70.0%
71.7%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Wyniki analizy
2011 r.
100.0%
100.0%
86.7%
90.0%
78.1%
80.0%
70.0%
66.0%
64.6%
62.2%
68.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Wyniki analizy
100.0%
średnio 2009 - 2011
uczniowie średniorocznie
92.9%
91.6%
100.0%
90.0%
80.0%
68.0%
69.6%
67.6%
70.0%
73.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ZS 1
ZS 2
ZS 3
ZS 5
ZS 6
ZS M-E
I LO
Informacje dodatkowe
POZYCJA SZKOŁY ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI WYNIKU KOŃCOWEGO
I EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ.
Szkoły neutralne.
Licea ogólnokształcące
lub technika, w których
notujemy zarówno
średni w skali kraju poziom
wyników maturalnych, jak
i przeciętną efektywność.
Szkoły o niskich
wynikach maturalnych i
wysokiej efektywności
mierzonej EWD
Szkoły o wysokich
wynikach maturalnych
i wysokiej efektywności
mierzonej EWD
Szkoły o niskich
wynikach maturalnych
i niskiej efektywności
mierzonej EWD
Szkoły o wysokich
wynikach maturalnych
i niskiej efektywności
mierzonej EWD
Informacje dodatkowe
Pozycje szkół ze względu
na wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
I LO
II LO
LO w ZSS
matematyka
Informacje dodatkowe
Pozycje szkół ze względu
na wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
I LO
II LO
LO w ZSS
przedmioty
matematycznoprzyrodnicze
(matematyka,
biologia, chemia,
fizyka, geografia,
informatyka)
Informacje dodatkowe
Pozycje szkół ze względu
na wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
I LO
II LO
LO w ZSS
przedmioty
humanistyczne
(j. polski, historia,
WOS)
Informacje dodatkowe
Pozycje szkół ze względu
na wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
T1 w ZS 1
T2 w ZS 2
T3 w ZS 3
T4 w ZS 6
T5 w ZS 5
T6 w ZSM-E
matematyka
Informacje dodatkowe
Pozycje szkół ze względu
na wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
T1 w ZS 1
T2 w ZS 2
T3 w ZS 3
T4 w ZS 6
T5 w ZS 5
T6 w ZSM-E
przedmioty
matematycznoprzyrodnicze
(matematyka, biologia,
chemia, fizyka,
geografia, informatyka)
Informacje dodatkowe
Pozycje szkół ze względu
na wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
T1 w ZS 1
T2 w ZS 2
T3 w ZS 3
T4 w ZS 6
T5 w ZS 5
T6 w ZSM-E
przedmioty
humanistyczne
(j. polski, historia,
WOS)
Informacje dodatkowe
12,000,000
10,000,000
Wydatki inwestycyjne Powiatu Ełckiego na Zespoły Szkół
w latach 2005 - 2011 (bez SOSW)
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
I LO
ZS M-E
ZS 6
ZS 5
ZS 3
ZS 2
ZS 1
2005
2006
2007
1,595,235
2,658,286
222,011
170,740
36,160
2,512,382
10,000
2008
117,666
103,920
1,607,131
2,500
2009
2010
2011
1,447,294
24,000
14,500
6,087,418
37,436
8,255,357
18,910
79,300
1,997,428
973,878
72,744
2,166,946
3,751,199
315,793
50,262

similar documents