Metodika práce

Report
Seminář k bakalářské práci
ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D.
HTTP:// LIDE.FMK.UTB.CZ
[email protected]
KONZULTACE: DLE DOHODY
Zpracování bakalářské práce
Cíle
Hlavní cíl předmětu:
napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci
Dílčí cíle semináře:
pochopit strukturu bakalářské práce
seznámit se s doporučenými normami pro citace
konzultovat zaměření bakalářské práce
2
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP
• OBSAH – bakalářská práce prokazuje:
– schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky
z jednotlivých disciplín k řešení dané situace
– schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový
(komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro
jeho řešení →Empirický charakter
• JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text
• ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010
• ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po
konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer
Postup zpracování BP
Postup zpracování BP
• Zimní semestr:
Téma
Tvorba BP + 3 konzultace s vedoucím BP
Podklady = zadání = zásady
Zápočet
• Letní semestr:
Sepsání
Odevzdání
Přihlášení k SZZ
Hodnocení
Obhajoba
Postup v ZS
1. TÉMA, PROBLÉM, CÍL
do 22. října 2012 je třeba si vybrat nebo zažádat o vlastní
• Na tématu záleží! Dobře zvolené téma – základ úspěchu.
• Doporučení při volbě tématu - pokud je to možné, vybírejte si téma:
– které znáte, zajímá vás, baví…
– Ke kterému máte k dispozici hodně zdrojů, dat, poznatků ..
– co nejužší
• Téma student:
– Vybírá ze zveřejněného seznamu
– Volí vlastní – se souhlasem vedoucího pak odsouhlasí RSP,
podepíše děkanka
Pozn. do 5. listopadu bude zveřejněn finální seznam.
6
Postup v ZS
2. TVORBA BP + 3 POVINNÉ KONZULTACE zapsané v systému
www.fmk.utb.cz/konzultace
Pozn. Náplň konzultací zapisuje vedoucí BP. Můžete si ji zkontrolovat,
pokud zadáte jméno a heslo jako do Novellu + kontext (FMK-ST)
3. PODKLADY (ZADÁNÍ, ZÁSADY) PRO ZPRACOVÁNÍ BP
- naformulovat, prokonzultovat, příp. upravit strukturu BP + základní
literaturu s vedoucím BP,
- Zadat do Portálu v sekci VÝUKA – KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
- Vytisknout a odevzdat na sekretariátu nebo mě do 3. 2. 2013
4. ZÁPOČET ZE Semináře k BP ZA ZS - podmínky:
- 3 konzultace zapsané na fmk.utb.cz/konzultace
Odevzdané vytištěné a podepsané „Zásady..“
Zápočet zapisuje M. Juříková v posledním týdnu zkouškového období ZS
7
Postup – letní semestr
1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + konzultace s vedoucím BP
2. ODEVZDÁNÍ BP do 26. 4. 2013:
- 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách),
- 1x na CD s popisem (Autor, název, rok)
- 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + údaje o ní
3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do 3. 5. 2013
4. HODNOCENÍ BP
8. OBHAJOBA BP v termínu 20. 5. 2013 - 31. 5. 2013
viz harmonogram:
http://web.fmk.utb.cz/?id=0_0_2_10&iid=0&lang=cs&type=0
8
Zpracování bakalářské práce
Struktura bakalářské práce
Úvod
I. Teoretická část
Metodika práce
II. Praktická (analytická) část
Závěr
Seznam literatury
Seznam příloh, obrázků, grafů
9
Úvod
• Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu
• Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k
čemu budou využity výsledky?)
• Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých
částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…)
Tzn.
Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte
dosáhnout a jak budete postupovat.
10
Bakalářská práce
Teoretická část, teoretická východiska práce
• SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více
zdrojů v rámci 1 kapitoly
• NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat,
uvádět PŮVODNÍ zdroje
Teoretická část odpovídá na otázky:
• kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory
netitulovat
• jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít?
• který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci?
Hlavní prameny informací
1) knihy (sborníkové práce a monografie),
4) internetové zdroje
2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta),
5) normotvorné zdroje
3) databáze,
HELP: Služba knihovny UTB: IVA
11
Metodika práce – tj. formulace:
• Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce
spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce?
• Výzkumné otázky u kvalitativních šetření a hypotéz u
kvantitativních výzkumů, kdy jsou statisticky testovány hypotézy
•Metod:
•jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity
a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová
analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či
konkurence apod.)?
•proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a
omezení při řešení daného problému?
12
Analýza, výsledky analýzy
• u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení,
např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek.
efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd.
•U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních
otázek
•Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění
analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace…
• vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..)
•Výsledky analýz + interpretace!
• z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a
doporučení
13
Závěr práce
Tj. odpovědi na otázky:
• Dosáhli jste cílů, které jste si
stanovili?
• Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete?
• Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů?
• V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky?
• Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila?
• Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání
daného problému pokračovat?
14
Práce se zdroji – doporučení:
Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů
Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra,
konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …)
Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma
www.knihovna.utb.cz (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB)
Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný)
Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů
Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře
15
Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte!
Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně
Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu
Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! 
Generátor citací: http://www.citace.com/generator.php
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
16
2
Citace – Harvardský systém
• Př.: Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na
zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí,
že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací.
Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75)
Bibliografické citace – seznam literatury:
• Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle
příjmení autorů. Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele,
ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější
datum, je-li známé. Seznam je možné i číslovat.
• HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press.
ISBN 80-251-1250-0.
• McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha:
Portál. ISBN 80-7178-714-0.
• ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik:
komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer
Press. ISBN 978-80-251-2173-3.
17
Formální úprava BP
Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální
úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění
http://web.utb.cz/cs/docs/smernice_r15_2010.pdf
Příloha 1.A šablony pro Word aj.
Doporučuji psát přímo do šablony…
18
Neméně důležité:
-Odbornost jazyka
- stylistika
- logická návaznost
19
HARMONOGRAM BP/DP
• 1. 10. 2012 Zveřejnění témat BP/DP
• do 3. 2. 2013 Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS
• 15. 2. 2013 Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným
zkouškám
• od 1. 4. 2013 do 19. 4. 2013 Vyzvednutí oficiálního
zadání BP/DP v sekretariátu ústavu – MKS
• do 19. 4. 2013 Odevzdání DP - MKS,
• do 26. 4. 2013 Odevzdání BP - MKS
• do 3. 5. 2013 Přihlášení k SZZ
• 20. 5. 2013 - 31. 5. 2013 Státní závěrečné zkoušky MKS, HPS
• 15. a 16. 7. 2013 Promoce
Zpracování bakalářské práce
Dotazy, konzultace:
Martina Juříková
[email protected]
mobil: 725 549 822
21

similar documents