19-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
zadaných ve školním roce 2011/2012
pro 9. ročník (33. – 44. úloha)
IX.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.019
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 9. ročník
Český jazyk 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva
při řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit
nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat
i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji
úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou
skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat
správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.
Úloha č. 33 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 33 - 36
Emanuel Frynta: Babyčka
My máme doma babyčku
a sedá na ní kos,
naklání černou hlavičku
a zpívá všelicos.
A dědeček se usmívá
a říká: „Kose, cvič se!“
A kos už jinde _______
než pouze na babyčce.
Teď na ní jeho samička
vyvedla sedm kosat –
ta naše zlatá babyčka
je požehnáním pro sad.
Který z následujících významů má slovo babyčka v nadpisu i textu uvedené básně?
A) stromek javoru
B) dědečkova žena
C) starobylý bič
D) noční motýl
Řešení:
A) stromek javoru
B) dědečkova žena
C) starobylý bič
D) noční motýl
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 34 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 33 - 36
Emanuel Frynta: Babyčka
My máme doma babyčku
a sedá na ní kos,
naklání černou hlavičku
a zpívá všelicos.
A dědeček se usmívá
a říká: „Kose, cvič se!“
A kos už jinde _______
než pouze na babyčce.
Teď na ní jeho samička
vyvedla sedm kosat –
ta naše zlatá babyčka
je požehnáním pro sad.
Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané místo v uvedené básni?
A) snívá
B) zaznívá
C) nezpívá
D) spává
Řešení:
A) snívá
B) zaznívá
C) nezpívá
D) spává
Správnou odpovědí je varianta C).
Úloha č. 35 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 33 - 36
Emanuel Frynta: Babyčka
My máme doma babyčku
a sedá na ní kos,
naklání černou hlavičku
a zpívá všelicos.
A dědeček se usmívá
a říká: „Kose, cvič se!“
A kos už jinde _______
než pouze na babyčce.
Teď na ní jeho samička
vyvedla sedm kosat –
ta naše zlatá babyčka
je požehnáním pro sad.
Které z následujících slov je správným tvarem 1. pádu čísla jednotného k výrazu kosat?
A) kosák
B) kose
C) kosátko
D) kos
Řešení:
A) kosák
B) kose
C) kosátko
D) kos
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 36 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 33 - 36
Emanuel Frynta: Babyčka
My máme doma babyčku
a sedá na ní kos,
naklání černou hlavičku
a zpívá všelicos.
A dědeček se usmívá
a říká: „Kose, cvič se!“
A kos už jinde _______
než pouze na babyčce.
Teď na ní jeho samička
vyvedla sedm kosat –
ta naše zlatá babyčka
je požehnáním pro sad.
Které z následujících spojení je svým významem nejbližší spojení je požehnáním v uvedeném
textu?
A) je ozdobou
B) je svátostí
C) je štěstím
D) je raritou
Řešení:
A) je ozdobou
B) je svátostí
C) je štěstím
D) je raritou
Správnou odpovědí je varianta C).
Úloha č. 37 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 37 - 39
Co se tyto věci dály v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí polskou, udeřil na hrad Prahu a po
celá dvě léta, totiž roku od narození Páně 1000 a roku od narození Páně 1001, jej držel. Ale hrad
Vyšehrad, svému knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný.
V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-li
syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení.
Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde je přemocné právo římské říše? Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany
zlata, uposlechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se stane podplacený zlatem císař!
Ke které z následujících císařových vlastností odkazuje vypravěč uvedeného textu
vyjádřením majitel zlata, jsa tlačen balvany zlata?
A) k chamtivosti; B) k nepřemožitelnosti; C) k poslušnosti; D) k zbabělosti
Řešení:
A) k chamtivosti
B) k nepřemožitelnosti
C) k poslušnosti
D) k zbabělosti
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 38 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 37 - 39
Co se tyto věci dály v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí polskou, udeřil na hrad Prahu a po
celá dvě léta, totiž roku od narození Páně 1000 a roku od narození Páně 1001, jej držel. Ale hrad
Vyšehrad, svému knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný.
V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-li
syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení.
Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde je přemocné právo římské říše? Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany
zlata, uposlechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se stane podplacený zlatem císař!
Které z následujících tvrzení o vypravěčových názorech v uvedeném textu je pravdivé?
A) Vypravěč lituje slabosti knížete Oldřicha v císařově zajetí.
B) Vypravěč obdivuje obrovský majetek knížete Měška.
C) Vypravěč nabádá kata a žalářníka, aby císaře uposlechli.
D) Vypravěč má císaři za zlé jeho zradu.
Řešení:
A) Vypravěč lituje slabosti knížete Oldřicha v císařově zajetí.
B) Vypravěč obdivuje obrovský majetek knížete Měška.
C) Vypravěč nabádá kata a žalářníka, aby císaře uposlechli.
D) Vypravěč má císaři za zlé jeho zradu.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 39 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 37 - 39
Co se tyto věci dály v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí polskou, udeřil na hrad Prahu a po
celá dvě léta, totiž roku od narození Páně 1000 a roku od narození Páně 1001, jej držel. Ale hrad
Vyšehrad, svému knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný.
V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-li
syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení.
Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde je přemocné právo římské říše? Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany
zlata, uposlechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se stane podplacený zlatem císař!
Která z následujících dvojic postav v uvedeném textu je v příbuzenském vztahu?
A) Boleslav a císař
B) Boleslav a Měšek
C) Oldřich a Boleslav
D) Měšek a císař
Řešení:
A) Boleslav a císař
B) Boleslav a Měšek
C) Oldřich a Boleslav (Oldřich byl synem Boleslava)
D) Měšek a císař
Správnou odpovědí je varianta C).
Úloha č. 40 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Sup a ptáci
Sup rozhlásil, že chce oslavit den svých narozenin.
Pozval na večeři mnoho ptáků,
a když přišli,
uvedl je do jídelny,
zamkl za sebou
a jednoho po druhém sežral.
Které z následujících přísloví nejlépe vystihuje vyznění textu?
A) Zlému nevěř, i kdyby v rakvi přísahal.
B) Co nemáš rád, nečiň druhému.
C) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
D) Host i ryba třetí den smrdí.
Řešení:
A) Zlému nevěř, i kdyby v rakvi přísahal.
B) Co nemáš rád, nečiň druhému.
C) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
D) Host i ryba třetí den smrdí.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 41 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 41 - 44
Klášterní knihovna
Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných
osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura,
byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která
knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem
Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou
ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika.
Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu
čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně
zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím,
že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii.
Kolik jmenovaných mužů a žen podle uvedeného textu navštívilo do roku 1813 knihovnu?
A) žádná žena a dva muži; B) jedna žena a dva muži; C) dvě ženy a dva muži; D) dvě ženy a
čtyři muži
Řešení:
A) žádná žena a dva muži
B) jedna žena a dva muži
C) dvě ženy a dva muži
D) dvě ženy a čtyři muži
Správnou odpovědí je varianta C).
Úloha č. 42 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 41 - 44
Klášterní knihovna
Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných
osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura,
byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která
knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem
Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou
ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika.
Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu
čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně
zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím,
že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii.
Podle informací obsažených v uvedeném textu rozhodněte, které z následujících tvrzení je pravdivé.
A) Napoleon Bonaparte se osobně účastnil předávání spisu o Louvru do klášterní knihovny.
B) Strahovská knihovna získala velmi cenné knižní a jiné dary od Marie Ludviky.
C) Řada exponátů uloupených v Itálii se nakonec ocitla v klášterní knihovně.
D) Kromě čtyř se ostatní knihy v klášterní knihovně podařilo před Napoleonem uchránit.
Řešení:
A) Napoleon Bonaparte se osobně účastnil předávání spisu o Louvru do klášterní knihovny.
B) Strahovská knihovna získala velmi cenné knižní a jiné dary od Marie Ludviky.
C) Řada exponátů uloupených v Itálii se nakonec ocitla v klášterní knihovně.
D) Kromě čtyř se ostatní knihy v klášterní knihovně podařilo před Napoleonem uchránit.
Správnou odpovědí je varianta D).
Úloha č. 43 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 41 - 44
Klášterní knihovna
Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných
osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura,
byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která
knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem
Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou
ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika.
Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu
čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně
zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím,
že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii.
Podle informací obsažených v uvedeném textu rozhodněte, které z následujících tvrzení pravdivě
odpovídá na otázku, proč je taková pozornost věnována návštěvě žen ve Strahovské knihovně.
A) Do klášterní knihovny neměly ženy obvykle povolený přístup.; B) Knihy v klášterní knihovně byly
určeny mužům.; C) Mniši v klášteře si mysleli, že ženy jsou hloupé.; D) Knihy v knihovně byly pro ženy
příliš složité.
Řešení:
A) Do klášterní knihovny neměly ženy obvykle povolený přístup.
B) Knihy v klášterní knihovně byly určeny mužům.
C) Mniši v klášteře si mysleli, že ženy jsou hloupé.
D) Knihy v knihovně byly pro ženy příliš složité.
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 44 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č. 41 - 44
Klášterní knihovna
Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných
osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura,
byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která
knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem
Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou
ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika.
Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu
čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně
zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím,
že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii.
Které z následujících slov z uvedeného textu má stejný význam jako slovo manželka?
A) klausura
B) princezna
C) lady
D) choť
Řešení:
A) klausura
B) princezna
C) lady
D) choť
Správnou odpovědí je varianta D).

similar documents