Lets`s Play Together

Report
Let’s Play Together
wrzesień 2013-czerwiec 2015
Wielostronny projekt partnerski szkół
z programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”
Kraje biorące udział w projekcie:
1.
2.
3.
4.
5.
Finlandia
Wielka Brytania
Hiszpania
Turcja
Polska
PROGRAM COMENIUS
Finlandia
Podstawowe dane:
Miasto: Espoo
Nazwa szkoły: Tuomarilan koulu
Typ szkoły: szkoła podstawowa
160 uczniów, 15 nauczycieli
PROGRAM COMENIUS
strona internetowa: htpp://www.espoo.fi/fiI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Tuomarilan_koulu
Adres pocztowy: Espoon kaupunki, PL 76301
PROGRAM COMENIUS
Wielka Brytania
Podstawowe dane:
Miasto: St Helens- Merseyside
Nazwa szkoły: Lansbury Bridge School and
Sports College
Typ szkoły: szkoła podstawowa i college
sportowy
170 uczniów
PROGRAM COMENIUS
strona internetowa: http://schoolswire.org/
public/lansbury1332.html
Adres pocztowy: Lansbury Avenue, St Helens, WA9 1TB
PROGRAM COMENIUS
Hiszpania
Podstawowe dane:
Miasto: Caceres
Nazwa szkoły: IES Al-Qazeres
Typ szkoły: szkoła średnia (11- 18)
Powyżej 500 uczniów
PROGRAM COMENIUS
strona internetowa: www.iesalqazeres.org
adres pocztowy: Avenida De Cervantes S/N, 10005 Caceres
PROGRAM COMENIUS
Turcja
Podstawowe dane:
Miasto: NEVŞEHİR
Nazwa szkoły: İCİK ORTAOKULU
Typ szkoły: szkoła średnia (11-15)
160 uczniów, 12 nauczycieli
PROGRAM COMENIUS
strona internetowa: http://www.icik.k12.tr
Adres pocztowy: İcik Köyü, 50100 NEVŞEHİR
PROGRAM COMENIUS
Zakres tematyczny projektu:
• Dziedzictwo kulturowe
• Poznanie innych krajów
• Uczenie i nauczanie języka
obcego
PROGRAM COMENIUS
Dziedziny edukacyjne, obejmujące
projekt:
• historia
• język angielski
• sztuka/ plastyka
• sport
PROGRAM COMENIUS
Głównym koordynatorem projektu
jest szkoła z Finlandii
Osoba odpowiedzialna: Nina Korpela
PROGRAM COMENIUS
Naszym szkolnym koordynatorem
projektu jest Krzysztof Kij
PROGRAM COMENIUS
Cele projektu- opis
• Podkreślenie wpływu odchodzących w
zapomnienie gier i zabaw na uczniów w
wieku od 10 do 14 lat.
• Odkrycie kulturalnych, społecznych,
psychofizycznych oddziaływań gier na
uczniów.
PROGRAM COMENIUS
Cele szczegółowe
•
Wzmocnienie u uczniów świadomości podobieństw i różnic
pomiędzy kulturami i stylami życia
•
Ożywianie ducha pracy zespołowej, konkurencyjności,
społecznego współdziałania wśród dzieci z ich europejskimi
rówieśnikami
•
Zachęcanie do równego traktowania w uczeniu się i nauczaniu
przez działanie i zmniejszanie przemocy w szkołach
•
Zachęcanie do współzawodnictwa uczniów i promowanie ich
umiejętności organizatorskich i zmysłu kreatywności
PROGRAM COMENIUS
•
Tworzenie wystaw kulturowych w szkołach pokazujących
wytwory projektowe i wymienionych z partnerami projektu
•
Wywołanie zainteresowania wśród uczniów uczeniem się
tradycyjnych gier i zabaw, które były w użyciu w przeszłości
•
Poprawa jakości uczenia się języków obcych i zdolności
komunikatywnych
•
Podkreślenie skutków czynników geograficznych,
kulturowych i ekonomicznych na gry i zabawy dziecięce
PROGRAM COMENIUS
Sposoby realizacji celów
Włączenie dużej ilości uczniów do wyjazdów zagranicznych
(mobilności).
Skoncentrowanie się na różnych strategiach uczenia się
PROGRAM COMENIUS
Zadania projektowe
Opisy działań
Terminy realizacji
PROGRAM COMENIUS
Wrzesień
Utworzenie grupy projektowej z pośród uczniów i
2013
nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe
i mobilności.
Listopad
Prezentacje o krajach partnerskich, miastach, szkołach.
2013
Gazetki szkolne o miejscach turystycznych i
historycznych w każdym kraju partnerskim. Gazetki
szkolne o Comeniusie. Instruktażowe filmy video,
prezentacje w programie PowerPoint, DVD.
PROGRAM COMENIUS
Grudzień
Ankiety dla uczniów. 5 filmów DVD o obchodach
2013
Świąt Bożego Narodzenia, odzwierciedlających
tradycje bożonarodzeniowe w każdym kraju (1
DVD/ kraj).
Styczeń
Konkurs na logo i hasło projektowe. Wybór zwycięzcy.
2014
Strona internetowa
Luty 2014
5 DVD o tradycyjnych grach i zabawach dziecięcych w
każdym kraju (1 DVD/ 1 kraj).
Stworzenie tradycyjnych zabawek, np. gier
planszowych i ich wymiana.
Marzec
Nadruk hasła i logo projektowego na piłkach.
2014
Maj 2014
Wprowadzenie zmian na podwórkach szkolnych i
wymiana zdjęć tych miejsc.
Wrzesień
Śpiewnik i 5 CD zawierających muzykę tradycyjną
2015
w danym kraju, piosenki dziecięce, rymowanki
przedszkolne, muzykę ludową itp. (1 CD/ 1 kraj).
Podsumowanie wyników pierwszego roku trwania
projektu i przygotowanie raportu (raport po 1 roku
postępu).
PROGRAM COMENIUS
Październik
Przygotowanie i wymiana kalendarzy o zapomnianych
2015
grach- 1 gra na jeden miesiąc (1 kalendarz/ 1 kraj).
Listopad
Przygotowanie 100 broszur o tradycyjnych grach i
2014
zabawach w każdym kręgu kulturowym. (10 gier/
broszura, 20 broszur/ 1 kraj).
Styczeń
Każda szkoła: zaprojektowanie wystawy szkolnej
2015
przedstawiającej wszystkie własne produkty i te
otrzymane od pozostałych krajów podczas trwania
projektu.
Marzec
Ankiety dla uczniów i nauczycieli o wpływie
2015
międzynarodowego projektu na ich relacje społeczne,
postawy wobec innych krajów i języków obcych.
Maj 2015
Wywiady z rodzicami i dziadkami o tradycyjnych grach i
zabawach (ankiety).
Legendy i historyjki o pochodzeniu zabaw i gier dziecięcych.
Broszura o metodyce nauczania.
Czerwiec
Raport końcowy: podsumowanie rezultatów i wnioski.
2015
Opublikowanie produktów w europejskiej bazie danych.
PROGRAM COMENIUS
Każda szkoła będzie koordynować
prace nad następującymi produktami
końcowymi:
PROGRAM COMENIUS
Hiszpania: kalendarz z grami, konkurs na
logo
Wielka Brytania: strona internetowa
projektu
Polska: broszura o metodyce nauczania
Turcja: śpiewnik
Finlandia: DVD, broszura o grach
PROGRAM COMENIUS
Wszystkie szkoły będą
współpracować w realizacji projektu
i w wytworzeniu produktów
końcowych:
PROGRAM COMENIUS
• Strony internetowej
• Filmów na DVD
• Broszur o grach
• Broszur o metodologii nauczania
• Kalendarza o grach i zabawach
PROGRAM COMENIUS
• Gier planszowych
• Wystawy zabawek
• Śpiewnika
• Modyfikacji boisk szkolnych
• Konkursu na logo projektu
PROGRAM COMENIUS
Ilość mobilności (wyjazdów
zagranicznych) do zrealizowania
PROGRAM COMENIUS
kraj
nauczyciele
uczniowie
razem
Finlandia
12
12
24
Wielka
26
12
38
Polska
12
12
24
Hiszpania
10
14
24
Turcja
12
12
24
Brytania
PROGRAM COMENIUS
Spotkania projektowe
Szkoły goszczące
Terminy
Opisy działań
PROGRAM COMENIUS
1.
Spotkanie dla koordynatorów i
Wielka
Październik
dyrektorów. Szczegółowe
Brytania
2013
planowanie pierwszego roku
projektowego oraz planowanie w
zarysie drugiego roku.
PROGRAM COMENIUS
2.
Nadruk haseł i logo
Polska
projektu na piłkach
3.
Modyfikacja boisk
Finlandia
sportowych i
Marzec
wszyscy
2014
Hiszpania
Maj
wszyscy
2014
wymiana zdjęć tych
boisk.
PROGRAM COMENIUS
4.
Każda szkoła:
Hiszpania
przygotowanie
wystawy szkolnej
przedstawiającej
wszystkie
wyprodukowane
materiały i ich
wymiana pomiędzy
uczestnikami.
PROGRAM COMENIUS
Styczeń
2015
wszyscy
5.
Wywiady z rodzicami i
Turcja
dziadkami o tradycyjnych
grach i zabawach (ankiety)
Legendy i historyjki o
pochodzeniu zabaw i gier
dziecięcych.
Broszura o metodyce
nauczania (Polska)
PROGRAM COMENIUS
Maj
Wszyscy
2015
Polska
Miłej zabawy!!!
PROGRAM COMENIUS

similar documents