Petr Holan

Report
172. Žofínské fórum
Asociace pro evropské fondy, z.s.
Problematika kontrol projektů
spolufinancovaných z EU
Asociace pro evropské fondy, z.s.
• Založena v polovině roku 2014.
• Otevřené uskupení zkušených, profesionálních, odpovědných a
transparentních poradenských společností.
• Zajišťování jednotné komunikace členů s řídícími orgány a dalšími subjekty
implementační struktury.
• Zajištění kvalitních a transparentních výkladových metodik, administrativních
postupů a schvalovacích procesů.
• Zvyšování reputace odvětví, která je vážně poškozena korupčními a
mediálními kauzami.
Asociace pro evropské fondy, z.s.
Současní členové
• ČSOB EU Centrum
• eNovation
• NAVIGA4
• ECONET Openfunding
• Sancho Panza
• EUFC CZ
• ERSTE Grantika Advisory
Subjekty oprávněné provádět kontroly
• Poskytovatel dotace
• Nejvyšší kontrolní úřad
• Ministerstvo financí ČR – Centrální harmonizační jednotka
• Finanční úřady
• Komise ES
• Evropský účetní dvůr (EUD)
• Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF)
Modelový příklad kontroly
Projekt OPPI – střední podnik
CzechInvest poskytovatel dotace
Kontrola CzechInvest
Kontrola Finanční úřad
Vše v pořádku
Formální chyba ve VŘ
Proplacení dotace
Sankce 40% - 100% dotace
Řešení rozporu výsledků kontrol
• Příjemce musí záležitost řešit pouze s FÚ.
• Finanční úřad nebere v potaz předchozí stanoviska
CzechInvestu.
• Finanční úřad nemusí a v praxi často nebere v potaz stanoviska
CzechInvestu vydaná jako reakce na provedenou kontrolu FÚ.
• FÚ často uplatňuje jiný výklad pravidel než CzechInvest.
Následky rozporu výsledků kontrol
• Problematické rozhodování žadatelů, zda podstoupit dané riziko.
• Všeobecné povědomí o současném stavu nejistoty.
• Zvýšení bankovního indexu rizikovosti pro projekty EU.
• Ztížená možnost získat úvěr od banky na projekt.
Hrozba pro období 2014 - 2020
Snížený počet rozhodnutých
žadatelů
Snížený počet schválených úvěrů
bankami
Zvýšené riziko nedočerpání plánované
alokace
Předpoklady řešení
• Zahájení jednání s odpovědnými resorty – MMR, MF i dalšími.
• Schválení služebního zákona.
• Důkladné proškolení osob provádějících kontroly ve specifikách dotačních
projektů.
• Zapracování změn do legislativy.
• Osvěta mezi veřejností o plánovaných změnách.
Návrh finálního stavu
Kontroly jsou třeba!
• Snížení počtu subjektů respektive skutečných kontrol příjemců na nutné minimum.
• V případě rozdílů v nálezech následných kontrol se musí kontrolní subjekty dohodnout na
finálním verdiktu. V případě pochybení předchozí kontroly je nutné vyvodit následky pro
konkrétní osoby z kontrolního orgánu.
• Jednoznačná dlouhodobě udržitelná metodika kontrol.
• Dostatečná osvěta o provedených změnách, aby snížená důvěra v dotace opět vzrostla.
Děkuji za pozornost.
Petr Holan
Tajemník
Asociace pro evropské fondy, z.s.
Štěpánská 621/31, Praha 1
608 77 42 14

similar documents