Půdy ČR

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 6 - půdy_CR
Anotace
Prezentace – půdy České republiky
Autor
Mgr. Michaela Eisenhammerová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci se seznámí s novými informacemi
o půdách České republiky
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Černozemě, hnědozemě, podzol, nivní
půda, hnědá půda, rendzin
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Výklad, práce s atlasem
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost
260 kB
Půdy České republiky
JAK VZNIKÁ PŮDA
Vzniká zvětráváním matečných hornin,
 půdní typy: černozemě, hnědozemě, hnědé
půdy, nivní půdy, rendziny- vápenatky,
podzoly.

KVALITA PŮDY
Dobré
klima
Dostatek
humusu
Kvalita
půdy
Hnojení
Dobré
minerální
složení
matečné
horniny
Půdy ČR

Černozemě: nejkvalitnější půdy, vznikají v
sušších krajinách na sprašových nánosech, v
rovinatém terénu.
V atlase vyhledej oblasti, kde se nachází
černozemě?....................................................
........................................................................
........................................................................
.................................
Půdy ČR

Hnědozemě:dobře úrodné půdy, mírně
zvlněný reliéf.
V atlase vyhledej oblastí, kde se vyskytují
hnědozemě?...................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
...........................................
Půdy ČR

Hnědé půdy: velmi rozšířené, půdy typické
pro vrchoviny, vhodné zemědělské půdy.
Vyhledej v atlase oblasti s výskytem hnědé
půdy?……………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………
Půdy ČR

Nivní půdy: půdy s vyšší hladinou spodní
vody, vyskytují se v nivách vodních toků,
vhodné zpravidla pro louky.
Vyhledej v atlase oblasti s nivní půdou?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Půdy ČR

Podzoly: nejméně kvalitní půdy, typické pro lesy
a horské oblasti, dochází zde k podzolizaci, čili
k silnému vymývání živin z povrchových částí
do nižších podpovrchových poloh.
Vyhledej v atlase oblasti s výskytem
podzolových
půd?....................................................................
............................................................................
.................................................................
Ubývání půd
Výstavba silnic,
 velké plochy pro těžbu nerostných surovin,
 stavba průmyslových objektů,
 obytná zástavba.

POUŽITÁ LITERATURA
1. Text:



KASTNER, Jiří, Milan HOLEČEK a Libor KRAJÍČEK.
Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České
geografické společnosti, 2002. ISBN 80-86034-48-8.
NOVOTNÁ, Marie. Česká Republika. Brno: Scientia, 2001,
145 s. ISBN 80-7183-229-4.
HERINK, Josef a Jiří KASTNER. Školní atlas České
republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2002.
ISBN 80-7011-657-9.

similar documents