Individualni pristup i korisnicka perspektiva Mentalno zdravlje [768,46 KiB]

Report
INDIVIDUALNI PRISTUP I
KORISNIČKA
PERSPEKTIVA
Barbara Dautović
Dajana Glamatović
Nina Kalandrin
Josipa Lujetić
Suzana Lukić
Mateja Grozaj
INDIVIDUALIZIRAN PRISTUP KORISNIKU

Gubitak utjecaja nad uslugama
gubitak utjecaja nad važnim životnim uslugama
individualiziran pristup i koncept
individualiziranog pristupa

tendencije velikih sustava!! – „odozgo prema
dolje” – medicinski model
INDIVIDUALIZIRAN PRISTUP KORISNIKU (2)
Suprotstavljena mišljenja:
a) Zagovaratelji: načelo „jednak pristup svima”
b) Protivnici: suprotstavljanje novotarijama


Razina osviještenosti krajnjih korisnika
INDIVIDUALIZIRAN PRISTUP KORISNIKU (3)

-

Paradigmatske raznolikosti:
različita područja prakse socijalnog rada
Pomagačke paradigme: od objektivističkih i
pozitivističkih, pa do konstruktivističkih (sve
zastupljenija u socijalnom radu)
INDIVIDUALIZIRAN PRISTUP KORISNIKU (4)
Oblikovanje plana:
Oblik: a) narativni
b) obrazac

Vrsta: a) područje rada s djecom (IPP za dijete,
plan sigurnosti djeteta) i IPP skrbi te plan
zaštite djeteta
b) plan izlaska iz skrbi (mlade osobe)
paralelni ili rezervni
INDIVIDUALNI PLAN PROMJENE

nadređen svim ostalim planovima; odnosi se na
sve korisnike (ZSS; 2012./2013.)
INDIVIUALNO PLANIRANJE I SOCIJALNI
RAD
misija socijalnog rada:
 dostupnost resursima podrške i pomoći kako
korisnicima tako i stručnjacima (primjena
individualnog planiranja !
)

ODNOS STRUČNJAKA I KORISNIKA U
PSIHOTERAPIJI

Psihoterapija – opći pojam koji se odnosi na
interaktivni proces ili tretman između
educiranog stručnjaka i klijenta

Odnos klijenta i terapeuta (vještine!)

Započinjanje psihoterapije - terapijski ugovor
RIZIČNI FAKTORI

Neprihvaćanje od roditelja i vršnjaka

Stigmatizacija

Nisko samopoštovanje

Iskrivljena slika o sebi

Izolacija

Nedovoljna razvijenost službi za podršku
RESURSI
POTICAJ

Pridobiti na suradnju korisnika i obitelj

Proširiti socijalnu mrežu korisnika

Multidisciplinarni pristup

Smanjiti okolinske rizike

Osnažiti psihosocijalnu podršku

Izabrati smještaj - stanovanje koje je odgovarajuće za
korisnika

Smjestiti korisnika u što manje restriktivnu sredinu (kao
što su institucije)
SMJEŠTAJ

Institucije:
a) domovi i obiteljski domovi
b) udomiteljske obitelji
Ljudska prava?
deinstitucionalizacija
socijalne usluge u
zajednici


Master plan deinstitucionalizacije– Ministarstvo
socijalne politike i mladih (2011. - 2016.)
Važnost stanovanja: temeljna psihološka potreba,
stalnost, red, poredak, struktura, predvidljivost
događaja
(vlastiti/iznajmljeni)
adekvatan dom – dio(nik) zajednice
osoba kao dio zajednice
SOCIJALNI MODEL
Usmjeren na osobu
 Interakcija i aktivno sudjelovanje u zajednici
 Dijalog korisnika i stručnjaka
 Holistički pristuo socijalnih radnika

Osnaživanje korisnika za preuzimanje kontrole nad
životom u institucionalnoj skrbi
 Samozbrinjavanje koje korisnik izvodi u vlastitom interesu
zbog održavanja života, zdravlja i dobrobiti

HVALA NA PAŽNJI 
Kletečki Radović, M. i Krušelj-Gača, N. (2015). Uloga domova socijalne skrbi u individualnom
planiranju za potrebe osoba s psihičkim teškoćama (str. 209-246) u Urbanc, K. (ur) Individualno
planiranje u socijalnom radu. Zagreb. Biblioteka socijalnog rada.

similar documents