OKM:n ja korkeakoulujen väliset sopimukset

Report
Korkeakoulujen kansainvälistymisen ohjaus ja
seuranta opetus- ja kulttuuriministeriössä
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Kaisu Piiroinen
19.10.2012
Rakenne
• Keskeiset politiikkaohjelmat ja sopimusasiakirjat
–
–
–
–
–
hallitusohjelma
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia
OKM:n ja korkeakoulujen väliset sopimukset
Euroopan unionin EU2020-yleistavoitteet
• Tavoitteet ja missä nyt menemme?
Keskeiset politiikka-asiakirjat ja sopimukset
• Hallitusohjelma
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf
• Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011-2016 (kehittämissuunnitelma)
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/Kesu_2011_2016_fi.pdf
• Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009-2015
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulujen_kansainvalistymis
strategia_2009_2015.html
• OKM:n ja korkeakoulujen väliset sopimukset
• OKM:n Taustamuistio koulutuksellisen tasa-arvon
toimenpideohjelman laadinnalle
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
• tarkentaa hallitusohjelmaa ja esittää toimenpiteitä
• Kehittämissuunnitelmassa runsaasti kansainvälisyyden
kehittämistoimenpiteitä, mm.
– Korkeakouluista kehitetään aidosti kansainvälisiä koulutus- ja tutkimusyhteisöjä
– Liikkuvuuden vahvistaminen ja kansainvälisyyden tukeminen mm. opintojen
sisällöillä
– Ulkomaalaisten opiskelijoiden yhteiskuntaan ja työmarkkinoille kiinnittymisen
vahvistaminen
– Aktiivinen rooli eurooppalaisen koulutus- ja tutkimusalueen rakentamisessa
– Yhteistyön lisääminen nousevissa talouksissa
– Eri toimijoiden yhteistyörakenteiden kehittäminen
– Korkeakoulut rakentavat painopisteitään tukevia kansainvälisiä liittoumia
– Kansainvälisen tutkimusrahoituksen lisääminen ja suuntaaminen
– Koulutusviennin lisääminen
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteet
Viisi päätavoitetta:
– Aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö
– Korkeakoulujen laadun ja vetovoiman lisääminen
– Osaamisen viennin edistäminen
– Monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen
– Globaalin vastuun kehittäminen
Tavoite: Aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö
Tavoite: vuoteen 2015 mennessä muunmaalaisten opettajia, tutkijoiden ja tutkintoopiskelijoiden määrä on kasvanut huomattavasti:
•
•
•
Tutkinto-opiskelijoiden määrä korkeakouluissa
Muun maalaisten opiskelijoiden määrä tutkijakouluissa
Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus yliopistoissa
•
Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus AMKssa
•
Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus yliopistoissa*
•
Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus AMKssa*
20 000
20 %
tulevat
lähtevät
tulevat
lähtevät
tulevat
lähtevät
tulevat
(2010: <16 000)
4 000
4 000
3 000
4 000
8 000
8 000
8 000
2011: 3705
2011: 3713
2011: 2108
2011: 4966
2011: 5 301
2011: 4 956
2011: 3 699
lähtevät
8 000
2011: 4 842
* yli 3 kk, lähde: CIMO, Vipunen
Kansainvälistymisstrategian liikkuvuuden tavoitteet 2015
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
2015 tavoite
2010
6,000
4,000
2009
2008
2007
2,000
0
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat korkeakouluissa maanosan mukaan
2010
50%
45%
40%
35%
30%
Ammattikorkeakoulut
25%
Yliopistot
20%
15%
10%
5%
0%
Aasia
Afrikka
Eurooppa
E-Amer. ja Karibia
Oseania
Pohjois-Amerikka
Muu tai tunt.
Konkreettinen esimerkki strategian toimeenpanosta
• Ammattikorkeakoulut lisäävät maahanmuuttajille suunnattua
ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta.
Koulutuksen järjestäminen perusrahoituksen puitteissa on
mahdollista ammattikorkeakoululain muutoksen astuttua
voimaan.
• Koulutus alkoi vuonna 2010 7 amk:ssa (Diak, PKAMK, Metropolia,
Kymenlaakso, Turku, Savonia, Häme). Opiskelijoita 132, vuonna 2011
116. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala suosituinta. Opiskelijoista naisia
n. 65 %.
OKM:n ja korkeakoulujen väliset sopimukset
• Korkeakoulut ja OKM käyvät kolmivuotisen sopimuskauden alussa
neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja määrälliset
tavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Sopimuksessa
määritellään myös tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä toiminnan
kehittäminen. Vuosina, joina neuvotteluja ei käydä, opetus- ja
kulttuuriministeriö antaa yliopistoille kirjallisen palautteen.
• Sopimuskaudella 2013-2016 seurataan ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrää, opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta.
• Keväällä 2012 korkeakoulut erillisraportoivat kv-strategian
toteutumisesta.
Viestejä korkeakoulujen raportoinnista
•
•
•
•
Useat korkeakoulut näkivät oman kansainvälisen toimintansa ja
kansainvälisyytensä syvempänä ja aktiivisempana kuin ennen
kansainvälistymisstrategian julkistamista. Strategian suosituksia on
noudatettu ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Useiden korkeakoulujen omat
kansainvälisen toiminnan prosessit ovat olleet joko sisäisessä tarkastelussa
tai auditointien alla.
Kaikki korkeakoulut tarjoavat kansainvälistymisjaksoja opiskelijoilleen, useilla
ne ovat pakollisia.
Ulkomaisten opiskelijoiden tukipalveluihin on kiinnitetty huomiota. Yhteistyötä
tehdään niin korkeakoulujen sisällä, niiden välillä kuin ylioppilaskuntien ja
kaupunkien ja ystäväperheiden kanssa..
Haasteiksi raportoitiin resurssien vähyys ja tutkinnon suorittaneiden
työllistymisen esteet. Näihin on löydetty vastauksia yhteistyöstä alueellisesti,
hankkeina, yritysyhteistyönä sekä kieliohjelmina ja henkilökohtaisella
ohjauksella.
EU2020-yleistavoitteet koulutuksen osalta
• Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia. Sen avulla
pyritään voittamaan talouskriisi, joka koettelee edelleen monia EU:n
talouksia, mutta sillä on muitakin tavoitteita. Strategialla pyritään
korjaamaan kasvumallimme puutteet ja luomaan olosuhteet, jotka
suosivat erilaista, aiempaa älykkäämpää, kestävämpää ja
osallistavampaa talouskasvua.
• Lasketaan koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10
prosenttiin
• Nostetaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34vuotiaiden osuus vähintään 40 prosenttiin
• Tuloksissa maahanmuuttajataustaiset erottuvat omana ryhmänään:
– Koulutuksen keskeyttäminen: Suomi yht. n. 10 %, maahanmuuttajataustaiset
21 %.
– Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet: Suomi kokonaisuutena sijoittuu
indikaattorissa EU:n keskiarvon yläpuolelle (35% , Suomi yli 45%).
Maahanmuuttajataustaiset 24%.
Kiitokset!
• [email protected]

similar documents