Plenari 5 - Pembangunan HRMIS 2.0

Report
HRMIS USER GROUP SUMMIT (HUGS) 2013
16 - 18 DISEMBER 2013
PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA SULTAN
AHMAD SHAH (SASICC), KUANTAN
Pasukan Projek HRMIS 2.0,
Bahagian Pengurusan Maklumat,
Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia.
TUJUAN
LATAR BELAKANG
KRITERIA UI & UX
REKA BENTUK HRMIS 2.0
PERANCANGAN PEMBANGUNAN HRMIS 2.0
KONSEP MENU HRMIS 2.0
Memaklumkan mengenai
Pembangunan HRMIS 2.0
LATAR BELAKANG : CABARAN HRMIS
Prestasi tidak
memuaskan
Banyak klik
Teknologi
lama
Browser
tunggal
LATAR BELAKANG : PENYELESAIAN
Prestasi
tidak
memuaskan
o Code review,
o Tingkatkan infra.
o Menggantikan
peralatan dan perisian,
Banyak
klik
o Left menu
direkabentuk
semula/baru
Teknologi
lama
Browser
tunggal
o Menukar coding; VBscript
kepada Javascript bagi
menyokong multi-platform
LATAR BELAKANG
Mesyuarat Kerja Rasionalisasi HRMIS 2.0 pada 29 – 30 Julai
antara JPA dan MAMPU telah menerima pandangan bahawa adalah
sukar untuk membangunkan HRMIS 2.0 secara keseluruhan dalam
tempoh yang singkat. Rumusan hasil Mesyuarat seperti berikut:

Pembangunan HRMIS 2.0 akan melibatkan 2 peringkat iaitu:
 Pembangunan peringkat pertama yang perlu dilaksanakan ialah :
o
o
o
Membangunkan User Interface (UI) baharu dengan pengurangan klik,
bilangan menu dan page;
Boleh dicapai melalui pelbagai Browser; dan
mempunyai keupayaan mobility access.
 Pembangunan peringkat kedua menggunakan teknologi terkini bagi
memenuhi/mencapai keperluan berikut:
o
o
o
o
o
Personalization;
Multi Platform (O/S & Device);
Business Intelligence;
Mobile Native Apps; dan
Responsive UI.
 Tidak menjejaskan prestasi
 Kurangkan klik (menu yang ringkas)
 Kurang window page (single window)
 Rekabentuk grafik yang clean & simple
 Multi Browser Compatibility
KRITERIA PENINGKATAN UI & UX
PERANCANGAN SERAHAN HRMIS 2.0
(HRMIS SEPINTAS LALU)
52 Modul
Pembangunan Bermula 1999
Penyelenggaraan Secara Dalaman :1 JAN 2011
Integrasi: 20 sistem
3,315 tables dan 820 reference tables
168,677 program dengan 64.4 juta
lines of coding
PERANCANGAN SERAHAN HRMIS 2.0
2014
2013
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Serahan Pertama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Modul Pengurusan Cuti
Modul Pengurusan
Peribadi
Modul Profile
Perkhidmatan
Modul Pengisytiharan
Harta
Modul Data Perjawatan
Modul Profiling Jusa
Di antara ciri-ciri HRMIS 2.0
• cross browser
• Better User experince (UX)
•Peningkatan Keselamatan
Serahan Ke-2
Peringkat Pertama
June
Jul
Agt
1. Personalization
2. Multi Platform
i. O/S
ii. Device
3. Business
Intelligence
4. Mobile Native
Apps
5. Responsive UI
Peringkat Kedua
LANDING PAGE HRMIS 2.0…(Grid)
12
LANDING PAGE HRMIS 2.0…(icon)
13
KONSEP LEFT MENU & SKRIN HRMIS 2.0
14

similar documents