Pobierz - Wydział Form Przemysłowych

Report
WEB DESIGN nowe kompetencje na rynku pracy
WARSZTATY
WEB&DIGITAL
DESIGN
SZKOLENIA,
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
I PŁATNE STAŻE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
O PROJEKCIE
Tytuł projektu:
WEB DESIGN – nowe kompetencje na rynku pracy,
dofinansowany z priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka,
poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Czas trwania projektu: od 1.10.2014 do 30.09.2015r.
Kwota dofinansowania: 759 100,60 zł
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Biuro Karier ASP
Partner merytoryczny: Agencja Reklamowa Opus B
O PROJEKCIE
Adresaci bezpośredni projektu: 119 studentów dwóch ostatnich
semestrów studiów licencjackich i magisterskich każdego typu,
Wydziału Rzeźby i Wydziału Form Przemysłowych (wydziały, które
otrzymały wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji
Akredytacyjnej)
Adresaci pośredni: podmioty rynku kreatywnego
Cel projektu:
Kształtowanie i wzmocnienie u studentów ASP kompetencji
oczekiwanych przez pracodawców rynku kreatywnego poprzez
wdrożenie modelu współpracy pomiędzy ASP a pracodawcami
wraz z programem staży, szkoleń i konsultacji eksperckich.
ZESPÓŁ
ZESPÓŁ PROJEKTU
Jednostka realizująca projekt: Akademickie Biuro Karier ASP
Kierownik projektu: Barbara Siorek
Pracownik biura projektu: Joanna Groszek
Specjalista ds. rozliczeń finansowych: Marta Jarkiewicz
Specjalista ds. współpracy z pracodawcami: konkurs na stanowisko
Partner merytoryczny projektu: Agencja Reklamowa Opus B
Kurator merytoryczny warsztatów WEB DIGITAL DESIGN:
Carolina Pietyra
Ambasadorzy Wydziałowi:
Wydział Form Przemysłowych: Janusz Seweryn
Wydział Rzeźby: Bartłomiej Struzik, Jan Kuka
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW RYNKU KREATYWNEGO
 staże trwają 3 miesiące
 zrealizowanych zostanie:
- 30 staży śródrocznych, 16 godzin w tygodniu
- 20 staży wakacyjnych, 40 godzin w tygodniu
 termin realizacji staży: od 1 grudnia 2014 roku do 30 września 2015
roku
UWAGA!
Pierwszeństwo udziału w stażach mają uczestnicy warsztatów WEB
DIGITAL DESIGN.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH NIEZBĘDNYCH
DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY KREATYWNEJ
 9 szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
 o udziale w szkoleniu decyduje pierwszeństwo zgłoszeń, oraz chęć
podjęcia stażu w projekcie
rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę internetową
projektu
 tematyka i terminarz szkoleń opracowany zostanie na podstawie
sondy wśród studentów przeprowadzonej w dniu 17.11.2014 wraz
z uwzględnieniem propozycji studentów przesłanych mailem
Sonda dotycząca potrzeb szkoleniowych studentów.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI RYNKU KREATYWNEGO
 150 godzin zegarowych konsultacji ze specjalistami rynku
kreatywnego – w zależności od potrzeb studentów, dedykowane
w pierwszej kolejności osobom ubiegającym się o staż; konsultacje
są narzędziem wspierającym proces rekrutacji na staże
 na jednego studenta przypadać będzie 1-3 godzin zegarowych
konsultacji, w zależności od potrzeb – do wyczerpania środków
 konsultacje odbywać się będą w Biurze Karier ASP
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
WARSZTATY WEB DIGITAL DESIGN
Realizacja programu warsztatów WEB DIGITAL DESIGN,
prowadzonych we współpracy z przedsiębiorcami rynku
kreatywnego.
Program przewiduje 178 godzin warsztatowych dla 20-tu
zrekrutowanych studentów.
ŚWIADCZENIA W PROJEKCIE
ŚWIADCZENIA W PROJEKCIE
Organizacja wszystkich działań w projekcie: szkoleń, konsultacji
z ekspertami, szkoleń certyfikowanych zewnętrznych i staży
finansowana jest z dotacji.
Podstawą refundacji wszystkich świadczeń jest obecność studentów
na zajęciach.
Staże realizowane w projekcie odbywają się za wynagrodzeniem.
 Wynagrodzenie studenta na stażu śródrocznym (16 godzin w
tygodniu) wynosi 2000 pln netto za 3 miesiące
 Wynagrodzenie studenta na stażu wakacyjnym (40 godzin w
tygodniu) wynosi 5000 pln netto za 3 miesiące
WARSZTATY WEB&DIGITAL DESIGN
SŁOWO WSTĘPU
WEB & DIGITAL DESIGN ?
SŁOWO WSTĘPU
SŁOWO KLUCZ ?
INTERFACE
DLA WWW
DLA DIGITAL
PUBLISHINGU
DLA ZABAWY
DLA NAS
WSZYSTKICH
DLA MNIE
SŁOWO WSTĘPU – DLACZEGO?
NIEUCHRONNIE POSTĘPUJĄCA
DIGITALIZACJA ŚWIATA
SŁOWO WSTĘPU – CEL WARSZTATÓW
Poznać narzędzia, nabyć wiedzę oraz doświadczenie, które umożliwią mi
zoptymalizować mój proces projektowania rozwiązań wyposażonych w
interfejs tak, abym mógł/mogła zintegrować liczące się zespoły innowatorów,
na polskim jak i zagranicznych rynkach pracy.
TEMATY ZAJĘĆ
BLOK 1





PROJEKTOWANIE W ERZE DIGITAL
UŻYTKOWNIK/BUSINESS/DESIGNER W JEDNYM ŚRODOWISKU,
JEDNYM PROCESIE PROJEKTOWANIA
PROJEKTOWANIE, PROTOTYPOWANIE I BADANIE PROTOTYPÓW
KOMPETENCJE ANALITYCZNE W ŚRODOWISKU NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII (MYŚLENIE STRATEGICZNE)
STORYTELLING I GRYWALIZACJA
TEMATY ZAJĘĆ
BLOK 2









UX
PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ DO INTERNETU
PROJEKTOWANIE INTERFEJSU PRZEDIOTÓW UŻYTKOWYCH
WSTĘP DO TECHNOLOGI DIGITAL
TYPOGRAFIA W PROJEKTACH DIGITAL
TRENDY A INNOWACJA
WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM (KOMPETENCJE
INTERPERSONALNE)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
PRAWO AUTORSKIE W PROJEKTOWANIU ROZWIĄZAŃ DIGITAL
TEMATY ZAJĘĆ
BLOK 3

BLOK TEN SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z KOMPETENCJI TWARDYCH,
NABYTYCH NA KURSACH CERTYFIKOWANYCH, TAKICH NARZĘDZI JAK
PHOTOSHOP, ZBRUSH I INNE (TBC)
PRELEGENCI
Paul Pietyra – AKTAN



Obecnie: Prezes i założyciel firmy AKTAN
Wcześniej: Dyrektor pierwszego French Lab poświęconemu Service
Design i Service Science, na uniwersytecie w Orleanie
Pionier w dziedzinie Service Design we Francji, specjalista
innowacji. Paweł prowadzi projekty z firmami i miastami w celu
wprowadzenia zmiany przez service design. Po stworzeniu
pierwszego w Europie klastra wyspecjalizowanego w innowacje
usług, pierwszego we Francji Labu na temat projektowania usług,
stworzył Aktan - spółkę projektowania usług, która dzięki
foundraisingowi rozwija zaawansowaną platformę SaaS do
innowacji dla dużych firm. Współpracował przy wdrażaniu
innowacji produktowych i usługowych takich firm jak Safran,
Sisheido, EDF, Schneider Electric, April.
Warsztaty:

UŻYTKOWNIK/BUSINESS/DESIGNER W JEDNYM ŚRODOWISKU, JEDNYM PROCESIE
PROJEKTOWANIA

PROJEKTOWANIE, PROTOTYPOWANIE I BADANIE PROTOTYPÓW
PRELEGENCI
Hubert Turaj - EDISONDA





Z tematyką User Experience związany od 2005 roku w Oslo, gdzie przebywał
na stypendium na tamtejszym Uniwersytecie. Po powrocie rozpoczął pracę
w norweskiej agencji Making Waves, gdzie pracując jako projektant,
a następnie kierując działem UX w jej krakowskim oddziale, promował
zagadnienia użyteczności na polskim rynku.
Jest autorem wielu branżowych raportów na temat użyteczności i standardów
polskich serwisów internetowych (ubezpieczycieli, banków, firm turystycznych,
urzędów miejskich, polskiego e-commerce).
Doradzał, badał i projektował dla dużych i małych firm, szczególnie w sektorze
energetycznym, finansowym i publicznym, tworząc serwisy internetowe
i złożone interfejsy systemów biznesowych.
Wykładał na tematy związane z UX na Wyższej Szkole Europejskiej i Akademii
Pedagogicznej w Krakowie oraz wielu konferencjach dla różnych branż.
Współzałożyciel studio EDISONDA.
Warsztaty:

UX
PRELEGENCI
Paweł Tkaczyk – MIDEA

Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu identyfikacją wizualną oraz
tożsamością marek. Specjalizuje się we wspieraniu klientów w opowiadaniu
historii, z marką w roli głównej. Jest największym w Polsce ekspertem od
grywalizacji i storytellingu. Pisze książki, blog, wykłada na konferencjach
branżowych oraz na polskich wyższych uczelniach.
Warsztaty:

STORYTELLING I GRYWALIZACJA
PRELEGENCI
Maciek Wcislik – UBIQUITI NETWORKS


Software Engineer at Ubiquiti Networks
Programista z zamiłowania pracujący w branży interaktywnej od ponad
dziesięciu lat. Przez lata zarządzał zespołem developerów w największej
polskiej agencji interaktywnej K2. Magicznie operuje językami, które
umożliwiają projektom stać się rzeczywistością.
Warsztaty:

WSTĘP DO TECHNOLOGII DIGITAL
PRELEGENCI
Bartek Gostkowski – OPUS B

Strategy Director w Agencji Reklamowej Opus B. Od lat tworzy i wdraża
strategie dla największych marek w Polsce. Wirtuoz analitycznego oraz
syntetycznego myślenia.
Warsztaty:

KOMPETENCJE ANALITYCZNE W ŚRODOWISKU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (MYŚLENIE STRATEGICZNE)
PRELEGENCI
Carolina Pietyra – OPUS B

Head of Interactive w Agencji Reklamowej Opus B. Uwielbiam
modelować doświadczenia użytkowników, bawić się interakcją i wspierać
proces tworzenia pięknych wirtualnych mikroświatów.
Warsztaty:

PROJEKTOWANIE W ERZE DIGITAL

PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ DO INTERNETU

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM (KOMPETENCJE INTERPERSONALNE)
KIEDY?
W PIĄTKI
CAŁY DZIEŃ
NA UCZELNI
PŁATNE STAŻE
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
3-miesięczne STAŻE ZAWODOWE u pracodawców rynku
kreatywnego
a) 30 staży śródrocznych, 16 godzin w tygodniu
b) 20 staży wakacyjnych, 40 godzin w tygodniu
UWAGA!
Pierwszeństwo udziału w stażach mają uczestnicy warsztatów WEB
DIGITAL DESIGN.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Zasady organizacji stażu.
1. Student odbywa staż zgodny z kierunkiem kształcenia
i zainteresowaniami.
2. Kandydat na staż i stażodawca uzgadniają wspólnie program,
który realizowany będzie na stażu.
3. Program stażu ma być zaakceptowany przez Dziekana Wydziału
lub oddelegowaną przez niego osobę.
4. Stażodawca zapewnia stażyście opiekuna stażu (osobę, która wie
więcej od studenta w obszarze realizacji stażu).
5. Staż odbywa się na podstawie trójstronnej umowy stażowej.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Zasady organizacji stażu.
6. Stażysta dokonuje pisemnej oceny stażodawcy a stażodawca
dokonuje oceny kompetencji stażysty po zakończeniu stażu.
Oceny służyć będą ewaluacji programu stażowego i jego jak
najlepszej realizacji w przyszłości.
7. Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwać będzie specjalista
ds. współpracy z pracodawcami.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
ZASADY REKRUTACJI:
Pierwszy etap rekrutacji:
1) Rejestracja na stronie projektu poprzez formularz rekrutacyjny,
który będzie badał kompetencje kandydata i motywację do
podjęcia stażu
Warunki koniecznie kandydata:
- studiowanie na dwóch ostatnich semestrach Wydziału Rzeźby
lub Wydziału Form Przemysłowych
- średnia ocen powyżej 4.0
- nieuczestniczenie w takiej samej formie wsparcia w projekcie
finansowanym z EFS na ASP
Drugi etap rekrutacji:
1) pracodawcy zamieszczają oferty staży na stronie projektu
2) kandydaci składają wymagane w ofercie dokumenty aplikacyjne
3) komisje rekrutacyjne u pracodawców dokonują oceny złożonych
ofert
O PROJEKCIE
RYNEK KREATYWNY
1. sektor kultury
sztuki wizualne
sztuki widowiskowe
dziedzictwo kulturowe
2. przemysły kultury:
film
video
telewizja i radio
gry
muzyka
książka i prasa
Źródło: publikacja „Znaczenie KMP kulturowych dla budowania kreatywności Europy” (MKiDN 2011r.)
O PROJEKCIE
RYNEK KREATYWNY
3. sektor kreatywny
design
architektura
reklama
moda
4. przemysły powiązane: funkcjonujące poza sektorem kultury
i kreatywnym
produkcja (np. przemysł komputerowy, telefonia komórkowa itp.)
usługi (np. prawne, księgowe, podatkowe itp.)
Źródło: publikacja „Znaczenie KMP kulturowych dla budowania kreatywności Europy” (MKiDN 2011r.)
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Specyfika rynku kreatywnego
na przykładzie partnerów Biura Karier ASP
9 publicznych instytucji kultury i domów kultury
4 muzea publiczne
7 firm korporacyjnych lub dużych przedsiębiorców
6 organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń
9 firm projektowych
6 agencji reklamowych
4 wydawnictwa i drukarnie
6 firm specjalizujących się w projektowaniu produktu
i produkcjach intermedialnych
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Specyfika rynku kreatywnego
na przykładzie partnerów Biura Karier ASP
3 firmy architektoniczne
5 prywatnych galerii sztuki
4 firmy z branży projektowania i produkcji ubioru oraz agencje mody
4 firmy i pracownie konserwatorskie
2 pracownie jubilerskie
2 zakłady witraży
Inne:
agencja konsultingowa
firma produkująca makiety dla architektów niemieckich
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Wybrani Partnerzy Biura Karier
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZAPRASZAMY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!

similar documents