Sistem Programlama

Report
Programlar
Sabit diskte saklanır
Sabit diskten veri
okumak çok yavaş
olduğu için programlar
çalıştırılmadan önce
RAM’e yüklenir
 İşlemci
makine dili adı verilen komutları
işletebilmektedir.
 Bu komutlar ile oldukça basit işlemler
gerçekleştirilebilmektedir.
• Toplama, Çıkarma , Çarpma ,vb.
 Makine
komutları ikili sayı sistemi ile
temsil edilmektedir.
 İkili
sayı sistem ile program yazmak
insanlar için oldukça zordur.
 Bunun yerine her bir makine komutuna
sembolik bir isim verilerek ara bir dil
oluşturulmuştur
 Bu dile sembolik (Assembly) dil adı
verilmiştir
 Assembly dilinde yazılmış bir kodu
makine diline çeviren programa
Assembler adı verilmektedir.
Windows
Linux
int sonuc = 0;
int topla(int a,int b)
{
int t=a+b;
sonuc+=t;
return t;
}
gcc -O1 -fno-omit-frame-pointer -c 1.c
Obje Kodu
1.o
Assembly kod
karşılıkları
Adres
Makine Kodu
16 lık sistem (HEX)
.file
.text
.globl
.def
int sonuc = 0;
int topla(int a,int b)
{
int t=a+b;
sonuc+=t;
if(t<10)
t++;
return t;
}
"1.c"
_topla
_topla;.scl 2;.type32;.endef
_topla:
LFB0:
1.s
.cfi_startproc
pushl
%ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl
%esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
movl
12(%ebp), %eax
addl
8(%ebp), %eax
addl
%eax, _sonuc
cmpl
$9, %eax
jg
L2
incl
%eax
L2:
popl
%ebp
.cfi_def_cfa 4, 4
.cfi_restore 5
ret
.cfi_endproc
gcc -O1 -fno-omit-frame-pointer -S 1.c
LFE0:
.globl
.bss
.align 4
_sonuc:
.space 4
_sonuc
.file
.text
.globl
.def
"1.c"
_topla
_topla;.scl 2;.type32;.endef
_topla:
LFB0:
.cfi_startproc
pushl
%ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl
%esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
movl
12(%ebp), %eax
addl
8(%ebp), %eax
addl
%eax, _sonuc
cmpl
$9, %eax
jg
L2
incl
%eax
L2:
popl
%ebp
.cfi_def_cfa 4, 4
.cfi_restore 5
ret
.cfi_endproc
LFE0:
.globl
.bss
.align 4
_sonuc:
.space 4
_sonuc
.file
.text
.globl
.def
"1.c"
_topla
_topla;.scl 2;.type32;.endef
_topla:
LFB0:
.cfi_startproc
pushl
%ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl
%esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
movl
12(%ebp), %eax
addl
8(%ebp), %eax
addl
%eax, _sonuc
cmpl
$9, %eax
jg
L2
incl
%eax
L2:
popl
%ebp
.cfi_def_cfa 4, 4
.cfi_restore 5
ret
.cfi_endproc
_sonuc:
.space 4
_sonuc
"1.c"
pushl
movl
movl
addl
addl
cmpl
jg
incl
%ebp
%esp, %ebp
12(%ebp), %eax
8(%ebp), %eax
%eax, _sonuc
$9, %eax
L2
%eax
popl
ret
%ebp
.globl
.bss
.align 4
_sonuc
_topla
_topla;.scl 2;.type32;.endef
_topla:
LFB0:
L2:
LFE0:
LFE0:
.globl
.bss
.align 4
.file
.text
.globl
.def
_sonuc:
.space 4
movl $0x4050,%eax
Immediate--Register, 4 bayt
eax’e 0x4050 değeri yüklenir
movw %bp,%sp
Register--Register, 2 bayt
bp’nin değeri sp’e yüklenir.
movb (%edi,%ecx),%ah
Memory--Register, 1 bayt
edi+ecx adresindeki veri ah’a yüklenir.
movb $-17,(%esp)
Immediate--Memory, 1 bayt
esp’nin gösterdiği adrese -17 değeri yazılır
movl %eax,-12(%ebp)
Register--Memory, 4 bayt
ebp-12 adresine eax’ın değeri yazılır.
Başlangıçta %dh = CD, %eax = 98765432 değerlerine sahip olsun
movb %dh,%al
movsbl %dh,%eax
movzbl %dh,%eax
%eax = 987654CD
sadece veri taşıması yapılıyor.
%eax = FFFFFFCD
eax’in ilk 8 baytı dh’ın değerini alırken
kalanını dh’ın ilk bit değeri ile dolduruyor.
%eax = 000000CD
eax’in ilk 8 baytı dh’ın değerini alırken
kalanını 0 ile dolduruyor.
 Aşağıdaki
komutların sonuna uygun
harfleri yazınız. (Örneğin mov yerine
movb ,movw,movl)
 Aşağıdaki
assembly satırlarından hangisi
hatalı yazılmıştır
 Adres
bilgisini registerlara kopyalamak
için kullanılır.
 Aşağıdaki komuttan önce edx a değerine
sahip olduğunu düşünürsek eax’in sahip
olacağı değer 5a+7 olacaktır.
leal 7(%edx,%edx,4), %eax
 Derleyiciler
leal komutunu adres
yükleme ile alakası olmayan bir çok
işlem için kullanabilmektedir.
 edx
değerlerini bulunuz.




Çarpam ve bölme işlemleri işaretli(signed) ve işaretsiz(unsigned) sayı
türleri üzerine yapılabilmektedir.
Çarma işlemi ile 32 bitlik iki sayı çarpılıp sonuç olarak 64 bitlik bir sayı
elde edilir.
Mul komutuna verilen register ile eax registerındaki değer çarpılır.
Sonuç edx:eax registerlarının birleştirilmesiyle elde edilir.



X ve Y değişkenleri ebp+8 ve ebp+12 adreslerinde
bulunsun.
Bu iki sayıyı çarpıp sonucu esp+4 adresine yazıyoruz.
Makinemizin little-endian olduğuna dikkat etmeliyiz.



Bölme işlemi 64 bitlik bir sayının 32 bitlik bir sayıya bölünmesiyle elde
edilir.
Bölme işleminde edx:eax registerları istenilen registera bölünür.
Bölüm eax kalan edx içerisine yerleştirilir.
 Fonksiyon
çağırma işlemi için call komutu
kullanılır.
 Fonksiyon parametreleri call komutu ile
yollanamaz.
 Bu sebeple fonksiyona ait parametreler,
fonksiyon çağrılmadan önce programa ait
olan yığına yerleştirilir.
 Fonksiyon gövdesinde ilk olarak
parametreler yığından sırası ile alınır.





Yığın hafızada aşağı doğru büyür.
Her bir fonksiyon yığın içerisinde bir
alana sahiptir. Bu alana yığın çerçevesi
(stack frame) adı verilir.
Fonksiyon sonlandığında yığın
çerçevesi de sisteme iade edilir.
Yığın çerçevesinde yerel değişkenler
ve parametreler saklanmaktadır.
Yığında en son yazılan adresi gösteren
register’a esp adı verilir.
int sonuc = 0;
int topla(int a,int b)
{
int t=a+b;
sonuc+=t;
return t;
}
int main()
{
topla(3,4);
}
2.c
_topla:
LFB0:
pushl
movl
movl
addl
addl
popl
ret
LFE0:
.def
.globl
.def
_main:
LFB1:
pushl
movl
andl
subl
call
movl
movl
call
leave
ret
2.s
%ebp
%esp, %ebp
12(%ebp), %eax
8(%ebp), %eax
%eax, _sonuc
%ebp
___main;
.scl
_main
_main; .scl
2;
%ebp
%esp, %ebp
$-16, %esp
$16, %esp
___main
$4, 4(%esp)
$3, (%esp)
_topla
2;
.type
.type
32; .endef
32; .endef
İkinci parametre
yükleniyor
İlk parametre
yükleniyor





call komutu çağrılacak fonksiyonun adresine ihtiyaç duymaktadır.
Çağrılan fonksiyonun işlemi bittikten sonra işlemcinin programa kaldığı
yerden devam edebilmesi gerekir.
Bu yüzden call komutu fonksiyonu çağırmadan önce kendisinden sonra
gelen komutun adresini yığına yükler.
Bu sayede çağrılan fonksiyon işlemi bittikten sonra ret komutunu
çağırarak işlemciyi bu adrese yönlendirebilir.
eip çalıştırılacak olan sıradaki komutun adresini tutmaktadır.





Registerlar bütün fonksiyonlar tarafından
paylaşılmaktadır.
Bir fonksiyon başka bir fonksiyonu çağırdığında
çağrılan fonksiyon çağıran fonksiyonun önemli değerler
sakladığı registerları değiştirebilir.
Böyle bir problem oluşmaması için çağıran ve çağrılan
belirli registerları yığında saklarlar.
eax,ecx,edx registerları çağıran fonksiyon tarafından
saklanır
ebx,esi,edi registerları ise çağrılan fonksiyon
tarafından saklanır.
Y değişkeni için ebx registerını
Kullanacağından ebx yığına yedekleniyor.
3.c
P fonksiyonu
3.s
Yığındaki eski y değeri fonksiyon bitmeden
Hemen önce tekrardan registera yerleştiriliyor.



Programlar çalıştığında sahip oldukları kodlar sıra ile işletiliyor.
jmp türü komutlar ile akışın sırası değiştirilebilmektedir.
jmp hiçbir koşul olmadan EIP’nin istenilen adrese gitmesini
sağlamaktadır.
EIP
EIP
EIP




jmp koşulsuz atlama yaparken çeşitli şartların oluşması durumunda atlama
yapan komutlarda mevcuttur.
Bu komutlar bayrak registerında bulunan bitlerin değerlerine göre atma
yapmaktadır.
Bayrak registerının her bir biti ayrı ayrı isimlendirilmiştir.
Biz bunlardan 4 bit üzerinde duracağız
•
CF (Carry Flag- Elde bayrağı ):Son yapılan işlemin sonucunda elde edilirse bu bite 1 atanır.
•
ZF(Zero Flag-Sıfır bayrağı): Son yapılan işlemin sonucunda 0 çıkarsa bu bite 1 atanır.
•
ZF(Sign Flag – İşaret bayrağı) : Son yapılan işlemin sonucunda negatif bir sayı çıkarsa bu bite 1 atanır.
•
OF(Overflow Flag-Taşma bayrağı) :Son yapılan işlemin sonucunda elde edilirse bu bite 1 atanır. Negatif
veya pozitif taşma olabilir.
3.c
3.s


2.satırdaki jmp komutu .L1 adresine atlama yaptıracaktır.
Bu yüzden 3. satırdaki komut asla işletilemeyecektir.
Assembly karşılığı sağda verilmiş olan
C programının boşluklarını doldurunuz.
C
programındaki
değişkenlerin hangi
registerlar
tarafından
kullanıldığını
bulunuz?

similar documents