Menova teorie Cast II

Report
Teorie úrokových měr
©2013, Jaroslav Brada
Teorie úrokových měr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Definice úroku, úroková míra
Rovnovážná úroková míra
Základní úlohy finanční matematiky
Časová struktura úrokových měr
Riziková struktura úrokových měr
Fisherova rovnice
Definice úroku
Úroková míra může být chápana jako:
• Míra výnosnosti kapitálových investic [A. Smith,
D. Ricardo]
• Míra odměny za abstinenci [dle N. W. Seniora]
• Míra výnosnosti dvou "ekonomických
faktorů"[dle. J. M. Keynese]:
a) zápůjčního kapitálu (investic), která vyrovnává
nabídku zápůjčního kapitálu (úspory) a poptávku po
zápůjčním kapitálu, a
b) vysoce likvidních aktiv (peněz), která vyrovnává
nabídku peněz s poptávkou po penězích.
Definice úroku
• Míra (stupeň) "zrovnoprávnění" zboží
spotřebovaného teď a zboží, jehož spotřeba je
odložena do budoucna [dle Böhm-Bawerka].
(Vychází se z premisy, že zboží spotřebované
teď je mnohem užitečnější, nežli zboží
spotřebované v budoucnosti.
⇒ také pojetí, že: Úroková míra je cena
"současných peněz" vyjádřená v "budoucích
penězích").
Definice úroku
Upozornění:
Úrok (úroková míra) není cenou peněz!!!
Odlišujte:
Úroková míra x úrok x úroková sazba (=
typicky výnosnost bankovních vkladů)
Definice úroku
• Jednoduché úročení (v rámci úrokovacího
období)
• Složené úročení (v rámci více úrokovacích
období)
• Spojité úročení („limitní případ složeného
úročení)
Rovnovážná úroková míra
1. Neoklasická teorie (B. Bawerk (1851-1914), I.
Fisher(1867-1947))
Typicky: I. Fisher (1867-1947)
Úroková sazba je činitel vyrovnávající úspory (=
odložená spotřeba domácností za „období
(rok)“= strana nabídky) a investice (= využití
kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení =
strana poptávky).
Rovnovážná úroková míra
1. Neoklasická teorie
Schéma neoklasického fungování ekonomiky:
• Výrobci (producenti) (platí peníze a dostávají do
spotřebitelů zdroje)
• Spotřebitelé (platí peníze výrobcům a dostávají
od nich zboží)
Neoklasická ekonomie je ekonomická škola, která
předchází J.M. Keynese a velkou krizi (1929-1939).
Neoklasičtí ekonomové věří v racionalitu ekonomických
subjektů, které maximalizují svůj užitek.
Rovnovážná úroková míra
1. Neoklasická teorie
Při vysoké IR (úrokové míře) subjekty ztrácejí
motivaci spořit, proto má křivka úspor „ohyb“
takovýto tvar.
Investice klesají:
•
s růstem úrokové míry
•
rostou požadavky na efektivnost investice
•
rostou náklady na kapitál.
Co je příčinou ekonomických jevů, které vedou k
pohybu (modelu) křivek úspor a investic?
Úspory ovlivňuje:
•
růst důchodů – jestliže rostou důchody, rostou
úspory a klesá úroková míra
•
očekávaná inflace – jestliže očekávaná inflace
roste, úspory klesají (protože by byly
znehodnocovány) a roste úroková míra
Investice ovlivňuje:
•
(Zdroj: wikipedia)
•
očekávaná inflace – pokud roste inflace, klesají
investice a klesá úroková míra
růst mezní efektivnosti kapitálu – porostou
investice a poroste úroková míra
Rovnovážná úroková míra
1. Neoklasická teorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neoklasická teorie úrokové míry
Neoklasická teorie úrokové míry tvrdí, že úroková míra je vyrovnávajícím činitelem
úspor a investic, kdy na straně nabídky jsou úspory, na straně poptávky jsou
investice.
Při vysoké IR (úrokové míře) subjekty ztrácejí motivaci spořit, proto má křivka
úspor takovýto tvar. Investice klesají:
s růstem úr. míry
rostou požadavky na efektivnost investice
rostou náklady na kapitál.
Co je příčinou pohybu křivek úspor a investic? Úspory ovlivňuje:
růst důchodů – jestliže rostou důchody, rostou úspory a klesá úroková míra
očekávaná inflace – jestliže očekávaná inflace roste, úspory klesají (protože by byly
znehodnocovány) a roste úroková míra
Investice ovlivňuje:
očekávaná inflace – pokud roste inflace, klesají investice a klesá úroková míra
růst mezní efektivnosti kapitálu – porostou investice a poroste úroková míra
Rovnovážná úroková míra
2. Teorie zápůjčních fondů (Knut Wicksell)
Úroková míra (IR) je činitel vyrovnávající
Přírůstek MD(IR) + Investice(IR) =
(STRANA poptávky po zápůjčních fondech)
= Úspory („S(IR)“) + Přírůstek MS
(STRANA nabídky zápůjčních fondů)
(MS nezávisí na úrokové míře)
Rovnovážná úroková míra
Nabídka úvěrů ev. záp. fondů(LF)
r
U
S
o b je m ú v ěrů
Faktory zvyšující poptávku po
úvěrech (= nabídku dluhopisů)
[graficky znázorněno posunem
nabídkové křivky úvěrů doprava]
• pokles očekávané míry inflace
⇒ roste reálná úroková míra ⇒
vyplatí se dostávat vyšší reálný
úrok z obligací i půjčovat
• pokles rizika nesplacení úvěru
nebo obligace,
• růst celkového "bohatství"
• pokles ytm u "alternativ."
investic
• zvýšení likvidity obligace.
Rovnovážná úroková míra
Poptávka po úvěrech ev. záp.
fondech (LF)
r
U
D
o b jem ú v ěrů
Faktory zvyšující poptávku po
úvěrech (= nabídku d luhopisů)
[graficky znázorněno posunem
poptávkové křivky úvěrů doprava]
• růst ziskovosti investičních
příležitostí,
• očekává se budoucí růst
inflace,
• státní rozpočet je pasívní (=
deficitní), tj. roste poptávka
"vlády" po úvěrech [zpravidla
kryto emisí vládních obligací]
(Zdroj: Wikipedia.org)
Přírůstek MD(IR) + Investice(IR) = Úspory („S(IR)“) + Přírůstek MS
Obrázek:
Přírůstek peněžní poptávky (ΔH(IR)) + Investice (I) = ZF (zápůjční fondy)
(Strana poptávky po zápůjčních fondech) = (Strana nabídky zápůjčních fondů)
Na straně nabídky zápůjčních fondů jsou úspory:
růst důchodů – pak rostou úspory a klesá úroková míra
očekávaná inflace – roste pak úspory klesají (obava ze znehodnocení úspor) a roste
úroková míra
peněžní zásoba – roste-li peněžní zásoba, roste nabídka zápůjčních fondů, klesá úroková
míra
Na straně poptávky jsou investice:
očekávaná inflace – roste, pak klesá poptávka po nových penězích (H) a klesá úr. míra
růst mezní efektivnosti kapitálu – pak porostou investice a poroste úroková míra
poptávka po nových M závislá na růstu důchodu – jestliže roste důchod, roste poptávka
po nových penězích, roste poptávka po ZF, roste úroková míra
Z uvedené teorie vyplývá, že:
Vliv některých faktorů na pohyb úrokové míry není jednoznačný.
Změnou peněžní zásoby nabídky peněz je možné ovlivňovat úr. míru.
Rovnovážná úroková míra
3. Teorie preference likvidity (J.M.Keynes)
(= teorie poptávky po penězích)
Peníze = „cash a bankovní vklady (neúročené)“ (= „LIKVIDITA“)
Motivy držby peněz dle Keynese:
o Transakční
o Spekulační
o Opatrnostní
Rovnovážná úroková míra
3. Teorie preference likvidity
Poptávka po penězích (= teorie preference
likvidity) L(Y,IR)
L(Y,IR) = MDT(Y) + MDS(IR)
Poptávka po „likviditě“ = poptávka transakční + poptávka spekulační
Rovnovážná úroková míra (IR) je výsledek
střetu nabídky peněz (MS) poptávky po
penězích L(Y,IR).
(Zdroj: wikipedia.org)
Při nízké úr. míře je vysoká cena tržních aktiv. Pokud se změní výše důchodu, pak poroste
úroková míra (IR) a i poptávka po penězích ovlivňuje nabídku peněz. Jestliže se stane, že
roste nabídka peněz, pak klesá IR.
Tuto teorii preference likvidity lze považovat za součást teorie zápůjčních fondů.
Teorie zápůjčních fondů je obecnou teorií, která v sobě zahrnuje teorii preference likvidity
tak i neoklasickou teorii.
Centrální banka může změnou nabídky peněz ovlivňovat úrokovou míru. U ostatních
faktorů nelze říci, jaký mají vliv na úrokovou míru - dopad není jednoznačný.
Základní úlohy finanční matematiky
• Úlohy o zásobení
• Úlohy o spoření
• Úlohy o umořování
Základy teorie oceňování – oceňovací metody:
• Porovnání
• Nahrazení
• Jmenovitou hodnotou
Základní úlohy finanční matematiky
Vzorec pro výpočet NPV (čisté současné
hodnoty)
Základní terminologická poznámka:
• Požadovaná míra výnosnosti (Required Rate of
Return)
• Výnos(nost) do doby splatnosti (Yield to
Maturity)
Časová struktura úrokových měr
Časová struktura úrokových měr (sazby, ytm) je
soustava teorií, které vysvětlují, jak souvisejí
dnešní (dlouhodobé) úrokové míry (sazby, ytm) s
budoucími (krátkodobými) úrokovými mírami
(sazbami, ytm).
Teorie: Hypotéza oddělených trhů, Hypotéza
očekávání, Teorie preference likvidity, Teorie
preferovaného umístění
Časová struktura úrokových měr
Výnosová křivka je graf, který zachycuje vztah
mezi ročním výnosem do doby splatnosti a
zbytkovou splatností (angl. maturity) u obligací
(resp. termínových vkladů) stejného emitenta.
Časová struktura úrokových měr
Empirické skutečnosti napozorované o
výnosových křivkách
V dlouhodobém průměru, jsou výnosové křivky:
• Rostoucí a konkávní (výjimečně klesající a
konkávní)
• Změny výnosů do doby splatnosti se pro
obligace s různou dobou zbytkové splatnosti
se mění skoro stejně (tj. rovnoběžný posun
výnosové křivky nahoru či dolů)
Časová struktura úrokových měr
HYPOTÉZA ODDĚLENÝCH TRHŮ
• PŘEDPOKLAD: Obligace (i vklady v bance) s
různou dobou splatnosti nejsou substituty.
• TVRZENí: Výnosy do doby splatnosti (úrokové
sazby) u obligací s různou dobou splatnosti
spolu žádným způsobem nesouvisejí.
• (Neplatí: Důvod výnosová křivka se „hýbe“
rovnoběžně.)
Časová struktura úrokových měr
HYPOTÉZA OČEKÁVÁNÍ
PŘEDPOKLAD: Obligace (bankovní vklady) s
různou dobou splatnosti (termínové vklady
s různou dobou splatnosti) jsou substituty.
TVRZENÍ: Současný výnos do doby splatnosti p.a.
z dlouhodobých obligací (vkladů) je tvořen
průměrem budoucích krátkodobých výnosů do
doby splatnosti p.a..
Časová struktura úrokových měr
HYPOTÉZA OČEKÁVÁNÍ
Míra výnosnosti „jedné“ dlouhodobé investice
se splatností N let je stejná jako míra
výnosnosti „několika“ na sebe navazujících
krátkodobých investic, které trvají celkem N let.
Časová struktura úrokových měr
HYPOTÉZA OČEKÁVÁNÍ
(Jde o jedinou hypotézu, která se v praxi
využívá pro odhad budoucího úrokových měr,
ytm, úrokových sazeb!!!)
Ukázka výpočtu NPV, která vede k zavedení
hypotézy očekávání.
Časová struktura úrokových měr
TEORIE PREFERENCE LIKVIDITY
Je pouhou teoretickou modifikací HYPOTÉZY
OČEKÁVÁNÍ, kdy ekonomické subjekty poptávají
spíše obligace s kratší dobou splatnosti kvůli lehčí
likviditě, a proto u nich musí být vyšší roční výnos
do doby splatnosti nežli u dluhopisů s delší dobou
splatnosti.
Což vede k závěru (lépe snad k nepodložené
hypotéze), že výnos do doby splatnosti z
jednoročních dluhopisů musí být vždy stejný nyní i v
budoucnosti.
Časová struktura úrokových měr
TEORIE PREFEROVANÉHO UMÍSTĚNÍ
PŘEDPOKLAD: Obligace s různou dobou
splatnosti jsou substituty.
TVRZENÍ: Současný výnos do doby splatnosti p.
a. z "dlouhodobých" obligací (vkladů) je tvořen
aritmetickým průměrem budoucích
krátkodobých výnosů do doby splatnosti p.a. a
ještě navíc termínovou prémií (za riziko a vzdání
se likvidity)
Riziková struktura úrokových měr
Riziková struktura úrokových měr (sazeb,ytm)
Výnos do doby splatnosti z investice (p.a.) =
Bezrizikový výnos (sazba) + prémie za riziko +
prémie za nelikviditu.
Fisherova rovnice
nominální úrok. míra = reálná úrok. míra +
očekávaná míra inflace
Využitím Fisherovy rovnice lze predikovat
očekávanou míru inflace v ekonomice. (Typicky
očekáváme „neměnné reálné úrokové míry“.)

similar documents