دستورالعمل تهیه پوستر

Report
‫تخمین عدد ناسلت سطح بیرونی لوله و دمای سیال داخل مخزن یک مبدل پوسته ‪ -‬لوله ای با لوله مارپیچ‬
‫چکیده‬
‫لولهههایههرپاچههرح جاابههزراتههرسبتابهحلو ه پای ههه ابهههالولهههایههرپابههر ا ه ها ابهههای ه لجههرا حا‬
‫ههط یکاین ههر ابههط حرابنسههو پاح ای ههه ابههها یهههالولهههایههرا س ههر اچ ه ا ی ه ‪ .‬چزرلعهههابر هطابههرا‬
‫ب فر ا زابراع پا ا حا ط یکاسرپریرابهاتخ اع اسربل ابزراب یه ا یههالولهه یهرا اس ه ا‬
‫چحربههتهایرج ه را چههرا ابههجر ا وههراچخههه ا حا ههو ازچههر اچ ه اپههط ز ‪ .‬س ههریهابههها ب ه ا چ ه ا زا‬
‫ح شاعه پاچههوح ا به فر امط به اچزلههوج ابههراس ههریها ح اههها ه اپنسه ا ه ها ایسههر چه ا یه ا‬
‫کههاعه اسربههل ا یههو ح اوههرحایالولهههایههرپاچههرح جاا حا ههط یکاسرپریههراس ه ای ههو ا ههط یکاپریهراتههری یا‬
‫زاع ه اح یا ههیا ب ه ‪ .‬ستجج هههاک ههها ه اچ ه ا ی هطایرج ه راوز ه ا چ ههرپاج ه ایع ه اب ههجر ا و ههر‬
‫چخه ابرایرج رازچر ا ب ‪.‬‬
‫پور‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫الهه اسفهالنی‪ ،1‬سیامک‬
‫‪ 2‬یسجرحا یسن اچ س تاچکرسجک‪،‬ا یسگر اص عتتاب ‪،‬ا‪[email protected]‬‬
‫یشجوپا کو پاچکرسجک‪،‬ا یسگر اص عتتاب ‪،‬ا ‪@ sut.ac.ir‬‬
‫کرا‪4‬‬
‫کرا‪2‬‬
‫مقدمه‬
‫چت یرپ بط حی لوله چرح جا ب ه پ ز چت یرپ لوله پ ی ت که ح برو ر نهر زا‬
‫ب ‪ .‬یه چت یر ح پ سو ع چت ا‬
‫لوله یرپ چرح جا به ترپ لوله یرپ بر ب فر‬
‫یرپ لوله پ پوب ه لوله پ ی ت ‪ .‬لوله یرپ چرح جا به بهه و بزر ترسبت‬
‫لجر چت یرپ بط حی لوله چرح جا چو ح ا‬
‫بهحلو ‪ ،‬ح پ برز بط حی بنسو پ بو به ی‬
‫ح چ بر ‪ .‬ز یه لوله یر به یژ ح ص ریع ح ا بط پا‬
‫چصطف بنسو پ ح ح ص ع‬
‫فط ی حپ چرپ چ ربه تطکجترر ج جرا ب فر چ و ‪ .‬عال بط یه لوله یر حا‬
‫یرپ تهویه برزیرج لطچر کرحبط یرپ فط ی حس [‪ .]3 2 1‬به‬
‫ص ریع ج را ‪ ،‬بن‬
‫لجر ی ج یه لوله یر ح ص ع ‪ ،‬ترک و چزرلعرر ی جرحپ بط ح پ یژگ یرپ س ر ا‬
‫بط حی یه لوله یر سجرم یرف ه ب که غرلتر به بطحس ت ع سربل یو ح وای یه لولها‬
‫یر پط و ه س ‪ .‬یط چ ح یع چح پ ز چزرلعرر سجرم یرف ه س ر بط حر تربجرا ا‬
‫یژگ برس ت ح ت رچ‬
‫ز بزر ب ی یه لوله یر چوح بطحس ت مط ح لطف ه ب ‪ .‬چر‬
‫چزرلعری که به بطحس ت س ر بط حر تربجرا ز یه لوله یر پط و ه س ‪ ،‬چسری چ ا‬
‫و که‬
‫روش شناس ی‬
‫ب ‪ .‬ح چزرلعه بر ط هجه برزپا‬
‫ی به یک لوله چرح جا ح کر ‪ 1‬یسر‬
‫ی به س تنه ب پ بر ب فر ز سطم فه ح ل تن یسخه ‪ 2.3.16‬سجرم پ یطف ها‬
‫ب ‪ .‬ین ه هجه برزپ‬
‫رچر یک چخه ‪ ،‬که به لجر کریش حج‬
‫به یع پ بو‬
‫‪ ،‬س یک لوله چرح جا ع و پ چ ا‬
‫چعر الر به کر یک ب و سه توورلی ح سظط لطف ه‬
‫به چتر له بط حر بر بجر بط ا‬
‫بر ‪ .‬تطیر بجر لطم ح حتفرع برال ح لوله چرح جا‬
‫ور لوله چ پط ز ح حتفرع پری ز لوله ورحج چ لط ‪ .‬چر ج بجر لطم ح پ بها‬
‫ور لوله ی و ح ثرب ب چر به بهه تو بجر بط برکه ح ور چخه یه بجر ا‬
‫بر لذ زچر چرح یرج ر چرا چ لط ‪ .‬ب یهت ب که یطگر چرپ بجر ور چخه ا‬
‫به چرپ بجر ح پ به لوله بطب ع لنط چت بط حی چوح سظط ورت ه وو ی یرف ‪.‬ا‬
‫کر ‪ 2‬ی به چت بط حی هجه برزپ‬
‫ح یسر چ ی ‪ .‬ح چزرلعه بر ط بط پ یطا‬
‫ب ‪.‬ا‬
‫یک ز مزط گرم چ حنت چرح جا س مزط لوله ز به چ ح چخ لف ب فر‬
‫س ‪ .‬چ ر یط به کرحا‬
‫ب ربط یه ح چج وع‪ 27 ،‬لوله چرح جا بر ی به یرپ چخ لف به کرح بط‬
‫ب ‪.‬‬
‫بط پ گرم مزط چ حنت چرح جا مزط لوله ح ت ‪ 1‬یسر‬
‫بط‬
‫کرا‪5‬‬
‫کرا‪1‬‬
‫ت‬
‫ا‪ :1‬چ ر یطاچوح ا ب فر ابط پاچشخصررای س تالولهاچرح جا‬
‫چ ر یطاچوح ب فر ابط پاگرما‬
‫چ حنتاچرح جاا(چجلج و )‬
‫‪20 18 15‬‬
‫چ ر یطاچوح ا ب فر ابط پامزطا‬
‫چ حنتاچرح جاا(چجلج و )‬
‫چ ر یطاچوح ا ب فر ابط پامزطا‬
‫لولهاچرح جاا(چجلج و )‬
‫‪300 240 200‬‬
‫‪13 12 11‬‬
‫نتایج‬
‫بط پا‬
‫ح ب به بطحس ت یرج ر ع سربل یو ح لوله پط و ه چ و ‪ .‬کر ‪ 3‬ع سربل چحربته‬
‫یو ح ب ی لوله چرح جا ح بط برس ع ح یای بط پ س وسه یرپ چخ لف یسر چ ی ‪ .‬ح یه کر بط پا‬
‫چحربته یط ع ج یع ز و کای لوله چرح جا به ع و و چشخصه ب فر چ و ‪ .‬ی رسزوح که‬
‫توبک عای [‪]7‬‬
‫یرپ به ب چ ز چزرلعه بر ط بر ح بزه ح اه‬
‫ح کر س چسری چ و‬
‫چ رحب چزلوج ح ح چ بر ‪ .‬کر ‪ 4‬یرج ر ع سربل بزر ب ی لوله کر ‪ 5‬چرپ بجر ور‬
‫چخه ح بط ب ه یرج ر زچر بط پ به س وسه ز چت یرپ بط حی چوتو یسر چ ی‬
‫بط پ ح اه ح بزه پ ت چحربته چرپ بجر ور چخه ح یط لحظه‪ ،‬چ ر پ به سرم چرپ ج یع یعطیف چ و ‪ .‬یه چ ر ا‬
‫ز ی ه یرج ر چرا بجر ور چخه به و الف چرپ بجر ح ح پ وط ای لوله‪ .‬بر بطحس ت حتترط یرج را‬
‫عترحی‬
‫چرپ ج یع بر چ ر یرپ چوتو ع ج یع ی طپ بر سرم و صرحپ ‪ NDN‬چعطفی چ لط ‪ .‬بر بطحس ت یرپ بنسو چشخص چ ا‬
‫لط که بط پ ت رچ چت یرپ چوح چزرلعه‪ ،‬چرپ ج یع تری ی وز ز ع ج یع ‪ NDN‬ب ‪ .‬کر ‪ 6‬چرپ ج یع ح بطا‬
‫ب ه ‪ NDN‬یسر چ ی ‪.‬‬
‫کرا‪6‬‬
‫منابع‬
‫‪[1] Xin, R.C., Awwad, A., Dong, Z.F. and Ebadin, M.A., 1996. “An investigation and comparative study of the pressure drop in air-water two phase flow in vertical helicoidal pipes”. International Journal of Heat and Mass Transfer, pp. 735–743.‬‬
‫‪[2] Abdulla, M.A., 1994. “A four-region, moving boundary model of a once through, helical coil team generator”. Annals of Nuclear Energy, pp. 541–562.‬‬
‫‪[3] Futagami, K. and Aoyama, Y., 1988. “Laminar heat transfer in helically coiled tubes”. International Journalof Heat and Mass Transfer, pp. 387–396.‬‬
‫‪[4] Jayakumar, J.S., Mahajani, S.M., Mandal, J.C., Vijayan, P.K., Rohidas Bhoi, 2008. “Experimental and CFD estimation of heat transfer in helically coiled heat exchangers”. Chemical Engineering Journal, pp. 221–232.‬‬
‫‪[5] Rahul Kharat, Nitin Bhardwaj, Jha, R.S., 2009. “Development of heat transfer coefficient correlation for concentric helical coil heat exchanger”. International Journal of Thermal Sciences. pp.1–9.‬‬
‫‪[6] Shuhong Li, Weihua Yang and Xiaosong Zhang, Soil, 2009. “Temperature distribution around a U-tube heat exchanger in a multi-function ground source heat pump system”. Applied Thermal Engineering, pp. 3679-3686‬‬
‫‪[7] Ali, M.E., 2004. ”Free convection heat transfer from the outer surface of vertically oriented helical coils in glycerol-water solution”. Heat and Mass Transfer, pp. 615-620‬‬
‫بررس ی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد سطح بیرونی لوله های مارپیچ در راستای طولی و شعاعی‬
‫‪1‬‬
‫یشجوپا کو پاچکرسجک‪،‬ا یسگر اص عتتاب ‪،‬ا ‪[email protected]‬‬
‫‪2‬‬
‫تابع‪3‬‬
‫الهه اسفهالنی‪ ،1‬سیامک حسین‪ ،‬رضا‬
‫یسجرحا یسن اچ س تاچکرسجک‪،‬ا یسگر اص عتتاب ‪،‬ا‪[email protected]‬‬
‫کرا‪5‬‬
‫مقدمه‬
‫تغیی ررات ض ررریب انتق ررال ح ررارت س ررطح‬
‫خ ررارلی لول رره م ررارپیچ در راس ررتای ش ررعاع‬
‫لوله‬
‫و بزوح‬
‫س ‪ .‬یه لوله یر به عل‬
‫چت یرپ لوله چرح جچی سوعی ز چت یرپ لوله پ ی ت که ز لوله یرا بر چ حنت یرپ چرح جچی برو ه‬
‫ه برز بنسو پ ح ح چ بر ‪ .‬ز یه چت یر ح ح ک وحیرپ ج جرا ‪،‬‬
‫صای بهحلو ی ه به لوله یرپ بر چکر س ر بط حر بنسو پ ح‬
‫یه چت یر به صوحر ی جرح بج ی ح ص ریع غذ ا ‪ ،‬تب ی ا‬
‫یرپ برزیرج لطچر ب فر چ و ‪ .‬ی‬
‫بن‬
‫چخرز تو ش ت‪ ،‬چخرز ذو‬
‫تهویه چزتوع‪ ،‬ص ریع ح ا فط حپ یج ح کطبه یر به کرح چ ح س ‪ .‬ز چ و یه کربتت یرپ چزرلعری ح زچج ه چت یرپ بط حی لوله چرح جا چ تو به‬
‫طیه س ر بط حر بزر‬
‫ع م بطحس ت یژگ یرپ س ر بط حر تربجرا ز لوله یرپ چرح جا‪ ،‬ع م چزرلعه بط ح پ ط یک سرپریر‪ ،‬بطحس ت یس‬
‫رح س و ‪ .‬چزرلعه بر ط به چ ظوح پو ش کربتت یرپ چذکوحا‬
‫ب ی یه لوله یر س ع م ب فر ز ط یک چطزپ عر پ برک ح تجع چ تو‬
‫سجرم یرف ه ی ف بطحس ت یرج ر طیه س ر بط حر تربجرا ز سرپریرپ بزر ب ی لوله یرپ چرح جا ح ح ب رپ ولی عرعی لوله ب ‪.‬‬
‫س ‪ .‬یه لوله یر به عل ا‬
‫چت یرپ لوله چرح جچی سوعی ز چت یرپ لوله پ ی ت که ز لوله یرا بر چ حنت یرپ چرح جچی برو ه‬
‫ه برز بنسو پ ح ح چ بر ‪ .‬ز یه چت ا‬
‫و بزوح صای بهحلو ی ه به لوله یرپ بر چکر س ر بط حر بنسو پ ح‬
‫یه چت یر به صوحر‬
‫یرپ برزیرج لطچر ب فر چ و ‪ .‬ی‬
‫یر ح ح ک وحیرپ ج جرا ‪ ،‬چخرز تو ش ت‪ ،‬چخرز ذو بن‬
‫ی جرح بج ی ح ص ریع غذ ا ‪ ،‬تب ی تهویه چزتوع‪ ،‬ص ریع ح ا فط حپ یج ح کطبه یر به کرح چ ح س ‪ .‬ز چ و یه کربتت یرپا‬
‫چزرلعری ح زچج ه چت یرپ بط حی لوله چرح جا چ تو به ع م بطحس ت یژگ یرپ س ر بط حر تربجرا ز لوله یرپ چرح جا‪ ،‬ع ما‬
‫چزرلعه بط ح پ ط یک سرپریر‪ ،‬بطحس ت یس‬
‫روش عددی‬
‫بط پ هجه برزپ تنه ب پ ی به چوح سظط ز سطم فه ح ل تن بط پ بر چعر الر برک ز سطم فه ح فلوان ب فر‬
‫س ‪ .‬ح چزرلعه بر ط بط پ چحربته طیها‬
‫ب ‪ .‬تنه یرپ چ رح تهت بط پ تنه ب پ لوله چخه به کرح بط‬
‫چعر الرا‬
‫س ر بط حر تربجرا بزر ب ی لوله‪ ،‬ی فضرپ لوله ی فضرپ چخه هجه برزپ تنه ب پ‬
‫چوتو بط پ بجرالر چوتو ح یط فضر بر لس ه ب ‪ .‬چطز چسو ک فضر یو ح لوله چرح جا چ بر که به صوحرا‬
‫که به یط فضر چ صر ب ‪ .‬به لجر بر چعر الر برک بط پ یط بجر به وح ی هچر ‪ ،‬بط والفا‬
‫یو ح یعطیف‬
‫رح بط حی ثرب بط پا‬
‫ت رچ چزرلعرر چوتو [‪ ]3 2 1‬سجرز به یعطیف ط یک چطزپ ورص یژ سظ طط چطزپ چر ثرب‬
‫یه چط ز چ و یه یژگ یرپ یه چزرلعه ب ‪ .‬کر ‪ 2‬تنه ب پ یرپ چوح ب فر ح بط پ م تت زا‬
‫یه یو ح ستو‬
‫ب ‪ ،‬ب ربط یه طط چطزپ رحا‬
‫ب که یو ح چخه عریق ب پ‬
‫لوله چرح جا یسر چ ی ‪ .‬ح یه چزرلعه فطض‬
‫برا‬
‫ب ‪ .‬بجر چوتو لوله بر چرپ چشخص لجه ح لوله‬
‫بط حی بط بط بر صفط بط پ یه یو ح ح سظط لطف ه‬
‫ح ثط س ر بط حر یرج چگرلیا‬
‫فسرح ی بت صفط به ت فط تخلجه چ لط ‪ .‬بجر چوتو ح چخه ح ب برکه بو‬
‫بطع پج چ ک ‪ .‬بط پ هجه برزپ مجق چ ئله بر توته به ی ج یرج ر چگرلی بجر بط ثط یرج ر چرا ‪ ،‬وو ص با‬
‫ب ‪.‬‬
‫به صوحر چ ر بر چر ح سظط لطف ه‬
‫کر‪1‬‬
‫‪v‬‬
‫کرا‪6‬‬
‫تغییرات ضریب انتقال حرارت سطح خارلی لوله مارپیچ در راستای شعاع لوله‬
‫کرا‪ 7‬یرج ه را هطیها س هر ابهط حرای هبتاح ابهرایرج ه را هو ای هبتابهط پایکه ا ز چته ایهرپا‬
‫بط حی اچوح ا ب فر ا حا ازچهر اچخ لهفایسهر اچه ا یه ‪ .‬ی رسگوسههاکهها هکرایسهر اچه ا یه ا‬
‫یرج را طیها س ر ابهط حرای هبتابهرایرج ه رازچهری ‪،‬ا ح پاح سه ات طیتهراثهربتت به ‪ ..‬هکرا‪8‬‬
‫یرج را طیها س ر ابط حراتربجرا ای بتاح ابط پاچ رحالولهابرای بهایرپاچخ لهفایسهر ا‬
‫چه ا یه ‪ .‬ی رسگوسهههاکههها حا ههکراس ه اچشههخصا به ایرج ه رامزهطالولهههاتههرث اچ ه ی ابهطا ههطیها‬
‫س ه ههر ابه ههط حرای ه ههبتاس ه ه ح ‪ .‬چه ههرایرج ه ه رامز ه هطا اگه ههرماچ حنه ههتاچه ههرح جا‪،‬ابه ههههابه ههط زایرج ه ه را‬
‫چح ههوسا حا ههطیها س ههر اب ههط حراتربج ههرا ای ههبتاچه ه ال ههط ‪ .‬ب ههرا سج ههرمابطحسه ه تای ههرپابنسه هو ا‬
‫چش ههخصاچه ه ا ههو اک ههها ههطیها س ههر اب ههط حراتربج ههرا ای ههبتا حابخ ههشا س ه ههرا الوله ههها ح پا‬
‫چ ه ه حپاک ههوچنو ا زای ههکا به ه اک ههها ی ههها چه هطایس ههر ا ی ه ه اکه ه اب ههو ا ههطیها س ههر اب ههط حرا‬
‫ا وایابزراب یه الولههاچهرح جاای هه ابههام ه اوهرحایا ا به ‪ .‬س هریها‬
‫تربجرا ا حام‬
‫بها ب ا چ اچ اتو س ا حایعج ای بهاچ ربهابط پالولهایرپاچرح جا‪،‬ا حا ط یکاکهرحکط پا‬
‫چوح اسظطاچوح ا ب فر امط حال س ‪.‬‬
‫کرا‪8‬‬
‫صحت سنجی‬
‫ههکرا‪ 3‬ع ه اسرب ههل ا ی ههو ح او ههرحایالول هههای ههرپاچ ههرح جااچحرب ههتها ه اتوب ههکاعا ههیا[‪ ]4‬اس ه اع ه ا‬
‫سربل حرب ههتها ه اتوب ههکاح شاع ه پاچ ههوح ا ب ه فر اح ایس ههر اچ ه ا ی ه ‪ .‬ی رسگوس هههاک ههها حا ی هها‬
‫کراچشخصا ب ا ایرپابها به ا چه ا زا اح شای هجرحابههاینه ی طاسه یهکابهو ا اب هربط یها‬
‫چ اتو ا عراس و اح شاع پابهاکرحابط ا ا زا م ا اصح اچزلوج ابطووح حا ب ‪.‬‬
‫کر‪3‬‬
‫کرا‪4‬‬
‫ب ه ه ههط پابطحسه ه ه ه تایرج ه ه ه ه را ه ه ههطیها س ه ه ههر ا‬
‫بههط حرابههرایرج ه را ههعرع‪،‬اچف ههوچ ابهههاس هرما‬
‫ههطیها س ههر ابه ههط حرای ههبتایعطی ههفاچه ه ا‬
‫له ه ههط ‪ .‬یه ه ههها ه ه ههطیهاعترحی ه ه ه ا زای ه ه ههه ا‬
‫ه ههطیها س ه ه ههر اب ه ههط حراتربجه ه ههرا ابخه ه ههشا‬
‫وا ه ههیاب ه ههزراب ی ه ه اب ه ههها ه ههطیها س ه ههر ا‬
‫بط حرابخشاب ی ابزراب ی ‪ .‬کرا‪6‬‬
‫بخشا وایا ابخشاب ی الولهاچهرح جااح ا‬
‫یسر اچ ا ی ‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫کر‪2‬‬
‫‪ 3‬کرح رسا ح اچکرسجک‪،‬ا یسگر اص عتتاب ‪،‬ا‪rtabehil.com‬‬
‫کرا‪7‬‬
‫مراجع‬
‫‪1. Jayakumar, J.S., Mahajani, S.M., Mandal, J.C.,‬‬
‫‪Vijayan, P.K., Rohidas Bhoi, 2008. “Experimental‬‬
‫‪and CFD estimation of heat transfer in helically‬‬
‫‪coiled heat exchangers”. Chemical Engineering‬‬
‫‪Journal, pp. 221–232.‬‬
‫‪2. Kharat R., Bhardwaj, N., Jha, R.S., 2009.‬‬
‫‪“Development of heat transfer coefficient correlation‬‬
‫‪for concentric helical coil heat exchanger”.‬‬
‫‪International Journal of Thermal Sciences. pp. 1–9.‬‬
‫‪3. Li, S., Yang, W., Zhang, X., 2009. “Temperature‬‬
‫‪distribution around a U-tube heat exchanger in a‬‬
‫‪multi-function ground source heat pump system”.‬‬
‫‪Applied Thermal Engineering, pp. 3679-3686.‬‬
‫‪4. Ali, M.E., 2004. ”Free convection heat transfer from‬‬
‫‪the outer surface of vertically oriented helical coils in‬‬
‫‪glycerol-water solution”. Heat and Mass Transfer,‬‬
‫‪pp. 615-620‬‬

similar documents