Szoftvertechnológia

Report
Szoftvertechnológia
2014/2015 – 1. félév
Előadó

Dr. Johanyák Zsolt Csaba

http://johanyak.hu
Email: [email protected]
Tel.: 06-76-516-413


Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
2
Szoftvertechnológia
KÖVETELMÉNYRENDSZER
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia 2014
3
Követelményrendszer nappali
tagozaton1
Vizsgára bocsátás feltétele: 50 pont megszerzése
Megajánlott vizsgajegy 65 ponttól
Előadás ZH (végleges kérdéslista a honlapon okt. 1-től)
 November 20., pótlási lehetőség: december 4.
 Megszerezhető pontszám: 40
 Kötelező minimum: 21
Projektfeladat
 Első konzultáció: megszerezhető pontszám: 5, kötelező
minimum nincs
 Második konzultáció: megszerezhető pontszám: 5, kötelező
minimum nincs
 Végső bemutatás: megszerezhető pontszám: 50, kötelező
minimum: 25
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
4
Követelményrendszer nappali
tagozaton2
Egyéb
 Ha egy csoport minden tagja minden konzultáción jelen
van, akkor a csoport minden tagja 5 pontot kap.
 15 perces kiselőadás tartása. Témaválasztás és
jelentkezés a CooSpace-ben
Megszerezhető: 5 pont/kiselőadás (angol nyelvű előadás
esetén maximálisan 10 pont szerezhető)
 Részvétel a tantárgy témaköréhez kapcsolódó
Informatika.Neked előadásokon (az előadó hirdeti ki, hogy
melyek az érintett előadások)
Megszerezhető: 2 pont/előadás
 Az oktató által a félév során kiadott pontszerző feladat
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
5
Házi feladat nappali tagozaton azoknak,
akik gyakorlattal vették fel a tárgyat








Első gyakorlaton egy 4-5 fős csoport kialakítása (egy
laborgyakorlaton legfeljebb három csoport lehet)
A gyakorlatvezető által kiadott szoftverfejlesztési téma egyes
részfeladatainak megoldása
Értékelés a beadott projektdokumentáció és a bemutató előadás
alapján a gyakorlatvezető pontozza a feladatmegoldást (FM)
Minden csoporttag nyilatkozik arról, hogy a társak a 0-100-as
skálán milyen teljesítményt nyújtottak (T)
Minden hallgató kap egy átlagértékelést a csapattársak
értékelése alapján (ÁT)
Végleges pontszám=FM*ÁT/100
Pl. ha FM=40 pont, T={80,90,90,100}→ÁT=90
VP=40*90/100=36
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
6
Követelményrendszer levelező
tagozaton1
Vizsgára bocsátás feltétele: 50 pont
Megajánlott vizsgajegy
Elmélet ZH (végleges kérdéslista a honlapon okt. 1-től)
 Október 19. 745, pótlási lehetőség: nov. 30. 1030
 Megszerezhető pontszám: 40
 Kötelező minimum: 21
Házi feladat
 Megszerezhető pontszám: 50
 Kötelező minimum: 25
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
7
Követelményrendszer levelező
tagozaton2
Egyéb
 Egy kiválasztott témakör esszé jellegű kidolgozása
(irodalomfeldolgozás, nem másolás!) .
Jelentkezés a kiírt témákra a CooSpace-ben
 Megszerezhető: 5 pont/témakör
 Részvétel a tantárgy témaköréhez kapcsolódó
Informatika.Neked előadásokon (az előadó hirdeti ki,
hogy melyek az érintett előadások)
 Megszerezhető: 2 pont/előadás
 Az egyéb kategóriában kötelezően megszerzendő
pontszám: 4 pont
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
8
Használt szoftverek



MS Project 2013
Software Ideas Modeler
http://www.softwareideas.net/en/download
Microsoft Visual Studio 2013
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
9
Kötelező és ajánlott irodalom
Kötelező
 Előadásdiák - minden előadást követően
frissített változatot töltök fel
[http://johanyak.hu]
 Szabolcsi Judit: Szoftvertechnológia
(a honlapomról letölthető)
Ajánlott:
 Mileff Péter: Szoftverfejlesztés seg. [link]
 Tarczali Tünde: UML diagramok a
gyakorlatban [link]
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
10
Ajánlott irodalom



Langer Tamás: Projektmenedzsment a
szoftverfejlesztésben
Ian Sommerville: Szoftverrendszerek
fejlesztése
Szentirmai Róbert: Projektirányítás Microsoft
Office Project 2007 segítségével
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
11
Témakörök




Szoftverfejlesztési projektek menedzselése
Szoftver életciklus modellek
UML
Alap tevékenységek






Elvárások elemzése és specifikáció
Tervezés
Implementálás + tervezési minták
Ellenőrzés
Objektum orientált szoftverfejlesztési módszerek
Agilis módszerek
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
12
Szoftvertechnológia
SZOFTVERFEJLESZTÉSI
PROJEKTEK MENEDZSELÉSE
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia 2014
13
Projekt definíciók


Egy időben behatárolt erőfeszítés, egy egyedi
termék, szolgáltatás vagy eredmény létrehozása
céljából (PMBOK GUIDE magyarul:
Projektmenedzsment útmutató, Akadémia Kiadó
2009)
Egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és
befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus
követelményeknek – beleértve az idő-, költségés erőforrás korlátokat – megfelelő célkitűzés
elérése érdekében vállalt, koordinált és
kontrollált tevékenységek csoportja (ISO 8402)
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
14
A menedzselés fontossága




A menedzselés szükségessége igen fontos
eltérés a professzionális szoftverfejlesztés és
az amatőr programozás között
A jó menedzsment nem garantálja a projekt
sikerét
A rossz menedzsment biztos kudarcot
eredményez
Idő-költség-minőség
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
15
A szoftvermenedzselés
sajátosságai



A szoftver nem kézzelfogható termék
Gyakori technológiai váltások
A nagy projektek gyakran eltérnek a korábbi
projektektől
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
16
A szoftverprojekt vezetőjének
feladatai





Indítványok készítése, célok meghatározása
és tervek készítése
Csapattagok kiválogatása
A projekt költségeinek figyelemmel kísérése
A projektmegvalósulás követése és
felülvizsgálata
Beszámolók készítése és előadása
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
17
Tervek készítése






Projektterv és PDD
Minőségbiztosítási terv
Validációs terv
Konfigurációkezelési terv
Karbantartási terv
Munkaerő-fejlesztési terv
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
18
A projekttervezési és vezetési
folyamat 1.









Projektcél?
Megállapítani a projekt megszorításait
Szervezeti keretek, felelősök
A projekt paramétereinek egy kezdeti összegzését
elkészíteni
Definiálni a projekt részeredményeit és mérföldköveit
A dokumentálás módjának és szabályainak lefektetése
Kockázatelemzés
Kiinduló ütemterv elkészítése
Projekt indító értekezlet
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
19
A projekttervezési és vezetési
folyamat 2.

Amíg a projekt nincs kész, vagy nem vonták
vissza, addig
elindítani az ütemtervnek megfelelő tevékenységeket
 átvizsgálni a projekt előrehaladását
 felülvizsgálni a projekt paramétereinek becslését
 frissíteni a projekt ütemtervét
 ha probléma merül fel elindítani a műszaki
felülvizsgálatokat és a lehetséges átdolgozásokat
 újratárgyalni a projekt megszorításait és
részeredményeit
ciklus vége


Projekt lezárása
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
20
A projekt ütemezése










A folyamat tevékenységekre bontása
Az egyes tevékenységekhez szükséges idő és erőforrások
becslése
Idő tartalékolása problémák megoldására és és előre nem
látott feladatokra (pl. Sommerville: +30% probl. +20% fel.)
Mely tevékenységek végezhetőek párhuzamosan?
Összefüggő sorozatba rendezés
Erőforrások (pl. munkatársak) tevékenységekhez rendelése
Felelősségi körök meghatározása (felelősségi mátrix)
Költségek becslése
A munkaerő kihasználtsága optimális legyen
Grafikus megjelenítés
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
21
Hierarchikus tevékenység/feladat
lebontás 1.
Projekt
Szakasz
Fázis
Fázis
Szakasz
Szakasz
Tevékenység
Feladat
Végrehajtás
Fázis
Tevékenység
Feladat
Végrehajtás
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
Forrás: Dr. Rutkovszky Edéné: Projektmenedzsment
22
Hierarchikus tevékenység/feladat
lebontás 2.
Film
Forgatóköny
v
Író
Sci-fi
Stílus
Horror
Szereposzt
ás
Tém
a
stb.
Casting
Színész
ek
Rendező
Helyszín
Külső
Díszlet
Vágás v.
Belső
Operatőr
Képi
világ
Zene
Stáb
Háttér
munkáso
k
Szerzés
Gyártá
s v.
Utómunka v.
Illesztés
Mérföldkövek és
részeredmények


A mérföldkő a szoftverfolyamat
tevékenységeinek egy ellenőrző pontja, egy
logikai szakasz vége. Egy vagy több olyan
részfeladat után helyezzük el, ahol a
részfeladatok eredményes befejezése nélkül
nem lehet továbbhaladni.
A részeredmények a projekt olyan
eredményei, amelyek átadhatók a
megrendelőnek. Ezek általában mérföldkövek
is, de a mérföldkő nem szükségszerűen
részeredmény.
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
24
Tevékenységek és
mérföldkövek
Megvalósítható
sági vizsgálat
Megvalósíthatósági
jelentés
Követelmény
elemzés
Prototípus
fejlesztés
Prototípus
fejlesztés
Tervtanulmány
Terv-tanulmány
Követelmények
meghatározása
Követelmények
meghatározása
Forrás: Ian Sommerville: Szoftverrendsszerek fejlesztése
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
25
Könyvesboltban történő
vásárlás menete
Tevékenység
neve
Időtartam
Kezdés
Befejezés
Megelőzés
(1) Vásárlás
2 óra
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
(2) Vevő
szempontjából
40 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
(3) Katalógus
megtekintés
5 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
(4) Könyv
kiválasztása
1 óra
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
3
(5) Könyv
megtekintése
10 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
4
(6) Könyvből
való
következtetés
levonása
5 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
5
Könyvesboltban történő
vásárlás menete
Tevékenység neve
Időtartam
Kezdés
Megelőzés
Befejezés
(7) Alkalmazott
szempontjából
20 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
(8) Alkalmazott
hitelesítés
1 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
(9) Hitelesítés
létrejövetele
0 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
8
(10) Kiválasztott
könyv rögzítése
5 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
4, 8
(11) Vevő adatainak
bevitele
(ha számlát kér)
5 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
(12) Könyv kifizetése
2 perc
K. 13.11.19.
K. 13.11.19.
Tevékenység – Időtartam –
Függőségek táblázat
Tevékenység
Időtartam napban
T1
8
T2
15
T3
15
T4
10
T5
10
T2;T4;M2
T6
5
T1;T2;M3
T7
20
T1;M1
T8
25
T4;M5
T9
15
T3;T6;M4
T10
15
T5;T7;M7
T11
7
T9;M6
10
T11;M8
T12
Függőségek
T1;M1
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
28
Forrás: Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése
Tevékenység – Időtartam – Függőségek
táblázat – MS Project 2013
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
29
Tevékenységháló
Forrás: Ian Sommerville
Szoftverrendszerek
fejlesztése
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
30
Tevékenység háló – MS
Project 2013
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
31
Tevékenység (Gantt) diagram
Forrás: Ian Sommerville
Szoftverrendszerek
fejlesztése
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
32
Gantt diagram – MS Project
2013
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
33
Szervezet lebontási struktúra
Rektor
GAMFK
TFK
KFK
Informatika
tanszék
Járműtechnológia
tanszék
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
34
Munkacsoport szintű
felelősségi mátrix
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
35
Erőforrások ütemezése


Gépek, berendezések, alap- és segédanyagok,
tartozékok és egyéb költségforrások
A projekt szempontjából lényeges erőforrások



Korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre
Mérhető a költsége
Erőforrás típusok



Anyag
Költség (összeg)
Munka (alap óradíj, túlóra díj) – ide tartoznak
általában a dolgozók is
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
36
Munkatársak lekötöttségi
diagramja – MS Project 2013
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
37
Túlterhelés
Megoldási lehetőségek




Elcsúsztatás tartalékidő felhasználással
Több erőforrás bevonásának megkísérlése
Munkaóra növelés (túlóra)
Zárási határidő elcsúsztatásának
megkísérlése
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
38
Költségvetés készítése

Alap órabér számítási megközelítési módok





Minden érintett munkatársnál visszaszámoljuk az
órabért --> nem megoldható
Projektszerep és végzettség szerint átlagos
órabért határozunk meg  problémás
Egységes átalánnyal számolunk
Az órabérhez hozzáadunk átalányköltséget
(pl. áram, szoftverbérlet, irodaszer)
A teljes projektköltséghez hozzáadunk
konkrét költségtételeket (pl. utazás)
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
39
Kockázatkezelés
Def.:
A kockázatok azonosítását és az
azok hatásának minimalizálása
érdekében történő tervek
felvázolását együtt
kockázatkezelésnek nevezzük.
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
40
Kockázati kategóriák



Projekt: a projekt ütemtervére vagy az ott
használt erőforrásokra ható kockázat
Termék: a fejlesztett szoftver minőségére
vagy teljesítményére ható kockázat
Üzleti: a szervezetre ható kockázat
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
41
Konkrét példák






Tapasztalt programozó elhagyja a projektet –
projekt
Hardver elérhetetlensége – projekt
CASE-eszköz alulteljesítése – termék
A fejlesztendő szoftver méretének
alulbecslése – termék
Technológia megváltozása – üzleti
Versenyképes termék kerül piacra, mielőtt a
rendszer elkészülne - üzleti
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
42
A kockázatkezelés folyamata
1.
2.
3.
4.
Kockázat azonosítása
Kockázat elemzése (valószínűség és
következmények)
Kockázat tervezése (hogyan kerülhetjük el)
Kockázat figyelése  2
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
43
1. A kockázat azonosítása
Kockázattípusok






Technológiai - A rendszerhez használt adatbázis nem tud
mp-ként annyi tranzakciót feldolgozni, mint amit elvárunk
tőle.
Emberi - A kulcsfontosságú munkaerő megbetegszik.
Szervezeti - A projekt vezetősége megváltozik.
Eszköz - A különböző típusú CASE-eszközöket nem lehet
integrálni.
Követelmény - A megrendelők nem képesek megérteni,
hogy az általuk kívánt szolgáltatások miért lennének olyan
drágák.
Becslési - A szoftver kifejlesztéséhez szükséges időt
alábecsülték.
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
44
Halszálka diagram
Módszer
Személyi feltételek
információ hiánya
csökkent munkaképesség
állásbörze
erkölcsi bizonyítvány hiánya
bőr színe
internet
igényesség
családtervezés
újság
kapcsolat a munkatársakkal
letöltött katonai id ő
lustaság
cégek felkeresése
speciális érdeklődés
motiválás hiánya
nem megfelel ő végzettség
Álláskeresés
protekció hiánya
munkabér
egyéb juttatások
előmenetel hiánya
szabadság aránya
szolgálati kocsi
állás hiánya
munkahely és lakás távolság
id őbeosztás
munkavégzés körülményei
étkezési lehetőség
nem megfelel ő nyelvismeret
komunikációs képesség
jogosítvány hiánya
gyakorlat hiánya
cég hírneve
Eszközök
sportolási lehetőség
Ismeret és gyakorlat
Környezet
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
45
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
46
Vizuális programozás
projektfeladat sikertelensége
Személyi
Lustaság
Nem megfelelő végzettség
Együttműködő képesség hiánya
#4
#5
---->
Eszközök
Számítástechnikai eszközök
hiánya
Fejlesztőkörnyezet hiánya
Jegyzetek hiánya
Internet hiánya
#3
Ismeretek
#1
---->
---->
---->
#2
---->
---->
---->
---->
---->
---->
Módszer
---->Részfeladatokra bontás
---->Nem megfelelő kommunikáció
---->Objektumorientáltsági problémák
Környezet
---->Távolság
---->Túlterheltség
---->
---->
Hiányos programozói ismeretek
Hiányos nyelvi ismeretek
Hiányos matematikai ismeretek
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
47
Halszálka diagram
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
48
2. A kockázat elemzése

Valószínűség:






nagyon kicsi (<10%),
kicsi (10-25%),
mérsékelt (25-50%),
magas (50-75%) vagy
nagyon magas (>75%);
A kockázat hatása: nem jelentős, elviselhető,
súlyos vagy katasztrofális
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
49
Kockázatelemzési táblázat
Valószínűség (1Hatás (1-5)
5)
Kockázat:
Lustaság
5
5
Nem megfelelő végzettség
3
5
Együttműködő képesség hiánya
5
3
Távolság
4
3
Túlterheltség
5
2
Részfeladatokra bontás
3
3
Hiányos nyelvi ismeretek
2
4
Nem megfelelő kommunikáció
1
5
Hiányos matematikai ismeretek
2
2
Objektumorientáltsági problémák
2
2
Internet hiánya
4
1
Fejlesztőkörnyezet hiánya
1
2
Jegyzetek hiánya
1
2
Számítástechnikai eszközök hiánya
2
1
Hiányos programozói ismeretek
2
1
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
V*H
25
15
15
12
10
9
8
5
4
4
4
2
2
2
2
50
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
Színház
TV-musor
Albérlet-iskola táv
Barátno
Gyakorlati haszna
Idojárás
Kapcsolódás a szakhoz
Buli volt-e
Melyik napon van
Tantárgy nehézsége
Diák lustasága
Vizsga módja
Tanár személye
Unalmas
Kezdési idopont
Tanár eloadásmódja
Katalógus
Pareto
Pareto-diagram
12
10
8
6
4
2
0
51
V*H
V*H
30
25
20
15
10
5
0
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
52
25
20
15
10
5
0
1
2
3
Valószínűség (15)
Hatás (1-5)
4
5
6
7
V*H
8
9
10
11
12
13
Valószínűség (1-5)
14
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014
15
53

similar documents