PowerPoint Presentation - Staat van Zuid

Report
Met het oog op overmorgen
Trendpublicatie Zuid-Holland
Jean - Christophe Spapens
Jeroen van Vught
Vooraf: van - naar
Vooraf: mensen wensen
Vooraf: Loskomen (1)
Vooraf: Loskomen (2)
Aanpak: kader
Toezegging aan PS:
•een analyse van relevante trends en ontwikkelingen
•wat is de betekenis hiervan voor Zuid-Holland?
Soort trendpublicatie:
•Omgevingstrends
•Voornamelijk ‘harde trends’ op basis externe bronnen
•Langere termijn (2030)
•Zicht op opgaven waarop geanticipeerd moet worden
•Geen uitspraken over bestaand en toekomstig beleid
Doel: basis voor debat over gevolgen bredere ontwikkelingen
Aanpak: bronnen
Aanpak: systematiek
“Dragende basistrends
(internationale en nationale
ontwikkelingen) waarop we vrijwel
geen invloed hebben en die voor
meerdere thema’s en
gebieden binnen Zuid-Holland
van betekenis zijn”.
Aanpak: basistrends (1)
• Mensen en wensen
• Samen of apart
• Machtsafname Europa • Toename verzilting en
• Europese
verdroging
verhoudingen
• Verschuiving rol
overheid
Aanpak: basistrends (2)
• Druk op voorraden
neemt toe
• Van fossiel naar groen
en hernieuwbaar
• Aanvulling en
aanpassing
infrastructuur energie
• Verlies aan biodiversiteit
• Periode lange stagnatie • Een makkelijker leven,
• Verschuiving
of fundamenteel
zwaartepunt
anders?
• Toenemende verweving • Versnelling ontstaan
• Stijgende productiviteit
netwerksamenleving
• Concurrentiekracht
• Versnelling industriële
stedelijke regio’s
productieproces
• Intelligenter en schoner
vervoer(ssysteem)
• Positieve invloed op
duur en kwaliteit van
leven
Aanpak: thema’s binnen Z-H
Verbondenheid maakt kwetsbaar;
diversiteit weerbaar
Demografische ontwikkelingen als
onderlegger
Afvlakkende groei, toenemend
belang verbindingen
Europese normen bepalen
ontwikkelruimte
Bijdragen aan Europese doelen
duurzame energie
Klimaat bepalende factor
Natuur als schaars goed in
dichtbevolkt gebied
Aanpak: gebieden binnen Z-H
Groei bevolking en huishoudens in steden;
mensen kiezen aantrekkelijke stad; bedrijven
concurrerende regio’s; belang van
agglomeratiekracht en samenwerking regio’s
Goederenstromen; positie petrochemische
industrie; binnenvaart; stad en leefomgeving;
energie en vervoer gevaarlijke stoffen
Schaalvergroting; toegevoegde waarde; licence
to produce; technologie en cross overs
Schaalvergroting landbouw en landschap;
dorpen onder invloed grootstedelijke
agglomeraties
Verdroging en verzilting; landbouw in transitie;
nevenactiviteiten
Kustontwikkeling steeds meer dan veiligheid;
schaduwkanten Deltawerken
En dan...
Niks nieuws onder de zon?
Ver van uw bed?
• Welke opkomende issues?
• Uw ervaringen i/h gebruik
Over twee jaar?
• Wat wilt u dan zien?
• Hoe bent u betrokken?
“Always in motion is the new future”
“ En hoe werkt het dan?
Nou ja… Net als fietsen eigenlijk.
Bij stilstand val je om
en als je te snel gaat hou je het niet in de hand.
Binnen die grenzen is het heel eenvoudig:
je kijkt ver weg en stuurt dichtbij, continu.
Continu weeg je je acties af tegen het beeld van
je richting, ambitie en doel, van een afstand
bekeken.”
(Bron: Frankwatching)

similar documents