Presentatie Risicokaart

Report
Stand van zaken Risicokaart
Klaas Bokma
20 november 2014
Twee problemen met de risicokaart
1. Technische problemen
2. Niet toekomst bestendig
• Technische problemen met de risicokaart
-oorzaak: doorvoeren van allerlei wensen van
gebruikers;
-toename aantal gebruikers;
-downloaden van grote hoeveelheden data;
Risicokaart is gebouwd op een fundament van een
vakantiewoning maar is een flat geworden
Daarnaast loopt de migratie naar Atos niet volgens plan
Fase 1: Eind 2014 een stabiele omgeving
Fase 2
De kring van commissarissen heeft in 2013 de inspectie VenJ
gevraagd een onderzoek naar de risicokaart te doen.
Op 5 dec 2013 is het rapport “Scan Risicokaart, onderzoek op
hoofdlijnen naar de risicokaart” verschenen.
Conclusie:
-gebrek aan afstemming en regie;
-de betrouwbaarheid van de gegevens laat te wensen over;
-In de huidige vorm geen effectief instrument binnen de
risicocommunicatie richting burgers.
• In de Kring afgesproken dat Commissaris Smit
(ZH) bestuurlijk aanspreekpunt is en neemt het
initiatief tot een bestuurlijk afstemmingsoverleg
met bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit het
Veiligheidsberaad, IPO en VNG om een integraal
verbeterprogramma voor de risicokaart tot stand
te brengen.
• Daarnaast heeft com. Smit toegezegd in het
najaar 2014 met een visie te komen.
Visie Risicokaart 2020
In het visiedocument worden het streefbeeld en de
uitgangspunten van de toekomstige “risicokaart” beschreven.
De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de huidige
risicokaart worden vastgelegd. Deze analyse vormt het
vertrekpunt voor de toekomstige “risicokaart”.
De reikwijdte van de toekomstige risicokaart wordt beperkt
gehouden tot het verschaffen van alle informatie over risico’s
voor de burger.
• De visie wordt in de vergadering van de Kring
van commissarissen van de Koning
vastgesteld, waarna de Colleges van
Gedeputeerden Staten worden geïnformeerd.
• Medio 2017 nieuwe risicokaart klaar

similar documents