Slide 1 - WordPress.com

Report
Орчин цагийн
хятад хэл нь 21
гийгүүлэгч,38
эгшигтэй. Хятад
хэлний үеийн ихэнх
нь гийгүүлэгч болон
эгшгээс бүтдэг.
 声母 sheng mu
гийгүүлэгч
 a o e i u u
 ai ei ao ou ie ue
 er an en in un un
 ang eng ing ong
 ia ua uo uai uei iao iou
 ian iong uan uen uang
uang eng uan yi
韵母 yun mu эгшиг
b-bo p-po m-mo f-fo
d-de t-te n-ne l-le
g-ge k-ke h-he
J-ji q-qi(чи) x-xi(ши)
z-zi c-ci(ци) s-si
zh-zhi ch-chi sh-shi
r-ri y-yi w-wu
体音节 zheng ti yin jie бүхэл
үе
zhi chi shi
ri zi ci si
yi wu yu ye yue
yuan yin yun ying
Эдгээр бүхэл үе нь дангаараа
биеэ даасан үг болж чаддаг
онцлогтой
Хятад хэлний эгшгийг дан
болон нийлмэл гэж 2 ангилна.
Дан эгшиг : a o i e u u
Нийлмэл эгшиг : ai ei ao ou
ie ue
er an en in un un
ang eng ing ong
ia ua uo uai uei iao iou
ian iong uan uen uang
uang eng uan yi
 i u u –ийн





өмнө ямар нэгэн
гийгүүлэгч
ороогүй
тохиолдолд
i— yi ,
u— wu , u— yu
болж хувирна.
Жишээ нь:
Uo—wo , ue—yue
, ie— ye ,
Uan – wan , uan—
yuan ,
in—yin .
 声调 sheng diao хөг
 汉语普通话中有四个声调,四个声调符号分别是:
 Хятад хэл нь дөрвөн өөр дуудлагатай байдаг ба







түүнийг нь хөг гэнэ. Хөгийн тэмдэглэгээ нь :
· 第一声,(阴平,或平调, ¯ ); нэгдүгээр хөг
· 第二声,(阳平,或升调, ˊ );хоёрдугаар хөг
· 第三声,(上声,或上音, ˇ );гуравдугаар хөг
第四声,(去声,或去音, ˋ ); дөрөвдүгээр
хөг
Галиг адилхан ч хөг нь өөр бол илэрхийлэх утга нь
өөр байдаг. Жишээ нь: yi — нэг , yi — түм
Нэг үенд зөвхөн нэг эгшиг байвал хөгийг тэр эгшиг
дээр тэмдэглэнэ . i эгшиг дээр хөг тэмдэглэх бол
эгшгийн дээрх цэгийг тэмдэглэхгүй гээнэ. Жишээ
нь : ni
2 ба түүнээс дээш эгшигтэй үеийн хөгийг ам
хамгийн том нээгдэж буй эгшиг дээр тэмдэглэнэ.
Жишээ нь : hao
Bang – pang
qiong – jiong
dong
ban –bang
jian – jiang
chuan
deng – teng
keng – geng
min – ming
wan – wang
zang – cang
jiang – xiang
bing – beng
long – liang
chuang – shuang
kuang – huang
gen – geng
weng – wen
 Hua yi , hua er, hua san sir,
 Hua niang bao zhe hua hai zir,
 Hua mao zir ,hua wen jir ,
 Hua dou dour, hua qun qunr ,
 Hua ao hua ku hua xie zir,
 Hua ao hua ku hua xie zir ,
 Cong tou hua dao jiao hou genr.
ning – ling
tong –
tan – tang
chuang –
 Dou ting
 Dou du
 Dou xie
hai ting ye ting zai ting ting de
hai du ye du zai du du de
hai xie ye xie
zai xie xie de
haikan ye kan zai kan kan de
 Dou kan
 Lao shi :
gei :
bai laoshi
gei ni
fang laoshi
gei wo
shi laoshi
gei ta
bushi laoshi
gei shu
Fan dun gang zhang wang huan san shan ben fang lang
Mang : hen mang
bang : bang bang
tai mang
bang bang wo
bu mang
wo bang ni
bu tai mang
ni bang wo men
Renshi : renshi wo
renshi ni
renshi ta
peng you
renshi women
you
renshi nimen
you
renshi tamen
bu renshi wo
 Laobu
( renshi
) ni
 Guibu
( ren ta) men
ma?
 Ren (
)
 Shen (
)
 Xue (
)
 Liu (
)
peng you : wo peng you
ni peng you
women de
tamen de peng
laoshi de peng
hen(
peng (
sheng (
ming (
xie (
zai (
)
)
)
)
)
)
hao peng you
mifan: chi mifan
tong( wo chi)mifan
jie ( ni chi mifan
)
gao (
)
mei (
)
zhong(
)
meng gu (
)
b–p
pu zi – bu zi
bu fa – pu fa
mai bo – bao po
piao bai – pao mao
mian bu – fu ping
ming bai – men pai
d-t
du zi – tu zi
dang mian – tian nian
dai ti – di tu
te bie –bie de
tuo dang – duo tang
tui dong – tu dui
g- k
gege- keke
kuanguang- kanguan
guahao- gua kao genban- kengan
kaiguan- gaiguan
kangli- ganglou
zh- ch
zhanlan- chanluan
zhengshi – chengchi
zhangsheng – changsheng
zhuantou – chuantou
j- q
jiji – jiqi
jieji – qiechang
qichuang- jichuang
qinghe – jinghe
zh ch sh – z c s
zhan qian – zan qian
shang ye – sang yin
cheng zan – zeng hen
zhi di – zi di
j q x – zh ch sh
juzhu – quchu- xushe
jiujing – qiujin-xiuchi
jueding – queshi – xuexi
jundui – qunju – xunzhao
an en in – ang eng ing
lantian-lang hao
wanshua – wangguo
benlai – beng lai fengdu-fentu
Yi (一) wu (无) yu(与)
yao (要) wan(完) yuan (远)
liu ( 六) tui (推)
lun ( 论)
dongfeng
bahe
gangwan
ceying
piping
beng chi
tongku
donggua
baihou
fangfu
fangqi
hunli
feimei
zhengzhi
dongtian
fang chen
lufei
banye
chujia
taotai
dami

similar documents