Hvordan nå studentene på en god måte. Nasjonal spredning av

Report
Hvordan nå studentene på en god måte?
– nasjonal spredning av:
•
•
•
•
•
Hva er Optimal Student?
Hvorfor Optimal Student?
Verktøyet
Nasjonal spredning
Hvordan nå studentene?
Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter rus - Midt-Norge
Hva er Optimal Student?
Et verktøy som benytter metoden E-SBI for å
undersøke alkoholvaner blant studenter
Andre livsstilstester kan oversettes/utvikles
Med mål om redusert risiko ved selvskåring som kan
gi økt motivasjon til endring av alkoholvaner
Hva er Optimal Student?
Optimal Student, alkoholvaner, spør om:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjønn, alder, sivilstand, og fakultetstilhørighet
Om studenten har drukket alkohol de siste 3 måneder
Forbruk av alkohol i løpet av en typisk uke
Hvor ofte, i løpet av de siste tre månedene studenten har
drukket 4/5 (K/M) standard alkoholenheter.
Optimal Student gjør en promillekalkulering
Spør om studenten har vurdert å endre sine alkoholvaner
Om alkoholvanene har fått negative konsekvenser
Hvor mye studenten tror at han/hun drikker i forhold til
studenter av samme kjønn og på samme alder som seg
selv
Hva er Optimal Student?
Optimal Student generer en tilbakemelding
• Basert på de svar studenten avgir, sys det sammen en
endringsfokusert tilbakemelding umiddelbart og
automatisk
• Tilbakemeldingen «skårer» studenten:
Foretar:
•
•
Kalorikalkulering
Gir råd og underbygger
motivasjon for endring
Sammenlignes med andre
studenter
Hvorfor Optimal Student?
Mange studenter har et risikofullt forbruk
• 95% av studentene drikker alkohol1
• Fra 96-06 økte forbruket blant studenter med 20% (K=28%)1
• 43% har høy eller alvorlig (17%) risikoatferd knyttet til
alkohol2
Et ambivalent forhold til alkohol?
•
•
7/10 studenter mener det drikkes for mye i studentmiljøet,
og 6/10 ønsker flere rusfrie arrangementer2
7/10 synes det er lettere å snakke med fremmede når de
drikker, og 8/10 at det er morsommere med enn uten
alkohol2
1) Sirusrap 4.07
2) Shot 2010
Verktøyet
Studiestedet
•
•
•
•
•
Hvert studiested får en egen konto via nettstedet
www.livsstilsportal.se
Hvert studiested kan selv, i utgangspunktet, bestemme når
undersøkelsen(e) skal gjennomføres
Studiestedet inviterer studentene via e-studentpost
Undersøkelsen pågår i 3-10 uker, sender automatisk
påminnelse til de som ikke har svart, følger svarprosent,
kjønns og fakultetsfordeling underveis
Undersøkelsen avsluttes automatisk og generer
umiddelbart en rapport til studiestedet
Verktøyet
Studenten
•
•
•
•
•
•
Mottar e-post med invitasjon til deltagelse i Optimal
Svarer på 12 spørsmål og får en personlig tilbakemelding
automatisk og umiddelbart
Velger selv hvordan han eller hun vil handle i forhold til
de råd som gis
Svarprosent i Sverige gjennomsnittlig rundt 23%,
Verktøyet er kosteffektivt og kan potensielt nå ut til
svært mange studenter.
Viktig å tenke intervensjon først, data sekundært
Nasjonal spredning
Vi jobber med å gjøre Optimal student
så enkelt som mulig
Utvikler støttemateriell slik som:
Standard invitasjonsskriv
standard kontrakt
Veileder til studentsamskipnaden
Veileder til KoRuser som ønsker å ta i
bruk optimal
Brosjyre og flyer
Manual for administrator
Nasjonal spredning
•
•
•
•
Midt-Norge: Invitasjon November, pilot tidlig på våren.
Alt støttemateriell tilgjengelig tidlig i 2014.
Mål om «smertefri» implementeringsløsning
Optimal kan være et hjelpemiddel for KoRuser som
ønsker å komme i kontakt med og jobbe nærmere opp
mot studiestedene
Vi ser Optimal student i sammenheng med andre viktige satsninger
«Summen av det vi gjør»
Nasjonal spredning
Utfordringer, hvordan nå studentene
•
•
•
•
•
Få studentene til å sjekke e-mail
Potensielt manglende/ulike løsninger for å sortere
e-poster på terminer
Kontrollert invitasjon vs. åpen løsning
Gi eierskapsfølelse til studentsamskipnaden
/studenthelsetjenesten og studentene selv
Kommunikasjonslinjer og bruksrett mellom
studiested og samskipnad
Veien videre
• Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, i samarbeid med,
og på oppdrag fra, Helsedirektoratet, jobber med en
strategi for implementering i Midt-Norge og nasjonalt.
• Optimal Student har konsesjon hos datatilsynet ut 2014,
og må forlenges årlig.
• Kombinere Optimal som intervensjon med MI for
oppfølging/samtalemetodikk, og evt. prosjekter som
Lykkepromille (AKANs studentnettverk).
• Se Optimal i sammenheng også med Ansvarlig vertskap
(evt. AAH), alkoholpolicy, innsatser overfor faddere.
• Noen samskipnader vurderer ASTP som metode for
samtaler på individ- og gruppenivå
• Optimal tas inn i RIV-forum, mens man vurderer
opprettelsen av en nettbasert nasjonal ressursgruppe

similar documents