Maatwerk en lokale diensteneconomie

Report
Hervormingen sociale economie
studiedag KATHO – 27/11/12
Hervormingen?
Vlaams Regeerakkoord
Sociale Economie => 2 pijlers:
Lokale Diensteneconomie
Maatwerk
• Beschutte werkplaatsen
• Sociale werkplaatsen
• Invoegmaatregel
Hervorming van de ondersteuningsinstrumenten
Het brede kader …
Vlaams regeerakkoord
Het principeakkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse
Regering (13 januari 2009)
de Europese regelgeving
het federale beleid
 Activering en doelgroepenbeleid
het institutionele akkoord rond de 6e staatshervorming.
 Arbeidsmarktbeleid, inclusief sociale economie en doelgroepenbeleid
Doelstellingen hervormingen sociale economie
Eenduidig kader voor collectieve professionele inschakeling
van de zwaksten op de arbeidsmarkt.
 nood aan begeleiding en competentieversterkend
traject/ondersteuning inschakeling
Vereenvoudigen en afstemmen
 Administratief, procedures, subsidiëring
Doelstellingen hervormingen sociale economie
De schotten doorbreken
 Binnen de sociale economie en naar de ‘reguliere’ economie
Bevorderen doorstroom
 Via de lokale diensteneconomie en het nieuwe maatwerkdecreet
Vereenvoudiging en rationalisatie van het ondersteuningsaanbod
 versnippering van expertise over vele actoren, …
 effectieve en efficiënte inzet van overheidsmiddelen
 duidelijke ROLverdeling en TAAKafbakening
overheid  ondersteuningsinstrumenten  koepels/partners
 vertrekpunt = de onderneming in de SE, niet de structu(u)r(en)
Inschakeling binnen de sociale economie …
Optimale ondersteuning van inschakeling, begeleiding en
ondersteuning
 uitgangspunt: ongeacht de plaats van tewerkstelling  zelfde
ondersteuning bij individuele of collectieve inschakeling
 op maat van de werknemer (via maatwerkdecreet en lokale
diensteneconomie)
 op maat van de werkgever (via hervorming van het
ondersteuningsinstrumentarium)
Sociale economie, geen eiland
Geen categoriale benadering, maar individuele indicering
 MAATWERK  een maatpak voor elke werkzoekende
 Niet alleen in ondersteuning, ook in toeleiding en indicering (VDAB).
De modules kunnen collectief ingezet worden vanuit
Sociale Economie of individueel vanuit Werk.
 hervormingen sociale economie zijn lopend
 hervormingen binnen individuele inschakeling zullen gefaseerd verlopen
… het brede arbeidsmarktbeleid
… het brede arbeidsmarktbeleid
Sociale economie
Ondersteuning nodig?
Arbeidszorg / W²
Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk
Personen met een handicap
Personen met
Personen met een
een beperking arbeidshandicap
Personen met een
psychosociale
problematiek (PSP)*
Uiterst kwetsbare werknemers
> 24 maanden wz
Kwetsbare werknemers
50+
Allochtonen met
competentieachterstand
Kortgeschoolden
Opleiding op de
werkvloer
Begeleiding op de Loonpremie
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO/GIBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
IBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
Begeleiding op de
werkvloer
Begeleiding op de
werkvloer
IBO
IBO
Aanpassing
arbeidsomgeving
Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk
Personen met een handicap
Personen met
Personen met een
een beperking arbeidshandicap
Personen met een
psychosociale
problematiek (PSP)*
Uiterst kwetsbare werknemers
> 24 maanden wz
Kwetsbare werknemers
50+
Allochtonen met
competentieachterstand
Kortgeschoolden
Opleiding op de
werkvloer
Begeleiding op de Loonpremie
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO/GIBO
Begeleiding op de VOP / BTOM
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
IBO
Begeleiding op de T 50+
werkvloer
Begeleiding op de
werkvloer
Begeleiding op de
werkvloer
IBO
IBO
Aanpassing
arbeidsomgeving
Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk
Personen met een handicap
Personen met
Personen met een
een beperking arbeidshandicap
Personen met een
psychosociale
problematiek (PSP)*
Uiterst kwetsbare werknemers
> 24 maanden wz
Kwetsbare werknemers
50+
Allochtonen met
competentieachterstand
Kortgeschoolden
Opleiding op de
werkvloer
Begeleiding op de Loonpremie
werkvloer
Aanpassing
arbeidsomgeving
IBO/GIBO
Maatwerk
(BW)
Maatwerk
(BW)
Maatwerk
IBO
Maatwerk
(SW)
Maatwerk
(SW)
Maatwerk
IBO
Maatwerk
Maatwerk
(invoeg)
IBO
Begeleiding op de loonpremie
werkvloer
Begeleiding op de
werkvloer
Begeleiding op de
werkvloer
IBO
IBO
Aanpassing
arbeidsomgeving
Maatwerkdecreet …
collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde
werkvloer in
MAATWERBEDRIJVEN

=
Sociale werkplaatsen
Beschutte werkplaatsen
MAATWERKAFDELINGEN
=
Invoegbedrijven
In lijn met de evolutie naar een maatpak en loopbaangerichte
maatregelen  afstappen van standaardtussenkomsten 
gericht ondersteuning in functie van individuele noden.
Maatwerkbedrijf
Maatwerkafdeling
kernactiviteit = inschakeling doelgroep
Pmah / PSP
kernactiviteit = economische activiteit,
productie, dienstverlening, …
COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep
COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep
minstens 65% van personeel behoort tot Pmah /
PSP
Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers
(min. 5 vte)
(min. 20 vte)
Ondersteuning :
 modules loonpremie, begeleiding en
opleiding op de werkvloer
0ndersteuning :
→ modules loonpremie, begeleiding op de
werkvloer en arbeidspostaanpassing
 organisatieondersteuning
Organisatievoorwaarden:
 Vzw’s en handelsvennootschappen met vso
 SE-principes op brede organisatieniveau
 kwaliteitskader op organisatieniveau
Organisatievoorwaarden:
 Elke werkgever
 SE-principes en voorwaarden gekoppeld aan
inschakeling
 kwaliteitskader met focus op HR-beleid
Lokale diensteneconomie
Collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde
werkvloer in lokale diensten
De lokale diensteneconomieonderneming dient
 Individueel passend en competentieversterkende tewerkstelling aan
doelgroepwerknemers aan te bieden
 Doelgroepwerknemers kwalitatief te begeleiden op de werkvloer,
afgestemd op de individuele nood en met het oog op doorstroom
Afgestemd op maatwerk (module begeleiding,
organisatievoorwaarden en kwaliteit)
Lokale diensteneconomie
Lokale diensteneconomie =
 Collectieve inschakeling = sociale economie
 compensatie voor de inschakeling
 Dienstverlening
 lokaal = lokaal bestuur is verantwoordelijk en compenseert
Vb. gemeente / stad – onderhoud publiek domein, sociaal
restaurant, energiesnoeiers, …
 bovenlokaal = bovenlokale overheid is verantwoordelijk en
compenseert
Vb. Vlaanderen - kinderopvang, thuiszorg, groenzorg
Doorstroom
Wat?
 De tewerkstelling van de doelgroepwerknemer, die aansluit op een
tewerkstelling in het kader van dit decreet, in een betrekking geheel
zonder of met een geringere ondersteuning dan bepaald in dit decreet
 Doorstroom kan zowel binnen de sociale economie als naar ‘reguliere’
economie
Doorstroom
Waarom?
 Maatwerk / Lokale diensteneconomie
ondersteuning op maat van noden individu
personen die geen ondersteuning meer nodig hebben, stimuleren
om door te groeien / door te stromen
meer tewerkstellingskansen
LDE => globale doelstelling
maatwerk => doorstroom voor wie kan
 ook doelstelling in huidige regelgeving, maar niet geëxpliciteerd
 geen heksenjacht, maar responsabilisering van werknemer en
werkgever
Doorstroom
Hoe?
evaluatie
op vaste tijdstippen of op vraag VDAB, werknemer, werkgever
indien positieve evaluatie of gunstige evolutie doorstroomtraject
wanneer doorstroomtraject opstarten?
persoonlijk situatie
continuïteit dienstverlening/productie
passende vacature + ondersteuning
doorstroomtraject = doorstroomstage
effectieve doorstroom of terugkeer
Timing …
Maatwerk en lokale diensteneconomie
Overleg binnen de Vlaamse Regering
Indienen in Parlement : voorjaar 2013
Overgang in 2013, implementatie in 2014
Ondersteuning
Collectief ondersteuningsorgaan en regie lokale besturen
Goedgekeurd door Vlaamse Regering
Commissie sociale economie binnen SERV en individuele ondersteuning
voorjaar 2013

similar documents