Zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Report
1
2
3
4
5
6
7
W PGiK - 2 rodzaje opłat:
art. 40a ust. 1 PGiK
• za udostępnianie danych
lub materiałów zasobu,
w tym:
- dane z baz danych
- „produkty” tworzone
na podstawie baz danych
- inne materiały zasobu
(np. szkice polowe,
protokoły, itd.)
art. 40b ust. 1 PGiK
• za określone czynności:
- korzystanie z ASG-EUPOS
- wypisy/wyrysy z EGiB
- uwierzytelnienie dokumentów
- wysłanie materiałów pod wskazany
adres
- udostępnianie do wglądu
rzeczoznawcom majątkowym
zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń
sądowych, decyzji itd.
- uzgadnianie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia
terenu
8
9
10
11
12
W PGiK - 2 rodzaje opłat:
art. 40a ust. 1 PGiK
• za udostępnianie danych
lub materiałów zasobu,
w tym:
- danych z baz danych
- „produktów” tworzonych
na podstawie baz danych
- innych materiałów zasobu
(np. szkice polowe,
protokoły, itd.)
•K, CL
art. 40b ust. 1 PGiK
• za określone czynności:
- korzystanie z ASG-EUPOS
- wypisy/wyrysy z EGiB
- uwierzytelnienie dokumentów
- wysłanie materiałów pod wskazany
adres
- udostępnianie do wglądu
rzeczoznawcom majątkowym
zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń
sądowych, decyzji itd.
- uzgadnianie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia
terenu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Udostępniono:
Opłata
dane z bazy danych EGiB – pełny zbiór, 1 ha - 1 x 30 zł
30 zł
współrzędne 2 punktów osnowy szczegółowej – 2 x7 zł
14 zł
mapa zasadnicza (wektorowa) 1 ha – 1 x 10 zł
10 zł
2 dokumenty w postaci elektronicznej – 2 x 7 zł
14 zł
ortofotomapa – 1 km2 x 2 zł
2 zł
RAZEM
70 zł
OPŁATA po uwzględnieniu współczynnika K=0,5
35 zł
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej
organ
44
Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny
Nazwa materiału zasobu
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
Data wykonania kopii
Imię, nazwisko i osoby reprezentującej organ
45
46
47
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Tabela nr 9 - Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)
Zbiór danych bazy danych EGiB
Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący punktów
granicznych
Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących działek
ewidencyjnych albo budynków albo lokali
Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów
użytków gruntowych
Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący
konturów klasyfikacyjnych
Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący podmiotów
wykazanych w EGiB
Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący
innych obiektów EGiB (nie wymienionychw lp. 2–6)
Czy można ustalić opłatę za wypis
na podstawie tabeli nr 9?
ha
30,0 zł
punkt graniczny
1,0 zł
działka ewidencyjna/budynek
lokal
10,0 zł
3,0 zł
kontur użytku gruntowego
kontur klasyfikacyjny
podmiot - osoba
lub jednostka organizacyjna
10,0 zł
obiekt bazy danych EGiB
NIE
58
Tabela nr 10 - Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia)
tworzone na podstawie bazy danych EGiB
Mapa ewidencji gruntów i budynków
w postaci wektorowej
Mapa ewidencji gruntów i budynków
w postaci rastrowej
Wykaz (skorowidz) działek
ewidencyjnych
Wykaz podmiotów, ujawnionych w
bazie danych ewidencji gruntów
i budynków
[kopie innych rejestrów, wykazów,
kartotek]
10,0 zł
ha
6,0 zł
działka ewidencyjna
w granicach jednego
obrębu
0,25 zł
osoba
lub inny podmiot
0,40 zł
Czy można ustalić opłatę za wypis
na podstawie tabeli nr 10?
NIE
59
Tabela nr 11 - Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu
elektronicznego
40,0 zł
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego
50,0 zł
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci
dokumentu elektronicznego
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci
dokumentu drukowanego
Jednostka
rejestrowa
gruntów
24,0 zł
30,0 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
w postaci dokumentu elektronicznego
140,0 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
w postaci dokumentu drukowanego
150,0 zł
Czy można ustalić opłatę za wypis
na podstawie tabeli nr 11?
TAK
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

similar documents