Cele operacyjne ARiMR

Report
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Realizacja celów a zarządzanie ryzykiem
w ARiMR
Warszawa, styczeń 2013r.
1
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Plan prezentacji
Działalność ARiMR- zdefiniowanie kontekstu zarządzania
ryzykiem.
Plan operacyjny a zarządzanie ryzykiem w ARiMR.
Efekty polityki zarządzania ryzykiem.
Interoperacyjność systemów informatycznych- wpływ na
politykę zarządzania ryzykiem w organizacji.
Podsumowanie i wnioski.
2
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kilka słów o ARiMR
Trzypoziomowa
struktura organizacyjna:
 Centrala
 16 Oddziałów
Regionalnych
 314 Biur
Powiatowych
Liczba obsługiwanych
podmiotów: 2,1 mln
Zatrudnienie:
ponad 11 tys.
pracowników
3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARiMR – skala działalności
25,7
Łączne transfery
w latach
2004-2011
129,2 mld zł
18,3
18,6
20,5
16,7
14,2
11,3
3,9
2004
2005
2006
tzw. pomoc krajowa
2007
2008
środki krajowe
2009
2010
2011
środki unijne
4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Polska
4,826.8
Niemcy
4,175.0
Francja
3,450.9
Hiszpania
3,249.4
Włochy
2,782.9
Rumunia
2,516.6
Austria
2,146.3
Wielka…
1,802.0
Węgry
1,799.9
Portugalia
1,787.2
Irlandia
1,684.2
Grecja
1,639.3
Czechy
1,347.8
Finlandia
1,248.5
Słowacja
1,158.1
Szwecja
920.7
Litwa
769.0
Bułgaria
545.6
Łotwa
503.4
Słowenia
369.1
Estonia
319.9
Belgia
272.6
Dania
240.2
Holandia
72.3
Cypr
68.5
Luksemburg
33.3
Malta
6,009.6
Realizacja EFRROW
na tle innych krajów
UE (w mln euro), wg
stanu na 31.12.2011 r.
5
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Perspektywa Strategiczna
– Strategia ARiMR na lata 2011 - 2015
Cele Strategiczne ARiMR
•
•
•
•
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa poprzez wypłatę
pomocy z funduszy UE i budżetu krajowego w kwocie 100 mld zł;
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez spójny system identyfikacji i
rejestracji zwierząt;
Uruchomienie naborów we wszystkich wdrażanych przez ARiMR działaniach
nowego programu rozwoju obszarów wiejskich do końca 2015 roku;
Zapewnienie efektywnej i racjonalnej kosztowo realizacji powierzonych zadań.
6
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wprowadzenie zarządzania ryzykiem
krok po kroku
1.
2.
3.
4.
Wsparcie Kierownictwa - oznacza uzyskanie jednoznacznego poparcia dla nowej
inicjatywy. Najlepszym przykładem poparcia jest wyznaczenie jednej osoby z
najwyższego kierownictwa, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie.
Zdefiniowanie kontekstu - stworzenie warunków dla funkcjonowania
zarządzania ryzykiem. W miejscach gdzie funkcjonowanie jsfp opiera się na
tradycyjnym podejściu „realizacji zadań” a nie osiąganiu celów oraz na
procedurach, a nie na produktach i procesach - skutkiem czego jest brak
zdefiniowanych oczekiwań odnośnie efektów działalności organizacji oraz
brak miar tych efektów - zarządzanie ryzykiem nie może funkcjonować
skutecznie.
Budowa struktury ZR, na przykład powołanie zespołu, który będzie tworzył ten
system, a następnie nadzorował jego funkcjonowanie, tzw. komitetu ds. ryzyka.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja polityki zarządzania ryzykiem – w oparciu o
rzetelną bazę informacyjną rzeczową i finansową.
7
© 2012 Daria Bochnar, CIA, CGAP
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Formułowanie celów w ARiMR
- definiowanie kontekstu
Dyrektorzy
Departamentów
Propozycje celów operacyjnych
na kolejny rok
Konsultacje z Dyrektorami
Oddziałów Regionalnych
Wstępny przegląd propozycji celów
Departament odpowiedzialny za
przygotowanie i monitorowanie
realizacji strategii ARiMR
Weryfikacja zgodności celów ze strategią
ARiMR
Wewnętrzne konsultacje
Weryfikacja zgodności pionowej i
poziomej wyznaczonych celów
Przygotowanie projektu dokumentu
„Cele operacyjne ARiMR na rok …”
Prezes
ARiMR
Dyrektor
Gabinetu Prezesa
Wstępny przegląd
projektu dokumentu
Wewnętrzne konsultacje
Zatwierdzenie dokumentu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cele operacyjne – formułowanie i rozliczalność
Każdy określony cel operacyjny posiada przypisany
miernik. Dla wybranego miernika określana jest wartość
bazowa (na dzień formułowania celu) oraz wartość
docelowa (zgodnie z określoną pespektywą czasową).
Rozliczalność realizacji celów zapewniona jest poprzez
porównanie osiągniętych w danym roku wartości
mierników z wartościami zaplanowanymi.
9
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Monitoring realizacji Planu operacyjnego
Dyrektorzy
Departamentów
Dyrektorzy
Oddziałów
Regionalnych
Kwartalny przegląd realizacji celów i
zadań
Analiza ryzyk
Identyfikacja i analiza ryzyk
Kwartalnie
Zespół ds.
Zarządzania
Ryzykiem
Opracowanie
kwartalnego raportu
ryzyk
Plan operacyjny na rok …
Sprawozdanie z realizacji Planu
operacyjnego
Corocznie
Raportowanie do
departamentu
odpowiedzialnego za
opracowanie i monitoring
wdrażania strategii
ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Cele operacyjne a polityka zarządzania ryzykiem
Celem wdrożonej polityki zarządzania ryzykiem jest zapewnienie
mechanizmu identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających realizacji celów
Agencji w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Przede wszystkim polityka zarządzania ryzykiem wspiera efektywne i
racjonalne osiąganie celów i realizację zadań Agencji.
Jak ?
 Korelowanie informacji o niezrealizowanych celach (monitoring) ze zgłaszanymi
ryzykami,
 Podejmowanie decyzji o konieczności podjęcia działań naprawczych,
 Rozliczalność wdrożonych działań naprawczych: rezultat, czas, koszt, zasoby.
11
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARiMR doświadczenie
2005 – uruchomienie zarządzania procesowego,
od 2006 - prace nad ustanowieniem SZBI i wdrożeniem normy
bezpieczeństwa informacji 27001,
2006 - nadal wdrożenie/ rozwój systemowego monitoringu zarządczego –
w ramach sprawowanego nadzoru merytorycznego,
2008 - wdrożenie SZBI opartego o normę 27001 (ustanowienie KSBIKomitet Sterujący Bezpieczeńtwem Informacji),
2009 – wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem (powołanie Zespółu ds.
Ryzyka),
Obecnie - rozwój systemów pomiarowych , raportowanie zarządcze.
12
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zarządzanie ryzykiem – macierz modelu
dojrzałości
Poziom
początkowy
Poziom
zdefiniowany
Poziom
powtarzalny
Poziom
optymalizowany
Poziom
zarządzany
1. Dostępna wymagana wiedza ekspercka i doświadczenie,
2. W pełni udokumentowany proces zarządzania ryzykiem, jasna mapa
procesu,
3. Zintegrowana działalność na wszystkich poziomach organizacyjnych,
4. Zarządzanie ryzykiem wspiera redefiniowanie celów w ramach planowania
reakcji na ryzyko.
13
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przykład– kontrola gospodarstw rolnych
(beneficjentów pomocowych środków UE)
Cele operacyjne:
 zakończenie realizacji kampanii kontrolnej w terminach ściśle określonych
w Planie operacyjnym (terminowość),
 zachowanie określonych poziomów kontroli (ilość) wynikających z prawodawstwa
wspólnotowego i krajowego oraz Planu operacyjnego,
 zapewnienie odpowiedniej jakości sporządzanej dokumentacji poprzez ograniczenie
liczby dokumentacji zawierających uchybienia (jakość), zgodnie z kryteriami
określonymi w wewnętrznych regulacjach.
Plan operacyjny przewiduje dla określonych celów operacyjnych zmianę wartości
miernika planowanego do osiągnięcia o ok. 2-5% w skali roku w stosunku do wartości
bazowej.
14
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przykład– wdrożone działania korygujące
Działania korygujące podjęte w wyniku zidentyfikowanych ryzyk:
 Wprowadzenie zadaniowego systemu pracy
 Optymalizacja procesu kontroli na miejscu poprzez wdrożenie
projektu „Mobilny inspektor” (mechanizmy kontroli: nadzór,
mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, informacja i
komunikacja: bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna,
komunikacja zewnętrzna).
15
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Przykład (działania korygujące – realizacja)
 „Mobilny inspektor” :
•
•
•
•
•
•
import danych z systemu dziedzinowego
w postaci pliku *.xml ,
plik raportu zawiera te same dane co
wydruk,
możliwość przesłania raportu przez email, USB, czytnik kart pamięci,
automatyczne wyszukanie wszystkich
działek do kontroli,
automatyczne wypełnianie raportu w
odbiorniku GPS,
możliwość wydruku raportu u rolnika lub
przesłania elektroniczne do biura
16
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dedykowane dla kontroli oprogramowanie CGIS
•
znacząca poprawa wydajności pracy
•
stabilność działania
•
obsługa mobilnego raportu
•
weryfikacja pomiarów z terenu
•
możliwość podłączenia odbiornika GPS
Wsparcie dla inspektorów - strona WWW
opracowana na wzór stron WikiCAP
•
•
•
•
dostępna w terenie
aktualne instrukcje i wytyczne
aktualizacje aplikacji
archiwum informacji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozkład kosztów kontroli na miejscu
Koszty kontroli w latach 2008-2011
Rok
kampanii
Koszt kontroli Wykonawcy
Zewnętrznego
Euro
Liczba kontroli
IT
FOTO
Razem
Koszt jedn.
kontroli Euro
2008
85 910
21 809
107 719
14 500 000
134,54
2009
68 199
56 089
124 288
13 300 000
106,86
2010
49 089
78 665
127 754
9 245 567
72,37
2011
24 414
110 011
134 425
7 499 982
55,79
Wzrost wydajności zespołu kontrolnego na przestrzeni lat 2008-2011
* bez uwzględnienia pracowników sezonowych
rok 2010
103 278
33 570
342
185
196
121 423
62 881
335
228
375
117 509
66 253
402
269
330
rok 2011 plan
rok 2009
liczba kontroli WZ
liczba kontroli ARiMR
liczba IT zatrudnionych na stałe
liczba SPOD zatrudnionych na stałe
liczba kontroli na zespół kontrolny
rok 2008
Liczba kontroli*
110 011
83 357
427
292
390
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podsumowanie- rezultaty
 Optymalizacja i przyspieszenie procesów:
•
•
•
•
wydawania danych do kontroli,
przeprowadzenia kontroli,
logistyki planowania kontroli w terenie,
weryfikacji wyników kontroli.
 Wzrost wydajności zespołu kontrolnego,
 Obniżenie kosztów jednostkowych kontroli na miejscu,
 i ….. osiągnięcie mierników przewidzianych w Planie
operacyjnym
19
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zarządzanie ryzykiem wyzwania
20
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
(Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
(Dz.U.z 2012 poz. 526)
System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
PN-ISO/IEC 27001
Zarządzanie ryzykiem
PN-ISO/IEC 27005
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowe Ramy Interoperacyjności
Wdrożenie ram interoperacyjności = konieczność ustanowienia SZBI.
Wybór zabezpieczeń musi wynikać z przeprowadzonego w
podmiocie szacowania
ryzyka.
Wymagania dotyczące SZBI określone w rozporządzeniu spełnione są jeżeli
proces zarządzania ryzykiem opiera się na normie PN-ISO/IEC 27005.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Problemy
Zarządzanie ryzykiem
Kontrola zarządcza PN ISO 31 000
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa
informacji (Krajowe Ramy Interoperacyjności)
PN-ISO/IEC 27005
1. dwa niezależnie funkcjonujące procesy zarządzania ryzykiem
2. różne definicje tych samych terminów (lub odwrotnie)
3. dualizm postępowania, zwiększenie obciążenia organizacyjnego
4. brak zrozumienia dla idei zarządzania ryzykiem (bagatelizacja)
5. nadmiar obowiązków osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem
(właściciel procesu)
6. brak kompetencji / ograniczenia etatowe
7. brak narzędzi informatycznych (brak danych ilościowych/ funkcji
controlingowej w administracji publicznej)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zarządzanie ryzykiem – główne szanse i zagrożenia
 Podejście kierownictwa do procesu zarządzania ryzykiem


akceptacja idei zarządzania ryzykiem w organizacji,
negatywny i lekceważący stosunek pracowników do zrządzania
ryzykiem.
 Powiązanie zarządzania ryzykiem z celami organizacji


identyfikowanie konkretnych i mierzalnych ryzyk,
identyfikowanie głównie „ryzyk wirtualnych”.
 Złożoność systemu zarządzania ryzykiem


akceptacja prostego systemu (ograniczona liczba dokumentacji, prosta
ścieżka przepływu informacji),
traktowanie zarządzania ryzykiem jako „kolejnej papierologii” (złożony
system)
24
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zarządzanie ryzykiem – główne szanse i zagrożenia
 Precyzyjne określanie właścicieli ryzyk


wysoki poziom odpowiedzialności za zidentyfikowane ryzyka,
zjawisko „niechcianych ryzyk”
 Powiązanie systemu zarządzania ryzykiem z monitoringiem


komplementarność skutecznych narzędzi zarządzania i kontroli,
postrzeganie zarządzania ryzykiem jako konkurencyjnego, dublującego
czynności monitoringowe narzędzia .
25
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziękuję za uwagę.
Daria Bochnar
CIA, CGAP, CICA
Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego
ARiMR
26

similar documents